<back to contents>

 

SZEMLE

Bóna István

A magyarok és Európa a 9-10. században

(História Könyvtár, Monográfiák, 12. História)

(MTA Történettudományi Intézete. Bp., 2000. 162 o.)

 


A korai magyar történelem XX. század végére eső kerek évfordulói (1996: a honfoglalás 1100., 2000: a keresztény monarchia megszületésének 1000. éve) néhány esztendő alatt olyan hatalmas irodalmat teremtettek, amilyen máskor évtizedek alatt sem jön létre. Ennek a termésnek a legelső vonalába tartozik Bóna István akadémikus bevallottan "államalapításunk ezredéves évfordulójára készült" könyve.

A korrekt előszó (7. o.) előbb hosszasan azt sorolja elő, mire vállalkozik a munka, majd elmondja: "Könyvem lényege: egykorú, hiteles, írásos feljegyzések csokorba kötése őseink külkapcsolatairól és külügyeik európai hátteréről, s ami ehhez szorosan hozzátartozik: katonai teljesítményeikről, hadtörténetükről, mindez a szerző alapképzéséhez illően régészeti és pénzismereti (numizmatikai) adatokkal kísérve és alátámasztva."

Bóna munkája vállalt feladatának magas szinten tesz eleget. Igen jelentős nemzetközi és hazai szakirodalom alapján mélyen beágyazza a magyarok IX-X. századi tetteit az európai (sőt eurázsiai) keretekbe, a külföldi események biztos kezű és részletes felvázolásával jobban érthetővé teszi, plasztikusabban mutatja be az események nemzetközi hátterét, kiválóan alkalmas arra, hogy nagyobb összefüggések figyelembevételével alkossunk képet IX-X. századi történelmünkről. E két évszázad históriánk azon szakasza, amelyről nincsenek belső keletkezésű információk a magyarokról (leszámítva a később lejegyzett, torzulásokat szenvedett hagyományokat), úgyszólván csak idegen tükörből lehet tanulmányozni ezen időszak magyar történetét. Ez már eleve széles keretet biztosít a IX-X. századi magyarság és Európa kapcsolatának vizsgálatához. Persze, e tükör sem "velencei" (azaz nem torzításoktól mentes), hanem intenzív forráskritikát igényel. Enélkül a "mindent elhiszünk" vagy a "semmit nem hiszünk el" szélsőségei között legfeljebb szubjektív előitéletek, prekoncepciók alapján lehet - természetesen hamis - rendet vágni a forrásanyagban.

Elméleti és gyakorlati kifogásaim is elsősorban innen erednek. Bóna két helyütt foglal állást elméleti igénnyel a forráskritikát illetően, egyszer régészeti, másszor írott kútfőanyagról szólva. Íme: "a kelet-európai 9. századi magyarokat kereső magyar régészet csődjét a leletekben való gondolkodás okozta... A leletközpontúságot tehát háttérbe kell szorítani, s helyette a valóban etnikus sajátságokat tükröző temetkezési szokásokat és a sajátos viseleti, fegyverzeti stb. elemeket kell kutatni." (18., 19. o.) Magam úgy gondolom, hogy a leleteket nem lehet és nem szabad háttérbe szorítani, a leletekben való gondolkodást nem lehet kiiktatni, mert végtére is minden információ - így az etnikai sajátság is - a leletekből származik, és nem fordítva. Ami az írott forrásokat illeti, ott Bóna - velem polemizálva - azt veti a szememre (ami egyszersmind állásfoglalás saját nézetéről), hogy módszerem: "valamennyi írott forrás - ma már kevéssé korszerű - egybehangolása" (100. o.). Mintha nem ugyanaz a Bóna István írta volna le könyve első mondataiban saját eljárásáról: "könyvem lényege: egykorú, hiteles, írásos feljegyzések csokorba kötése." Nem hinném, hogy a csokorba kötés korszerűbb vagy kevésbé korszerű lenne az egybehangolásnál. Úgy gondolom: valamennyi írott forrás összegyüjtése (a téma lehető teljes adatbázisának elkészítése) egy történész számára soha nem lehet korszerűtlen, mert ez olyan követelmény, ami nélkül nincs - és nem is lesz - történész szakma.

Ami pedig a forráskritika gyakorlati alkalmazását illeti, csak néhány példát említek.

190


Bóna szerint - osztva Szűcs Jenő nézetét - mivel Hitvalló Theophanés a kazárokat 813 előtt keleti türköknek nevezi, 813 előtt nyugati türköknek is kellett létezniük a Dontól nyugatra, ezek a magyarok, akiket Nikolaos Mystikos 924-ben valóban nyugati türköknek mond. (9. o.) Valójában mindössze arról van szó, hogy a kazároknak nevezett türkök a IX. század elején Konstantinápolytól keletre (Kazáriában), a X. század elején pedig a szin­tén türk néven emlegetett magyarok a császárvárostól nyugatra (a Kárpát-medencében) éltek. Egymástól száz év távolságra alkotó két szerző két, egymástól független utalását aligha szabad egymással szoros, lényegi kapcsolatba hozni. Ebből a 813 előtti adatból tehát nem következik, hogy a magyarok már ekkor jelen lettek volna a Dontól nyugatra eső régióban. De nem adódik ez a források azon csoportjából sem, amelyek szerint a 810-es évek elején magyar (Ugre stb.) sereg vett volna részt Krum bolgár uralkodó Bizánc elleni had­járatában. Való igaz, hogy a szláv szövegekben Ugre stb. alakok szerepelnek, de mivel is­merjük a forrás görög nyelvű előképét, amely­ben nem Ugre stb., hanem avarok (Abaroi) szerepelnek, ez vitán felülivé teszi: a magyarok utólag, kortévesztő módon kerültek be a kései szöveghagyományba. Márpedig ha e két "adat" egyike sem állja ki a forráskritika próbáját, ezzel a magyarok 810-es évekbeli jelenlétét a Meótisz vidékén nem lehet bizonyítani.

Bóna a kalandozó hadjáratok okadatolásánál magáévá teszi Vajay Szabolcs - és Györffy György - nézetét, miszerint "a magyarok szinte soha [kiemelés tőlem] nem saját kedvtelésükből, hanem valamely európai hatalom hívására és szövetségében vitték végbe emlékezetes katonai tetteiket." (99. o.) Sajnálatosnak minősíti, hogy nekem az egyik fő szempontom "két évtizeden át Vajay és Györffy eredményeinek és elméleteinek részletekbe is bonyolódó bírálata volt." (100. o.) Az ördög mindig a részletekben lakozik, ráadásul a részletek itt (is) a források voltak, a részletekbe bonyolódás pedig - igazán sajnálom, hogy ezt nem tettem még világosabbá - a forráskritika. Ennek alkalmazása révén jutottam arra az eredményre: a kútfők aprólékos vizsgálata nem igazolta Vajay tételét: elvétve ugyan valóban kiderül, hogy a magyarok felkérésre hadakoztak, de az esetek nagyobbik részében ennek a forrásokban semmi nyoma. Ezt maga Bóna is elismerte a kalandozások egy - nem is rövid - szakaszáról: "nem tudni, ki ki ellen hívta vagy vásárolta meg őseinket, gyanít­hatólag néha ők maguk sem tudták." (45. o.) Ez aligha kevesebb annál, amit magam is megállapítottam.

