FEJÉR MEGYEI KÖNYVTÁROS
Fejér megye könyvtárosainak és olvasóinak tájékoztatója XXXVIII. évf. 1998/2.sz.

* * *

Hegyi Tamás
Fejér megye önkormányzati könyvtárainak 1997. évi tevékenysége

1997. december 31-én Fejér megyében 127 önkormányzati könyvtár működött, míg előző évben 128 könyvtárat tartott nyilván a statisztika. Az önálló könyvtárak száma 104, ugyanannyi mint tavaly volt. A fiókkönyvtárak száma 24-ról 23-ra csökkent.

A működésüket szüneteltető önálló könyvtárak száma a tavalyi négyről ötre emelkedett. Ráckeresztúr, Baracska, Kápolnásnyék, Kulcs mellett 1997-ben Nadapon is zárva volt a könyvtár. Zámolyon a művelődési házban ideiglenesen cigány családokat szállásoltak el, ezért a könyvtár működése az év második felében szünetelt.

Alsószentivánon az elhanyagolt művelődési házból az iskola egyik tantermébe szállították át a könyveket, Kálozon pedig egy helyiséggel bővítették a könyvtárat. A könyvtárak elhelyezésében - az említetteken kívül - lényeges változás nem történt.

A személyi feltételeket tekintve az önkormányzati hálózatban összesen 224 fő dolgozott valamilyen könyvtárosi munkakörben, ebből 138 főfoglalkozásúként: 110 fő a városi könyvtárakban és a megyei könyvtárban, 28 fő a községekben. A részmunkaidősök száma 37 (a városokban 10, a községekben 27 fő), a nem főfoglalkozásúaké 46 fő, közülük 40-en községi könyvtárakban dolgoznak. 3 fő pedig társadalmi munkában látja el feladatát. A főfoglalkozásúak száma 4-gyel, a részmunkaidősök száma 5-tel csökkent a korábbi évhez képest, a nem főfoglalkozásúaké pedig 6 fővel lett kevesebb mint az előző évben. A könyvtárosi munkakörben dolgozók végzettségét tekintve: 75 főnek felsőfokú könyvtárosi képesítése, 21 főnek egyéb felsőfokú diplomája van, középfokú könyvtárosi végzettséggel kiegészítve. 81-en rendelkeznek középfokú könyvtárosi képesítéssel, és 46 azoknak a száma, akiknek valamilyen egyéb végzettségük van vagy semmilyen szakmai képesítésük sincs.

Az állománygyarapításra fordított összeg 23.199 e Ft-ról 28.991 e Ft-ra nőtt, 5.792 e Ft-tal emelkedett. (Mivel az idei statisztikában a tavalyitól eltérően csak a leltárba vett dokumentumok beszerzési összegét szerepeltettük, az összehasonlíthatóság érdekében a tavalyi adatból is levontuk a folyóirat előfizetés díját.)

Az év folyamán vásárolt dokumentumok száma 45.053 volt, 8066-tal több mint 1996-ban (1994-ben 38.083, 1995-ben 54.606, 1996-ban 36.987 kötetet vásároltak a könyvtárak). A beszerzett dokumentumok száma tehát jelentősen nőtt nemcsak a tavalyi, hanem (az 1995. évi gyarapodás kivételével) a többi évhez képest is. A vásárolt dokumentumok átlagára 1997-ben 643 Ft volt, ami szintén meghaladja a korábbi évek átlagát (1996-ban 627 Ft, 1995-ben 325 Ft, 1994-ben 447 Ft).

Az egy lakosra jutó, állománygyarapításra fordított összeg megyei átlaga 68 Ft volt. (A folyóirat előfizetést nem vettük figyelembe a számításnál). 1996-ban ez az összeg 54 Ft volt. A szünetelő könyvtárakon kívül, a Szakszervezetek Fejér Megyei Könyvtárával kötött ellátási szerződés keretében 5 további könyvtárnak nem gyarapodott az állománya, mivel nincsen lehetőségük önálló szerzeményezésre.

Az állományapasztás mértéke is jóval meghaladta a tavalyi mértékét a megye könyvtáraiban. A selejtezett dokumentumok száma - szemben az 1996. évi 32.519 db törölt dokumentummal - 1997-ben 53.884 db volt.

A megye önkormányzati könyvtáraiban 60.383 beiratkozott olvasót regisztráltak, csak 449 fővel kevesebbet mint 1996-ban. (1995-ben a számuk 55336 fő volt, ami azt mutatja, nem csökken a könyvtárak iránti olvasói érdeklődés.) A beiratkozott olvasók 36 %-a a 14 évesnél fiatalabb korosztályból került ki.

