<back to contents>

 

Bibliográfia

Tóth Orsolya

A Hadtörténeti Múzeum Plakát- és aprónyomtatványtárának
1848-1849-es gyűjteménye

A Hadtörténeti Múzeum nyomtatványtárának egyik legbővebb és leggazdagabb anyagcsoportjának bibliográfiáját tartja kezében az olvasó.

A korszak nyomtatott forrásainak publikálásával segítséget kívánok nyújtani a témát kutató történészeknek, illetve a forradalom és szabadságharc eseményei iránt érdeklődők széles körének. A forrásközlés mellett e munka hiánypótló szerepet is betölt, hiszen egy közgyűjtemény sem jelentetett meg eddig egy olyan nyomtatvány-bibliográfiát, mely a teljesség igényével mutat be egy korszakot vagy eseményt. A szabadságharc centenáriuma alkalmából megjelent ugyan egy kis füzet a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár kiadásában "1848-1849 a kisnyomtatványok tükrében" címmel, de e munka is csak válogatás, a Pest-Buda városra vonatkozó nyomtatott dokumentumok jegyzéke.

Az alábbi múzeumi állagjegyzék a teljesség igényével készült. Közlésre került a gyűjteményben őrzött összes, 1848 márciusa és 1849 decembere között megjelent hazai és külföldi nyomtatvány.

A nyomtatványok többsége a múzeum gyűjtőkörének megfelelően hadtörténeti vonatkozású: a győztes csatákról és az ellenség vereségeiről hírt adó tábori jelentések, Armee-Bulletin-ok; a polgári lakossághoz intézett, a mindennapokat érintő hirdetmények, rendeletek; zászlószentelési alkalommal mondott beszédek, gyászjelentések, versek-költemények, újságok, az uralkodó és a császári királyi hadsereg főparancsnokai által kibocsátott manifesztumok, szózatok stb.

Néhány nem magyar vonatkozású nyomtatvány is megtalálható a gyűjteményben, így például a lengyel szabadságharc emlékét megörökítő versek és a lwówi nemzeti gárda 1848. november 2-án kiadott fegyverszüneti feltételei, melyek Juristowski Miklós ezredes, hadbíró magángyűjteményéből kerültek a múzeum állományába. A gyűjtemény egyik legféltettebb, valószínűleg unikális darabja a császári királyi hadsereg katonáiért írt ima 1849-ból.

Mivel nyomtatványok publikálására vonatkozó szabályzat nincsen, a tételek leírását a gyűjteményi munka során szerzett tapasztalataim és a könyvtári szabványok alapján végeztem. Minden tétel közlése az alábbi elveket követi.

A bibliográfia szerkezete kronológikus, így a nyomtatványokon keresztül áttekintő képet kap az érdeklődő a szabadságharc másfél évének főbb hadtörténeti és politikai eseményeiről, a polgári lakosság háborús mindennapjairól.

673


Mivel egy tételhez több példány (duplum, nyelvi és/vagy tipográfiai variáns) is tartozhat, a leírás, minden esetben az első leltári számhoz tartozó magyar nyelvű dokumentumról készült.

Ha egy nyomtatványon két különböző rendelet szerepel, tehát a rendelet kibocsátója hivatkozik egy korábban megjelent dokumentumra, akkor mind a két szöveget közöltem és a hivatkozott rendelet kronologikus helyénél utaltam arra, hogy a kutató melyik nyomtatvány leírásánál találja.

A tételek szerkezete, adatcsoportjai:

1. A nyomtatvány típusa

Szögletes zárójelben csak akkor tüntettem fel ezt az adatot a leírások elején, ha a nyomtatvány megnevezése eltér a többségtől, tehát nem rendelet vagy hirdetmény, pl. újság, kitöltött vagy kitöltetlen formanyomtatvány, költemény stb.

2. A nyomtatvány szövege.

A dokumentum első, tartalmilag értelmes tagmondatának szöveghű közlése, illetve értelemszerű kihagyásokkal a nyomtatvány szövegéből vett lényegi leírás.

3. "Szerzőségi közlés"/A nyomtatvány kibocsátója

Új sorban, az előző adattól dőlt vonallal [/] elválasztva került leírásra ez az adatcsoport. A neveket minden esetben a nyomtatványon szereplő - nyelv, helyesírási - formában, a feltüntetett rangokkal, címekkel együtt közöltem.

4. Kiadási hely, dátum

Ha a nyomtatványon ezen adattípus nem szerepel, a H. n., é. n. (hely nélkül, év nélkül) rövidítést alkalmaztam. Szögletes zárójelben a nyomtatvány szövegéből, vagy a szakirodalomból megállapítható pontos vagy körülbelüli helyet s időpontot tüntettem föl.

5. Nyomdahely, nyomdai és terjedelmi adatok

Ha a dokumentumot megjelentető nyomda vagy nyomdász neve a nyomdahellyel együtt a kiadványon nem szerepel, a Nyh. n., ny. n. (nyomdahely nélkül, nyomda nélkül) rövidítést alkalmaztam.

A tipográfus működési helyének megállapítását, a kiegészítéseket, a monogramok feloldását szögletes zárójelben, V. Busa Margit Magyar Sajtótörténeti Bibliográfia című munkája adatainak felhasználásával közöltem.

Ha bármelyik nyomtatvány külső jegyei alapján, tehát tipográfiailag eltér a leírás alapjául szolgáló dokumentumtól a leltári száma mellett ezt az adatot (tip. variáns) is feltüntettem.

A terjedelmi adatok szintén ebben az adatcsoportban kaptak helyet, pontos vesszővel elválasztva a megjelenési adatcsoporttól (méret cm-ben [függőleges x vízszintes], nyomtatott oldalak száma).