Messzemenően forráskritikai kérdés, hogy voltak-e törzsek (és a válasz függvényében lehettek-e törzsi államok) a X. század közepén a magyarok szállásterületén. Bóna szerint "talán az elmúlt fél évszázad vulgármarxista történészkedése - amely nem volt képes az engelsi >irokéztörzsi államokat." (16. o.) Pedig a kérdést eldönti a DAI 40. fejezete, amely 950 táján jelen időben szól a név szerint megnevezett magyar törzsekről. Bóna e perdöntő híradás erejének megtörése érdekében Kapitánffy István egy megjegyzésére kivatkozik, miszerint megfontolandó, hogy "a magyar törzsnevek... nem a korai, 9. századi híradások közé tartoznak-e." Bóna olyanannyira egyetért ezzel, hogy megkérdezi: "miért nem merült fel mindez már jóval korábban?" (16. o.) A válasz egyszerű: nem volt rá forráskritikai alap. Nem elég kijelenteni valamit, tenni is kell annak érdekében, hogy az ötlet legalább egy, valamelyes valószínűséggel bíró feltevés szintjére emelkedjék. Márpedig Kapitánffy - igazolni meg sem kisérelt - ötlete végképpen súlytalan ahhoz, hogy új korszakot nyisson a DAI-filológia történetében. A magyar törzsek X. század közepi létének továbbra is van tehát forrásos bizonyítéka, innen pedig már csak egy - igazán nem nagy - lépés a törzsi államok létezésének feltételezése.

Sajnos, Bóna gyakori - indulatosságot sem nélkülöző - szentenciái nem kevésszer kerülnek nyilvánvaló ellentmondásba az éppen őáltala is idézett adatokkal. Végső soron persze ez is forráskritikai kérdés. Bóna kijelenti: "nem igaz, hogy a steppei népek 'életeleme' lett volna a harc, a rablás". (13. o.) Gyanítom, ez legalábbis részben nekem szól, hiszen én a magyarokat a IX-X. század fordulója táján nomádnak, azaz steppei népnek tekintem, s Bóna azt veti a szememre: Kristó "a külföldi hadjáratok okait... végső soron rablássá egyszerűsíti". (100. o.) Ezek után lássuk Bóna állításait!

1. "A honfoglaló magyarsággal a Kárpát-medencében megjelenő régészeti tárgyi művelődés számos eleme a Dél-Uralig, Közép-Ázsiáig, Észak-Kaukázusig terjedő steppei

191


[kiemelés tőlem] művelődés egyetemes terméke." (18. o.)

2. A Brenta folyónál 899-ben "őseink szinte pontosan azt a klasszikus steppei [kiemelés tőlem] taktikát alkalmazták, amelyet a hunok 376 őszén a Dnyeszternél a vizigótok, a mongolok a Klakánál az oroszok és a kunok, de legfőképpen a Sajónál a magyarok ellen." (31-32. o.)

3. Bóna korrektül végigtárgyalja a magyar kalandozások évszázados eseményeit (talán csak a 892. évi maradt ki), s nem rejti véka alá - a forrásokkal összhangban -, hogy a magyarok 894-ben "rémtettek"-et (26. o.) követtek el Pannóniában, hogy évtizedeken át "természetesen [kiemelés tőlem] felgyújtották és kirabolták mindazt..., ami... útjukba akadt" francia területen (48. o.), hogy a "magát kidühöngő portyázó csapat" 917-ben kolostort éget és apácákat dobál a jeges Moselbe, hogy "Lotharigia nyílt, védtelen helyeit 921-ben nagy kedvvel [kiemelés tőlem] égetik fel a magyarok" (49. o.), hogy "a magyarok ugyanúgy raboltak, mint az arabok vagy a normannok" (60. o.) stb., stb. És mindez évente-kétévente megismétlődő rendszerességgel. A forrásokat "csokorba kötő" Bóna ellene mond tehát a teoretikus Bónának.

Nem ez az egyetlen eset. Az imént idézett mondatot úgy folytatja, hogy az arabokkal és a normanokkal szemben a magyarok "nem tudták a zsákmányt magukkal vinni". (60. o.) Ez a teória. Ugyanakkor a források (ezúttal a numizmatikaiak) ellene mondanak ennek, hiszen a Kárpát-medence egyetlen nagyobb dirhemkincse azt bizonyítja: az arab kereskedők "a Felső-Tisza-vidékén alighanem válogatott rabnőkre és rabszolgára" cserélték pénzüket (42. o.), akik kalandozó hadjáratok során kerülhettek a Kárpát-medencébe. Bóna szerint a nagy területeket beszáguldó magyarok "meglepetést... csak ritkán keltettek", néhány sorral alább viszont arról olvasunk: "Legfeljebb azt nem lehetett tudni, hol s mikor csapnak le." (60. o.) De hiszen ez maga a meglepetés! Bóna is pl. 934-ben a magyar-besenyő támadás miatt "meglepett bizán­ciak"-ról ír (62. o.), 954-ben pedig a magyar had "rajtaütött a lobbes-i kolostoron", a bencések már csak a "bőrsisakok... ezreinek feltűnésére lettek figyelmesek". (52. o.)

Ugyancsak forráskritikai kérdés Ibn Haj­ján 942-re vonatkozó híradásának értelmezése. Eszerint a magyarok "szálláshelyei a Duna folyó mentén vannak, ők maguk pedig nomádok, mint a beduinok. Városaik nincsenek, sem házaik, hanem nemezsátrakban laknak, szétszórt táborhelyeken" (Elter István fordítása). Bóna úgy véli: ez "néhány messziről jött magyar harcos meséje, meg amit az arabok ehhez hozzáképzeltek... nem egyéb képzelgésnél." Sajnos, az okadatolással adós marad, viszont azt fűzi hozzá: e forráshely "manapság újabb tápot ad mindazok számára, akik őseinket >tiszta nomádoknak képzelik 47 évvel a honfoglalás után is". (50. o.) Pedig Ibn Hajján nem egyszerűen nomádnak cimkézi a magyarokat, hanem szabatosan körül is írja, mi az alapja a minősítésnek (a letelepedettség hiánya). A beduinok az életformák hasonlósága miatt kerültek az események után évszázaddal író arab szerző tollára, miként az Orosz Évkönyvek szintén későbbi írója is tette, csak ő az általa jól ismert polovecekhez (kunokhoz) hasonlította a honfoglalásra indult magyarokat: "Vonultak az ugorok (magyarok) Kijev mellett a hegyen keresztül..., és megérkezvén a Dnyeperhez, megállottak sátraikkal, mert úgy vándoroltak, mint most a polovecek" (Ferincz István fordítása).

Bóna - sajátos módon - gyakran aktualizál. IX. századi dirhemkincs lelőhelyét második világháborús esemény színhelyével köti össze. Majackoje gorodiscse említése kapcsán az 1942. évi doni orosz védelmet hozza szóba. (10. o.) A magyarok 894. évi pannóniai dúlásai a szerzőt az 1944/45-ös év dunántúli pusztításaira emlékeztetik. (26. o.) 910-ben a magyarok "napóleoni" taktikával avattak győzelmet a frankokon. (37. o.) Przemy¶l nem csupán a 10. század elején volt a magyarok katonai őrállomása, de az Osztrák-Magyar Monarchiának is az oroszok elleni központi erődítménye. (42. o.) A kalandozó magyarok jövetelét "a felgyújtott falvak-templomok lángjától vöröslő ég éppúgy előre jelezte, mint 1944/45-ben a front közeledtét" (60. o.). Szilisztra kapcsán a szerző szóba hozza a XX. századi dobrudzsai országhatár-változásokat (66. o.) stb.

