stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret   Bibliográfia

A magyar nyomda-, könyv-, sajtó- és könyvtártörténeti szakirodalom 2003-ban

Rövidítések:

KN

=

Könyv és Nevelés

MG

=

Magyar Grafika

MKgy

=

Magyar Könyvgyűjtő

MKsz

=

Magyar Könyvszemle

 

 

Comenius és a hazai…

=

Comenius és a hazai művelődés. Tanulmányok, előadások. Szerk. Ködöböcz József. Sárospatak: Magyar Comenius Társ., 2002. 255 p. ill. (Bibliotheca Comeniana, 9)

Emlékkönyv a Teleki Téka…

=

Emlékkönyv a Teleki Téka alapításának 200. évfordulójára 1802–2002. Szerk.: Deé Nagy Anikó, Sebestyén-Spielmann Mihály, Vakarcs Szilárd. Marosvásárhely: Mentor K., 2002. 621 p. ill.

Fata libelli…

=

Fata libelli. A nyolcvanéves Borsa Gedeon köszöntésére írták barátai és tanítványai. Szerk.: P. Vásárhelyi Judit. Bp.: OSzK, 2003. 398 p. ill.

Helyismereti könyvtárosok…

=

Helyismereti könyvtárosok IX. országos tanácskozása. Vác, 2002. július 17–19. Szerk. Mándli Gyula. Vác: Katona Lajos Városi Könyvtár, 2003. 108 p.

Johann Heinrich Bisterfeld…

=

Johann Heinrich Bisterfeld (1605–1655) bibliográfia. A Bisterfeld-könyvtár.

A könyvtárak és a hatalom…

=

A könyvtárak és a hatalom. Tanulmányok és dokumentumok. Szerk. Monok István. Bp.: OSzK: Gondolat K., 2003. 210 p.

Negyvenéves a szombathelyi…

=

Negyvenéves a szombathelyi könyvtárosképzés. Tanulmányok az oktatásról és a szakma gyakorlatából. Szerk. Csáki Pál. Szombathely: BDF Könyvtár- és Információtudományi Tanszék, 2002. 244 p. ill.

Tanulmányok a magyarországi…

=

Tanulmányok a magyarországi egyházjog középkori történetéről. Szerk. Erdő Péter. Bp.: Szent István Társulat, 2002. 239 p.

Testis temporum…

=

Testis temporum. Tanulmányok a magyar művelődés történetéből. Szerk. Závodszky Géza. Bp.: ELTE TFK – Alapiskolai Tanárképzésért Alapítvány, 2003. 262, [2] p.


Általános és összefoglaló munkák, elvi kérdések

Balázs Mihály: Magyar vonatkozású kora újkori nyomtatványok és kéziratok kutatása erdélyi és nyugat-európai gyűjteményekben = Regio 2003. 4. 163–176.

Bánfi Szilvia: Clavis typographorum regionis Carpathicae 1473–1948. (Az Országos Széchényi Könyvtár nyomda-adatbázisa) = Fata libelli… 151–155.

Borsa Gedeon: Kalauz a régi nyomtatványokhoz. A régi nyomtatványok fogalma, anyaga, mérete és terjedelme. Bp.: Könyvtári Intézet, 2003. 127 p. ill. (Továbbképzés felsőfokon)

Gáspár Gabriella: A polgári nyilvánosság kezdetei Magyarországon. Bp.: AGROINFORM K., 2002. 196 p. ill.

Héjja Julianna Erika: Könyv és olvasója Gyulán a XVIII. század első felétől 1848-ig. Bp.: OSzK, 2003. 112 p. (Olvasmánytörténeti dolgozatok, 9)

Jakó Zsigmond: A Régi Magyarországi Nyomtatványok és Románia retrospektív nemzeti bibliográfiájának problémája = Fata libelli… 55–64.

Kerényi Ferenc: Pest vármegye irodalmi élete (1790–1867). Bp.: Pest Megye Monográfia Közalapítvány, 2002. 443 p.

Orosz László, Füzi László: Kecskemét irodalomtörténete. Kecskemét: Kecskeméti Lapok Kft., 2003. 141 p. ill.

Széchenyi Ágnes: Jámbor szándék a sajtótörténeti tanítás tapasztalatainak megosztására és a sajtótörténeti kutatások újraindítására = Magyar Média 2001. 2. 75–83.

Bibliográfiák, repertóriumok, katalógusok

A Badacsony Újság repertóriuma 1991–2000. Összeáll. Kalmár László. Badacsonytomaj: Önk., 2001. 201 p.

Balatinus, Balaton Lacus, Peiso, Pelső. Balatoni térképek, avagy hogy örökítették meg a Balatont a római kortól napjainkig a katalógusok? Összeáll., szerk. Csongrádi Jenőné. Balatonfüred: Nők a Balatonért Egyesület, [2002]. 32 p. ill.

Biblia Sacra. A Pápai Református gyűjtemények könyvtárának bibliái (16–18. század). Összeáll. Mezei Zsolt. Pápa: Dunántúli Ref. Egyházkerület Tud. Gyűjt., 2001. 62 p. ill.

Catalogus librorum manuscriptorum Bibliothecae Universitatis Scientiarum Budapestinensis. Pótkötet. Összeáll. Knapp Éva. Bp.: Egyet. Kvt., 1999. 108 p.

Catalogus librorum manuscriptorum Bibliothecae Universitatis Scientiarum Budapestinensis. Pótkötet II. Összeáll. Knapp Éva. Bp.: Egyet. Kvt., 2000. 93 p.

Catalogus librorum manuscriptorum Bibliothecae Universitatis Scientiarum Budapestinensis. Pótkötet III. Összeáll.: Knapp Éva. Bp.: Egyet. Kvt., 2001. 96 p.

Czövek Zoltán, Perger Péter: A magyar nyomda-, könyv-, sajtó- és könyvtártörténeti szakirodalom 2002-ben = MKsz 2003. 4. 508–522.

Az Egyházművészeti Lap könyvészeti leírása. [1880–1887] Összeáll. Garami Gréta = Ars Hungarica 2003. 1. 147–201. ill.

A Jászsági Évkönyv eddig megjelent számainak tartalomjegyzéke [1993–2003] = Jászsági Évkönyv 2003. 302–314.