6. Leltári szám

Az adott tételhez tartozó példányok nyilvántartási száma, egymás mellett az azonos, sem nyelvi, sem tipográfiai eltérést nem mutató nyomtatványok.

674


Pontos vesszővel elválasztva a nyelvi variánsok kerültek közlésre, az utolsó szám után zárójelben a nyomtatvány nyelvének kezdőbetűje (m=magyarul, n=németül, sz=szlovákul, r=románul, l=lengyelül, u=ukránul, o=oroszul).

Ha egy dokumentumon belül a szöveg több nyelvű, a nyelvek kezdőbetűit összevontam: pl. m-n-sz = magyarul-németül-szlovákul.

7. Rövid tartalmi leírás

Ha a szövegből idézett rész nem ad értelmi áttekintést, a szakirodalom felhasználásával néhány szóban összefoglaltam a nyomtatvány tartalmát.

8. Megjegyzés:

Ha a nyomtatványokra vonatkozóan egyéb adatokat is meg tudtam állapítani, ebben a (dőlt betűvel szedett) adatcsoportban közöltem.

Az állagjegyzék összeállításában nyújtott segítségükért, tanácsaikért köszönettel tartozom Hermann Róbertnek, Szoleczky Emesének, Kedves Gyulának, Kreutzer Andreának és Décsey Sándornak.

675


 

1848

 

1. [Formanyomtatvány]

      Hadutlevél ... ki is innen, ... 18 ... évi ... hó ... tol kelt ... parancs következtében ... útba indíttatik...

                H. n., [1848-1849.]

                Nyh. n., ny. n.; 32 x 25.5 cm, 2 o.

                7129/Nyt

2. [Költemény]

      A' nemzeti örsereg dala.

      /Pájer

                H. n., [1848.]

                Nyh. n., ny. n.; 20,1 x 12,5 cm, 2 o.

                0207/Nyt

3. [Formanyomtatvány]

      Nyugtatvány. ... ftrol ... krol pengő pénzben, mely öszveg [!] a' haza szükségeinek fedezésére költsön-ajándék-kép ... lakos ... által a' választmánynál letétetett. Költ ... 1848 ... hó ... napján.

                H. n., [1848.]

                Nyh. n., ny. n.; 40 x 24.3 cm, 1 o.

                0812/Nyt

4. [Költemény]

      Lelkesitő dall, mellyet a' Magyar Hadak számára készített --

      /Czuczor [Gergely]

                H. n., [1848.]

                Pápa, ny. n.; 17.5 x 11 cm, 2 lap

                7775/Nyt

5. [Költemény]

      Dem wiedergeborenen Polen! ...

      /Js. Pick

                H. n., [1848.]

                Nyh. n., ny. n.; 19 x 12.5 cm, 2 o.

               0809/Nyt

6. [Költemény]

      Clos Duchowneco ...

      /X. H. P.

                H. n., [1848.]

                [Lwow] Lwowie, Piotr Piller

                19.3 x 12.3 cm, 4 o.

                0810/Nyt (l)

7. [Költemény]

      Krakowiak. ...

                H. n., [1848.]

                Nyh. n., ny. n.; 21 x 13.3 cm, 1 o.

                0811/Nyt (l)

 

1848 március

 

8. Metternichs Reisepass

      Hauptsrasse, Landstrasse Werbbezirk Wien.

      Grossdummreich Teufelsberg.

      Reisepass für Clemens wenzl Lothar Fürst von Metternich Winnwburg Johannis­berg-Teufelsberg. ...

      /I. G. Gzapkerl abgeschobener Bürger­meister, I. A. Seelenträger, Minister der ge­heimen Spitzl., O. W. Alle Spitzl.

                H. n., [1848. március]

      Oschenwanderschaft wovon ein Kirchen­vorsteher der Führer ist.

      /Hugo Jacques Petri.

                [Bécs] U.[lrich] Klopf sen. und                A.[lexander] Eurich; 40.7 x 25.6 cm, 2 o.

                0736/Nyt

9. Was ist denn jetz wieder Neues in Wien? Was verlangt das Volk? Was hat der Kaiser Bewilligt? Eine Mittheilung für meine liebe österreichischen Landsleutte ausser Wien auch in den übrigen Provinzen.

      /I. F. Castelli.

                H.n, [1848. március 13.]

                [Pest], Beimel [József]; 36.9 x 23.8 cm, 2 o.

                3247/Nyt

10. Was ist denn jetzt g'schen in Wien? Eine Mittheilung für meine lieben österreich­ischen Landsleute ausser Wien. ...

      /J. F. Castelli.

                H. n., [1848. március 13. után]

                Nyh. n., Leopold Grund; 40.1 x 25.3 cm, 2 o.

                75.182.1/Nyt

11. Wie weit geht denn die neue Freiheit, die wir erst kriegt haben? Zweite Mittheilung für meine liebe österreichischen Lands­leutte ausser Wien. ...

676


      /I. F. Castelli.

                H. n., [1848. március 13. után]

                Nyh. n., F.[erdinand] Ullrich;

                36 x 22.4 cm, 2 o.

                3248/Nyt

12. Was ist die Constitution? und Was ist die Constitution nicht? Dritte Mittheilung für meine lieben österreichischen Landsleute ausser Wien. ...

      /I. F. Castelli.

                H. n., [1848. március 13 után]

                Nyh. n., Ferdinand Ullrich;

                36.1 x 22.2 cm, 2 o.

                3249/Nyt

13. 133ik szám. Nyilatkozat a követi karnak küldőihez.

      Az esemény rohanva következő jelenetei között a követi kar érezve, hogy hivatásának teljes mértékben csak úgy felelhet meg, ha a nemzet osztatlan bizalma fogja kisérni, ...

      Pozsony, 1848. március 14.

                Nyh. n., ny. n.; 41.3 x 26.2 cm, 3 o.