Az aktualizálás - szakmunkában igencsak szokatlan és aligha helyénvaló - minősített esetei azok, amelyek (olykor indulatos megfogalmazásoktól sem mentesen) az utolsó 50-55 esztendőre, annak magyarországi közállapotaira, tudományos értékítéleteire vonatkoznak Bóna tollán. Már idéztem a X. század közepi magyar törzsekkel és törzsi államokkal kapcsolatban Bóna kijelentését az elmúlt fél

192


évszázad engelsi "irokéz" járószalagról lelépni képtelen "vulgármarxista történészkedés"-éről. (l6. o.) Vaskos túlzás arról írni, hogy "1947 után nem volt szabad magyar győzelmet aratni, ezért egyetlen történelemtankönyvünkben sem szerepelt a pozsonyi [907. évi] győzelem". (35. o.) Bóna kitünően ismeri a brezalauspurci~braslavespurchi csata forrásadottságait, helyesen utal arra, hogy még az 1896. évi (tehát 1947 előtti!) "millennium sem támasztotta fel emlékét" (34. o.), pedig akkor állítólag még szabad (sőt kívánatos) volt magyar győzelmeket aratni. Az általános és középiskolai történelemkönyvekbe alighanem a rossz dokumentáció miatt nem került be, de a szakma 1947 után (1990 előtt) pontosan tudta, mit ér a pozsonyi csata. Szerénytelenül hadd hivatkozzam magamra, főleg azért, mert történelemtankönyvben (igaz, egyetemi jegyzetben) 1984-ben ezt írtam: "A csata a bajorok teljes vereségével végződött...A honfoglalás eredményei a 907. évi magyar győzelemmel (kiemelés tőlem) nyertek végleges szentesítést."

Bóna keményen elmarasztal engem, amiért a fentebb már említett módszerrel ("valamennyi írott forrás - ma már kevéssé korszerű - "egybehangolásá"-val) "sikerült a magyar [kalandozó] hadjáratokat megdöbbentően borulátóan értékelnie, a szerző valamennyi [kiemelés tőlem] írása a nyugaton járt magyarok súlyos vereségeivel és veszteségeivel foglalkozik". (100. o.) Nincs tér - és szükség sem - e megállapítás cáfolatára, csak annyit jegyzek meg: pontosan annyiszor írtam magyar győzelmekről és magyar vereségekről, amennyit a források lehetővé tettek. Azt kész­séggel elismerem, mint magánembert nem töltenek el büszkeséggel a magyarok - Bóna által is gyakorta emlegetett - pusztításai szerte Európában, de erről egyetlen munkámban sem írtam, és felelőssé sem tettem elődeinket. Ők azt tették, amit akkor, abban a történeti helyzetben, olyan létformák között tenniük kellett. Éppen ezért idegen tőlem és taszító az a fajta összegzés, amit Bóna a magyar kalandozásokról adott: "A magyarok a Dontól az Ebróig, a dán határtól az olasz csizma sarkáig Európát átfogó teljesítményei semmivel sem voltak az előző kettőnél [az arabnál és a normannál] rosszabbak, katonailag éppenséggel felülmúlják az arabokat és normannokat - botorság (mint a közelmúltig szokásban volt) a bátorságot szégyelleni." (61. o.)

Távol áll tőlem az ezer évvel ezelőtti népek versenyeztetése, mert hiszen az alma, a körte és a szilva között aligha lehet minőségi sorrendet felállítani. Hogy ki múlt felül kit és miben, aligha objektíven megválaszolható kérdés, ezért magam nem is tenném fel. Versenyezniük a modern kor kutatóinak kell, méghozzá abban, hogy minél több forrást tárjanak fel, minél megalapozottabb következtetésre jussanak. Mélyen egyetértek Bóná­val, amikor ostorozza az "anonymusi lelkülettel" bíró (nagyotmondó) mai orosz és ukrán régészeket, akik Nagy Kijevet álmodtak a 9. században (23. o.), amikor szót emel az ellen, hogy a mai román történetírás rendre tagadja IX-X. századi magyar sírok és leletek meglétét a mai Románia területén (97. o.), amikor rámutat arra a furcsaságra: a szlovák történészek egy része a 907. évi pozsonyi csatától számítja az ősszlovákok "magyar iga" alá kerülését. (35. o.). S hogy ezt 1990 előtt is ugyanúgy láttam, azt Stefan Pascuval, V. D. Koroljukkal, Nada Klaić-tyal, Matúą Kučerával és másokkal folytatott vitáim bizonyítják. Magam azonban óvakodnék annak leírásától, hogy az orosz Vlagyimir első keresztény templomának emelése "a magyarok megkeresztelkedését nem megelőzve!" történt (23. o.) Az indulatok olykor egészen igaztalan megállapításokra késztetik Bónát. Egyik elvetendő példája ennek: "magyar internacionalista történészek és külföldi fantaszták az északi szomszédunk [a szlovákok] érzékenységét netán sértő bratislavai csata helyszínét is igyekeztek a Brazlavvárra átkeresztelt Zalavárra áthelyezni." (35. o.) Először: tisztázni kellett volna, e csata miért sértette volna a szlovák érzékenységet. (A mai Szlovákia területe nem a pozsonyi csatával 907-ben került magyar uralom alá, hanem 900-902 között.) Másodszor: amiért az elmúlt rendszer 32 éven át első embere valóban túlzottan is figyelemmel volt a szomszédos országok úgymond érzékenységére, miért kell ezt az attitüdöt átvinni egyes - ráadásul meg nem nevezett - magyar történészekre? (Mellesleg: ezúttal nem rólam van szó, hiszen én pályámon végig Pozsony mellett voksoltam.) Harmadszor: ugyan miféle egzisztenciális félelmek kényszeríthették - a Bóna által indok nélkül fantasztának nevezett - Boba Imrét az érzékenység akceptálására, azt a Bobát, aki a Csendes-óceán parti Seattle egyetemén amerikai dollárban élvezett bérért tanította Kelet-Európa

193


történetét? (Bóna fel sem tételezi, hogy Bobát elvitathatatlan tudományos tisztessége, forrásismerete, kombinációs képessége vezette Braslavespurch és Braszlav vára - a későbbi Zalavár - azonosítására.) És végül negyedszer egy kérdés: ha Bóna magyar internacionalista történészeket említ, vajon voltak-e, vannak-e magyar nacionalista történészek? Már-már - legalábbis magyar vonatkozásban - fantom ellen hadakozik Bóna, amikor a Konstantinápolyból a Gyulának küldött térítő püspökről, Hierotheosról azt írja: "negyven éven át valóságos kulturhérosznak számított. A 'bizánci uralom' alattinak képzelt Romániában is, Gyulafehérváron (ahol nagy valószínűséggel sosem járt!) , s Magyarországon is, ahol (önhibáján kivül) e szent életű derék szerzetesből igyekeztek megalkotni azt az igaz úton járó apostolt, aki az agresszív nyugati világ helyett az egyedül üdvözítő, igaz hitű (orthodox) világba kívánta beterelni népeinket kétszáz évvel Moszkva első említése előtt. (63. o.)

Sajnálom, hogy messze kerültem a IX-X. századtól Bóna könyvének ismertetése-kritikája kapcsán. Bár a szerző az előszóban kijelenti, nem magyar őstörténetet, nem társadalomtörténetet ír, nem foglalkozik gazdaságtörténettel, nem az életmóddal, óvakodik a vallás- és eszmetörténeti kérdésektől - mégis, mindenből valami beszivárgott a munkába. Talán Bóna úgy érezte - s ha igen, nem ok nélkül -, hogy mindezek híján légüres térben mozognak a seregek, folynak a háborúk és köttetnek a békék. A külpolitika nem szakítható el ugyanis az abba bonyolódó felek belső viszonyaitól. Így is tetemes a hiányérzetünk, hogy Bóna szerint milyen út vezetett a kalandozásoktól - és most a könyv utolsó fejezeteinek címére utalok - Quedlinburgba, Géza fegyveres visszavonulásához, István felövezéséhez, a Szent Lánzsához és a Szent Koronához. Ha már Bóna kimondta az a-t (nevezetesen azt: nem igazolható, hogy Géza államférfiúi bölcsessége, a nyugatra való nyitás mentette meg a népünket), akkor b-t is kellett volna mondania (azt, hogy mi tette lehetővé a kalandozók unokáinak államalapítását). Amit Bóna ezzel kapcsolatban leszögez: ellentétes néhány oldallal korábbi, most idézett állásfoglalásával. E helyütt ugyanis arról ír: "Géza számára nem volt nehéz a választás. Az orthodox cezaropápa helyett... Géza is, fia, Vajk/István is a császárt és pápát, vagyis két külön személyiséget és hatalmat választott példaképül és szövetségesül" (75. o.), azaz a Kelettel szemben a Nyugatot. Az persze több mint problematikus, hogy a magyar nagyfejedelmek ezt tényleg azért tették-e, mert "demokraták" lévén undorodva fordultak el az első ezredforduló egypártrendszerétől, és lelkesen a bipoláris (kettős hatalmi berendezkedésű) államrezonra voksoltak. Főleg Istvánnak lehetett így jó szeme, ha II. Szilveszter és III. Ottó univerzalizmusában is fel tudta fedezni a "két külön... hatalmat".