Kiállítás és ajánló bibliográfia a Tevan nyomda alapításának centenáriuma alkalmából. Összeáll. Füzesné Hudák Julianna. Gyomaendrőd: Kner Nyomdaipari Múzeum, 2003. 24 p. ill.

Magyar Egyházzene I–X. Tartalomjegyzék. Öszszeáll. Déri Balázs = Magyar Egyházzene 2003/2004. 1. 143–191.

A magyarországi iskolai értesítők bibliográfiája 1850/51–1948/49. 7. kötet. Budapesti elemi, vegyes iskolák, gyógypedagógiai intézetek, egyéb iskolatípusok. Szerk. Gráberné Bősze Klára, Léces Károly. Bp.: OPKM, [2000]. 264 p. (A magyar neveléstörténet forrásai, 14)

A magyarországi iskolai értesítők bibliográfiája 1850/51–1948/49. 8. kötet. G–H. Szerk.: Gráberné Bősze Klára, Léces Károly. Bp.: OPKM, [2001]. 304 p. (A magyar neveléstörténet forrásai, 15)

A magyarországi iskolai értesítők bibliográfiája 1850/51–1948/49. 9. kötet. I–K. Szerk.: Gráberné Bősze Klára, Léces Károly. Bp.: OPKM, [2001]. 312 p. (A magyar neveléstörténet forrásai, 16)

„Ment-e a könyvek által a világ elébb?” A magyar könyves kultúra évszázadai. Kiállítás a Somogyi-könyvtárban 2001. július 16–október 20. … az ismertetőt írta és szerk.: Szőkefalvi-Nagy Erzsébet. Szeged: Somogyi-kvt., 2001. 60 p. ill.

A Műcsarnok (1898–1902) című lap repertóriuma. Összeáll.: Győző Eszter, Kelemen Anna = Ars Hungarica 2003. 2. 343–440.

’Nagy utazók – híres utazások’. Régi útleírások a Somogyi-könyvtár gyűjteményében. Kiállítás a Somogyi-könyvtárban 2003. július 16–október 15. … az ismertetőt írta és szerk.: Szőkefalvi-Nagy Erzsébet. Szeged: Somogyi-kvt., 2003. 40 p. ill.

A Pécsi Múzeumi Értesítők és Évkönyv repertóriuma 1908–1998. Összeáll. Hernádi László Mihály. Bp.: Dialóg; Pécs: Campus K., 2002. 348 p.

Pogány György: Bibliográfiai koholmányok = MKgy 2003. 7. 18–20.

Saliga Irén: A Kalotaszeg c. folyóirat repertóriuma = Acta Historiae Litterarum Hungaricarum. 26. 1994. 217–240.

A Teleki Téka válogatott bibliográfiája. Könyvek, tanulmányok, újságcikkek. Összeáll. Deé Nagy Anikó, Vakarcs Szilárd = Emlékkönyv a Teleki Téka… 595–619.

A vajai Vay Ádám Múzeum grafikai gyűjteménye I. Eseményábrázolások. Szerk. B. Szabó János. Vaja: Vay Ádám Múzeum, 1999. 56 p. ill.

A vajai Vay Ádám Múzeum grafikai gyűjteménye II. Térképek. Szerk. Molnár Sándor. Vaja: Vay Ádám Múzeum, 2000. 23 p. ill.

A vajai Vay Ádám Múzeum grafikai gyűjteménye III. Térképek II. Szerk. Molnár Sándor. Vaja: Vay Ádám Múzeum, 2002. 15 p. ill.

A vajai Vay Ádám Múzeum grafikai gyűjteménye IV. Látképek I. Szerk. Molnár Sándor. Vaja: Vay Ádám Múzeum, 2003. 18 p., [56] t. ill.

Viskolcz Noémi: A katalógus (1688 körül) = Johann Heinrich Bisterfeld… 129–171.

Cenzúratörténet és más jogi szabályozások

Bánfi Szilvia: Könyvtári dokumentumok az ÁVH „fogságában”. Az Országos Széchényi Könyvtár Zárolt Kiadványok Tára megalakulásának vázlatos története (1945–1953) = A könyvtárak és a hatalom… 22–88.

Földesi Ferenc: Egy ex-jezsuita esete a cenzúrával. Lektori jelentés Bíró István verseskötetéről, 1775-ből = Emlékkönyv a Teleki Téka… 423–432.

Gécs Béla: A cenzúra megjelenése Európában és a nyomdászatban = MG 2005. 1. 93–96.

Kókay György: Tiltott könyvek 1793-ban a pozsonyi olvasókabinetekben = MKsz 2003. 4. 459–464.

Somogyi Mária: Tiltott könyvek, könyvtári zártság. Adalékok az Országos Széchényi Könyvtár Zárolt Kiadványok Tárának történetéhez = A könyvtárak és a hatalom… 89–162.

Szelestei N. László: Könyvvizsgálás Mária Terézia korában = Fata libelli… 331–342.

Könyvtörténet

Középkori kéziratosság, kódexek

Erdő Péter: Középkori kánonjogi kódextöredékek Esztergomban = Tanulmányok a magyarországi… 69–74.

Érszegi Géza: Paleográfia = A történelem segédtudományai. Szerk. Bertényi Iván. Bp.: Osiris K., 2003. 95–125.

Körmendy Kinga: A 14–15. századi bolognai egyetem könyvkultúrájának egy magyar vonatkozású kódexe = Tanulmányok a magyarországi… 189–210.

Mátai Mária: Első magyar nyelvű verses imádságunk. A Laskai Sorok (1433). 2., bőv. kiad. Bp.: Universitas, 2002. 181 p. ill.

Mészáros István: A Szalkai-kódex a magyar művelődéstörténetben = Comenius és a hazai… 137–144.

Szendrei Janka: Magyarországi ágostonos kanonokok misszáléja. Guiltaro, Biblioteka Katedralna Ms. 150. = Magyar Egyházzene 2003/ 2004 2–3. 267–278.

Tóvizi Ágnes: Küzdelem a halott lelkekért a pannonhalmi hóráskönyvben = Művészettörténeti Értesítő 2003. 3–4. 167–183. ill.

Vizkelety András: A Leuveni Kódex két Martinus de Troppau sermója és nyomtatott variánsuk 1487-ből = Fata libelli… 163–174.

