Nyugat · / · 1924 · / · 1924. 2. szám · / · Gyulai Pál kiadatlan levelei

Gyulai Pál kiadatlan levelei
35.

Kolozsvár, március 20. 859.

Méltóságos Grófné!

Excellenciás Asszonyom!

Révész Imre úr, ki jeles tanár és író, nem rég kérdést intézett hozzám, nincs-e tudomásom olyan még eddig ismeretlen adatokról, melyek gr. Nádasdy Tamás, a nádor, katolikusságát vagy protestánsságát bizonyítják. Válaszomban semminemű felvilágosítást nem tudtam neki nyújtani, de megígértem, hogy kérelmét Excellenciádhoz juttatom. Ide zárva küldöm levelét, mely kérelmének indokainak legjobb magyarázója. Méltóztassék Excellenciád bölcs belátása szerint cselekedni s minden esetre tudósítani engem, hogy akár a kedvező, akár a tagadó választ Révész úrhoz juttathassam.

Azt hiszem, hogy Nádasdy nádornak sem katolikussága, sem protestánssága nem válik szégyenére, a történeti igazság kinyomozása pedig csak óhajtandó. Azonban egészen más kérdés, vajon azon esetben, ha Excellenciátok olyan adatok birtokában vannak melyek a nádor protestánsságát bizonyítják, helyes-e, hogy az adatokat Excellenciátok, kik buzgó katolikusok, juttassák egy protestáns író kezei közé, s vajon nem fog-e ez a clerussal kellemetlen összeütközést okozni. Ez aggodalmat szeretném Excellenciád figyelmébe ajánlani s még arra is bátor vagyok kérni, hogy mielőtt határozna, méltóztassék az ügyet Eötvös báró úrral közölni. Ő talán tudna olyan tanácsot adni, mely mind a történeti igazságra tekintettel lenne, mind Excellenciátokat megőrizné a kellemetlenségtől.

Egyszersmind itt alkalmat veszek megköszönni ama kegyet, melyet Excellenciátok házasságom alkalmával is tanúsítottak irántam. Nőm is az enyémhez csatolja köszönetét. Vajha lehetne alkalmunk bármilyen csekély szolgálattal kimutatni Excellenciátok iránti hálánkat.

Méltóztassék Feri gróffal tudatni üdvözletemet. Colland és Berzeviczy urakat szintén üdvözlöm.

Csókolva kezeit maradtam

mély tisztelettel

Gyulai Pál