Az 1997. évi statisztikai adatok alapján megállapíthatjuk, hogy a megye önkormányzati könyvtárainak működési körülményei nem változtak jelentősen. Ha azonban azt is figyelembe vesszük, hogy évek óta hasonló tendencia érvényesül, azaz a könyvtárakra fordított összegek nem változnak, vagy csak csekély mértékben nőnek, azt kell mondanunk, hogy a könyvtárak egyre nehezebben tudnak megfelelni az elvárásoknak, egyre nehezebben tudnak megfelelő választékot biztosítani olvasóiknak. A színvonal ennek következtében (néhány kivételtől eltekintve) lassan, de folyamatosan csökken. Mindezt elsősorban a kisebb települések könyvtárairól mondhatjuk .

A városi könyvtárakban sokkal biztatóbb a helyzet. Az egy lakosra jutó gyarapítási összeg - folyóirat előfizetések nélkül - átlagosan 81 Ft. A városi könyvtárak országos átlaga ennél alig magasabb (99 Ft), amelyet tudvalevőleg az időszaki kiadványok előfizetési díjának figyelembe vételével számítottak ki. A sorból egyedül csak a nemrég városi rangot kapott Polgárdi lóg ki, ahol az egy főre jutó gyarapítási összeg mindössze: 12 Ft. A számok nem tükrözik, de meg kell említeni, hogy a városi könyvtárak az elmúlt években - élve a különböző pályázati lehetőségekkel - a számítógépesítés terén is nagyot léptek előre. Ennek következtében ma már minden városi könyvtár egy vagy több számítógéppel valamint (ismét csak Polgárdi kivételével) Internet hozzáféréssel is rendelkezik. Ezt azért is fontos megjegyezni, mert napjainkban a könyvtárak színvonalát már nem lehet pusztán a hagyományos szakmai mutatók alapján megítélni. Fejér megye városi könyvtárai (és remélhetően majd községi könyvtárai is egyre inkább) jó reményekkel nézhetnek a jövőbe.

Hegyi Tamás


 

Tájékoztatásul közöljük Fejér megye könyvtárainak elektronikus levélcímeit:

Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár
Dr. Arató Antal igazgató ara11866@helka.iif.hu
Komlósi József igazgató h. komlosi@helka.iif.hu
Némethné Felföldy Magdolna (Olvasószolgálat) vmmk@geo.cslm.hu
Dr. Kisteleki Győzőné (Feldolgozó Osztály) kis11867@helka.iif.hu
Hegyi Tamás (Módszertani Osztály) sza11868@helka.iiff.hu

Városi Könyvtár, Székesfehérvár albateka@c3.hu
Nagy Károly Városi Könyvtár, Bicske libbics@c3.hu
József Attila Városi Könyvtár, Dunaújváros jak-dujv@mail.poliod.hu
Vas Gereben Városi Könyvtár, Enying vasgvkvt@c3.hu
Városi Könyvtár, Gárdony gardteka@mail.c3.hu
Radó Antal Városi Könyvtár, Mór radokvt@mail.c3.hu
Madarász József Városi Könyvtár, Sárbogárd madarasz@dunanet.hu
Nagyközségi Könyvtár, Ercsi ercsimh@c3.hu
ÁMK József Attila Könyvtára, Perkáta pkkijak@almos.vein.hu
Kodolányi János Alapítványi Főiskola Könyvtára, Székefehérvár konyvtar@kodolanyi.alba.hu


 

Arató Antal
Adatok a kortárs magyar szerzők olvasottságáról

1. A felnőttek részére vásárolt verseskötetek fogadtatása

A Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár az elmúlt évben és idén is tanácskozást szervezett a könyvhéten a kortárs magyar irodalom fogadtatásáról. A tanácskozások kezdeményezői a Széphalom Könyvműhely szerkesztői, szerzői voltak, így előadókként köszönthettük azokon - többek között - Jókai Annát, Mezey Katalint, Monostori Imrét, Nagy Attilát. E sorok írója mindkét alkalommal a kortárs magyar szerzők olvasottságáról szólt, néhány kisebb-nagyobb felmérés alapján.

Ezek közül az egyik (1997-ben) azt vizsgálta, hogy az 1992 és 1995 között felnőttek részére vásárolt versesköteteknek milyen volt a fogadtatása a könyvtárban. (Az 1996. évi vásárlásokat nem elemeztük, hiszen egy esztendő talán még kevés ahhoz, hogy a mű könyvtári olvasottságáról egyértelműen nyilatkozzunk.) E négy év alatt a kortárs magyar szerzőktől 288 verseskötetet (262 művet, az átlagos példányszám tehát 1,09 volt) vásárolt a könyvtár. A könyveket összesen 319-en olvasták, azaz egy kötetet átlagosan 1.1 fő. Az egyes kötetek kölcsönzőinek a száma következőképpen alakult.