                2804/Nyt

14. In Erwägung der gegennwärtigen poli­tischen Verhältnisse haben Wir beschlos­sen, die Stände Unserer deutschen und slavischen Reiche, ...

      /Ferdinand m. p.

      Bécs, 1848. március 14.

                Nyh. n., ny. n.; 43.4 x 55.6 cm, 1 o.

                0732/Nyt

Ferdinánd 1848. július 3-ra összehívja a német és szláv tartományok, valamint Lombard-Velencei királyság képviselőit, mint tanácsadókat, törvényhozási és adminisztratív kérdések megtárgyalására.

15. [Költemény]

      Wielkie slowo! ...

      H. n., 1848. március 14.

                Nyh. n., Instytutu Stauropigianskiego;    23.5 x 14.3 cm, 2 o.

                0731/Nyt

16. [Költemény]

      Nemzeti dal

      /Petőfi Sándor

                H. n., [1848. március 15.]

                Nyh. n., ny. n.; 24.7 x 19.6 cm, 2 o.

                2810/Nyt

17. Ujabb hirek. Pest, martius 15-kén délután 3 óra előtt nagy csoportozat vonult a' városház elébe. A' tanács és választott polgárokat következő petitio pártolására szólítván föl: 1. Kivánjuk a' sajtó szabad­ságát és a' censura eltörlését. ...

      /Szerk.

                [Pest, 1848. március 15.]

                Nyh. n., ny. n.; 30.4 x 22.2 cm, 1 o.

                76.69.1/Nyt

18. Pest város közönsége nevében alolirottak szerencsések hivatalosan értesíteni a magyar nemzetet, hogy a' mi más országokban polgár vérbe került, - a' reformot - Budapesten 24 óra alatt békés és törvényes uton kivivta a' törvényes egyetértés. ...

      /Rottenbiller Leopold s. k. választmányi elnök, Klauzál Gábor s. k., Nyáry Pál s. k., ... [stb.]

      Pest, 1848. március 15.

                Nyh. n., ny. n.; 32.5 x 18.8 cm, 2 o.

                84.91.1/Nyt, 6139/Nyt; 0734/a-b/Nyt (n)

19. [Újság]

      Magyar Gazda 21. Pest, Martius 16. 1848.

      Reform! Ütött az óra! Igen is, ütött az óra, midőn a' magyar földmivelő néphez, szeretett polgártársainkhoz a' meggyőződés szavait őszintén, bátran és szabadon intézhetjük a' nélkül, hogy annak a' gondolat-hóhér, a' censura, törvénytelen pallossal ellenálljon!! ...

      Pest, 1848. március 15.

                [Pest, Lukács László és Társa];

                26.9 x 21.5 cm, 2 o.

                2785/Nyt

20. Wir Ferdinand der Erste, von Gottes Gna­den Kaiser von Oesterreich; König von Hungarn und Böhmen, ... haben nunmehr solche Verfügungen getroffen, ...

      /Ferdinand. Carl Graf von Inzaghi, Obers­ter Kanzler. Franz Freiherr von Pillers­dorff, Hofkanzler. Joseph Freiherr von Weingarten, Hofkanzler.

      Bécs, 1848. március 15.

                Nyh. n., ny. n.; 43.4 x 28 cm, 2 o.

                0749/Nyt

Ferdinánd rendelkezése a sajtószabadság kinyilvánítására, a nemzetőrség lét-rehozására és az új alkotmány megteremtésére. A császár ezért bizalmat, nyugalmat és hűséget kér.

677


21. 169ik Szám. Törvényjavaslat A nemzeti őrseregről.

      A személyes és vagyonbátorság, a közcsend és a belbéke biztosítása, az ország polgárainak őrködésére bizatik, e tekintetből mig a legközelebbi országgyűlés kimeritőleg rendelkeznék, a nemzeti őrsereg alakítására nézve a következők határoztatnak: ...

                H.n, [1848. március 15.]

                Nyh. n., ny. n.; 41.8 x 26.2 cm, 4 o.

                90.56.1/Nyt

22. A Magyar kir. Helytartótanács 1848-ki Martius 15-én kezdett rendkivüli folytonos üléseinek Jegyzőkönyve. Az elébb Pesten utóbb pedig az ország más részein is mutatkozott népmozgalmak tárgyában. ...

                H. n., [1848. március 15-30.]

                Nyh. n., ny. n.; 37.4 x 23 cm, 24 o.

                76.44.1/Nyt

Március 15-30. közötti ülések jegyzőkönyve.

23. [Gúnyvers]

      Metternich-Galopp.

      Leipzig, [1848. március második fele]

                [Lipcse ?], C. W. Vollrath;

                22,2 x 13,5 cm, 2 o.

                3240/Nyt

24. Budán 1848-dik évi Mártius 16-kán a' városi tanács-teremben tartott nyilvános közgyűlés jegyzőkönyve. ...

      /Öffner Ferenc, polgármester, Gebhárdt József, népnagy.

      Buda, 1848. március 16.

                Nyh. n., ny. n.; 39 x 23 cm, 1 o.

                0001/Nyt

25. Tekintetes nemes Pest megye 1848-ik évi Martius 16-án Pesten tartott kisgyülési jegyzőkönyvének kivonata: Az ország­gyülés képviseleti táblája a' békés átalakulásnak eszközlése tekintetéből közelebb egy felirási javaslatot tőn. ...

      /kiadta Balla Endre főjegyző.

                [Pest, 1848. március 16.]

                Nyh. n., ny. n.; 36.5 x 22.3 cm, 3 o.

                0002/Nyt

26. A budai nemzetőrségi II-dik század egyéneinek névsora.

                [Buda, 1848. március 16.]

                [Buda], Egyetemi Nyomda;

                38.8 x 24.2 cm, 1 o.