Nyomda-, nyomdászattörténet

Több évszázadot érintő munkák

Frigyik Katalin: Typis Számmerianis. A Számmer nyomdászcsalád története és a nyomtatványok bibliográfiája. Székesfehérvár: Szent István Király Múzeum, 2003. 259 p., 1 t.; 370, 504 p. ill. (A Szent István Király Múzeum Közleményei, 38)

Pogány György: A könyv névjegye. A címlap fejlődéstörténete. 1–3. = MKgy 2003. 2. 18–19.; 3. 16–17.; 4. 16–17.

Prukner Pál: A mívesség mesterei. A magyar bankjegyművészet hiteles története = MG 2003. 3. 82–84.

Seebergi Sasváry Zoltán: Nyomdászat és könyvkereskedés = Amikor Nagyszeben (Hermannstadt) az erdélyi szászok városa volt. Bp.: Aula K., 2003. 104–112.

A Tíz Bambusz Csarnoka. Könyv- és nyomdászattörténeti kiállítás a Kínai Nemzeti Könyvtár kincseiből. Szerk. Ferenczy Mária. Bp.: OSzK, 2003. 267 p. ill.

16. század

Balázs Mihály, Káldos János: Karádi Pál nyomdája = Fata libelli… 215–228.

Borda Lajos: Johannes Carion Almanachja. Egy ismeretlen bambergi nyomtatvány = Fata libelli… 209–214. ill.

V. Ecsedy Judit: Nyomdai cifrák 16. századi hazai nyomtatványainkban = Fata libelli… 93–106.

Monok István: A 16. századi erdélyi nyomdászok szöveghagyományozó tevékenysége = Fata libelli… 107–116.

Vervliet, Hendrik D. L.: The printing types of the young Robert I Estienne 1526–1530 = Fata libelli… 191–196.

17–18. század

Dörnyei Sándor: Közel négyszáz éves nyomtatott gyógyszerreklám = Gyógyszerészet 2003. 7. 434–436. ill.

V. Ecsedy Judit: Egy erdélyi könyvnyomtató műhely 1667-ben. Szenci Kertész Ábrahám tipográfiája hagyatéki leltára tükrében = Emlékkönyv a Teleki-Téka… 380–400.

Heltai János: Halotti prédikációk ifjú Kassai István és idősebb Kassai István felesége, Vicsei Anna fölött (Gyulafehérvár 1641.) – RMNy S 1884A = Fata libelli… 257–265.

Molnár József Károly: Adatok Misztótfalusi Kis Miklós történetéhez = Misztótfalusi Kis Miklós bölcsőhelyének üzenete. Bp., Tótfalusi Tanny., 2002. 257–362. ill.

Perger Péter: A kolozsvári unitárius egyház nyomdájáról való számvetés = Fata libelli… 289–304.

Pilinyi Péter: Az első magyar nyelvű hírlap nyomtatója = Typográfia 2003. 2. 8. [Patzko ny.]

Postma Ferenc: Einige gedruckte Spuren der Peregrinatio Hungarica aus Herborn – Die Übungdisputationen von Georgius P. Onodi und Petrus B. Pécsváradi (1620) = Fata libelli… 245–256. ill.

19–20. század

150 éves az Állami Nyomda. Írta: Jáni István kéziratának felhasználásával Buzinkay Géza. Bp.: Állami Ny., 2001. 106 p. ill.

Cservenák Péter: Vác nyomdatörténete és az intézet = 200 éves a siketoktatás Magyarországon. Emlékkönyv 1802–2002. Vác: Cházár A. Óvoda, Ált. Isk., Speciális Szakisk., Diákotthon, Gyermekotthon és Ped. Szakszolgálat, [2002] 319–320.

Fogarasi Pál: Idén lenne százéves a Globus Nyomda = Typographia 2003. 10. 6.

Horváth Sándor Domonkos: Az első győri könyvesházak. Győr: Polgármesteri Hivatal Kulturális Iroda, 2001. 70 p. [Minikönyv]

Malatyinszki József: A békéscsabai Tevan-nyomda egy évszázada. 1903–2003. Békéscsaba: Kner-Tevan Alapítvány, 2003. 208 p. ill.

Pilinyi Péter: A hazai ofszetnyomtatás atyja = Typographia 2003. 4. 8. [Klösz György]

Pilinyi Péter: Táncsics a „Nyomdamunkások atyja” = Typographia 2003. 5. 8.

Timkó György: Ki volt Reiner Imre? = MG 2003. 2. 98–101.

Könyvművészet, illusztráció, ex libris

Bagota Edit: Haiman György 1914–1996. Egy korrekt művész = MKgy 2003. 9. 16–17.

Fekete Csaba: Versszedés, énekeskönyv, kottagrafika = Magyar Egyházzene 2003/2004. 2–3. 195–204.

Kerny Terézia: Az angyali koronázás motívuma Szent István ikonográfiájában = Ars Hungarica 2003. 1. 5–30. ill.

Murádin Jenő: Az erdélyi fametszés kezdeteiről = Ars Hungarica 2003. 1. 31–40. ill.

Papp János: A hazai könyvkészítés élvonalában. Kner-sikerek a szép magyar könyv versenyén 1929–2000. Gyomaendrőd: Kner Nyomda Rt., 2002. 55 p. [8] t. (A Kner Nyomdaipari Múzeum füzetei, 33)

Rétfalvi Gábor: A kommunikációs folyamat változásainak néhány jellemzője a reneszánsz idején (XV–XVI. század) = Negyvenéves a szombathelyi… 47–62.

Ruzsa György: Esterházy Pál egy novgorodi ikonról = Művészettörténeti Értesítő 2003. 3–4. 299–302. [Esterházy Pál: Az egész világon… (Nagyszombat, 1690.)]

Szántó Tibor és barátai. Szántó Tibor beszélgetése Tóth Gyulával 1986 február 6-tól 24-ig. Bp., [Gyomaendrőd]: Gyomai Kner Nyomda 2001. 71, [7] p. ill. (A Kner Nyomdaipari Múzeum füzetei, 32)

Szénási Zsófia: Körmetszet a metszetek történetéről. Könyvillusztráció, városkép, térkép és arckép = MKgy 2003. 3. 12–15.

