Nyugat · / · 1937 · / · 1937. 9. szám · / · A NYUGAT HÍREI

A Nyugat 500 pengős tanulmánypályázata

A Nyugat 1937. évi 3-ik, márciusi számában a következő tanulmánypályázatot hirdettük:

A Kisfaludy Társaság a M. Tud. Akadémia által «néhai Berzeviczy Albert nevére a legtöbb s legméltányosabb irodalmi bírálatot közrebocsátó folyóirat jutalmazása céljából felajánlott jutalomdíjból» 500 pengőt szavazott meg a Nyugatnak.

A Nyugat elhatározta, hogy ezt az összeget egy pályázat céljaira fordítja.

A pályázaton résztvehet minden kiadatlan kritikai tanulmány, szóljon akár valamely - új vagy régi, magyar vagy külföldi - íróról vagy annak egy művéről, akár valamely irodalmi problémáról

A tanulmány terjedelme legfeljebb egy Nyugat-ív (16 Nyugat-oldal) lehet.

A pályamunkák jeligés levéllel f. évi június hó 30-ig küldendők be a Nyugat szerkesztőségébe.

Az 500 pengős pályadíjat a legjobb tanulmánynak juttatjuk.

Minthogy a pályázat lejárta előtt számos olyan kérés érkezett szerkesztőségünkbe, mely a pályamunkák beküldési határidejének elhalasztására vonatkozott, elhatároztuk, hogy a szeptember hó 30-ig beérkező tanulmányokat még számításba vesszük.

A mai napig a következő pályamunkák érkeztek szerkesztőségünkbe:

1. Komjáthy Jenő élete és költészete. Jelige: Berettyó.

2. Kosztolányi Dezső. Jelige: A véres költő.

3. A társadalmi evolució egy lakásprobléma tükrében. Jelige: Universum.

4. Sappho. Jelige: Maros.

5. Néhány sorban egy nagy problémáról. Jelige: Silongo.

6. A tudattalan Arany János balladáiban. Jelige: 1892.

7. Író, társadalom és világnézet. Jelige: 77.

8. Jules Laforgue. Jelige: 27 év.

9. Az új életre támadt Tragédia. Jelige: Bízva bízzál.

10. Új apológia. Jelige: Paulus.

11. Ponyvairodalom. Jelige: C. Ü. N.

12. Egy kortárs arcképe (Márai Sándor.) Jelige: Kortárs.

13. Szabó Pál, Környey István és Veres Péter, a három irodalmi őstehetség. Jelige: Miniatür.

14. Márai Sándor. Jelige: Fängt das Beste nicht überall mit Krankheiten an? (Novalis).

15. Proust körül. Jelige: Boquen.

16. A formálódás és a forma. (A szocialista irodalom problémái.) Jelige: Paul Ernst emlékének.

17. Új irodalmi műfajok. Jelige: Vires acquirimus eundo.

18. Az élmény és a mű: Küzdelem új értékelésért. Jelige: Wilhelm Dilthey.

19. Tóth Árpád. Jelige: Sors bona nihil aliud.

20. Egy tépett lélek a reformkorban (Czakó Zsigmond). Jelige: Sem utódja, sem boldog őse.

21. Ceglédy István. Jelige: Sors bona.

22. Széljegyzetek Az Ember Tragédiájához. Jelige: Hidd, hogy te mégy, ha a sors árja von...

23. A fehér ember (Jules Romains könyve). Jelige: Knock.

24. Dosztojevszki és a démonok. Jelige: Vero impendere vitam.

25. Az író állásfoglalása. Jelige: Budapest 1910.