Nyugat · / · 1926 · / · 1926. 19. szám · / · A Nyugat hírei

A Nyugat tízmilliós novella pályázata.

A Nyugat a múlt évben novella-pályázatot hirdetett, amelynek tudvalevőleg jelentős irodalmi sikere volt. 272 pályaműből a bizottság négyet talált díjazásra, 21-et pedig dicséretre és közlésre méltónak. Most, hogy e novellák egy-két kivétellel már sorra megjelentek a Nyugatban, helyesnek véljük a pályázat megismétlését.

A Nyugat elhatározta, hogy új novella-pályázatot ír ki. A pályadíj összege - 800 pengő - 10 millió korona. A pályázat feltételei a következők:

Kívántatik egy novella, amelynek terjedelme legfeljebb egy ív - 16 oldal - a Nyugat formátumában számítva. Tárgy választás vagy feldolgozás tekintetében semmi korlátot nem szabunk a pályázók elé.

Öt pályadíjat adunk ki, az öt legméltóbbnak talált pályaműnek.

Az első díj ............ 300 pengő (3,750.000 korona),

A második díj......... 200 pengő (2,500.000 korona),

Harmadik díj ......... 100 pengő ( 3 X. 1,250.000 korona),

A pályaművek 1926. évi október hó 31-ig küldendők be a Nyugat szerkesztőségébe, gépírással, névtelenül, lezárt jeligés levéllel, amely a szerző nevét rejti. A határidő letelte után érkezett vagy a szerző nevével aláírt pályaművek nem bocsáttatnak pályázatra.

A pályadíjat nyert művek első közlési joga a Nyugaté. Ha ezeken kívül is akadnának a Nyugatban való közlésre érdemes pályaművek, ezeket a Nyugat közli és a nála szokásos honoráriumot fizeti értük.

Pályadíjat nem nyert művek kéziratait nem őrizzük meg.

A pályázat eredményét a Nyugat 1926. évi december 16-i - karácsonyi - számában hirdetjük ki.

A Nyugat szerkesztősége