Szex libris. Erotikus ex librisek kiállítása a budapesti Iparművészeti Múzeum és magángyűjtők kollekciójából. … a katalógust írta: Horváth Hilda. Bp.: Iparművészeti Múz., 2003. 20 p. ill.

Timkó György: Lengyel Lajos emlékérem = MG 2003. 3. 75–78.

Varga Emőke: Nincs elefántcsonttorony. Az illusztrátor Kass János az irodalmi műhelyek vonzásában = Szeged 2003. 9. 244–246.

Térképészet

Fodor Ferenc: A magyar térképírás. I–III. Budapest: Honvéd Térképészeti Int., 1852. 1–176, XIV p., 7 mell.; 177–309, XVIII p.; 310–441, V p. ill. [Utánnyomás, 2003, Klinghammer István előszavával]

Plihál, Katalin: The first printed map of Hungary = The Hungarian Quarterly 44. 2003. 170. 76–85. ill.

Plihál Katalin: Térképkülönlegességek. Térképetűdök. Bp.: Cartofil, 2002. 112 p. ill. + 2 térk. mell.

Reisz T. Csaba: Magyarország általános térképének elkészítése a 19. század első évtizedében. Lipszky János és segítői térképészeti vállalkozásának ismertetése. Bp.: Cartofil, 2002. 512 p., [32] t. ill. + 2 térk. mell.

 

 

Török Zsolt: A Tápió-vidék régi térképeken. Nagykáta: Radnóti Miklós Városi Kvt., 2000. 44 p. ill.

Papír

Bogdán István: Papirológia = A történelem segédtudományai. Szerk. Bertényi Iván. Bp.: Osiris K., 2003. 140–152.

Farkas Csilla: Szemet gyönyörködtető könyvdíszítések I. Színes borítópapírok és metszések = Papíripar 2003. 1. 27–28.

Turóczi József: 75 éves a Fűzfői Papírgyár = Papíripar 2003. 6. 214–217.

Könyvkötés-történet

Debreceni festett pergamenkötések. Szerk.: Krankovics Ilona. Debrecen: Déri Múzeum, 2002. 78, [7] p. ill. [A Debrecenben 2000. nov. 3–4-én megrendezett konferencia előadásai]

Héjja Julianna Erika: „Kenyér keresési módomnak az könyvkötöséget választottam…” = Könyv és olvasója Gyulán a XVIII. század első felétől 1848-ig. Bp.: OSzK, 2003. 83–87.

Gy. Molnár Kerstin: Az iszlám kötések sajátosságai = Papíripar 2003. 5. 175–179. ill.

Muckenhaupt Erzsébet: A csíksomlyói könyvkötő műhely első korszaka = Emlékkönyv a Teleki Téka… 341–359.

Rozsondai Marianne: Johann Rynmann (1460–1523), a könyvkereskedő és kiadó, és a vele kapcsolatos augsburgi könyvkötések = Fata libelli… 181–190.

Rozsondai Marianne: A magyar kötéstörténeti kutatások újabb eredményei = Emlékkönyv a Teleki Téka… 317–340.

Zsigmond Irma: Bécsi könyvkötők munkái Teleki Sámuel könyvtárában = Emlékkönyv a Teleki Téka… 290–301.

Könyvkereskedelem, -terjesztés

Borda Lajos: Az utolsó Budai Krónika = Európai utas 2003. 3. 31–32. ill. [A Chronica Hungarorum egy példányának 1990-es müncheni árveréséről]

 

Granasztói Olga: Egy pesti könyvkereskedés nyugat-európai kapcsolatai a XVIII. század végén. Weingand és Köpff pesti könyvkereskedők levelei a neuchâteli levéltárban (1781–1788) = MKsz 2003. 2. 168–187.

Monok István: Szenci Kertész Ábrahám kereskedői könyvkészlete halálakor = Emlékkönyv a Teleki Téka… 360–379.

Pirożyński, Jan: Export polnischer Bücher nach Westeuropa im 16. Jahrhundert im Lichte der damaligen Buchhandelskataloge und der Bibliographien = Fata libelli… 197–207.

Kiadástörténet

16–18. század

Bubryák Orsolya: Egy polgári mecénás a 17. században. Weber János eperjesi főbíró (1612–1784) = Ars Hungarica 2003. 2. 225–280.

Dörnyei Sándor: Egy kis Hungarica-csokor = Fata libelli… 321–330. ill.

Dukkon Ágnes: Régi magyarországi kalendáriumok európai háttérben. Budapest: ELTE Eötvös K., 2003. 231 p. ill.

Dukkon Ágnes: Vallás és politika a régi magyarországi naptárakban = Testis temporum… 17–34.

G. Etényi Nóra: Közzétett sikerek, eltitkolt kudarcok, politikai propaganda a XVII. század végén = Hadtörténelmi Közlemények 2003. 3–4. 670–690.

Fekete Csaba: Szenci Molnár Albert zsoltárkiadásának mintája = MKsz 2003. 3. 330–349. ill.

Font Zsuzsa, Keserű Bálint: Kezdeményezések váradalmas és kegyességi irodalom fordítására, kiadására (1630–1730) = Fata libelli… 277–287.

H. Hubert Gabriella: Szenci Molnár Albert és a 17. századi gyülekezeti énekeskönyv-kiadás = MKsz 2003. 3. 349–356.

Kabán Annamária: Négyszázhuszonöt éves Melius Péter Herbariuma = Magyar Nyelv 2003. 2. 205–211.

B. Kis Attila: Frank Ádám (1639–1717) és a Bibliotheca Fratrum Polonorum = MKsz 2003. 1. 94–105.

Knapp Éva: Egy fantom „vándornyomdász” a XVIII–XIX. század fordulóján. Berei Far kas András kiadói és terjesztői tevékenysége. 1–2. = MKsz 2003. 1. 18–41; 2. 149–165.

Nadányi, Johannis: Florus Hungaricus. Nadányi János: A magyar florus. A latin és a magyar szöveget, továbbá az angol kiadás bevezetőjét és kiegészítő történeti áttekintését sajtó alá rend. Havas László et al. Debrecen: Kossuth Egyetemi K., 2001. 456 p. (Studia ad philologiam classicam pertinentia quae in aedibus Universitatis Debreceniensis rediguntur, 11)

19–20. század

Bálint Gábor: Az Athenaeum, a Nova és a Dante kétpengős regényei = MKsz 2003. 4. 483–492. ill.