                6365/Nyt

27. Tagesbefehl für die Nationalgarde am 16. März 1848. ...

      /Hoyos, k. k. Feldmarschall-Lieutenent und Ober-Commandant der Bürger- und Nationalgarde

                H. n., [1848. március 16.]

                Nyh., ny. n.; 44.5 x 28.5 cm, 3 o.

                0737/Nyt

28. Kedves gróf Batthyány! Ezennel tudósítom önt ...

      /István m. k. Nádor

                H. n., [1848. március 17.]

                Nyh. n., ny. n.; 24.7 x 19.1 cm, 1 o.

                2170/Nyt, 79.114.1/Nyt.

István nádor királyi hozzájárulással miniszterelnöknek nevezi ki Batthyány Lajos grófot és megbízza a miniszterek megnevezésével királyi megerősítés céljából.

29. Rendelet a' Polgárőrség iránt.

      Kik a' polgárhuszárokhoz akarnak állani a' Ferencziek udvarán, Kik a' dragonyosokhoz akarnak állani a' Szerviták udvarán, ... mart. 18kán tiz órakor, fognak megjelenni. ...

      /Az állandó bizottmány megbizásából Klauzál Gábor s. k. helyettes Elnök. Irinyi József s. k. helyettes jegyző

      Pest, 1848. március 17.

                Nyh. n., ny. n.; 44.6 x 27.1 cm, 1 o.

                0205/Nyt, 0460/Nyt

30. Minister-elnöki körlevél 1-szám.

      Tisztelt törvényhatósági elnök úr! Az ese­mények rendkívüli gyorsasága miatt, ... első és haladéktalan kötelességemnek tar­tom a' törvényhatóságok fejeit, elnökeit, és igy Önt is, Uram, ő Felsége nevében, ‘s a' polgári hűség kötelességeire hivatalosan felhívni és megbizni, hogy a' közbéke és nyugalom fenntartására, minden tekin­télyöket, hatásukat, alárendeltjeiket ‘s eszközeiket erélyesen felhasználni, ...

      /kötelezettje Gr. Batthyány Lajos s. k. nemzeti minister-elnök

      Pozsony, 1848. március 17.

                Nyh. n., ny. n.; 27.5 x 21.4 cm, 1 o.

                79.113.1/Nyt, 0738/Nyt (tip. variáns)

678


31. Melléklet a "Nemzeti Ujsághoz."

      Pozsony, márczius 17. 1848.

      Magyarország polgárai! Szabadságunk s függetlenségünknek olly rég hirdetett igé­je testté lön! ...A nemzet ohajtását a trón magáévá tette ... E pillanatban a' nép, mint nemzet él! ...

                [Pozsony, 1848. március 17.]

                Nyh. n. ny. n.; 42.8 x 26 cm, 1 o.

                2822/Nyt.

32. 135-ik szám. Határozata a KK. és Rrnek az országgyűlési követek szavazatáról. ...

      136-ik szám. Törvényczikkely A közös teherviselésről

                H. n., [1848. március 17. után]

                Nyh. n., ny. n.; 42 x 26 cm, 1 o.

                0176/Nyt

33. 1485-ik szám. Temesvár sz. k. város közönsége nevében a' magyar nemzet hivatalosan értesítetik, hogy ... Pest sz. k. város közönsége azon alkotmányos elő­nyöket, ... békés, és törvényes úton 24 óra alatt kivívta, ...

      /Paulovics Árkád, hiteles aljegyző.

      Temesvár, 1848. március 18.

                Nyh. n., ny. n.; 33.9 x 22.2 cm, 3 o.

                0739/Nyt (m-n)

A március 15-i pesti események példájára a temesvári első népgyűlésen kimondott határozatok.

34. 134ik Szám. Nyilatkozata az országosan egybegyült KK. és RRnek.

      Azon országos választmány, melly az alsó és felső tábla által az országgyülési teendők tárgyában egyes akarattal megállapított felirásnak Ő Felsége eleibe leendő terjesztése végett Bécsbe felküldetett, a' legnagyobb sikerrel járt el hivatásában. ...

                H. n., [1848. március 18.]

                [Pest], Landerer Lajos és Heckenast       Gusztáv; 41 x 26.2 cm, 1 o.

                0177/Nyt; 0820/Nyt, 0821/Nyt,              7079/Nyt és 73.130.1/Nyt (tip. variáns)

35. An meine lieben Berliner! Durch mein Einberufungs-Patent vom heutigen Tage habt Ihr das pfand der treuen Bestinnung Eures Königs zu Euch und zum gesamm­ten teutschen Vaterlande empfangen. ...

      /Friedrich Wilhelm

                H. n., 1848. március 18-19.

                [Berlin], Beheimen Ober-Hofbuch-         druckerei; 21.3 x 29.8 cm, 1 o.

                72.403.1/Nyt

Március 18-án Berlinben IV. Frigyes Vilmos király bejelenti a cenzúra eltörlését s az egyesített alkotmányozó nemzetgyűlés összehívását április 2-re. Az engedményeket ünneplő tömeg és a kato­naság között összeütközésre kerül sor.

A hirdetményben az uralkodó megígéri, hogy csapatait visszavonja.

36. Hirdetmény Pestmegye községeinek örvendetes tudomásul.

      Az országos választmány, melly az ország közkivánatait magába foglalt felírást vitte a' király ő Felségéhez, megbizatásában a' legnagyobb sükerrel járt el. ...

      /Nyáry Pál másod-alispán. Balla Endre, főjegyző

      Pest, 1848. március 19.

                [Pest], Landerer Lajos és Heckenast       Gusztáv; 42.8 x 26.1 cm, 1 o.

                0003/Nyt

37. Magyarok figyeljetek! Megunta Europa a' rabszolgaság jármát! A' zsarnokság ellen élet halálra harczot vivott. - Fegyvereit a' szent örök jog védelmére szerencsésen vezérelte isten keze! - ...

