Nyugat · / · 1924 · / · 1924. 2. szám · / · Gyulai Pál kiadatlan levelei

Gyulai Pál kiadatlan levelei
21.

Méltóságos Gróf Úr!

Excellenciás Uram!

Van szerencsém ide mellékelve megküldeni jún. 1-től a folyó hó 7-ig terjedő számadásomat. Szabadjon pár felvilágosító jegyzéssel kísérnem.

A lóversenyre ment költség nem éppen csekély. A vadászversenyre, mely a lóversenyt megelőzte, vasúton kellett Tamás grófnak mennie s tribunere váltania jegyet. A többi versenyeken mint részvényes nem fizetett tribunet, de annál több kocsibért. Ez emelte föl a költséget 9 tallérra.

A reggeli is valamivel többe kerül pár hónap óta a szokottnál. Ennek oka az, hogy Tamás gróf a kávé vagy csokoládé mellett vajat vagy egyebet is szokott néha enni.

A citera megigazításának ára szörnyű sok. Eleinte nem is akartuk kifizetni, de mit volt tennünk, midőn a citeramester is úgy nyilatkozott, hogy alább sehol sem igazították volna meg. Ez a citera sok költséget okoz. A mester havidíja 20 tallér, több mint a zongora- vagy énekmesteré. De minthogy Tamás gróf minden nap szorgalmasan kitartja az órákat, sőt még későn is játszik néha mesterével, jónak láttam nem háborítani kedvét. Fődolog az, hogy elfoglalja magát valamivel. Ez volt szempontom a lóversenynél is. A lóverseny annyiban is igen jótékony hatással volt ránézve, amennyiben azon szerencsétlen esemény után következvén, egészen elvonta elméjét a nem helyes gondolatoktól.

Számadásomból méltóztatik Excellenciád látni, hogy kezeim között már csak 365 tallér, 16 sbgr. és 9 pf. van. Reményem és számításom ellenére aligha kijövünk ez összeggel Aug. 15-ig, midőn elhagyjuk Berlint, még sok elkerülhetetlen kiadást kell tennünk, melyek közül a nevezetesebbeket ideírom.

A francia mesternek, ki most mindennap ad órát s ki Április óta nem vett fizetést,
fizetnünk kell mintegy80 th.

A zongoramesternek júliusra20

A citeramesternek 20

Mantinnak 10

A német mesternek 7

A komornyiknak júl., aug. 30

Tamás gróf aug. hópénbze40

Kosztpénz aug. 30

Szállásbér aug. 18

Mosás júl., aug. 10

Reggeli júl., aug. 15

Gyertya júl., aug. 7

287 tallér.

E nagyjában számított összeg csaknem fölemészti a nálam levő pénzt s lehetetlenné teszi, hogy júl., aug., szept. hónapokra eső tiszteletdíjamból valamit fölvegyek, mire szükségem lesz, kivált ha utazni megyünk.

Excellenciád újabb pénzküldeményének mennyiségét természetesen az fogja elhatározni, megyünk-e utazni, vagy egyenesen hazatérünk. Ez utolsó esetre kevésre van szükségünk.

Tamás gróf pénzügye jelenleg annyiban elég jól áll, amennyiben minden körülmény oda mutat, hogy elmenetelünkkor semmi deficitje nem lesz s mind új cipőkkel, mind új nyári ruhával el lesz látva. Egyéb aligha okozhat deficitet, mint az, hogy citeramestere egy citerára áttett magyar nótát ad ki s neki ajánlja s Tamás gróf kénytelen lesz valami ajándékot adni neki.

Excellenciád utasítását a teendőkre nézve, melyekre utolsó levelemben bátor voltam figyelmeztetni, óhajtva várom.

A grófné ő Excellenciája kezeit csókolva, maradtam mély tisztelettel Excellenciádnak

alázatos szolgája

Gyulai Pál

Berlin, július. 4. 856.