Bálint Gábor: A Világvárosi Regények története = MKsz 2003. 1. 126–134. ill.

Fehér Katalin: Egy reformkori tankönyvpályázat és korabeli sajtóvisszhangja = Testis temporum… 51–61.

Kelecsényi László: Fantomkiadványok = Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle 2003. 4. 458–464.

Kiss Lajos: Az intézet kiadványai = A Nyelvtudományi Intézet fél évszázada (1949–1999). [Bp.]: MTA Nyelvtudományi Int., 2001. 7–16. (Linguistica series C., relationes 12)

Komáromi Sándor: Vom deutschen zum ungarischen Buch. Verlegerische Wege der Gebrüder Wigand im Wandel der Sprachlaudschaftr in Pressburg, Kaschau und Pest vor 1848 = Jahrbuch der ungarischen Germanistik 2002. 73–85.

Máthé Éva: Tízéves a marosvásárhelyi Mentor Kiadó = Nyelvünk és Kultúránk 2003. 4. 84–93.

Pogány György: A „Budapest” Irodalmi, Művészeti és Tudományos Intézet története és kiadványai 1945–1949 = MKsz 2003. 3. 304–324.

Tóth Gyula: A Kiadói Főigazgatóság történetéből. 1–3. = MKgy 2003. 2. 20–21.; 3. 18–20.; 4. 18–20.

Urbán Aladár: Az Öreg ÁBC-től a Király tanácsadójá-ig. Vas Gereben népfelvilágosító kiadványai 1848 tavaszán = MKsz 2003. 2. 234–241.

Sajtótörténet

Több évszázadot érintő munkák

Hargitai Henrik: A sajtóművészet kezdetei. Az újságtördelés fejlődése 1620–1849 = Magyar Média 2001. 3. 17–35.

18. század

Jászberényi József: Kármán József és a szabadkőművesség = Irodalomtörténet 2003. 1. 196–205. [Uránia]

Kapronczay Katalin: Egy bécsi tudós társaság és folyóirata az 1770-es években. = Ditor ut ditem. Tanulmányok Schulteisz Emil professzor 80. születésnapjára. Szerk.: Forrai Judit. [Bp.]: Semmelweis Orvostört. Múz., Kvt. és Levéltár: Magyar Tudománytört. Int.: Semmelweis Egyetem, 2003. 227–244. p.

19–20. század

Fehér Katalin: Az Egyházi Tár [1832–1839] történetéhez = MKsz 2003. 3. 356–366.

Hornyák Mária: A Pesti Hírlap és a nevelés = MKsz 2003. 1. 42–66.

Koppány Júlia: Az Egyházi Értekezések és Tudósítások [1819–1824]. Az első hazai katolikus folyóirat = MKsz 2003. 2. 188–202.

Lipták Dorottya: Az újság és közönség kapcsolata a 19. századvégi Közép-Európában = Magyar Média 2001. 2. 16–41.

Mihalovics Árpádné: Az Új Idők művelődésformáló szerepe = Széphalom 13. 2003. 279–288. ill.

Nagy Csaba: A Zalai Közlöny a századfordulón = Magyar Média 2001. 2. 42–55.

Nagy Zoltán, Paál László: Sajtókezdemények a Dél-Dunántúlon, különös tekintettel Somogyra = Árkádia peremén. Írások a művelődés- és tudománytörténet köréből. Szerk. Kővágó Sarolta, Paál László. Kaposvár: KE Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Főiskolai Kar, 2003. 165–176.

Rózsa Mária: Az Oesterreichisch-ungarische Revue [1886–1908]. Egy Monarchia-folyóirat magyar szemmel = MKsz 2003. 3. 375–379.

 

Szállási Árpád: A Klinikai Füzetek 100 évvel ezelőtt = Orvosi Hetilap 2003. 16. 774–777. ill.

Ujvári Hedvig: Das Neueste Pester Journal. Die Geschichte des Blattes von den Anfängen bis 1878 = MKsz 2003. 2. 241–252.

Urbán Aladár: A pesti Középponti Választmány lapja: a Nép barátja 1848-ban = Aetas 2003. 3–4. 155–188.

20. század

Balázs Imre József: Az erdélyi avantgarde folyóiratai = Irodalomtörténet 2003. 1. 120–130.

Ehrenkrantz Judit Ilona: Magyar sajtó – román sajtó: Azonosságok, különbségek, konfliktusok = Magyar Média 2001. 4. 14–23.

Frank, Tibor: To comply with English taste. The making of The Hungarian Quarterly, 1934–1944 = The Hungarian Quarterly 2003. 171. 67–80.

Füzi László: A Forrás = Orosz László, Füzi László: Kecskemét irodalomtörténete. Kecskemét: Kecskeméti Lapok Kft., 2003. 83–96. ill.

Ispánovics Csapó Julianna: Egy zombori folyóirat a 20. század elején = MKsz 2003. 4. 442–458. [Igazság (1904–1918)]

Izsákné Hetényi Valéria, Mikiténé Kiss Katalin: A helyi nyilvánosság szinterei. Lapkiadás = Mezőkovácsháza története. Szerk. Mucsi Tiborné. Mezőkovácsháza: Önk., 2001. 193–194.

Kollarits Krisztina: Egy elfelejtett történet. Babits Mihály és a Napkelet kapcsolatáról = Vasi Szemle 2003. 3. 363–376.

Magyar Műhely: 40 év. Címlapok, fényképek dokumentumok. Szerk. L. Simon László. [Bp.]: Magyar Műhely K., 2002. 167 p.

Makai Sándor: Kulturális- és sportélet = Komádi története és népélete. Komádi: Szerzői kiad., 2002. 139–145. [Komádi és Vidéke]

Mészáros Andor: Apollo, a közép-európai megbékélés magyar kísérlete = Európai utas 2003. 3. 46–49. ill.

Praznovszky Mihály: A Palócföld folyóirat elnevezése = Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyv 26. 2002. 435–444.

Salamon Konrád: A Magyar Út [1934–1944] és a Magyar Élet [1936–1944] művészetszemlélete = Testis temporum… 125–138.

