Nyugat · / · 1924 · / · 1924. 2. szám · / · Gyulai Pál kiadatlan levelei

Gyulai Pál kiadatlan levelei
25.

München, november 6. 856.

Méltóságos Gróf Úr!

Excellenciás Uram!

Van szerencsém ide mellékelni az útiköltségek jegyzékét Bécstől Münchenig. Drezdában többet mulattunk, mint kellett volna. Tamás gróf a berlini követségi titkár, West úrral találkozván, kevés kedvet mutatott a hirtelen indulásra, s minthogy e jó barátjával igen jól mulatott, jónak láttam nem siettetni az indulást, kivált miután meghallottam, hogy Münchenben az egyetemi előadások csak november elején kezdődnek. A Drezdai vonat elkésése miatt kénytelenek voltunk Lipcsében hálni, hova későn este érkeztünk, s honnan jókor reggel indultunk el. E két körülmény miatt pár olyan kiadás történt, mi elmaradhatott volna. E felvilágosításhoz bátor vagyok még azt is hozzá tenni, hogy negyedévi tiszteletdíjamat az úton kivettem s ugyan e számadásba be vannak írva Pestről Bécsbe tett útiköltségeim is.

Mi itt már egészen rendben vagyunk, vagy jobban mondva rendben volnánk, ha az egyetemi leckék elkezdődtek volna. Ezek még csak pár nap múlva fognak elkezdődni. Egyébiránt ünnepélyes immatriculatiónk tegnapelőtt megtörtént. Az egyetem igazgatója Lassaul igen örvendett, hogy Tamás gróf Münchenben tanul és sok kitüntetéssel fogadta. Tamás gróf leckéit úgy rendeztem el, hogy a kötelezett jogi tanulmányok mellett oly leckét is hallgathasson, mihez különös kedve van és leckéi ne essenek jókor reggelre, mi akadályozná a pontos járást. Ezért némi változtatást tettem a Berlinben Rudolf tanár úr által megalapított tervben. Tamás grófnak e félévben hallgatni kellene a "Kanonisches Recht" és "Deutsches Recht"-et, de akkor hét órakor kellene fölkelnie, aztán Liebiget sem hallgathatná, kit minden esetre hallgatni akar. Ezért e két tudományt áttettem a jövő félévbe vagy későbbre s onnan átvettem a politikai tudományok két legnevezetesebbikét, az "Allgemeines Staatsrecht"-et és "National-Oeconomie"-t. E szerint járni fog hetenként hat óra "National-Oeconomi"-t, öt óra "Staatsrecht"-et és kilenc óra kémiát Liebigtól. Órái tíz órakor kezdődnek és az ének, francia és vívó leckékkel együtt bevégződnek négy vagy öt órakor délután. Francia mesterre már találtunk Bluntschli tanártól ajánlva, ki engem egyéb dolgokat illetőleg is a szükséges utasításokkal ellát. Most vívó- és énekmestert keresünk s különösen az utóbbira nézve nem akarjuk elsietni a dolgot. Az egész napirendet, mihelyt egészen tisztába leszünk, tüstént veendék Excellenciátok.

Mi Tamás gróf tervét illeti, erről feleslegessé vált írnom, mert amint Excellenciád levelében azon nyilatkozatot tette, hogy 6000 pftnál, többet nem fordíthat Tamás gróf növeltetésére, ő helyesebbnek látta a régi rendszer mellett maradni, azt mondván, hogy számítása szerint csak 300 pforinttal jöhet ki havonként, mi mindent összeszámítva 6300 ft tenne évenként szükségessé. E szerint tehát maradunk a régi mellett, azon különbséggel, hogy Tamás gróf kosztpénzét 80 bajor forintban kívánja kivenni, mit novemberre ki is adtam neki. Én ezt sokallom. Berlinben 30 tallér kosztpénze volt, mi 45 osztrák fr. s ha reggelire 10 tallért számítunk, mennyi nem ment el, tesz 60 pf. bajor pénzben 66 fr. Ennyi most is elég volna. Azonban amint Excellenciád parancsolja s e részben egyenes utasítását bátorkodom kikérni. Itt az élet olcsóbb, mint Berlinben, sok tárgyat illetőleg, mi ott tallér, itt forint. A table d'hote-nál az a baj, hogy itt két órakor terítenek, mikor éppen az egyetemre kell mennünk. Egyébiránt la carte is lehet igen jól ebédelni, még pedig a legelső vendéglőkben 1 ft. vagy 1 ft 20-25. Éppen ezért számítottam magamnak kosztpénzül 36 fr. s reggelire 10, mi bőven elég.

Legközelebbi levelemben számítást teszek, hogy mintegy mennyivel jövünk ki Münchenben. Én igyekezni fogok, hogy minél kevesebbel jöjjünk ki s hogy mindig maradjon fenn pénz nem remélt kiadásokra is, mit ne adjon isten.

A grófné ő Excellenciája kezeit csókolva, maradtam mély tisztelettel

Excellenciádnak

alázatos szolgája

Gyulai Pál.