      /Lukács Sándor

      Győr, 1848. március 19.

                Nyh. n., ny. n.; 39.3 x 23.3 cm, 1 o.

                0742/Nyt

38. Debreczen Város Tanácsa és választott közönsége szerencsés hívatalosan értesíteni a' magyar nemzetet, hogy midőn az országgyűlési követeitől folyó 1848-dik évi martius 17-én kelt sebespostával érkezett, ‘s a' bécsi és országgyűlési közben­jött eseményeket magába foglaló tudósítás felett tanácskozandó, a mai napon ...köz-gyűlést kívánt volna tartani: ...

      Debrecen, 1848. március 19.

                Nyh. n., ny. n.; 42.2 x 26 cm, 2 o.

                2392/Nyt

39. Hála-ima, a béke utján kivívott átalakulás végett az állandó bizottmány által rendelt egyházi ünnepélyre. ...

                H. n., é. n. [1848. március 19.]

                Nyh. n., ny. n.; 22 x 14.5 cm, 1 o.

                3241/Nyt

679


A FSZEK bibliográfiájában Sujánszky Antal neve alatt szerepel egy ugyanilyen szövegű, Pesten 1848. március 19-én megjelent, Müller Adolf által kiadott nyomtatvány.

40. 3-dik szám. A' folyó 1848-ik évi Martius 19-ről Pest megye községeinek örvendetes tudomásul kibocsátott hirdetmény folytában az országosan egybegyült Rendek által a' közteher viselésre, - az úrbéri tartozások, és a papi tized megszüntetésére nézve alkotott Törvényczikkek következőkben tétetnek közzé. ...

      /Balla Endre főjegyző.

      Pest, 1848. március 20.

                Nyh. n., ny. n.; 39.6 x 23.5 cm, 3 o.

                0004/Nyt, 2882/Nyt

41. 1488-ik szám. Hazafiak!

      A' legközelebbi múlt napok rendkívüli ese­ményei kebleinkbe is felhívák azon hangokat, mik e' kedves hazánk minden honfiát lelkesítik. ... Várjuk egyébiránt be, szeretett királyunk ‘s honapáink által felállitandó további boldogságunkat , ‘s fogjunk hozzá ismét csendes munkáinkhoz eme jelszóval: Éljen a' király, alkotmányos reform, ‘s a' szabadság lelke: a' béke és rend.

      /Paulovits Árkád, hites aljegyző

      Temesvár, 1848. március 20.

                Nyh. n., ny. n.; 36.5 x 21.8 cm, 1 o.

                0743/Nyt (m-n)

42. [Költemény]

      Ojce nasz w Wiezieniu. Lwów, dnia 20 marca 1848.

                H. n., [1848. március 20.]

                [Lwow], Piotr Piller; 22 x 14.2 cm, 4 o.

                0744/Nyt

43. Öreg ÁBC vén emberek számára. 1., 2., 3. füzet.

      /Vas Gereben.

                [Győr, 1848. március 20 k.]

                Győr, ny. n.; 25 x 20,2 cm, 8 o.

                0808/1-3/Nyt

Vas Gereben által írt és szerkesztett, hetente kiadott, összesen 4 számban megjelent "néplapféle."

44. 154ik Szám. Törvényczikkely A nemzeti őrseregről. A személyes és vagyonbátorság, a közcsend és a belbéke biztosítása, az ország polgárainak őrködésére bizatik, e tekintetből mig a legközelebbi országgyűlés kimeritőleg rendelkeznék, a nemzeti őrsereg alakítására nézve a következők határoztatnak: ...

                H.n, [1848. március 22.]

                Nyh. n., ny. n.; 41.3 x 26 cm, 2 o.

                90.55.1/Nyt, 0822/Nyt (tip. variáns)

45. Moses vallásu magyarokhoz. Tisztelt testvérek! A honi izraelitak belügyeit kezelő választmány nevében ... szerencsés vagyok azon örvendetes tudositást adni, mikint az összes magyar nemzet forrón ohajtott kívánatai teljesedésbe mentek, ...

      /Kunewalder Jónás

      Pest, 1848. március 22.

                [Pest], Beimel József; 38.1 x 24.8 cm, 2 o.

                72.5.1/Nyt (m-n)

46. Fegyelmi rendszer. Melly a' pápai ideiglenes Nemzeti Őrsereg mihez tartása végett az állandó választmány által meg-állapítattatott. ...

      /a ‘választmány rendeléséből Martonfal­vay Elek m. k. Jegyző.

                [Pápa, 1848. március 22.]

                Nyh. n., ny. n.; 40,3x23,8 cm, 1 o.

                2123/Nyt

47. Melléklet a "Nemzeti Ujság"-hoz.

      Pozsony, március 23-kán1848.

      A mai kerületi ülésben a következő törvényjavaslat fogadtatott el: Törvényjavas­lat Az urbéri megszüntetett magán ura­dalmi javadalmak statusadósságának leen­dő átváltoztatásáról. ...

                H. n., [1848. március 23.]

                [Pest], Trattner-Károlyi; 44.4 x 29.9 cm, 1 o.

                3253/Nyt

48. [Költemény]

      Do mlodych braci!

      /Maks Zdulski.

      Lwów, 1848. március 24.

                [Lwów], Piotr Piller; 19.5 x 12.3 cm, 2 o.

                0745/Nyt (l)

49. Nyilatkozat a' nagyváradi polgárokhoz.

      Polgárok! Nem találunk szót azon örömünk' kifejezésére, mellyben önök' nagy részének igazságszeretete érdemükön túl részesített, de ugyanekkor nem találunk szót fájdalmunk' elpanaszolására sem. ...

680


a' hazának egyetértésre van szüksége, az irántunki rokon- és ellenszenv pedig viszály' magvait hintené önök közé, mi viszalépünk...