Tatár Imre: A Szabad Néptől az Esti Hírlapig 1956. november–december = Magyar Média 2001. 4. 34–55. [T. I. naplója az 1956. nov. 4. utáni hetekben zajlott újságírósztrájkról]

Tüskés Tibor: A Sorsunk szombathelyi száma = Életünk 2003. 4. 334–340.

Vág Sándor: A „La Hongrie Républicaine” és Juhász Gyula. V. S. tanulmánya az Irodalomtörténeti Közlemények 1956. évi 3. számából = Szeged 2003. 3. 34–38. ill.

Varga Gábor: A református Tanítók Lapja 1901-ben = Comenius és a hazai… 171–176. ill.

Vatovia, Penha: Gyökér és korona. Bp.: Czuczumanov Dimiter Bolgár Országos Önk., 2001. 143 p. [Haemus]

Sajtótermékek mint forrásanyagok

Boronkai Szabolcs: Az 1921. évi soproni népszavazás a korabeli sajtó tükrében. 1–2. rész = Soproni Szemle 2003. 1. 3–19.; 2. 124–142.

Kereszty Orsolya: Beély Fidél [1807–1863] és a sajtó = MKsz 2002. 2. 175–185.

Kruzslicz István Gábor: A köztársasági Nagy György vásárhelyi évei a sajtó tükrében (1911–1913) = Dömötör János emlékkönyv. Tanulmányok a 80 éves Dömötör János tiszteletére. Hódmezővásárhely: Tornyai János Múz., 2002. 145–165. (Múzeumi Műhely, 1)

Monostori Imre: A zsidókérdés változatai a magyar folyóiratokban a húszas évektől a zsidótörvényekig. 1–2. = Kortárs 2003. 9. 70–88.; 10. 68–88.

Rózsa Mária: Osztrák–magyar kapcsolatok az 1848-as bécsi forradalmi sajtóban = MKsz 2003. 4. 464–475.

Sárai Szabó Katalin: Polgárosodás, nemzeti identitás és nép a Magyar Lányok című folyóirat 1895/96-os évfolyamának értékrendjében = Ethnographia 2001. 3–4. 407–431.

Könyvtártörténet

Több évszázadot érintő munkák

Bene Sándorné: A budapesti Egyetemi Könyvtár vetustissima-gyűjteménye közelről = Fata libelli… 141–149.

Hervay F. Levente: A ciszterciek és könyveik a 12–16. században = Fata libelli… 175–180.

Klinda Mária: A Piarista Központi Könyvtár ősnyomtatványai = Fata libelli… 117–123.

Kökényesi Istvánné: Miskolc könyvtárainak kialakulása. Középkori scholából: múzeumépület = KN 2002. 2. 70–73.

Velenczei Katalin: A székesfehérvári Püspöki Könyvtár 16. századi nyomtatványairól = Fata libelli… 125–140. ill.

11–18. század

Emődi András: Nagyváradi katolikus könyvgyűjtemények a 18. században, különös tekintettel a székeskáptalan könyvtárára = MKsz 2003. 4. 413–428.

Hegyi Ádám: A mezőtúri partikula 1765-ös könyvtári katalógusa = Jászkunság 2001. 3–4. 110–117.

Molnár József Károly: A Partikula könyvtára (1547–1709/1710) = Misztótfalusi Kis Miklós bölcsőhelyének üzenete. Bp., Tótfalusi Tanny., 2002. 211. ill.

Nemerkényei Előd: Latin klasszikusok középkori könyvtárakban. Magyarország a 11. században = MKsz 2003. 1. 1–17.

19–20. század

Ambrus Hedvig Mária: A Teleki Téka 1559–1710 között nyomtatott magyar nyelvű könyvei = Emlékkönyv a Teleki Téka… 243–250.

A Berzsenyi Dániel Könyvtár. Fejezetek Szombathely könyvtártörténetéből 1880–2002. Szerk. Nagy Éva. Szombathely: Berzsenyi Dániel Kvt., 2002. 158 p. ill.

Cservenka Judit: „… a közösségnek hasznára és javára…” Gróf Széchényi Ferenc múzeumalapítása = Európai utas 2003. 1. 31–36. ill.

Deé Nagy Anikó: A marosvásárhelyi Teleki Téka a hatalom ellenében = A könyvtárak és a hatalom… 195–210.

Gráberné Bősze Klára, Keszthelyné Mányi Ildikó: A Veres Pálné Gimnázium könyvtárának története és jelene = KN 2003. 2. 29–35.

Sebestyén-Spielmann Mihály: A sárospataki (-gyulafehérvári) Református Kollégium Marosvásárhelyen őrzött könyvei = Emlékkönyv a Teleki Téka… 272–289.

Sipos Gábor: A Teleki Téka és a Református Főkonzisztórium = Emlékkönyv a Teleki Téka… 17–33.

Somkuti Gabriella: Orbán Balázs és a Teleki Téka = Emlékkönyv a Teleki Téka… 34–57.

Szomszéd András: Római katolikus plébánia könyvtára az 1828-as egyházlátogatási jegyzőkönyv alapján = Kosd. Kosd: Önk., 2001. 205–206.

Ugrai János: Ausztria és hazánk a sárospataki tankönyvekben a XIX. század első harmadában = MKsz 2003. 3. 273–288. [Érintőlegesen a kollégiumi könyvtár korabeli gyarapítási gyakorlatáról]

20. század

Bacskai Sándorné: A Városi Könyvtár rövid története = Szülőföldem, Túrkeve. Szerk. Csajbók Ferencné. 3. jav., bőv. kiad. Túrkeve: Önk., 2003. 123–124.

Benkő Samu: Hitbizománytól államosításig = Emlékkönyv a Teleki Téka… 58–88.

Csontos Mária: Levelek a Teleki Téka történetéből. Gulyás Károly, a Teleki Téka őre = Emlékkönyv a Teleki Téka… 89–143.

Deé Nagy Anikó: A marosvásárhelyi Teleki Téka a második világháború után = Emlékkönyv a Teleki Téka… 144–186.

A Fejér György Városi Könyvtár emlékkönyve 1953–2003. Szerk. Müller Róbertné. Keszthely: [Fejér György Városi Kvt.], 2003. 133 p. ill.

Frech József: A könyvtárról = Fejezetek Nagyberki történetéből. Nagyberki: Önk., 2001. 172–175.