De már megint nem a IX-X. századnál vagyunk! Pedig a kor problémáira Bóna által adott megoldások további "miséket" érnének meg. Sok kiváló, finom megfigyelés található a részletes elemzésekben, amelyek nyilván be fognak épülni a későbbi kutatásokba (így pl. a langobard analógia alkalmazása az etelközi magyar leletek kormeghatározására, a magyar kalandozók németföldi és itáliai zsákmánya közti markáns eltérés, a bölcs mértéktartás a X. század első fele belső magyar viszonyait illetően stb. stb.). Ugyanakkor számos olyan is található, ami kétségeket támaszt. Amennyire logikus arra gondolni, hogy 894-ben Álmos volt a kündü, annyira bizonytalan, hogy szabad-e ugyanekkor Árpádot gyulának, Kusant (Kusalyt) horkának megtenni. (28. o.) Nem ártott volna a szerzőnek utalnia arra, hogy Taksony 948. évi bajor hadjáratára egyedül a XVI. századi Aventinus a forrás, ami eléggé bizonytalanná teszi a dolgot. (40. o.) Hogy Bóna Tas fia Lélről szól (53. o.) az az Anonymust egyébként oly kíméletlenül leleplező szerzőnél "anonymusi lelkületre"-re vall, ugyanis ezt a - minden bizonnyal téves - leszármazást csak a névtelen jegyző közli. Indokolatlan Apor kalandozó magyar vezér nevét egy Mindszent (Csongrád megye) melletti faluban keresni (63. o.), egyáltalán a későbbi Kárpát-medencei toponímiát visszavetíteni a X. század elejére - mint Szalárd esetében tette - vagy annak közepére: ráadásul Aporból még legalább féltucat más helynév kínálkozott volna Apor vezér emlékének őrzőjéül. Érdekes Bóna kombinációja, hogy Géza és Sarolt házassága a két család között a 976. évben (vagy röviddel azt követően) történt kiegyezés megpecsételése lett volna. (70-71. o.). Ha ez igaz - ami több, mint kérdéses -, akkor Vitéz Boleszláv lengyel fejedelem magyar felesége nem lehetett az ő gyermekük, mivel annak 989-ben már csecsemő korú fia volt, s 10-12 évesen nem születhetett. Revizióra szorul

194


Bóna azon állítása, hogy a 991. évi bajor-magyar háborúról "kétségtelen hitelű" források szólnak. (80. o.) Ellen­kezőleg: a feltünő éppen az, hogy az állítólagos eseményeknek nincs kortárs vagy közel kortárs forrásos lecsapódásuk. Ademarus Cabannensis hitelének helyreállítása Karl Ferdinand Werner érdeme, Gerics József és Ladányi Erzsébet közvetítette azt (85. o.) stb. stb.

A gazdag bibliográfia a szerző nagy olvasottságának, alapos szakirodalmi tájékozottságának bizonyítéka. Nem lenne ildomos, ha a magam igényeit, azaz a Bóna által szerintem indokolatlanul elmellőzött tételeket elősorolnám. Annál inkább nem, mert a szerző az előszóban előrebocsátotta: a gazdag szakirodalomból "csak a saját szempontjaimmal, látásmódommal egybevágó eredményeket vettem át, válogattam össze" (7. o.), s nyilván alapvetően ezt tükrözi a bibliográfia is. Két munkát mégis hiányolok az "Összefoglalások - monográfiák" részből. Mivel Bóna munkája alapvetően külpolitika-történeti (és hadtörténeti) alkotás, két szerzőnek mindenképpen ott lett volna a helye, hiszen a XX. században ők ketten írták meg monografikus igénnyel a korszak magyar külkapcsolatait: Deér József 1928-ban és Makk Ferenc 1993-ban (második kiadásban 1996-ban, németül pedig 1999-ben). Makk Ferenc járt jobban: a részletező bibliográfiában 1993-as és 1999-es munkája egy-egy hivatkozást kapott, Deér neve viszont csak egy 1945-ös cikke kapcsán szerepel Bóna könyvében (de a Századok-cikk a bibliográfiából már kimaradt). Nagyban emeli a könyv értékét az igényesen összállított képmelléklet, valamint a képekhez adott magyarázatok.

Bóna akadémikus jelen könyve beleillik abba a sorba, amely azt mutatja: az illusztris szerző érdeklődésének homlokterébe az utolsó másfél évtizedben mindinkább a korai magyar történelem került. A háromkötetes Erdély történetében a magyar honfoglalás és államalapítás kori Erdély történetének felvázolása, Erdély rövid (egykötetes) történetében a 895-1162 közti időszak monográfiája, az Árpádok korai várairól írott, két kiadást megért könyve tudományos újdonságok garmadájával szolgált. A most ismertetett-bírált munka - már témaválasztása miatt is, ti. sokszor megtárgyalt kérdéseket állít központba - kevesebb nóvumot hozott, de nem kevésbé értékes amazoknál. Azzá teszi széles európai horizontja, két évszázad magyar külpolitikájának, hadtörténetének tényszerű bemutatása, a gyakorta elmellőzött régészeti vonatkozások (mint például a várak, városok adatai) beemelése a köztörténetbe. A korszak rossz forrásadottságai miatt a markáns véleménykülönbségek szinte törvényszerűek, a gyakori aktualizálásokat a szerzői szabadság magyarázhatja és - ha rászorul - mentheti. Bóna új munkája bizonyos értelemben kézikönyv jellegű alkotás, történeti irodalmunk érdemes gyarapodása.

Kristó Gyula

 


B. Szabó János - Somogyi Győző

Elfeledett háborúk

Magyar-bizánci harcok a X-XIII. században

(Zrínyi Kiadó, Budapest 1999. 115 o.)

 


1166-ban, amikor Ionnes dukas csapatai kivonultak a Magyar Királyság területéről, a történetíró Ioannes Kinnamos munkája szerint egy bronz keresztet állítottak fel az elvonuló bizánciak a következő felirattal:

"Egykoron itten a pannon népnek számtalan ezrét / rémes Ares dühe 's a római kar leölé / Róma dicső ura akkor az isteni Manuel úr volt, / ősi, nemes Komnén törzsbeli büszke virág." (Moravcsik Gyula ford.)

Az esemény és a megőrzött felirat utal a két állam viharos kapcsolatára, amely néha szövetségesként azonos oldalra állította őket, de leginkább egymással szemben állva hadakoztak a Magyar Királyság déli végein lévő terület birtoklásáért. B. Szabó János és Somogyi Győző által írt kötet, az "Elfeledett háborúk" ezeket az eseményeket taglalja.

Az elmúlt években mind Magyarországon, mind pedig külföldön újra nagy érdeklődést

195


váltott ki Bizánc. A magyar olvasóközönség a témáról több nemzetközi hírű kutató (Bréhier, Obolensky) könyvét vehette kézbe, míg az európai és amerikai érdeklődést a nagy nemzetközi kiállítások sikerei jól reprezentálják.