      /A' n.váradi izr. fiatalság' választmánya.

      [Nagyvárad], 1848. március 25.

                Nyh. n., ny. n.; 39.3 x 25 cm, 1 o.

                2796/Nyt

50. [Költemény]

      Glos Polaka. Dnia 25. Marca 1848.

      /Ap ... Ja ... ski

                H. n., [1848. március 25.]

                Nyh. n., Instytutu Stauropigianskiego;    23.8 x 14.6 cm, 4 o.

                0746/Nyt (l)

51. Honvédelmi Szövétnek. Kiadja több katona közremunkálásával Raksányi Imre, volt cs. kir. bombavető.

      Itt az ideje, hogy a magyar valahára katonai tudománynyal [!] is foglalatoskodjék. Alulirt, az előlkitett [!] czím alatt egy népszerü hadtudományi folyóiratot kívánok megindítani, a magyar hadirodalomnak egyik első zsengéjeül. ...

      Pozsony, 1848. március 25.

                Nyh. n., ny. n.; 20.5 x 12,7 cm, 18 o.

                87.3.1/Nyt

52. Beszéd, mellyet midőn a' honvédő polgári őrsereghez magát önként felajánlott H. H. debreczeni főiskolai ifjúság nemzeti lobogóit tavaszelő 26-kán 1848. a' főiskola falaira kifüggeszté, a' szabad ég alatt tartott Péczeli József , főiskolai igazgató tanár.

      H. n., 1848. [március] 26.

                Nyh. n., ny. n.; 23,2 x 18,5 cm, 4 o.

                1963/Nyt

53. Hazafiak! Európa nagyobb része küzdött, s kivívta az utóbbi időben a szabadság és jogegyenlőség elveit. A pesti tizenkét pont által, s részint az országgyűlés által is ledöntettek azon korlátok, mellyek az ország fiait külön szakasztották. ..

      /A rend fentartására megbizott Pest városi állandó választmány ülésében.

      Pest, 1848. március 27.

                [Pest], Landerer Lajos és Heckenast       Gusztáv; 40.8 x 25.1 cm, 2 o.

                0747/Nyt, 0005/Nyt (m-n); 2083/Nyt    (tip. variáns)

54. Hazafiak! Egy osztályokból nemzetté alakult nép első nyilatkozata volt a' martius 15-ki események. E' napon dörgött el hazánk felett ‘s megtestesült a' nép mindenható szava: Szabadság, egyenlőség, testvériség. ...

      /A' martius 15-iki emlék-választmány Rottenbiller Lipót, elnök. Irányi Dániel, hely. jegyző.

      Pest, 1848. március 28.

                [Pest], Landerer Lajos és Heckenast       Gusztáv; 41.7 x 25.8 cm, 2 o.

                0748/Nyt, 6878/Nyt

Az 1848. március 15-i események emlé-kének megörökítésére szóló felhívás.

55. Hirdetmény. A pesti nemzeti őrség huszár osztálya paranasnoksága [!] részéről az illetőknek ezennel tudtára adatik, ... a tisz­ti kar választás általi kiegészitése april hó 2-kára délelőtti 9 órára a redout-terem­ben határozatilag kitüzetett. ...

      /Ráth Károly m. k. ideiglenes segédtiszt

      Pest, 1848. március 28.

                Nyh. n., ny. n.; 35.3 x 20.4 cm, 1 o.

                6121/Nyt

56. Melléklap a' Pesti Hirlaphoz. Martius 29-én déli 1 órakor olvastatott föl vegyes ülésben a követk. kir. válasz a független felelős magyar ministerium alakitása iránt. ...

                [Pest, 1848. március 29.]

                [Pest], Landerer Lajos és Heckenast       Gusztáv; 30.7 x 22.3 cm, 2 o.

                3252/Nyt

57. A' budai nemzeti őrsereg harczdala.

      /Zenéjével együtt írta J.[akab]I.[stván]

      Buda, 1848. március 30.

                [Buda], Egyetemi Nyomda;

                21.5 x 13.5 cm, 1 o.

                97.66.1/Nyt

58. A' cs. kir. Hadsereg Osztály Kormányától. A' cs. kir. Magyar Fő Hadi Kormánytól érkezett intézménynél fogva, Ő Felsége, dicsőn uralkodó Fejedelmünk és Urunk! legkegyelmesebb jóváhagyásával, a' Magyar nemzeti Lobogónak mind azon nyilvános épületekre, ‘s egyéb közintézetekre való feltüzése, a' fejedelmi czimekhez, hol ezek eddig is léteztek mellékelve, rendeltetik, mellyek e' honban a' Katonaság használatára, és szállásolására léteznek. ...

681


      /Bechtold s. k. Tábornok

      Kassa, 1848. március 31.

                Nyh. n., ny. n.; 38.2 x 23.9 cm, 1 o.

                76.154.1/Nyt

59. A pesti nemzeti huszár őrség főparancsnokságától. Napi parancs. A' középponti főhadi tanács parancsánál fogva következő rendeletek adatnak a' huszár őrség tudtára: ...

      /A' főparancsnokság meghagyásából Ráth, ideiglenes segédtiszt

      Pest, 1848. március 31.

                [Pest], Beimel József; 36 x 21.5 cm, 1 o.

                6120/Nyt

60. Ma éjjel érkezett meg hozzánk a' következő megnyugtató hir, mellynek értelmében a független nemzeti ministerjelöltek tárczáikat elvállalni készek. ...

      /Ferdinánd s. k.

      Bécs, 1848. március 31.

                Nyh. n., ny. n.; 40.6 x 25.5 cm, 1 o.

                2774/Nyt

61. Horváthok, szeretett testvéreink! Háromszáz éves elnyomás után valahára a' függetlenség, a' szabadság küszöbére léptünk. A' mit kivivtunk, a' mi javunkra, ‘s a' tiétekre egyiránt vivtuk ki. ...

