Nyugat · / · 1932 · / · 1932. 19. szám

MÓRICZ ZSIGMOND: SZOMBAT ESTE

Ez egy szerencsés szombat volt. Szép november vége van. Még egy munkát sikerült kapni. Hétfőn kezdenek a munkába, de szombaton volt a szerződés aláírása és jó nagy csomó pénzt kapott a mester.

Ahogy megkapta, ment a fakereskedőhöz, mingyárt kiválogatta a rengeteg fát, deszkát. Csak a szépit, csak a javát. Mikor besetétedett, azt mondta:

- No, Feldmesszer úr, feljött már a vacsoracsillag? Akkor szóljon a feleségének, hogy jöjjön ki.

- Minek?

- Mi köze ahhoz magának. Híjja csak ki.

A fakereskedő felesége behallotta az udvarról a szóváltást s kilépett a kis ház konyhájából.

- Mi az, mester úr?

- Jöjjön csak naccsága, jöjjön csak ide közelebb, tartsa a kötőjét.

A fakereskedőné ismerte a kis mestert, hogy mindig tele van tréfával, gondolta, valami mogyorót, vagy effélét akar adni a gyerekeinek, odament s nevetve emelte fel s fogta össze a kötényét.

A mester belemarkolt a jobbzsebébe s kivett egy nagy marék ezüstpénzt s beledobta.

- Mi ez? - nevetett a fakereskedő is, a felesége is.

A mester nagyon nevetett. Magas homloka a hidegben fénylett és kék szemei ártatlanul viritottak.

- Nem adom magának, - fordult a kereskedő felé, aki fekete szakállát vakargatta. - Hanem a feleségének. Így legalább jó helyen van. Ne adja oda az urának, - kiáltott most rá az asszonyra. - Vegyen a gyerekeknek rajta valamit.

Nagyon mulattak ezen a furcsa lefoglalózáson.

- Nem is tudja, mennyit adott, - mondta a kereskedő.

- Olvassák meg, osztán írják be a nagy könyvbe. No isten áldja, én már megyek.

Evvel vidáman megbillentette a kalapját, aztán lehúzta azt betyárosan a szemébe s elbillegett, mint egy kis kuruc.

A kereskedő meg a felesége úgy nevettek, hogy a szemük is könnyes lett s az asszony azt mondta németül:

- Nem is adom oda neked. Igaza van a mesternek, sose adsz a gyerekeknek.

A mester azonban nagy derülten végig ment a nagy utcán s egyenesen hazament.

- Hé, puják, - kiáltott be, - mind itthon vattok?

- Igen, - visított egy kicsi.

- No ájjatok össze, de hamar. Jösztök velem.

A felesége kinézett a házból.

- Hova?

- Semmi közöd hozzá. Viszem a kocsmába.

Az asszony elszörnyedt. Mert olyan volt, hogy mindig komolyan vett mindent.

De az ura nem jött be, csak kiabált a fiaira, mind a hatnak végig kiabálta a nevét s azok kíváncsian és nevetve sürögtek kifelé. Letették a könyvüket, abba hagyták a tanulást, úgyis setét van már és körülvették az apjukat.

- No gyertek velem.

Kimentek az utcára.

- Álljatok sorba.

Azok már tudták, hogy kell sorba állani s széltében elfogták az utcát, úgy mentek középen a kocsijárón.

A mester büszkén ment köztük, jobbról is három, balról is három fia.

Szembejött a főszolgabíró. Messziről kiáltott neki:

- No főbíró uram, hogy vág a bajusz?

A főbíró, kit Bajusz Györgynek hívtak, nevetett.

- Mikor lesz magának ilyen hat fia, - szólt enyhítve a mester.

- Nekem soha, - nevetett a főbíró, s jókedvvel mustrálta végig a kis sereget.

- Nem is híjják akkor magát semminek, még ha alispán lesz se.

Evvel tovább mentek. Nem igen messze, csak a tizedik házig. Ott volt egy cipőkereskedés, annak irányitotta lépteit a mester.

- Gyertek be.

Belépett a kis boltba, amely a mennyezetig tele volt tömve skatulyákkal telerakott polcokkal.

- Jóestét, Vájsz úr.

- Jó estét kívánok, van szerencsém, mivel szolgálhatok, mester úr?

- Mivel? Mit gondol, mivel? Ostornyelet akarok magánál venni? Adjon csak cipőt.

- Melyik úrfinak.

- Urfi. Fenét úrfi. Akkor volna úrfi, ha úr volna az apja.

- Hát melyiknek?

- Melyiknek. Mindnek. Mind a hatnak.

A kereskedő összecsapta a kezét.

- Csak nem ment el az esze, mester úr. Csak nem akar hat pár cipőt venni.

- Nem bizony, mert hetet akarok. Van nekem otthon még egy kisjányom is, annak is viszünk.

- Ó vé, - kiabált a kereskedő, - ez borzasztó, hét pár cipő.

A mester nevetett.

- Tán nincs is annyi.

- Van, van, de hát ez könnyelmüség. Hét pár cipőt. Mit tetszik gondolni. A mai világba.