Kölcsönzők száma

Kötet

%-ban

0

116

40

1

103

36

2

41

14

3

9

3

4

5

2

4-nél több

14

5

319

288

100

Noha jól tudtuk, hogy az elmúlt években (évtizedekben) jelentősen csökkent a versek iránti érdeklődés, mégis meglepetést okozott az egyáltalában nem vagy csak egyszer kölcsönzött könyvek száma. Mindenesetre megállapíthattuk, hogy a könyvek beszerzési ideje aligha befolyásolta azok forgalmát. (Például az 1992-ben vásárolt könyvek közül 1 olvasója volt a könyvek 26 %-ának, az 1995-ben vásároltak közül pedig 45 %-ának.) Úgy tűnik tehát, hogy a mű keresettsége, a szerző népszerűsége a döntő a forgalmat tekintve, amiben meghatározó szerepet játszik a könyv újdonságértéke is.

Nincs terünk (se kedvünk) felsorolni azokat a műveket, amelyeket egyáltalában nem kölcsönöztek, ezért csak néhány ilyen könyv szerzőjének nevét említjük meg, zárójelben közölve a kötetük megjelenési évét. Baka István (1994), Bertók László (1992), Csukás István (1994), Gál Éva Emese (1994), Gál Sándor (1992), Géczi János (1993), Kálnoky László (1992), Lakatos István (1993), Makay Ida (1994), Marno János (1994), Mezei András (1994), Ozsvald Árpád (1992), Pintér Lajos (1994), Rába György (1993), Serfőző Simon (1995), Vasadi Péter (1993) stb.

És persze folytathatnánk a sort a csak egyszer kölcsönzött könyvek listájával Bella István Testamentum című kötetétől (amelyekből 3 példányt vásároltunk) Tornai József A sikoltozó rózsa című kötetéig. Ám, hogy közérzetünket is javítsuk kissé, nézzük meg a legnépszerűbb verseskötetek jegyzékét. Ez így fest:

Szerző, cím

Kiadás éve

Példányszám

Kölcsönzők száma

Áprily Lajos: Összes versei

1994

2

24

Márai Sándor: A delfin visszanéz

1994

2

20

Mécs László: Anya

1993

2

14

Szepes Mária: Versek. 1925-1994.

1994

1

11

Mészöly Dezső: Sirály a Burgban

1995

1

8

Illyés Gyula: Válogatott versek

1995

1

7

Illyés Gyula: Legszebb versei

1994

1

7

Zalán Tibor: Seregszemle

1994

1

7

Szerző, cím

Kiadás éve

Példányszám

Kölcsönzők száma

Gyurkovics Tibor: A test balladája

1992

3

5

Balla Zsófia: Ahogyan élsz

1995

1

5

Orbán Ottó: A költészet hatalma

1994

1

4

Tornai József: Pünkösdi lobbanás

1993

1

4

Nos, mindent egybevetve vannak tehát a kortárs, legújabb lírának olvasói a megyei könyvtárban, s ha játszani is akarunk egy kicsit a számokkal, akkor az említett 300 kölcsönző közül feltehetően 100-200-at nem csak az alkalmi érdeklődők közé sorolhatunk. (Ők a 8400 felnőtt beiratkozónak mintegy 2 %-át teszik ki.)

Hasonló eredményre jutottunk, amikor a 4500 aktív kölcsönző által elvitt könyveket elemeztük. Az olvasóknál összesen 62 verseskötet volt. A legnépszerűbb szerzők (zárójelben közöljük a kölcsönzött kötetek számát) a következők: Szabó Lőrinc (5), Nemes Nagy Ágnes (4), Bella István (3), Csoóri Sándor (3), Faludy György (3), Pilinszky János (3), Weöres Sándor (3), Áprily Lajos (2), Eörsi István (2), Heltai Jenő (2), Orbán Ottó (2), Rab Zsuzsa (2), Ratkó József (2).

Ha mennyiségében nem is tekintélyes, de minőségében mindenképp sokatmondó jegyzék, s talán egy kicsit választ is ad az előbbiekben felmerült kételyeinkre, igaz Illyés Gyula verseit ezúttal nem leltük a többször kölcsönzött könyvek között. Érdemes egyébként adatainkat összehasonlítani egy, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár által 1964-ben végzett vizsgálat eredményeivel. (Ld. Illés Zsuzsa: Versek és olvasóik Újpesten = Könyvtáros, 1964, 11. sz. 674-677. p.) Akkor a legnépszerűbb szerzők a következők voltak: Szabó Lőrinc, Illyés Gyula, Juhász Ferenc, Váci Mihály, Várnai Zseni, Heltai Jenő, Simon István, Garai Gábor.

