Nyugat · / · 1924 · / · 1924. 2. szám · / · Gyulai Pál kiadatlan levelei

Gyulai Pál kiadatlan levelei
41.

Pest, szeptember 2. 862.

Méltóságos Grófné!

Excellenciás asszonyom!

Bátor vagyok jelenteni, hogy nőm a múlt hó utolsó napján egy egészséges leányt szült s egyszersmind felkérni Excellenciádat, hogy kegyeskedjék férjével, a gróf őexcellenciájával együtt új szülöttünk keresztszülőségét elfogadni. A keresztelés hétfőn, folyó hó 8-án fog megtörténni s minthogy a gróf ő excellenciája nincs itthon s talán Excellenciád is akadályozva lesz ez időtájt Pestre jönni, bátor leszek Excellenciátokat Horváthtal és nejével helyettesíteni.

Csókolva Excellenciád kezeit, mély tisztelettel

alázatos szolgája

Gyulai Pál

Levelem borítékára bátor vagyok figyelmeztetni Excellenciádat. Csengery hozta Londonból, a K. bankóinak lefoglalt és eladott papírosából ilyen borítékokat készítettek, melyeket széltében árulnak Berlinben.

Vége