      /A' pestvárosi rendre ügyelő bizottmány.

      Pest, 1848. március 31.

                [Pest], Landerer Lajos és Heckenast       Gusztáv; 40.5 x 25.8 cm, 1 o.

                0108/Nyt

1848 április

 

62. Hazafiak! Elöbbi nyilatkozványunk­ban arra szólitottunk fel mindenkit, hogy a veszélyben forgó szabadság és függetlenség védelmére készen álljon. Ezen éberségre folyvást szükség van, ... Azonban kötelességünk bejelenteni az országnak, hogy szabadságunk ügye jobb fordulatot nyert. István nádor erélyes közbejárására kiviva­tott a független magyar kormány. ...

      /A pestvárosi rendre ügyelő bizottmány.

                [Pest, 1848. április 2 körül]

                [Pest], Landerer Lajos és Heckenast       Gusztáv; 41.2 x 25.9 cm, 2 o.

                2777/Nyt, 5647/Nyt (m-n)

63. Die Studenten Wiens an die Ungarische Nation. ...

      Bécs, 1848. április 7.

                Nyh. n., ny. n.; 40.3 x 23.5 cm, 1 o.

                2168/Nyt

A bécsi diákok kiáltványukban kifejezik meggyőződésüket, hogy együtt fognak harcolni a magyar fiatalsággal a sza-badságért és a monarchia egységéért.

64. Szeretett Polgártárs Nagy Hazafi!

      Az absolutizmus, a' törvénysértés vakmerőségével, csel és megvesztegetésekkel e' nemzetet halálosan mérgezé. - Mindenható szavaddal, testet és lelket meggyilkoló e' hatalom ellen, a' népet - irtoztató álmából - tenni, tűrni, egyesülni fölráztad! ... Ez emlék irattal, mit Neked a' győri nép e' haza tiszteletének, szeretetének és hálájának zálogául ad, a' Kossuth Lajos név, sirodon innen, sirodon túl, - mig magyar él a' duna partjain, e' hazának örökre el van jegyezve. - Üdvözlégy e' szabad magyar hazának új alkotója!

      /A' győri nép nevében:

      Győr, 1848. április 8.

                Nyh. n., ny. n.; 37 x 21.5 cm, 1 o.

                79.60.1/Nyt

65. [Költemény]

      Der hochherzigen ungarische Nation gewid­met! Das sind die tapferen Magnaren! ...

      /Adolf Buchheim Student in Wien.

      H. n., 1848. április 9.

                Pozsony, Belnay's Erben;

                26.1 x 20.6 cm, 1 o.

                2167/Nyt

66. Polgártársak! Szabadság, egyenlőség, testvériség jelszavunk! Kivíttuk a szabadságot, hogy véleményét mindenki szabadon nyilvánithassa. ... polgártársaink közül sokan a szinek megválasztásában másként jártak el. Vörös szalagot tüztek ki fövegeikre, mi természet szerint senkinek sem tiltatik meg. Ebben más polgártársak a veszedelmet, vérontást és lángokat láttak, mellyek békés lakaikat netalán felháboritandják; és ők erőszakot használtak e szinek viselése ellen. ... Polgártársak! kimélet és türelem, egyetértés és testvériség!

682


      /A pestvárosi rendre ügyelő választmány nevében. Rottenbiller Lipót, elnök. Irányi Dániel, jegyző.

      Pest, 1848. április 9.

                [Pest], Landerer Lajos és Heckenast       Gusztáv; 40.5 x 25.5 cm, 2 o.

                0750/Nyt (m-n)

67. Gli Ungharesi ai Guerrieri Italiani. Viva la libertá, eguaglianza, e la fraternitá. Abbia­mo letto nella gazette italiane la lutta eroica dei vostri patrioti per la libertá, ...

      /Vostri Amici

      Pest, 1848. április 11.

                Nyh. n., ny. n.; 36.2x 23.6 cm, 1 o.

                2169/Nyt, 3305/Nyt

Felszólítás az olasz harcosokhoz, küzd-jenek a zsarnokság ellen, valamint a sza-badság kivívásáért.

68. Artikulii lecilop dictii din annul 1847/8. ...

                [Pozsony, 1848. április 11.]

                Buda, Egyetemi Nyomda; 40 x 25.5 cm,                  32 o.

                0824/Nyt (r)

Az áprilisi törvények román nyelvű kia-dása.

69. 1847/8 évi országgyűlési törvényczikkek.

      Pozsony, 1848. [április] 11.

                Debrecen Város Könyvnyomdája;

                21,6 x 14,3 cm, 52 o.

                2880/Nyt

70. Hazafiui felszóllitás. Az emberi kebelbe Isten keze által béoltott igazság, melyet Honunkba emberi kéz ápolni sokáig nem tudott, vagy nem akart, immár felvirultt ‘s győzött az örök igazság eme Szózata "Ember, ki a ‘Haza javaiban részesülsz, viseld annak terheit is, és Te, ki a' Haza terheit viseled, élvezd annak javait is" ...

      /Barsi honfiak

                H.n, [1848. április 11 után]

                Nyitra, Neugebauer József;

                40.1 x 25.9 cm, 1 o.

                2122/1-2/Nyt

71. Toborzási utasítás. Magyarországban ala­kitandó honvéd őrseregre nézve.

                H. n., [1848. április]

                Nyh. n., ny. n.; 37.2 x 24.1 cm, 6 o.

                72.285.1/Nyt

72. Pénzügyi kimutatás 1848 évi April 11-dikétől Junius végeig.

      /Az országos főszámvevőségi osztaly igaz­gatója Weisz Bernáth Ferencz m. k.

                H. n., é.n.

                Nyh. n., ny. n.; 40.3 x 25.4 cm, 4 o.