Gerő Gyula: Könyvtár a megyeházán. Napló, dokumentumok és kommentárok az 1950-es Kaposvári Városi Olvasóterem rövid életéről-életéből. Kaposvár: Megyei és Városi Kvt., 2002. 151 p. ill. (Somogyi könyvtári füzetek, 4)

Hausel Sándor: Művelődési intézmények: könyvtár, mozi, művelődési otthon = Szügy története. Szügy: Önk., 2001. 232–234.

Hogya Viktor: Könyvtár = Ricse krónikája. Ricse: Önk., 2001. 334.

Kégli Ferenc: Népkönyvtárak a hatalom szolgálatában, 1949–1952 – Fejér megye tükrében = A könyvtárak és a hatalom… 162–194.

A Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár fél évszázada 1952–2002. Ötven éve alakultak meg a megyei könyvtárak = Kisalföldi Könyvtáros 2002. 1–2. 1–133. [Gerő Gyula, Horváth József, Tuba László et al. írásai]

Kolta László: A bonyhádi Solymár Imre járási-városi könyvtár 1953–2002. Bonyhád: Solymár Imre Városi Kvt., 2002. 43 p. ill.

Kontár Judit: A Galántai Könyvtár 50 éve 1951–2001 = Kisalföldi Könyvtáros 2003. 1. 55–59.

Kőszegfalvi Ferenc: A Csongrád Megyei Könyvtár hódmezővásárhelyi évei (1952. december 21–1972. december 31.) = MKsz 2003. 3. 289–303. ill.

A magyar agrártörténelem információs háttere 1952–2002. Az Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ elmúlt ötven éve. Bp.: OMgK Jubileumi Emlékbizottsága, 2002. 75 p., [19] t. ill.

Mészáros Erzsébet, Mészárosné Stenger Katalin, Vargáné Sipos Terézia: A Jókai Mór Városi Könyvtár története 1952–2002. Pápa: Jókai Mór Városi Kvt., 2002. 184 p. ill. (Jókai füzetek, 32)

Molnár Béla: Könyvtár = Baks község története. Baks: Önk., 2003. 63–64.

Nagy Géza: Könyvtár = Az ezeréves Karcsa krónikája. Karcsa: Önk., 2002. 469–471.

Pataki Zoltán: A könyvtár rövid története = Az esztergomi Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium jubileumi évkönyve 1931–2001. Szerk. Radics Dávid. Esztergom: Temesvári Pelbárt Ferences Gimn., [2001]. 111–115.

Petényi Sándor: A Kuny Domokos Múzeum könyvtárának története = A tatai múzeum története. Szerk. Fülöp Éva, Kisné Cseh Julianna. Tata: Kuny Domokos Múz., 2002. 133–135.

W. Salgó Ágnes: Lappangó értékek = Fata libelli… 343–362. ill.

Séra Ferencné: Könyvtár = Vámosújfalu. Szerk. Sipos Kálmán. Vámosújfalu: Önk., 2000. 268.

Takács Miklós: Ötvenéves a szombathelyi megyei könyvtár. Krónika az intézmény félévszázados működéséről = Vasi Szemle 2003. 1. 97–102. ill.

Tamás Istvánné, Bocskay Imréné: A könyvtár = Emlékkönyv. Egy évszázados a hallássérültek debreceni oktatása. Debrecen: Széchenyi Utcai Ált. Isk., Diákotthon, Óvoda és Pedagógiai Szakszolg., 2003. 73–82.

Tuba László: A nyilvános könyvtári ellátás története Mosonmagyarórváron (1951–2001). 50 éves a Huszár Gál Városi Könyvtár. 2. rész = Kisalföldi Könyvtáros 2003. 1. 9–20. ill.

Ujváry Gábor: A magyar tudomány otthona Berlinben. A berlini egyetem Magyar Intézete és könyvtára 1916–1945 = Fata libelli… 363–377.

Zsámpárné Szalay Mária: Vas megye könyvtárügye 1980–2000. Bibliográfia = A Berzsenyi Dániel Könyvtár. Fejezetek Szombathely könyvtártörténetéből 1880–2002. Szerk. Nagy Éva. Szombathely: Berzsenyi Dániel Kvt., 2002. 53–119.

Bibliofilia

A bányavárosok olvasmányai (Besztercebánya, Körmöcbánya, Selmecbánya) 1533–1750. Sajtó alá rend. Viliam Čičaj, Keveházi Katalin, Monok István, Viskolcz Noémi. Bp.: OSzK; Szeged: Scriptum Rt., 2003. XXII, 570 p. (Magyarországi magánkönyvtárak, 3. Adattár a XVI–XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, 13/3)

Benke György: Egy abaúji falusi lelkipásztor könyvtára a 19. század végén = Széphalom 13. 2003. 127–132. ill.

Beszélgetések Szíj Rezsővel. 1. kötet. Szerk. és sajtó alá rend. Arday Géza. Bp.: Szenci Molnár Társ., 2003. 227 p. ill. [Másodközlések]

Csapodi Csaba: Janus Pannonius kódexei és címerhasználatának kérdése = MKsz 2003. 2. 203–205.

Fekete Csaba: Heidelbergi ajándékkönyv 1612 = MKsz 2003. 1. 89–93.

Gömöri György: Egy magyar peregrinus könyvkérő levele William Sancrofthoz = MKsz 2003. 2. 218–222.

Hangodi Ágnes: Az idősebb Zolnay Vilmos könyvei a nemzeti könyvtárban = MKsz 2003. 4. 475–483.

Kiss Endre József: A bujdosó könyvek üzenete = Széphalom 13. 2003. 3–6. [II. Rákóczi Ferenc könyvtáráról]

Lengyel András: Egy újabb kötet József Attila könyvtárából = Irodalomismeret 2003. 2. 56–57. ill.

Lisztóczky László: „Ajánlom jó szívvel…” Dedikált könyveim jegyzéke. Gyöngyös: Pallas K., 2002. 178 p. ill.

Márfai Molnár László: Az imaginárius olvasó. A Fülep-hagyaték könyvtáráról = Életünk 2003. 4. 354–362.

Molnár András: Deák Ferenc ifjúkori olvasmányai = MKsz 2003. 2. 222–233.

Monok István: Philipp Melanchthon bejegyzése az Országos Széchényi Könyvtár egyik Lucianus-kötetében = MKsz 2003. 3. 325–327. ill.