Szintén ebben az évben vizsgálták 18 héten keresztül a szolnoki Verseghy Ferenc Megyei Könyvtárban a kortárs magyar írók olvasottságát. (Ld. Kardosné Benke Irén: Kik a legnépszerűbb magyar írók Szolnokon? = Könyvtáros, 1964. 9. sz. 546-548. p.) A legnépszerűbb verseskötetek listája így alakult: Csoóri Sándor: Menekülés a magányból (18), Tiszta szigorúság. Antológia (17), Simon István: Pacsirtaszó (10), Illyés Gy.: Új versek (10), Tóth Judit: Tűzfalak (9), Zelk Zoltán: Tűzből mentett hegedű (8).

 2. A gyermekkönyvtárba vásárolt verseskötetek fogadtatása

Az előbbiekben azt közöltük, hogy milyen eredményekre vezettek azok a vizsgálódások, amelyek a felnőttek részére vásárolt kortárs magyar költők könyvtári fogadtatását elemezték a Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtárban. Ezt követően, 1998-ban azt vizsgáltuk meg, hogy a mai magyar költők önálló versesköteteit milyen mértékben kölcsönzik, kölcsönözték a gyermekkönyvtárban. (Nem vizsgáltuk tehát a kortárs költői antológiákat, noha - a könyvtárosok gyakorlati tapasztalatai alapján - ezek népszerűbbek az önálló műveknél.) Ismét négy év, az 1993 és 1996 között vásárolt művek forgalmát tekinthettük át. A négy esztendő alatt a kortárs magyar íróktól összesen 56 verseskötet (30 művet, az átlagos példányszám tehát 2 volt) vásárolt a könyvtár. A könyveket összesen 74-en olvasták, egy kötetet átlagosan 1,7 fő. (A felnőttek részére vásárolt könyvek esetében ez az arányszám 1,1 volt.)

Kölcsönzők száma

Kötet

%-ban

0

32

57

1

14

25

2

3

5

3

1

2

4

1

2

4-nél több

5

9

74

56

10

Az adatok szinte kísértetiesen hasonlítanak a felnőttek részére beszerzett verseskötetek kölcsönzésének arányaihoz. (A felnőtt részlegben egyszer sem olvasták a 4 év alatt beszerzett kötetek 40 %-át, egyszer a 36 %-át.) Az egyáltalában nem kölcsönzött művek száma 12 volt, meghaladta a vásárolt művek 30 %-át. Csak néhány példát sorolunk fel közülük, jelezve a művek kiadási évét és példányszámát: Adonyi Sztancs József: Meseautó (1996-2), Bettes István: Hun bál (1996-1), Fecske Csaba: Hol voltam (1996-2), Győri László: Kutyafoci (1996-2), Kiss Dénes: Uttam-futtam (1994-2), Utassy József: Szamárcsillag (1994-2).

A két legnépszerűbb mű (köteteik olvasóinak száma 4-nél több volt) pedig a következő: Czeglédy Gabriella: Hóvilág (1994-3) - 28 kölcsönző, Kányádi Sándor: Billeg-ballag (1992-2) - 19 olvasó.

A felmérés időszakában megvizsgáltuk a 601 aktív gyermekolvasónál (az évente beiratkozó olvasók száma átlagosan 1500) levő kortárs költők műveinek számát, ezúttal az antológiákat is. Összesen 15 olvasónál (2,5 %) 6 önálló verseskötet és 11 antológia volt, az összesen kölcsönzött könyvek 0,9 %-a. (Ha tehát vizsgáljuk a négy év alatt beszerzett antológiák forgalmát is, akkor feltehetően kedvezőbb képet kapunk a versolvasásról.)

Végezetül megemlítjük, hogy a versek és általában a szépirodalom iránti érdeklődés csökkenése - a kölcsönzők 37 %-ánál csak ismeretterjesztő művek voltak - bizonyára összefügg a könyvkiadás változásaival is. Az elmúlt években a korábbiakhoz képest jelentősen csökkent a 6-14 éves korosztály részére kiadott szépirodalmi művek, köztük a verseskötetek száma. Jól tükrözi ezt a gyermekkönyvtárba beszerzett művek aránya is. Míg húsz évvel ezelőtt, 1978-ban a vásárolt könyvek 39 %-a volt szakirodalom, addig 1997-ben ez az arány 89 %-ot tett ki. 1978-ban 12 verseskötetet vásárolt a könyvtár 59 példányban, 1997-ben 6 művet 10 példányban. (Lásd részletesebben a mellékelt táblázaton.) Természetesen ezeknek az arányoknak, adatoknak a kialakulásához hozzájárult az a tény is, hogy az új kiadású szépirodalmi művekből alig vásárolt a könyvtár, mert már megfelelő mennyiséggel rendelkezik azokból - ugyanakkor (éppen azért, mert a gyakorlati tapasztalatok is bizonyították, hogy csökken irántuk az érdeklődés) - csökkentette a beszerzett verseskötetek példányszámát. A szépirodalom beszerzését nem befolyásolta a beszerzési keret nagysága, ezt legfeljebb néhány nagyon drága ismeretterjesztő mű esetében mondhatjuk el.

Arató Antal


A Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár, a Szent István Király Múzeum, a Fejér Megyei Művelődési Központ és a Fejér Megyei Levéltár a telematikai fejlesztések összehangolása érdekében együttműködési megállapodást kötött ez év áprilisában. A megállapodás a következőket tartalmazza:
- A már meglévő és a most kialakítandó információs rendszerünket az 1998-2000-es időszakban egységes megyei közgyűjteményi és közművelődési információs rendszerré hangoljuk össze.
- Ennek érdekében a folyamatosan digitalizált adatokat egy közösen meghatározott adatfeldolgozási rendszerben, egységes formában jelenítjük meg.
- Összehangoljuk a kulturális örökségünket képező információk digitalizálását, valamint a digitalizáláshoz szükséges eszközök beszerzését. Továbbá összehangoljuk még a dokumentumok számítógépes feldolgozásához szükséges program beszerzését és használatát, a dokumentumok feldolgozását.
- A párhuzamosan kialakítandó számítógépes szolgáltató rendszerünkön kölcsönösen átlépési lehetőséget biztosítunk egymás hálózatába.
- Kialakítjuk az információs rendszer fejlesztéséhez szorosan kapcsolódó továbbképzések rendszerét és azt összehangolva bonyolítjuk le.
- Külön megállapodás mellett lehetőséget adunk más kulturális intézmények és szervezetek számára a rendszerünkhöz való csatlakozásra.
- Hosszú távon kapcsolatot építünk ki a megyei közoktatási, turisztikai és területfejlesztési információs rendszerrel.


Gáll Éva
A könyvtárhasználati anyag évfolyamonkénti bontása a NAT szellemében

Évfolyam

Könyvtári ismeretek

Könyv (dokumentum) ismeret

Órakeret
informatika és magyar

1.

- a könyvesbolt és könyvtár
- a viselkedési formák
- a képeskönyvek, mesék, versek szabadpolcos elhelyezésének megismerése
- a könyvtári szolgáltatások
- Ablak-zsiráf képes gyermeklexikon 1 2

2.

- főbb állományegységek a szabadpolcos térben (szép- és ismeretterjesztő irodalom) - könyvsorozatok
- a könyvek fontos tartalmi adatai: szerző, cím, tartalomjegyzék, illusztrációk)
1 2

3.

- az ismeretterjesztő irodalom szabadpolcos elhelyezése (mit jelentenek az egyes szakszámok)- betűrendes szerzői, címszó és sorozati katalógus - számítógépes katalógus - a könyvek felépítése, tartalma főbb adatai (fülszövegek, könyvismertetések)- könyvsorozatok (szépirodalom és ismeretterjesztő)- lexikonok- CD-ROM-ok használata 2+2 3

4.

- a korábbiak kiegészítése a folyóiratok, audiovizuális dokumentumok és multimédia raktári rendjével- betűrendes cédula- és számítógépes katalógus ismereteinek elmélyítése - könyvek formai és tartalmi elemeinek teljes körű megismerése (szöveges és nem szöveges részek) - lexikon, enciklopédia, szótár jellemzői
- CD-ROM-ok használata
2+2 3

5.

- a könyvtár szabadpolcos raktári rendje: a természet- és alkalmazott tudományok könyvtári rendszere
- a cédula- és számítógépes katalógusban ezen területek feltérképezése
- általános és szaklexikonok, enciklopédiák, egy- és több- nyelvű szótárak felépítése, használata
- új információhordozók
1+1 4

6.

- a könyvtár szabadpolcos raktári rendje, a művészetek, a nyelv és irodalom könyvtári rendszere - a cédula- és számítógépes katalógusban ezen területek feltérképezése - az információ és a dokumentum, a könyv és a sajtótermékek, - enciklopédiák és szótárak (rövidítésjegyzékek, jelek, élőfejek, szócikkek, különböző mutatók)
- új információhordozók
1+1 4

Évfolyam

Könyvtári ismeretek

Könyv (dokumentum) ismeret

Órakeret
informatika
és magyar

7.

- a könyvtár szabadpolcos raktári rendje: a földrajz és történelem könyvtári rendszere
- a cédula- és számítógépes katalógusban ezen területek feltérképezése
- a bibliográfiák (önálló és kézikönyvben található) használata és egy témabibliográfia összeállítása
- új információhordozók
1+1 4

8.

- a könyvtár állományi rendjének teljes körű ismerete, az ETO rendszere
- a számítógépes katalógus biztos kezelése
- az alapvető könyvtártípusok: nemzeti- szak-, iskolai-, közművelődési könyvtár
- a könyvtár komplex ismerete, gyakoroltatás 1+1 4

9-10.

- a teljes könyvtárhasználat és önálló ismeretszerzés   1+1 3

A fentiekben egy hosszú távú, egymásra épülő rendszert vázoltunk fel. Az új NAT az 1998-99-es tanévben kerül bevezetésre az 1. és 7. évfolyamokon. Az áthidaló időszakban még a régi gyakorlathoz kapcsolódik az új. A teljesítmény-felmérések idején (6. és 8. évfolyam) teszttel mérjük a tanulók tudásszintjét, s az itt elért eredmény az informatika tantárgy értékelésében jelenik meg. Az itt vázolt elképzelések kizárólag a szaktanárok pontos és teljes együttműködésével valósíthatók meg.

Gáll Éva (Zalai Könyvtári Levelező, 1998. 1. sz.)

 

Fejér megye önkormányzati könyvtárainak
1997. évi legfontosabb adatai

VÁROSOK

Alap ter.

Könyvtári

Beszerzési

Beirat-
kozott

Kölcsönzött

Beszerz. kvóta

Alapter.
ellátott.

Tárolási index

Ellátottság

Olvasó arány

Olvasói érdeklodés

Lakos

(m2)

állomány

összeg (Ft)

olvasó

dokument.

(Ft/lakos)

(m2/100 lakos)

(áll./m2)

(Áll./lakos)

(olv./lakos %)

(Kölcs. dok/olvasó)

Székesfehérvár(MK)

106772

2390

275162

5750

10208

222238

54

2,2

115

2,6

9,6

21,8

Székesfehérvár (VK)

106772

1064

211587

2698

8414

294421

25

1,0

199

2,0

7,9

35,0

Összesen:

106772

3454

486749

8448

18622

516659

79

3,2

141

4,6

17,4

27,7

Bicske

11454

563

63256

669

1961

32687

58

4,9

112

5,5

17,1

16,7

Dunaújváros

56889

2800

182463

4213

10604

174595

74

4,9

65

3,2

18,6

16,5

Enying

7314

326

30191

929

1167

32604

127

4,5

93

4,1

16,0

27,9

Gárdony

8673

428

36189

935

1363

34831

108

4,9

85

4,2

15,7

25,6

Mór

14710

403

84142

1367

1896

48760

93

2,7

209

5,7

12,9

25,7

Polgárdi

6065

142

17285

75

723

20014

12

2,3

122

2,8

11,9

27,7

Sárbogárd

13448

562

65345

1414

2154

58937

105

4,2

116

4,9

16,0

27,4

Városok össz.:

118553

5224

478871

9602

19868

402428

81

4,4

92

4,0

16,8

20,3

KÖZSÉGEK

Aba

4106

90

10906

196

220

5466

48

2,2

121

2,7

5,4

24,8

Adony

3575

80

12850

64

518

3615

18

2,2

161

3,6

14,5

7,0

Alap

2171

60

6599

37

316

7181

17

2,8

110

3,0

14,6

22,7

Alcsútdoboz

1380

50

6572

21

270

300

15

3,6

131

4,8

19,6

1,1

Alsószentiván

706

42

5223

1

102

1276

1

5,9

124

7,4

14,4

12,5

Bakonycsernye

3212

107

12154

103

404

10163

32

3,3

114

3,8

12,6

25,2

Balinka

904

32

6582

55

73

2057

61

3,5

206

7,3

8,1

28,2

Baracs

3051

125

15187

152

359

11473

50

4,1

121

5,0

11,8

32,0

Baracska

2501

83

6090

0

3,3

73

2,4

0,0

0,0

Beloiannisz

1141

90

9279

62

290

1012

54

7,9

103

8,1

25,4

3,5

Besnyo

1888

42

6658

33

126

2612

17

2,2

159

3,5

6,7

20,7

Bodajk

3950

150

14433

202

519

5617

51

3,8

96

3,7

13,1

10,8

Cece

2820

67

9860

65

247

2984

23

2,4

147

3,5

8,8

12,1

Csabdi

1120

48

9492

101

268

3749

90

4,3

198

8,5

23,9

14,0

Csákberény

1234

38

6646

155

291

5539

126

3,1

175

5,4

23,6

19,0

Csákvár

5126

200

23975

295

638

16426

58

3,9

120

4,7

12,4

25,7

Csókako

1031

36

5440

22

190

2442

21

3,5

151

5,3

18,4

12,9

Csór

1479

42

6708

87

120

5655

59

2,8

160

4,5

8,1

47,1

Csosz

1025

60

4513

0

112

3791

0

5,9

75

4,4

10,9

33,8

Dég

2714

90

9769

111

235

4858

41

3,3

109

3,6

8,7

20,7

Eloszállás

3761

133

14993

29

311

7809

8

3,5

113

4,0

8,3

25,1

Alap ter.

Könyvtári

Beszerzési

Beirat-
kozott

Kölcsönzött

Beszerz. kvóta

Alapter.
ellátott.

Tárolási index

Ellátottság

Olvasó arány

Olvasói érdeklodés

Községek

Lakos

(m2)

állomány

összeg (Ft)

olvasó

dokument.

(Ft/lakos)

(m2/100
lakos)

(áll./m2)

(Áll./lakos)

(olv./lakos %)

(Kölcs. dok/olvasó)

Ercsi

8154

152

22620

664

749

20231

81

1,9

149

2,8

9,2

27,0

Etyek

3267

158

19072

584

819

38128

179

4,8

121

5,8

25,1

46,6

Fehérvárcsurgó

1866

102

7482

75

132

3256

40

5,5

73

4,0

7,1

24,7

Felcsút

1616

46

5934

16

90

467

10

2,8

129

3,7

5,6

5,2

Füle

849

70

5316

64

105

2180

75

8,2

76

6,3

12,4

20,8

Gánt

783

60

5383

0

48

158

0

7,7

90

6,9

6,1

3,3

Gyúró

1145

35

5446

30

107

1329

26

3,1

156

4,8

9,3

12,4

Hantos

968

35

4119

0

161

1463

0

3,6

118

4,3

16,6

9,1

Igar

1106

20

7492

69

87

2359

62

1,8

375

6,8

7,9

27,1

Iszkaszentgyörgy

1578

70

8539

151

201

3324

96

4,4

122

5,4

12,7

16,5

Isztimér

891

48

8708

11

150

2400

12

5,4

181

9,8

16,8

16,0

Iváncsa

2640

45

9378

198

210

4110

75

1,7

208

3,6

8,0

19,6

Jeno

1174

25

3271

1

176

597

1

2,1

131

2,8

15,0

3,4

Kajászó

986

40

4240

4

117

1115

4

4,1

106

4,3

11,9

9,5

Káloz

2494

200

11547

63

281

5300

25

8,0

58

4,6

11,3

18,9

Kápolnásnyék

3130

85

8812

0

0

2,7

104

2,8

0,0

0,0

Kincsesbánya

1563

142

15813

102

189

3676

65

9,1

111

10,1

12,1

19,4

Kisapostag

1172

100

3982

43

55

290

37

8,5

40

3,4

4,7

5,3

Kisláng

2532

91

12735

360

298

6379

142

3,6

140

5,0

11,8

21,4

Koszárhegy

1169

20

2285

28

121

2069

24

1,7

114

2,0

10,4

17,1

Kulcs

1403

60

1664

0

0

4,3

28

1,2

0,0

0,0

Lajoskomárom

2401

60

9755

85

216

14433

35

2,5

163

4,1

9,0

66,8

Lepsény

3175

125

8781

78

242

5120

25

3,9

70

2,8

7,6

21,2

Lovasberény

2656

114

8812

159

381

5168

60

4,3

77

3,3

14,3

13,6

Magyaralmás

1502

180

6684

68

152

805

45

12,0

37

4,5

10,1

5,3

Mány

2084

63

8434

119

155

4279

57

3,0

134

4,0

7,4

27,6

Martonvásár

4895

110

18430

564

576

11615

115

2,2

168

3,8

11,8

20,2

Mátyásdomb

813

36

3842

50

65

648

62

4,4

107

4,7

8,0

10,0

Mezofalva

4756

250

23908

602

846

26788

127

5,3

96

5,0

17,8

31,7

Mezokomárom

1082

70

6380

14

101

2117

13

6,5

91

5,9

9,3

21,0

Mezoszentgyörgy

1348

100

6913

47

127

2626

35

7,4

69

5,1

9,4

20,7

Mezoszilas

2280

268

15556

722

950

17401

317

11,8

58

6,8

41,7

18,3

Moha

388

25

1643

6

18

213

15

6,4

66

4,2

4,6

11,8

Nadap

392

52

3322

0

0

13,3

64

8,5

0,0

0,0

Nádasdladány

1765

70

10124

117

168

6792

66

4,0

145

5,7

9,5

40,4

Nagykarácsony

1513

28

5577

61

168

1800

40

1,9

199

3,7

11,1

10,7

Nagylók

1174

12

5781

0

123

5317

0

1,0

482

4,9

10,5

43,2

Nagyveleg

673

32

5541

25

76

1259

37

4,8

173

8,2

11,3

16,6

Nagyvenyim

3606

83

12473

235

293

9240

65

2,3

150

3,5

8,1

31,5

Községek

Alap ter.