- Ne beszéljen sokat, hanem szedje lefele.

A boltos aztán nekilátott és sorra szedte, bontotta a papírskatulyákat.

- Csak jó nagyot, hogy beleférjen lábastul.

Megnyomogatta a gyerekek lábát a cipőben, hogy a lábujj előtt van-e még hely. Ha nem volt, akkor könyörtelenül kicseréltette egy számmal nagyobbra.

Közben bejött a boltos felesége, hozta az égő lámpát. Az is neki látott a segítségnek, turkáltak, válogattak a jó veresszínű lóbőrcipőkben. Darabja volt két forint ötven, meg három forint.

A végén belemarkolt a baloldali zsebébe s odadobott az asztalra egy csomó pénzt.

- Válogassa ki belőle, amennyi kell.

A régi cipőket belerakták az üres skatulyákba, úgy indult a hadsereg visszafelé. Valamennyinek a lábán viritott a szép kemény verescipő, mintha valamennyi bükkfából készült volna. A gyerekek büszkék voltak, kacarásztak, de az apa rájuk szólt:

- Hogy mentek az utcán. Csend legyen. Bekisér a rendőr. Menjetek előre, hadd lássam, hogy léptek.

A gyerekeknek muszály volt előre haladni s ő megnézte a lépésüket.

- Te Gazsi, te csámpás vagy. Te összekoszpitolod a lábad. Hogy lépsz? Minek ütöd meg a jobblábaddal a balt, mikor mégy. Veszek egy baltát, levágok abból a ballábból, ha az neked útba van.

A legnagyobb fia elvörösödött, hogy az öccsei előtt megszégyenítette az apja s olyan szélesen kezdte vetni a lábait, mintha árok két szélén menne.

Hazaértek. Az anya már kinn volt a tornácon, várta őket. Gondolta ő már, hogy hova ment az ura a gyerekekkel, meg utánuk is nézett. Volt öröm.

- Magadnak nem vettél, lelkem? - mondta az urának.

- Á, még az enyim jó. De itt a kislányé, nesze, húzd fel a lábára.

Bizony, magunknak ha nincs is, gondolta az anya, csak a gyerekeknek legyen.

A kisebb fiúk mind kiszaladtak az udvarra az új cipőben, de még az utcára is. Jég volt a síkos úton és csúszkálva ereszkedtek le a Hécén.

De pórul jártak, mert lent lakott a Bábagödre felett egy talpaló suszter, mikor meglátta a csúszkáló fiúkat, kiállott az utcai kapuba s rájuk kiabált:

- Nem mentek haza rögtön. Látom, új cipőtök van. Máris elkoptatnátok. Aztán lehet talpalni. Apátok meg keresheti a sok pénzt.

Nem hagyta abba a lármát, míg a gyerekek haza nem mentek.

Éppen jókor, mert vacsorához kiabálták őket.

Mikor a nagy asztalt körülülték s az anyjuk a jó friss csuszát felhozta az asztalra, belépett Grünfeld, a fűszeres.

- Jó estét kivánok.

- Adjon isten, Grünfeld úr.

De a boltos csak állott az ajtóban s nézte a vacsorázó vidám társaságot.

- No jöjjön már közelebb. Mit néz.

A fűszeres csak összekulcsolva tartotta a kezét és sokáig nem tudott szóhoz jutni.

- Hát maguk vacsorázni szoktak?... - mondta végül.

- Miért? Hát maguk nem szoktak? - kacagott rá a mester. - Szomszéd!

- Ó, ó... az volna a borzasztó... Ki győzné azt...

- Hiszen magának is sok gyereke van, mit ad nekik estére?

A boltos csöndesen, szelíden mondta:

- Imádkozzanak és feküdjenek le.

Erre az egész család hallatlan kacagásban tört ki. A fiúk kiugráltak az asztal mellől s levetették magukat az ágyra, sarokba, hemperegtek a nevetéstől.

- Bizony, - mondta a boltos, - uzsonnára kapnak egy csésze kávét, ilyenkor meg mind mennek lefeküdni. Nem lehet máskép ennyi gyereket felnevelni.

- No jól van, Grünfeld úr, - mondta a mester, - itt van egy pengő törlesztésre.

- Egy pengő? Mit csináljak vele?

- Irja be... Lássa, tudom én, hogy azért jött, mert meghallotta, hogy pénz van a zsebembe. Hát egy pengőt törlesztek.

- Ó jaj, harmincnégy pengő a kontó. Legalább tizet adjon szomszéd ur.

- Nézze, Grünfeld úr, magának nem kell törlesztés. Mire az magának. Maga imádkozik, osztán lefekszik. Ha a gyerekeinek vacsorát adna, akkor most kifizetném az egészet, de igy nem adok többet, csak egy pengőt.

- No ne tréfáljon velem mester ur, szomszéd ur, kedves jó szomszéd ur. Annyi gyerekem van, hogy neveljem, ha mindig csak kontóra vesz mindenki.

- Hiába istenkedik, nem kap egy büdös megveszekedett krajcárt se. Ha megigéri, hogy vacsorát ad a gyerekeinek, akkor adok még egy pengőt.