B. Szabó János és Somogyi Győző könyve a magyar érdeklődőknek szól, s a két állam kapcsolatát, katonai összecsapásait tekinti át. A Bevezetésből kitűnik, hogy a könyv szövegrésze B. Szabó János munkája, aki felhasználta Somogyi Győző korábbi kéziratait, anyaggyűjtéseit is, a rekonstrukciós rajzokat pedig Somogyi Győző és Kurdi István készítette. A szerzők célja e bevezetés szerint egy - a komoly tudományos igényeket szem előtt tartó - népszerű formában megírt hadtörténet elkészítése volt. A maguk elé tűzött célt a szerzők teljesítették.

A kötet hat fejezetre oszlik, melyben az első az előzményeket az azt követő négy a X-XIII. századi eseményeket írja le, a hatodik fejezet pedig a korábban leírtakat lezárva a munka lényegi megállapításait foglalja össze. A számos illusztrációt követi még a kötet végé egy angol nyelvű összefoglalás, egy válogatott bibliográfia és egy a rajzok elkészítéséhez felhasznált forrásokat ismertető rész.

Az első fejezet az előzményeket ismerteti. A magyarok steppei történetét, valamint Bizánc és a steppei népek viszonyát elemzi, s ismerteti a honfoglalás hátterében lezajló bizánci-bolgár háborút, valamint magyarok szerepét az összecsapásban. E fejezet azért is indokolt, mert a magyarság korai történetéről az írott források tekintetében a bizánci munkák a legjelentősebbek. Konstantinos Porphyrogenetos munkája, György barát krónikájának a folytatása nélkül csak nagyon szegényes ismereteink lennének eleink múltjáról. Leon császár haditaktikai kézikönyve, annak ellenére, hogy jórészt a 300 évvel korábban íródott Maurikios-féle munkán alapul, sok tekintetben kiegészíti a muszlim és a latin kútfők adatait. A szerző a források és a kutatás mai állásfoglalásai felhasználásával, újszerű képet ad a magyar nép kialakulásáról, s a honfoglalást megelőző időszakról. Annak ellenére, hogy a könyvben szereplő interpretáció eltér a szakirodalomban meglévő modellektől, mégis számos ponton új lehetőségek felvetésével közelebb vihet kutatókat az egyes problémák feloldásához. A kérdés szakirodalmát forgató olvasó talán csak azt sajnálja, hogy ez a könyv, céljánál fogva, nem ad keretet a felvetett lehetőségek mélyebb taglalására.

A második fejezet a "Kalandozások kora" címet viseli. A szerző e fejezetben először a bizánci hadsereg szervezetével, alakulataival, s azok változásaival foglalkozott. Az itt leírt rész nemcsak a legújabb bizánci hadtörténeti munkák felhasználásával készült, hanem számos esetben kiegészül a kérdés magyar vonatkozásaival is. A munka kitér a különböző alakulatoknál használt hadi felszerelésre, a haditaktikára és még a flotta szerepére is. A fejezet második része a X. századi, a kalandozásokban résztvevő magyar hadat jellemzi az írott és a régészeti források alapján. A fejezet záró részében a magyarok bizánci hadjáratairól szóló forrásokat gyűjtötte össze a szerző. Ezek a hadjáratok kronologikus sorrendbe szerepelnek, amely legvégül a Szvjatoszlav vezette Bizánc ellenes háborúval és annak következményeivel zárul.

A harmadik fejezet a XI. századi eseményeket veszi sorra: a Bizánci Birodalom megerősödését a bolgárok legyőzését követően, majd a magyar - bizánci szembenállást és a Nándorfehérvár körül zajló harcokat ismerteti. A fejezetben helyt kapott a Salamon és Romnos Diogenes közötti háború, valamint I. (Szent) László déli expanziója is. A fejezet a két állam szövetségkötésével zárul, röviden ismertetve a két uralkodó XII. századi közös normann ellenes fellépését.

A XII. század történéseit bemutató rész a "Veszedelmes szomszédság" címet kapta. A fejezet első részében a szerző a XI-XII. századi bizánci hadügyi változásokat tekinti át, a második fejezet hasonló tematikájú részéhez hasonlóan. A következő rész e fejezetben is a magyar haderő bemutatásával foglalkozik. A munka külön kitért a királyi megyeszervezeten nyugvó hadseregre és a katonai segédnépekre. Röviden szó esik a katonák felszereléséről és a magyarok által katonai céllal igénybe vett hajókról is. A fejezet további részében részletesen ismertette a szerző a Ioannes Komnenos, majd Manuel basileus háborúit a magyar királyok (II. István, II. Géza, III. István) ellen. A fejezet záró részében helyt kapott III. Béla II. Alexios Komnenos, majd Andronikos elleni háborúja is, amely végül II. Isaakios Angelos uralma alatt békekötéssel zárult.

Az utolsó előtti fejezet a XIII. században nagyhatalmi politikában háttérbe szoruló Bizánc helyzetét és a keresztes támadás nyomán történt szétesését elemzi, a Magyar Királyság szemszögéből. A szerző ismerteti az utódál-

196


lamok és a magyar uralkodó viszonyát is. A fejezet bemutatja milyen szerepe volt a magyar hadivállalkozásoknak abban, hogy VIII. Michael Palaiologos Nikaia területéről kiindulva sikeresen újraegyesítette az állam központi területeit.

A zárófejezet végül a korábbi részek összegzéseként áttekintést nyújt a két állam kapcsolatáról és a hadi eseményekről.

A kötet mind stilisztikai, mind tartalmi tekintetben megfelel a kitűzött céloknak. B. Szabó Jánosnak nem csak jó stílusú könyvet sikerült megírnia, hanem olyan munkát, amely a téma iránt mélyebben érdeklődők is nagy haszonnal tudnak forgatni. A könyv szem előtt tartja a források fontosságát, amit jól jeleznek a kitűnően megválasztott forrásrészletek is. Sok hibát még keresve se sikerült találni a kötetben, ami a szerző mellett a gondos lektort is dicséri. Azt szerintem minden szakember sajnálja, hogy a szerzőnek nem volt módja az I. fejezetben részletesen kifejteni őstörténeti koncepcióját; igazán izgalmas lenne arról többet olvasni.

Nyomdai hibának, esetleg figyelmetlenségnek tudható be számos dátum elírása. I. (Szent) László halálának éve, Zvonimir horvát uralkodó halála, s I. Kálmán halálának évszáma is hibásan szerepel. A könyv azon adata, miszerint az alán - jász katonák már a XII. században is jelentős mértékben megtalálhatók a bizánci hadseregben, vitatható. Minden bizonnyal voltak alán származású katonák már jóval korábban is (már a hun expanzió idején ismerünk bizánci szolgálatban álló alán hadvezéreket), ezek a csoportok azonban a VIII-XII. században nem voltak meghatározóak; szerepük csak a XIII. században nő meg, amikor a mongol előretörés hatására jelentős népesség menekül Bizánc védőszárnyai alá, s él ott még a XIV. században is. A Vardar folyó vidékére telepített lakosságot a kötet a magyarokkal azonosította. A valóságban azonban ez sem ennyire egyértelmű, az újabb kutatások arra a következtetésre jutottak, hogy az ide letelepített török népesség nem magyar. Ezek az apró pontatlanságok, s szakmai megítélés alapján vitatható megjegyzések azonban nem csorbítják a könyv értékét, s igazából említésük sem lényeges a szöveg erényei mögött.

A munka számos színes illusztrációt tartalmaz. A grafikákat két művész, a címlapon feltüntetett Somogyi Győző és az impresszumoldalon szereplő Kurdi István készítette. elsőként Kurdi képeire szeretnék kitérni. Alkotásait sok szempontból példa értékűnek tartom: rajzai arányaiban és kidolgozását tekintve is szépek, s szinte fényképszerűen mutatják be az ábrázolt katonák viseleti jellegzetességeit. A harcosok kezébe rajzolt fegyverek sok esetben konkrét, régészeti leletanyag alapján készültek, s külön öröm, hogy a rekonstrukciós rajzok leírásánál, a kötet végén, ezek a figyelembe vett tárgyak forrásai pontosan szerepelnek is.