Könyvtári

Beszerzési

Beirat-
kozott

Kölcsönzött

Beszerz. kvóta

Alapter.
ellátott.

Tárolási index

Ellátottság

Olvasó arány

Olvasói érdeklodés

Lakos

(m2)

állomány

összeg (Ft)

olvasó

dokument.

(Ft/lakos)

(m2/100 lakos)

(áll./m2)

(Áll./lakos)

(olv./lakos %)

(Kölcs. dok/olvasó)

Pákozd

2452

56

9067

129

265

7475

53

2,3

162

3,7

10,8

28,2

Pátka

1650

40

7554

89

106

13289

54

2,4

189

4,6

6,4

125,4

Pázmánd

1912

64

7508

95

163

6271

50

3,3

117

3,9

8,5

38,5

Perkáta

3917

240

16490

298

695

37280

76

6,1

69

4,2

17,7

53,6

Pusztaszabolcs

6146

131

12995

279

512

8633

45

2,1

99

2,1

8,3

16,9

Pusztavám

2523

93

13143

65

241

4695

26

3,7

141

5,2

9,6

19,5

Rácalmás

3604

80

9511

105

290

5309

29

2,2

119

2,6

8,0

18,3

Ráckeresztúr

3041

60

5169

0

0

2,0

86

1,7

0,0

0,0

Sáregres

839

60

5862

80

131

2138

95

7,2

98

7,0

15,6

16,3

Sárkeresztes

1417

35

4579

33

117

4208

23

2,5

131

3,2

8,3

36,0

Sárkeresztúr

2275

37

4782

39

60

5018

17

1,6

129

2,1

2,6

83,6

Sárkeszi

496

30

1636

10

37

730

20

6,0

55

3,3

7,5

19,7

Sárosd

3257

92

10695

87

264

4096

27

2,8

116

3,3

8,1

15,5

Sárszentágota

1355

25

5936

28

76

688

21

1,8

237

4,4

5,6

9,1

Sárszentmihály

2603

48

7531

78

167

1622

30

1,8

157

2,9

6,4

9,7

Seregélyes

4250

125

16771

163

433

25998

38

2,9

134

3,9

10,2

60,0

Soponya

1888

24

6052

56

57

11476

30

1,3

252

3,2

3,0

201,3

Söréd

427

6

2531

26

82

827

61

1,4

422

5,9

19,2

10,1

Sukoró

731

40

4272

26

66

3206

36

5,5

107

5,8

9,0

48,6

Szabadbattyán

4302

88

12017

187

1036

26277

43

2,0

137

2,8

24,1

25,4

Szabadegyháza

2282

45

5560

171

152

1580

75

2,0

124

2,4

6,7

10,4

Szabadhídvég

935

60

5543

52

105

1438

56

6,4

92

5,9

11,2

13,7

Szár

1695

36

8243

82

103

936

48

2,1

229

4,9

6,1

9,1

Szárliget

1991

30

5131

80

319

1571

40

1,5

171

2,6

16,0

4,9

Tabajd

872

60

4683

88

123

3246

101

6,9

78

5,4

14,1

26,4

Tác

1503

53

5085

18

65

1657

12

3,5

96

3,4

4,3

25,5

Tordas

1451

105

7090

352

264

6208

243

7,2

68

4,9

18,2

23,5

Úrhida

1290

8

1869

0

67

1783

0

0,6

234

1,4

5,2

26,6

Vajta

1022

32

6062

47

85

1456

46

3,1

189

5,9

8,3

17,1

Vál

2278

50

9087

54

260

11348

24

2,2

182

4,0

11,4

43,6

Velence

3931

205

17188

501

501

22962

127

5,2

84

4,4

12,7

45,8

Vereb

811

94

4499

35

123

1617

43

11,6

48

5,5

15,2

13,1

Vértesacsa

1761

76

7101

57

148

3560

32

4,3

93

4,0

8,4

24,1

Vértesboglár

892

16

5332

98

73

2312

110

1,8

333

6,0

8,2

31,7

Zámoly

2139

30

9323

27

255

2689

13

1,4

311

4,4

11,9

10,5

Községek össz.:

199822

7221

805620

10741

21803

552076

54

3,6

112

4,0

10,9

25,3

Városok össz.:

225325

8678

965620

18050

38490

919087

80

3,9

111

4,3

17,1

23,9

Megye össz.:

425147

15899

2E+06

28791

60293

1E+06

68

3,7

111

4,2

14,2

24,4