Monok István: Württembergi exulánsok Batthyány Ferenc udvarában = MKsz 2003. 2. 205–211.

Nemes Balázs: Adalékok az Országos Széchényi Könyvtár Cod. Germ. 38. jelzetű kéziratának újkori provenienciájához = MKsz 2003. 3. 366–374.

Nemes Balázs: Die mittelalterlichen Handschriften des Miklós Jankovich im Spiegel Zeitgenössischer Kataloge. 1–2. = MKsz 2002. 4. 387–410.; 2003. 1. 67–88.

Pesti Brigitta: „Lelki tűzzel tellyes prédikációk.” Medgyesi Pál magyarországi könyvtárakban őrzött könyveinek XVII–XVIII. századi tulajdonosai és bejegyzései = Confessio 2003. 2. 37–40. ill.

Pogány György: A Magyar Bibliofil Társaság története 1985-től napjainkig. 1–2. = MKgy 2003. 5. 18–20.; 6. 16–17.

Régiségek, ritkaságok pécsi családi könyvtárakból. Kiállítási katalógus. Szerk. Boda Miklós, Horváth Eszter, Surján Miklós. Pécs: Csorba Győző Megyei Kvt., 2001. 16 p. ill.

W. Salgó Ágnes: Epizódok Apponyi Sándor Hungarica-gyűjteményének történetéből = Emlékkönyv a Teleki Téka… 450–464.

Szelestei N. László: Egy esztergomi köznemes, Somogyi János (†1782) könyvtára = MKsz 2003. 1. 105–116.

Sz[énási] Zs[ófia]: Vigyázat! Csalok! Egy megszállott bűvész szenvedélyes könyvgyűjtése = MKgy 2003. 8. 14–15. [Rodolfó könyvtára]

Takács Mária: Illyés Gyula könyvtára. 2. kötet. Szekszárd: Wosinsky Mór Megyei Múz., 2002. 591 p. ill.

Vadász Veronika: Ecsedi Báthory István bibliájáról = MKsz 2003. 2. 211–218.

Viskolcz Noémi: Johann Heinrich Bisterfeld és utóda könyvtára = Johann Heinrich Bisterfeld… 71–128.

Olvasástörténet

Balogh György, Izsákné Hetényi Valéria, Mucsi Tiborné: Művészi és tudományos értékeink, híres emberek. Egyesületek, egyletek = Mezőkovácsháza története. Szerk. Mucsi Tiborné. Mezőkovácsháza: Önk., 2001. 214–215.

Bárdos István: Az Esztergom-Belvárosi Olvasókör és Gazdakör Egyesület története. Esztergom: Esztergom Városi Gazdakör Egyesület, 2001. 184 p. ill.

Kovács Ilona: Kertségi olvasókörök Debrecenben a XX. sz. első felében = A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve 29. 2002–2003. 249–279.

Körmendy Kinga: A kánonjog középkori egyetemi oktatásával és a 15. századi esztergomi vikáriusok olvasmányaival, működésével kapcsolatos kéziratos források az esztergomi egyház 1543 előtti könyvállományában = Tanulmányok a magyarországi… 157–188.

Nagy Imre Gábor: A kultúra színterei = Köblény évszázadai. Szerk. Ódor Imre. Köblény: Önk., 2001. 134–136.

Sipos Imre: A Zicsi Olvasókör = Sipos Imre, Szalay János: Zics története. Miklósi: Szent János Apostolról és Remete Szent Pálról Nevezett Szerzetesek, 2003. 221–225.

Takács László: Az iskolán kívüli művelődés, sport = Takács László, Kovács Zsolt: Vatta község története. Vatta: Önk., 2000. 223–226.

Tilhof Endre: Polgári Olvasókör = Tósok hét évszázada. Ajka: Önk., 2001. 111–117. ill.

Tóth Gyula: Az „olvasásbeliség” történetének üzenetei. (Az olvasástörténet törvényszerűségei, mint egy lehetséges olvasástudomány építőkövei. Hipo/tézisek) = Negyvenéves a szombathelyi… 27–46.

Tölgyesi József: Devecser társadalma a polgári korban 1867–1948. 1. A Polgári Olvasókör története. Devecser: Önk., 2002. 309 p. ill.

Vékonyné Kovács Gabriella: Hajdúböszörményi olvasókörök története a két világhá ború között = A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve 29. 2002–2003. 361–378.

A múlt neves bibliográfusai, könyvtárosai, újságírói

Balogh György, Izsákné Hetényi Valéria, Mucsi Tiborné: Művészeti és tudományos értékeink, híres emberek. A helytörténetírás kiemelkedő alakjai. Balogh György (Mezőkovácsháza, 1934 – Végegyháza, 1994) = Mezőkovácsháza története. Szerk. Mucsi Tiborné. Mezőkovácsháza: Önk., 2001. 222–223.

Csűry István (1921–1980). Emlékülés, Debrecen, 2001. október 9. Szerk. Berényi Ernőné, Szeszák Ferencné. Debrecen: Debreceni Egyetem, Egyetemi és Nemzeti Kvt., 2001. 89 p., [23] fol. ill.

Cz. Farkas Mária: Balogh József, a szerkesztő = Hungarológiai Évkönyv 2003. 107–115.

Fodor Béla: Kelényi Béla Ottó (1897–1944), könyvtáros, történész = Helyismereti könyvtárosok… 34–35.

Gáncsné Nagy Erzsébet: Mónus Imre (1927–1998) = Helyismereti könyvtárosok… 27–29.

Lengyel András: Egy pardon-cikk utóélete. A publicista Kosztolányi portréjához = Magyar Média 2001. 2. 5–15.

Nagy Antal Mihály: Újszászy Kálmán. [Bp.]: OPKM, 2003. 177 p. ill. (Tudós tanárok, tanár tudósok)

Pappné Beke Judit: Fejér György (1766–1851) = A Fejér György Városi Könyvtár emlékkönyve 1953–2003. Szerk. Müller Róbertné. Keszthely: [Fejér György Városi Kvt.], 2003. 81–132. ill.

[Szűcsné Zomborka Márta]: A váci könyvtár névadója: Katona Lajos (Vác, 1862 – Bp. 1910) = Helyismereti könyvtárosok… 39. ill.


Czövek Zoltán – Perger Péter

 


stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret