<back to contents>

Bibliográfia

Rákóczy Rozália

1956-os röplapok a Hadtörténelmi levéltár
kisnyomtatvány-gyűjteményében

3. rész

A Hadtörténeti Múzeum nyomtatványgyűjteményének kezelőjeként 1996-ban megkezdett munkámat, mely a gyűjtemény 1956-os röplapjai állagjegyzékének össze­állítására irányult, 1997-ben OTKA kutatási program (T.02222.) támogatásával foly­tathattam. Eddig az 1956 októberi (1. rész, Hadtörténelmi Közlemények 1996/3., 79-112. o.), valamint az 1956 novemberi röplapegyüttes bibliográfiája (2. rész, Hadtörténelmi Közlemények 2000/1., 185-220. o.) jelent meg. [1] Logikus lett volna az anyag közzétételét a decemberi állagjegyzék kiadásával teljessé tenni, ám a gyűjteménykezelő személyében időközben bekövetkezett változás eredményeképpen az időrendi szempontok szerint kiválogatott - és a datálatlanok körében meghatározott - darabok, sajnos, vissza­soroltattak az évkörön belül leltári számsorrendbe, következésképpen, hogy a munkát folytathassam, illetve befejezhessem, az egész 1956-os dobozt újra át kellett volna néznem. Erre azonban immár nem nyílt lehetőségem.

Veszteség mindazonáltal aligha éri a bibliográfus, történész és muzeológus társadal­mat, hiszen ez a gyűjtemény nem vész el. Röplap, szerencsére, elég maradt fenn másutt is, többek között a Hadtörténelmi Levéltárban, amely szintén az OTKA-pályázatban kutatóhelyként megjelölt Hadtörténeti Intézet és Múzeum része. Így a bibliográfia itt következő 3. része ennek a gyűjteménynek még sehol sem közölt, 1956 októberében keletkezett darabjait mutatja be.

Az állag kialakulása hosszabb folyamat eredménye; alapját mindenképpen azok a hajdani levéltárosok vetették meg, akik a budapesti utcákat járva falról-fáról-járdáról begyűjtötték a kiragasztott, elszórt röplapokat. (Köszönet az egykori kollégáknak.)

A leírás rendszere változatlan, a sorszámozást viszont újra indítjuk.

Továbbra sem közöljük azokat, amelyek a Zrínyi Kiadó [2] , illetve a Hadtörténelmi Közlemények [3] bibliográfiájában szerepelnek, de a variánsokat leírjuk.

216


1.

1956. október 21.

Állami Pedagógiai Főiskola, Eger

Az Egri Állami Pedagógiai Főiskola hallgatóinak 12 pontja.

1./ Politikailag és erkölcsileg egyenranguak vagyunk tanárainkkal és vezetőinkkel, tehát köve­teljük, hogy ebben a szellemben tárgyaljanak velünk!

2-12./ [pont]

[Eger] gépírásos soksz. másolati pld. 2 p. = 1 fol. - 30 x 21 cm

A fenti 12 pontot a főiskola hallgatósága egyhangúan elfogadta az 1956. október 21-én tartott ifjusági nagygyűlésen, melyet az aznap alakult Kossuth Kör hívott össze.

A diákok a vizsgarend módosítását, az óraszám csökkentését, a DISZ-vezetőség lemondását és demokratikus választás megtartását követelték, továbbá kollégiumi önkormányzatot és a men­zaárak felülvizsgálatát. Bejelentették, hogy csatlakoznak a pesti, szegedi és más városok egyetemi és főiskolai fiataljainak követeléseihez.

A témakörben ez a legkorábbi egyetemi röpirat.

HL VII. 235. VI/1. 1956.

1956. kat. 1991. Zrínyi K. O

2.

[1956. október 23-24.]

Szabad Magyar Ifjúság

Másold le és terjeszd a magyar dolgozók között!

1-17. [pont] / A MAGYAR EGYETEMI IFJÚSÁG

Magyar honvédek!

Ne lőjetek a sztrájkoló munkásokra, álljatok a szabadságot akaró magyar ifjúság és munkásság mellé / Szabad Magyar Ifjúság.

[Bp] s.n. nyomdai soksz. 1 fol. - 20,5 x 27,5 cm. Kéthasábos szedés.

A példány a HK 1956/3. számában (82.o. 4. tétel) leírt röplap záradékkal bővített változata. Az aláírás után nyomtatott "Magyar honvédek!" kezdetű szöveg valószínűsíti azt is, hogy a változatot október 23-án éjszaka, vagy már 24-én nyomtatták ki.

HL VII. 235.VI/7. 1956.

1956. kat. 1991. Zrínyi K. 18-19.o. 4. tétel alatt, október 22-re datáltan, a záradék nélküli válto­zatot írja le.

217


3.

[1956. október 24-25.]

Forradalmi Ifjúság

MAGYAROK!

Az ÁVH szembehelyezkedik a néppel és a kormánnyal. Miközben a kormány amnesztiát hir­det, a szabadságharcosokat az ÁVH letartóztatja és fogva tartja!

Elég volt az ÁVH uralmából!

Szabadítsuk ki a foglyokat, fegyverezzük le az ÁVH-t! / A FORRADALMI IFJÚSÁG. -

[Bp] s.n. halvány, nyomdai soksz. 1 fol. - 24,5 x 17 cm.

Teljes szöveg.

Falról leszedett, ragasztós, vízfoltos, anyaghiányos pld. A szöveg ép.

HL VII. 235. VI/8. 1956/69.

1956. kat. 1991. Zrínyi K. O

4.

[1956. október 26.]

Egyetemi Forradalmi Diákbizottság

"Nagy Imrében bizalmunk!"

Ez volt a jelszó még kedden, október 23-án.

Ez a bizalom két-három napra megingott, de most erősebb, mint valaha!...

Kiderült, hogy Nagy Imre két napig az ávó foglya volt...

Nagy Imre helytállását már eddig is sok helyes intézkedés igazolja!

Sürgetve várjuk a többit is. Amilyen mértékben Nagy Imre teljesíti a nép jogos követeléseit, bizalmunk oly mértékben fog benne növekedni. / Egyetemi Forradalmi Diákbizottság. -

[Bp] gépírás, első pld. - 21 x 15 cm.

Lényegét tekintve teljes szöveg.

A gépírásos változat (előkép?) ugyanaz a tükör, mint a nyomdai, a hibák is ugyanazok: "Ez [sic!] csak a Rákosi-Gerő féle gazemberek fogták rá..."

HL VII. 235. VI/5. 1/1956. - HL VI/5. palliumban 1956/65. szám alatt is.

1956. kat. 1991. Zrínyi K. 71. o. 79. tétel nyomdai kiadást ír le.

218


5.

[1956. október 24.]

Eötvös Loránd Tudományegyetem, [Budapest]

Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem tanárainak és diákjainak követelése:

1. A Központi Vezetőség és a kormány azonnal adja ki a "Tüzet szüntess" jelszót az ÁVH.-soknak.

2-4. [pont]

Meg vagyunk győződve arról, hogy az új Politikai Bizottság haladéktalanul érvényt szerez a ... diákság jogos követeléseinek... - Kádár János titkársága megigérte jogos követeléseink teljesítését.

[Bp] gépírásos soksz. Másolat pld. 1 fol. - a teljes lapméret 29,5 x 21 cm. A szövegtükör 10 x 20 cm.

A szovjet csapatok kivonása és az ÁVH visszavonása a röplap fő követelése.

A jobb felső sarokban gépírásos megjegyzés: Másolat.

A két típus közötti különbség: a gépírásos szövegben 3. pont: Szólítsa fel a kormány a szovjet csapatokat..., 4. pont: Állítsák bíróság elé... - a nyomdai szöveg éppen fordítottja ennek.

HL VII. 235. VI/12. 1956.

1956. kat. 1991l. Zrínyi K. 53. o. 45/b.tétel nyomdai változatot ír le.

6.

[1956. október 27-28.]

Forradalmi Ifjúsági Szövetség, Budapest, XII. kerület

Felhívás

A XII. KERÜLETI FIATALOKHOZ!

Megalakult a Forradalmi Ifjúsági Szövetség! Lépjetek soraink közé!...

Szövetségünk alakulatai: a karhatalom segíti a nemzetőrség munkáját... a fiatalabb fiúk és lányok pedig a helyreállítási munkák... valamint a szervezeti munka meginditásában segítenek.

JELENTKEZZETEK MINÉL TÖBBEN SORAINKBA! / XII. ker. Forradalmi Szövetség. XII. Bors u. 9.

[Bp] nyomdai soksz. 20,5 x 15 cm.

Lényegét tekintve teljes szöveg.

Festékezése rossz, a szöveg sérült, de olvasható.

HL VII. 235.VI/14. 1956/53. Ugyanitt HL VII. 235. VI/14. palliumban 1956/26. számon stencil, szívópapír soksz. pld.

Szövegváltozat: hiányzik a "valamint a szervezeti munka megindításában segítenek"' félmondat.

219


Datálása: a XII. kerületi Magyar Nemzeti Forradalmi Bizottság megalakulásának időpontja október 28. V. ö. 1956. kat. 1991. Zrínyi K. 105. o. 125. tétel. A fent leírt röplapok egyike sem szerepel.

Bors u. - ma Hajnóczy u. Bp. XII. ker.

7.

[1956. október 27-28.]

Magyar Forradalmi Ifjúmunkás Szövetség, [Budapest]

A Magyar Forradalmi Ifjúmunkás Szövetség töretlenül küzd tovább az október 23-i forradalom programpontjainak maradéktalan megvalósításáért: a szabad, független Magyarországért, a szocia­lista eszmék tisztaságáért, a dolgozó nép jólétének emeléséért.

Ehhez azonban most rend és alkotó munka kell... Elsőként fogjatok szerszámot, hogy eltünje­nek a romok az utcákról...

Miként tegnap hősi elszántságotokkal bizonyítottátok, úgy ma lelkes segítőkészségetekkel és alkotó munkátokkal igazoljátok szent forradalmunk becsületes szándékát és tisztaságát. / Magyar Forradalmi Ifjúsági Szövetség.

[Bp] s.n. nyomdai soksz. - 21 x 15 cm.

A röplap felső részén, a szöveg felett:

            "Az nem lehet, hogy annyi szív hiába onta vért,

            S keservben annyi hű kebel, szakadt meg a honért ..."

                                                                                           (Vörösmarty)

Lényegét tekintve teljes szöveg.

Három teljesen egyező pld. Az egyiken: Növedéki napló (gumibélyegző) 2/1958.

HL VII. 235. VI/24.

1956. kat. Zrínyi K. 1991. O

8.

[1956. október 27-28.]

Egyetemi Forradalmi Diákbizottság [Budapest]

MÉG MINDIG ITT VANNAK A SZOVJET CSAPATOK!

A jelenlegi politikai vezetést ideiglenesnek tartjuk! Ki a kormányból: Apró Antalt, Kossa Istvánt, Molnár Eriket, Nezvál Ferencet, Csergő Jánost, Nagy Józsefnét!

Kormányba: Kéthly Annát, Illyés Gyulát, az ifjúság és a szabadságharcosok vezetőit!

Távozzanak az idegen megszállók a fővúros határából is!... legkésőbb november 30-ig...

Nem akarunk sem sztálinizmust, sem kapitalizmust!

220


Mi is minden államtól független, igazán demokratikus Magyarországért harcolunk! / Egyetemi Forradalmi Diákbizottság.

[Bp] nyomdai soksz.- 11 x 14,5 cm.

Lényegét tekintve teljes szöveg.

HL VII. 235. VI/23.

1956. kat. Zrínyi K. 1991. 121. o. 152. tétel datálás nélkül 1956. október 29-hez sorolta be.

Datálás: 1956. október 27-én alakult meg az új kormány. V. ö. l956. kat. Zrínyi K. 1991. 85. o. 94. tétel és variánsai HK 1996/3. 98. o. 28. tétel. A miniszterek nevének közzétételére a diákok azonnal reagáltak.

9.

[1956. október 29-31.]

Magyar Forradalmi Ifjúsági Párt, [Budapest]

A MAGYAR FORRADALMI IFJÚSÁGI PÁRT PROGRAMJA

l. Az ország végleges és teljes függetlensége, semlegessége.

2-10. [pont]

11. Minden eszközzel megvédjük a forradalom vívmányait és meg fogjuk teremteni a legszo­rosabb nemzeti egységet és összefogást.

GYERTEK KÖZÉNK! / Magyar Forradalmi Ifjúsági Párt.

[Bp] s.n. nyomdai soksz. - 24,5 x 17 cm.

Létbiztonságot, sajtó- és vallásszabadságot, a lakáskérdés megoldását, új iskolapolitika kialakí­tását, az osztályharc beszüntetését ígérte a program.

HL VII. 235. VI/19. 1956. Más jelzet: 1956/54.

Két egyforma pld. Az egyiken: Növedéki napló (gumibélyegző) 4/1957.

1956. kat. Zrínyi K. 1991.o. tétel 1956. október 30-ra datálja.

10.

[l956. október 29-31.]

Magyar Forradalmi Ifjúsági Párt

LÉPJ KÖZÉNK!

Függeni csak saját magunktól akarunk!

Mindenki mellénk, aki magyar!

Fegyverünk: ma a puska, holnap a munka...

Nem hagyjuk elalkudni vértanúink eredményeit!

221


Akik 1948-ban kiejtették kezükből szabadságunkat, azok nem adhatják vissza! / Magyar Forra­dalmi Ifjúsági Párt. VI. Izabella utca 62.

[Bp] s.n. nyomdai soksz. - 21,5 x 15 cm.

Munka és béke kell, nem ...izmusok és osztályharc.

Növedéki napló (gumibélyegző) 4/1957.

HL VII. 235. VI/21. 1956.

1956. kat. Zrínyi K. 1991. o.tétel datálatlanul 1956. október 30-hoz sorolta be.

222


[1] A bibliográfia 2. része, sajnálatos technikai balfogás eredményeképpen, folyóiratunk 2000. évi 4. számában is megjelent, noha szándékaink szerint e közleménynek kellett volna ott napvilágot látnia. A szerencsétlen és megengedhetetlen ügyetlenség miatt az érdemes Szerző és a tisztelt Olvasó szíves elnézését kéri a szerkesztőség és legfőképpen a főszerkesztő.

[2] Izsák Lajos - Szabó József - Szabó Róbert: 1956 plakátjai és röplapjai (Budapest) (1991) 585 o.

[3] Hadtörténelmi Közlemények, 1996/3., 79-112. o.

<back to contents>