A másik művész, Somogyi Győző alkotásai is szépek. Igaz, Somogyi munkái technikailag különböznek kurdi alkotásaitól, ez azonban semmit nem von le az értékükből. Somogyi Győző azonban néha szabadabban kezelte a felhasznált forrásanyagot, s rajzainak arányai sem olyan egységesek, mint Kurdi esetében. Megtévesztő például a VIII. tábla 2. képén ábrázolt bizánci lovas, vagy a XI. tábla 1. képén látható lovas kun harcos aránya. Régészként nézve azt is sajnálom, hogy Somogyi munkái esetében nem minden esetben található meg olyan pontos hivatkozás a rekonstrukció forrásaira, mint a másik művésznél. Nehezen értelmezhető a XI. tábla 2. tábláján ábrázolt kun harcos felszerelése, s sajnos e rajz kapcsán sem szerepel pontos hivatkozás a forrásra.

A magyar régészeti leletanyag ismeretében jobban figyelembe vehetőek a honfoglalás kori viseletet bemutató illusztrációk, melyeket szintén Somogyi készített. Érdemes talán ezeket közelebbről szemrevételezni. Az I. tábla 1. képén egy "felszerszámozott hadimén" szerepel. A rajzon a ló szájában egy csont oldalpálcás zabla látható, a lovat a karosi II. temető 29. sírjából előkerült lószerszámveretek díszítik. csont oldalpálcás zabla a honfoglaló magyar leletanyagban viszonylag ritkábban fordul elő, s amint arra Dienes István felhívta a figyelmet, a kalandozó magyarok csak ritkán használtak vas oldalpálcás zablát, s a sírleletek alapján a csikózabla volt a legelterjedtebb (csikózabla került elő a legtöbb fegyvermellékletes sírból is). Furcsa a rajzon látható csontdíszes nyereg. A két kápa méretét szemügyre véve első pillantásra úgy tűnik, mint ha fordítva szerszámozták volna fel a paripát.

A ló alatt látható magyar vitéz rajzán is számos problémás megoldás figyelhető meg. A furcsa, beregszászi süvegdíszre emlékeztető

197


verettel díszített karimás kalapban, összefont karral álló magyar harcos fülében a galgóci leletben talált bizánci típusú fülbevalók vannak, míg övét a Budapest-Farkasréten előkerült veretes tarsoly és a karosi II. temető 52., illetve III. temető 11. sírja alapján elképzelt készenléti íjtartó tegez díszíti. A harcos hajában érdekes, gyöngyszerű díszítés látható, melynek konkrét párhuzama nehezen állapítható meg (esetleg hajkarika lenne?). Vitatható a veretes öv bekapcsolási módja is. Dienes István számos tanulmányt szentelt a honfoglaló eleink övének, azokat minden bizonnyal Somogyi Győző is ismeri, az azonban elkerülhette a figyelmét, amit Dienes a veretes övek bekapcsolásáról és használatáról írt. Dienes munkáiban megjegyzi, hogy sok esetben nem a szélesebb szíjú díszövet húzták át a csatkarikán, hanem az ahhoz varrt keskenyebb szíjat (valószínűleg ilyen, keskenyebb szíj az, ami Somogyi rajzán a harcos bal oldalán, az íjtartó tegez függesztőszíja mellett látható). A rögzített szíj hosszan elnyúló vége pedig abban az esetben sem lógott a rajzon látható módon, ha a szíjat átbújtatták a csaton. Nehezen értelmezhető a harcos lábbelije is. Az ábrázoláson látható sematikus, kerek veretek leginkább a magyar vitéz melletti "bizánci nehézlovas" csizmájának vereteire hasonlítanak. Sajnos, a régészeti leletek alapján ilyen lábbeli nem rekonstruálható. Az eddig előkerült és publikált honfoglalás kori sír­együttesekben, férfisírból még soha nem került elő veretes csizma.

Problémák fedezhetők fel a IV. tábla esetében is. A 2. rajzon látható, íját feszítő harcos övrekonstrukciója és veretes csizmája kapcsán ugyanaz mondható el, mint a már elemzett vitézéről. Érdekes az is, hogy az íját használó "vezér" bal oldalán látható még egy, ajzatlan íj. Ezt az íjat a László Gyula által rekonstruált, s a szövegben is megemlített bőrtokba helyezve ábrázolta a művész. Gondok adódnak a lószerszámzattal is. A rakamazi korong díszítését alapul vevő nyeregtakaró mögött hosszú, lelógó szíjak láthatók. A lószer­számzat ilyen díszítése a közölt leletanyagból nem ismert (hasonló problémák adódnak a XI. tábla 4. képén megrajzolt besenyő vezér lószerszámdíszeivel kapcsolatban is).

A IV. tábla 1. rajzán látható deli lovas esetében is van egy-két vitatható részlet. A "vezér" bal oldalán a készenléti íjtartó tegezben nyílvesszők láthatók. A valóságban, amint azt Révész László több helyen is kiemelte, az íj mellé a készenléti tegezbe soha nem helyeztek nyilat (ez a megoldás már csak azért is furcsa, mert a rajzon jól látható a zöld színűre festett, veretes nyíltartó tegez). Furcsa rekonstrukciós megoldást választott a művész a lószerszám esetében is. A kantárzat és a zabla kapcsolódásánál nem a leletekben gyakori hármas szíjelosztót rajzolt, hanem egy szíjjal kapcsolta össze a különböző részeket.

Valószínű mindkét rajzoló munkája kapcsán további részleteket is lehetne elemezni, de nem célom a rekonstrukciók felülbírálása. Megjegyzéseimet is inkább annak reményében tettem, hogy felhívjam az olvasók figyel­mét, milyen veszélyeket rejthet magában, ha a művész a lehetőségeknél szabadabban él a rendelkezésre álló forrásbázissal.

Ki szeretnék még térni a kötetben szereplő térképekre is. A térképek jó segítik az olvasót a leírtak nyomon követésében, s hiba sem sok helyütt fordul elő (egy esetben, a 47. oldalon, egyes nevek latinul szerepelnek, míg a legtöbbjük magyar átírás szerint). Kár, hogy az 53. oldalon látható térképhez nincs jelmagyarázat. A szakemberek számára a jelek feloldása ugyan nem okoz gondot, de a témában kevésbé jártas olvasó számára esetleg problémát jelenthet.

Összefoglalásként csak dicsérőleg szólhatok a kötetről, melyet apró hiányosságai ellenére is csak jó szívvel ajánlhatok minden érdeklődőnek.

Langó Péter

 


198


Köblös József-Süttő Szilárd-Szende Katalin (Szerk.)

Magyar békeszerződések 1000-1526

(Pápa, Jókai Mór Városi Könyvtár, 2000. 287 o.)

A kötet szerkesztőinek célja az volt, hogy sorra vegyék "a középkori magyar államnak a külhatalmakkal vívott összes háborúját, majd felkutassák és magyarul közzétegyék az azokat lezáró szereződések teljes szövegét. Ezt az a körülmény is sürgeti, hogy a békeokmányok nagy többsége csak igen nehezen elérhető: a latin szövegek egy része 150-200 éves forráskiadványokban jelent meg, némelyek teljesen kiadatlanok, a dokumentumok pedig így összegyűjtve és - néhány ritka kivételtől eltekintve - magyarul eddig sehol sem láttak napvilágot." (3. o.) A tudós szerkesztők vállalt céljuknak eleget tettek: az említéseket is figyelembe véve 894-től 1506-ig 52 békekötés fennmaradt okmányait tették közzé. A békekötések tényének említése is érdekes, hiszen sok esetben a háborúkat nem zárták le írott formában rögzített megállapodások, illetve ha igen, akkor azok számtalan esetben nem maradtak fenn. Elöljáróban megállapíthatjuk, hogy a felsőoktatási tankönyvtámo­gatási program által támogatott kiadvány célkitűzése helyesnek és hasznosnak bizonyult: olyan hézagpótló forráskiadvány született, amely levéltárosi alaposságra valló példamutatóan precíz fordításokat, jegyzeteket; az egyes békékhez informatív, széles kitekintésről tanúskodó bevezetőket tartalmaz. Izgalmas, amikor utalnak az egyes szerződések különféle változataira, az egyes felek példányaiban olvasható eltérésekre hívják fel a figyelmet. Hadtörténészek számára is nélkülözhetetlen kiadvány jelent meg.

A források eredeti kiadásai valóban nehezen hozzáférhetők, olyannyira, hogy magunk is csak szúrópróbaszerűen tudtuk a fordítást a kiadott szövegekkel összeolvasni; ez alapján a recenzens számára rendkívül kedvező kép alakult ki. Ezen olyan apróságok sem módosítanak sokat, mint például az, hogy a szöveg 1097-ben (32. o.) Vitalis Mihályról mint Velence, Dalmácia és Horvátország hercegeiről ír, ami itt nyilvánvaló sajtóhiba. 1261-ben (74. o.) Wenzel kiadásában Lajos testvérnél szerepel a "csehországi comthur" megnevezés is (commendatore domorum per Boemiam), ugyanitt a "religiosus" fordítása valószínűleg "szerzetes", s nem "vallásos". 1271-ben (79. o.) nem egyszerűen a határjelek "elmosódásáról" van szó, hanem erőszakos eltávolításáról (avel­lo). Végül szintén apróság, hogy a "Pray II" rövidítés feloldása hiányzik az irodalomjegyzékben, 1348-ban (132. o.) a pármai "vitéz" valószínűleg "lovag", 1397-ben a "humani­tate" nem emberszeretetet jelent, hanem "ellátást, élelmezést". A "humanitas" középlatin szótárakban jól ismert jelentése egyúttal a hazai latin szótár számára is új adatot jelent, amiről korábban még Boronkai Iván sem vett tudomást. (Eszmetörténeti tanulmányok. Budapest, 1984. 334. o.) Egy helynévmutató kiszűrte volna a fordítók által kétféleképpen használt földrajzinév-variánsokat, mint például Szentangyal-hegy (126., 142. o.), Quernerói-öböl (127., 150. o.).

A szerződéseket végigolvasva az olvasó előtt szemléletesen tárulnak fel a műfaj jellegzetességei: mindig örök időkre köttetnek, sokszor kölcsönös segítségnyújtást is ígérnek egymásnak, kitérnek a kölcsönösen okozott károkra, a fogolycserére, a háborús kártérítésre, a szankcionálás szinte egyetlen eszköze pedig az egyházi, pápai vagy egyháztartományi kiközösítéssel való fenyegetés. A műfaji elemek megszilárdulását, az egyháziak növekvő szerepvállalását végül is a XI. századtól egyre határozottabb univerzális pápai igények politikai és jogi érvényesülése magya­rázza. Meglepő, hogy a békeszövegek szinte kivétel nélkül a latin kultúrájú országokkal kapcsolatban maradtak fenn: először 1097-ben, majd 1244-ben a velenceiekkel. 1197 után német-osztrák: 12, cseh: 6, velencei-itáliai: 6, lengyel-litván: 5, bizánci: 5, orosz: 1, török: 1 esetben, igaz közülük több még mindig csak említés. Részletességükkel és nagy számukkal az itáliaiak jól mutatják az ottani írásbeliség és jogi kultúra fejlettségét. A Turini béke önmagában egy könyvecske terjedelmű, miként a kötetben nem közölt kiegészítései szintén tekintélyes terjedelműek. Nem utolsó sorban az itáliai, német és cseh dokumentumok fennmaradásának is nagyobb való-

199


színűsége volt a más országokkal kötött szerződésekéhez viszonyítva. Szembetűnő, hogy a több tucatnyi halicsi hadjárat, illetve a számtalan délszláv hadjárat szinte említés nélkül maradt. Ezeken a területeken a szóbeliség, a "gentlemen's agreement"-ek nyilván messze meghaladták az esetleg mégis létrejött, ezek szerint jórészt nyomtalanul elpusztult írásos szerződések számát. Persze, lehet, hogy lehetett volna a déli és keleti területekre vonatkozó szerződések közül is válogatni. Ez azonban a nemzetközi szerződéseken belül a békeszerződés, a kölcsönös barátsági szerződések, a koalíciós szerződések műfajának tisztázását igényelte volna. Ezeknek csak ötletszerűen kiválasztott példája az, amikor Zsigmond és Mircsea havasalföldi fejedelem 1395. március 7-én Brassóban szövetséget köt a török ellen (Zsigmond-kori okmánytár Nr. 3864), aminek magyar-román szövetségesi viszonyt illető pikantériája miatt egyébként nem kis romániai szakirodalma van. A feltételek és a szerződés pontjai a többi szerződéshez hasonlóak, s akár egy elhúzódó hadiállapot közben egy pártállását a török fenyegetés következtében váltogató, magyar szempontból egy kvázi-hűbéres fejedelemmel kötött "béke és barátsági" okmánynak is tekinthető. Az állandó háborúkkal, feszültségekkel terhes határszakaszokon valószínűleg hiányoztak is a többi, konszolidáltabb határra jellemző klasszikus típusú "békeszerződések". Az ottani fejedelmek az "örök időkre" szóló békék megkötéséhez egyszerűen nem rendelkeztek megfelelő bel- és külpolitikai támogatottsággal, elismertséggel. Meglehet, hogy az ilyen típusú dokumentumok felvétele szétfeszítette volna a kötet kereteit, ugyanakkor a kép földrajzilag kiegyensúlyozottabbá vált volna és reprezentatívabb áttekintését nyújthatta volna a magyar középkori külkapcsolatok dokumentumainak, a követett tárgyalási technikáknak.

Valószínű, hogy osztrák vonatkozásban is további dokumentumokkal vagy a rájuk való utalással lehetett volna a szerződések számát növelni. Amint e kötet 97. oldalán olvashatjuk is, Károly Róbert például 1323. február 20-án Péterváradon Ausztria és Stájerország hercegeivel megújítja a korábban, 1321-ben kötött egyezményt, és a szokásos feltételeket részletesen újratárgyalták. (Anjou-kori okmánytár. 7. k. Nr.45., 30-31. o.). Lényeges különbséget nem találunk egy ilyen doku­mentum és egy háborút követő békeszerződés között. A különbség csak annyi, hogy a kiváltó körülmények közül a háború hiány­zott. Nyilván szükségtelen lett volna minden nemzetközi (béke)szerződést teljes terjedel­mében leközölni, az adott esetben azonban egy rövid regeszta nem lett volna haszontalan.

A kötet élén szívesen olvastunk volna egy hosszabb bevezető tanulmányt, ennek hiányát feltesszük a terjedelmi korlátok magyarázzák. Hasonlóképpen a képanyagban is el tudtunk volna képzelni más válogatási gyakorlatot, hiszen például a csatavázlatok másodközlése teljesen felesleges, s még a szövegek értelmét sem világítja meg. Értelemszerűen, a magyar-bizánci békeokmány semmit sem árul el az 1167-es Száva menti csata lefolyásáról, miként ahhoz a szerződés szövegét tekintve szorosabban semmi köze sincsen.

A pápai Városi Könyvtár könyvkötészete nagyszerű munkát végzett, a képmellékletek jelentős része is élvezhető minőségű lett. Azt azonban nem hallgathatjuk el, hogy egy kis kiadóval sokszoros kockázatot vállalnak a szerkesztők, főleg a terjesztés szempontjából, ami egy szélesebb érdeklődésre is számot tartó kiadvány esetében komolyabb megfontolást érdemel. Arra persze egy patinás kiadó esetében sem lenne garancia, hogy a kötethez névmutatót is csatoljanak, mégha a tartalomjegyzék minden bizonnyal a kötet elejére is került volna.

A kötetben található békeszerződéseket forgató olvasó végső konklúziója persze nem szívderítő: a "pacta sunt servanda" elve a középkorban egy szemernyit sem érvényesült jobban, mint manapság.

Veszprémy László

200


Tamás Ungváry (Ed.)

Hungary: Eleven Centuries in the Heart of Europe


A Hadtörténelmi Közlemények - mint a magyar tudományos közélet egyik legrégebben megjelenő szakfolyóirata - tekintélyét egyebek mellett annak a rigorózus tradicio­nalizmusnak is köszönhette, amelynek betartatását a szerkesztéséért felelős szakférfiak mindig is fontos feladatuknak tekintették. A lap rendszeres olvasói bizonyára egyetértenek azzal, hogy mindez ma sincs másképp: mind külső megjelenését, mind szerkezetét és szerkesztési elveit továbbra is a hagyománytisztelet jellemzi. Mégsem mondható ugyanakkor, hogy a HK teljesen érzéketlennek bizo­nyult volna a körülöttünk zajló viharos változások iránt, habár ezek hatása inkább technikai téren érintette a folyóiratot. Manapság már nem írógépen, hanem szövegszerkesztő programmal készülnek a cikkek, az egyes lapszámokat a szerkesztőség maga tördeli, stb. Forradalmi változást jelentett, hogy az elmúlt esztendő óta az interneten is hozzáférhetőek az utolsó két évfolyamban megjelent írások. S tudomásunk szerint hamarosan elérhető lesz a világhálón a folyóirat teljes (visszakereshető) repertóriuma is.

Az itt következő ismertetés a maga módján szintén az újdonságok közé sorolható. Mindeddig nem volt ugyanis példa arra, hogy a Hadtörténelmi Közlemények a modern médiák egyik legelterjedtebb megjelenési formájáról, egy cd-romról közöljön recenziót. Mostantól elmondható, hogy a folyóirat ezen a téren is alkalmazkodik a - nyugodtan nevezzük így - világtrendhez. Jelen esetben éppenséggel döntően a dolog újdonsága az, ami a címben szereplő kiadványt a figyelemfelkeltésre érdemesíti. Miről is van szó? Király Béla professzor kitűnő könyvfolyama, az immáron száznál is több kötetet számláló Atlantic Studies on Society in Change, amely eddig is felbecsülhetetlen szolgálatot tett a magyar történettudomány külföldi meg- és elismertetése ügyének, s amely minden államilag finanszírozott országimázs-építő kampánynál eredményesebben járult hozzá a rólunk külföldön élő kép javításához, ezeken a hasábokon aligha szorulhat további méltatásra. Ennek a sorozatnak majd kéttucat kötetét (egész pontosan 23-at) tartalmaz a Kossuth Kiadó által közreadott vékonyka plasztik­korong, ami nekünk, laikusoknak már önmagában is nehezen felfogható. Tessék meggondolni: ez a 23 kötet nyomtatott formában majd­nem 1 folyóméter, azaz ennyi helyet foglalna el könyvtárunk polcain. Ha még ráadásul hozzátesszük, hogy a kiválogatott könyvek elek­tronikus változata a cd-lemeznek alig kétötöd (!) részét tölti ki (a többi ugyanis a kiadó által forgalmazott egyéb kiadványok bemutató változatait tartalmazza), akkor újólag elámulhatunk ennek az új technikai eszköznek a páratlan felhasználhatóságán, s csak azt sajnálhatjuk, hogy a szerkesztők a reklámok helyett nem további köteteket préseltettek a korongra. És akkor még nem is beszéltünk a szövegek (mellesleg a teljes szövegek!) egyszerű olvashatóvá tételén túlmenő egyéb kényelmi funkciókról: a gyors visszakereshetőségről, a hi­pertext nyújtotta kényelmes lábjegyzet-hasz­nálatról, az egyetlen kattintással előhívható térképvázlatokról, a könyvjelzők készítésének és aktivizálásának lehetőségéről, s nem utolsó sorban a szövegek kinyomtathatóságáról. Egy szó mint száz: érdemes volt - ahogy hallani - a kiadó munkatársainak sokáig válogatniuk a számításba jöhető kezelő-szoftverek között. A végső választás összességében jónak mondható. Technikai kifogás legfeljebb apróságok miatt érheti a cd elkészítőit: a kezelő-ikonok menüstruktúrája nem mindig áttekinthető, néha gondolkodni kell, hogyan lehet egy szinttel visszalépni, stb. Ezek azonban nem ronthatják le a kedvező összbenyomást.

A technikai teljesítmény mellett essék szó arról is, ami a korongot szerkesztőként jegyző Ungváry Tamást dicséri: a kötetek kiválasztásáról. Elmondható, hogy a sorozat javát sikerült összegyűjtenie. A - feltehetőleg főként külországi - közönség, amelyet a cd jövendőbeli olvasóként célba vett, Szent Istvántól a

201


jelenkori Magyarországig valóban áttekintést kap a honi történelem legfontosabb problémáiról. Helyhiány miatt nem sorolhatjuk fel mind a 23 kötetet, de közöttük van Győrffy György István királya, a Bona Gábor által szerkesztett 1848-49-es tanulmánykötet, Rom­sics Ignác Bethlen-életrajza, tanulmánykötetek Bibóról és 1956-ról, Trianonról és a kisebbségi kérdésről és így tovább. Természetesen a magyar (és részben az egyetemes) hadtörténet is képviselve van a kiválasztott munkákban: főleg az első világháborúról szóló írások találhatók szép számmal a cd-n: hozzáférhető egyebek mellett Graydon A. Tunstall remek tanulmánya az 1914 előtti osztrák-magyar és német katonai stratégia fejlődéséről, de megtalálható itt a sorozat még 1982-ben megjelent emlékezetes darabja, amely a Total War and Peacemaking. A Case Study on Trianon címet viseli.

Ami a csak magyarul olvasó érdeklődőket bizonyára nem deríti jókedvre: a sorozat kötetei természetesen az eredeti angol változatban szerepelnek a korongon. Sajnos, a közeli jövőben aligha remélhetjük, hogy elkészül a magyar változat is, aminek alighanem főként a pénzügyi feltételei hiányoznak. Mégis, ez a kiadvány talán például szolgálhat ahhoz, hogy valamely kiadó esetleg a magyar olvasókat is hasonló válogatással tisztelje meg. Képzeljünk csak el egy cd-t, amely tartalmazza a jelenkori magyar történettudomány félszáz alapmunkáját. Mindehhez képzeljünk még hozzá valami (olvasó)baráti árat is, valamint - hogy a nyomtatott könyvek megrögzött híveit is esetleg becserkészhessük - egy olyan (az illúzió kedvéért akár bőrbe kötött) könyvformájú cd-olvasót, amely képes egy dupla ol­dalpár megjelenítésére. Ily módon mindazok, aki azért idegenkednek a cd-romoktól, mert az olvasásukhoz szükséges számítógépet nem vihetik magukkal lefekvés előtt az ágyukba, esetleg villamoson utazva, nem egyetlen könyvet, de egy kisebbfajta könyvtárat tarthatnának a kezükben.

Ha pedig a fantázia birodalmából végül visszatérünk a valóságba, nem mulaszthatjuk el, hogy köszönetet mondjunk mindenkinek, aki ennek a remek diszknek az elkészítéséhez bármilyen módon is hozzájárult.

Pollmann Ferenc

 

202

<back to contents>