                3311/Nyt

73. Felszólitás. Maros-vásárhely hű polgáraihoz. Szeretett pólgártársaink! Ha mult századokban a' Magyar patakkal ontotta vérét Európa keresztény népeiért a' roppant Török hatalom terjedését gátolva: most ugyan azon népek viszsza [!] adák a' költsönt, véröket ontván a' Magyar sza­badságaért is. ... erőteljes szóval és író­tollal kivivta szabadságát a' nagy Magyarhon. .. Magyarország újjá született. ... Nehány hetek mulva ez a' boldog sorsa lesz Erdély honnunknak is. ...

      /Péterfi József. Reich Károly. Kovács Dániel. Dabóczi János. sat. sat. sat.

      Marosvásárhely, 1848. április 15.

                Nyh. n., ny. n.; 34.5 x 21 cm, 2 o.

                3083/Nyt

74. Alkotmányunk az 1848-diki törvényhozásnál fogva egészen új alapon és egészen uj elemekből épül föl. A' hűbéri rendszert a' népképviselet, a' kiváltságokat a' jog, az osztályok közti különbséget az egyenlőség, az önkényt pedig a' felelőség váltotta fel és e' gyökeres átalakulás ereje már társadalmi viszonyainkban is érezteti magát. ...

      /Belügyminister

      Budapest, 1848. április 19.

                Nyh. n., ny. n.; 36.5 x 22.2 cm, 3 o.

                7671/Nyt, 0006/Nyt (tip. variáns)

75. Ministeri rendelet. Nemtelen bujtogatások következtében a közrend, a személy- és vagyonbátorság tegnap botrányosan meg­háborittatott. Vannak, kik a népgyülések szabadságával visszaélnek. Az ország felelős ministériuma ... a törvény nevében rendeli és parancsolja: ...

      /Gr. Batthyány Lajos, Deák Ferencz, B. Eötvös József, ... [stb.]

      Pest, 1848. április 20.

                [Pest], Landerer Lajos és Heckenast       Gusztáv; 41.8 x 26.1 cm, 1 o.

                7670/Nyt, 0735/Nyt (m-n)

683


76. Die Herren ordentlichen Mitglieder des nied. österr. Bewerb-Vereines werden dri­gend ersucht, ...

      /Colloredo-Mannsfeld

      Bécs, 1848. április 22.

                Nyh. n., ny. n.; 24.8 x 36.1 cm, 1 o.

                3317/Nyt

77. Hirdetmény. A' közcsend és rendre ügyelő választmány megbizatása körében legelső és legszükségesb feladatának is­meré a' rendőrséget e' város kebelébe egy­szerüsítve, annak kezelését magára a' polgárságra bizni. ...

      /Rottenbiller Lipót m. k. h. polgármester

      Pest, 1848. április 22.

                [Pest], Landerer Lajos és Heckenast       Gusztáv; 39.4 x 24.8 cm, 4 o.

                2787/Nyt (m-n)

78. Wir Ferdinand der Erste, von Gottes Gna­den Kaiser von Oesterreich; König von Hungarn und Böhmen, ... Ueberzeugt, dass die Staats-Institutionen den Fort­schritten folgen müssen, ...

      /Ferdinand m. p. Ficquelmont ... Pillers­dorff, ... Sommaruga, ... Krauss, ... Zanini, ...

                Bécs, 1848. április 25.

                Nyh. n., ny. n.; 43.6 x 27.8 cm, 8 o.

                0740/Nyt

Az osztrák császárság ideiglenes alkot-mánya.

79. A' sajtó szabaddá lett hazánkban is. ... A sajtó valóságos hatalom, valóságos fegyver. ... Ezért szükséges volt azt körülírni törvényekkel, mellyek a jogot épségben hagyván, alkalmazásának bizonyos határt tűznek ki. ... Ezen elvek nyomán adom ki jelen utasításomat, ...Az időszaki lapokra nézve. ...A nyomdákra és könyvárusokra nézve.

      /Belügyminister

      Budapest, 1848. április 28.

                Nyh. n., ny. n.; 34.6 x 21.3 cm, 5 o.

                7673/Nyt

80. Az 1848. XVIII-dik törvényczikkely felhatalmazta a' ministeriumot, hogy a' büntető eljárásról szóló 1844-diki ország­gyülési törvényjavaslat' elvei szerint a' sajtóvétségek felett itélendő esküttszékek' alakitását eszközölje, - ehhez képest rendeltetik: ...

      /Igazságügyminister Deák Ferencz m. k.

      Pest, 1848. április 29.

                Nyh. n., ny. n.; 34.7 x 22.5 cm, 10 o.

                7509/Nyt

81. 2109-ik szám. Szabad királyi Temesvár városának rendkívül tartott közgyülése ré­szé­röl ezennel mindeneknek, a' kiket illet, tudtára, ‘s közhirül adatik: ... Csernovits Péter Temesi gróf, és főispán telyes hatalmu királyi biztosul oly felha­talmazásal kineveztetett légyen: hogy a maga mellé rendelvén a' szükséges fegyveres erőt, azzal minden háborgást lecsillapitani, és elnyomni igyekezzék, ... nemzet őrséget állitasson ...

      /Kiadta Urbányi Lőrincz, főjegyző

      Temesvár, 1848. április 29.

                Temesvár, Beichel József;

                38.6 x 24.4 cm, 2 o.

                0741/Nyt (m-n)

82. Bst! Bst! Warum? Volksfragen. No. 24. Was haben wir von unserem Militär zu er­warten? ...

      /Verantwortlicher Redakteur Alfred Hein­rich Ehrlich.

                H. n., [1848. április - május]

                [?], [?] Hirschfeld.; 26,4 x 17,5 cm, 2 o.

                6095/Nyt

83. A' pest megyei hatóság ideiglenes gyakorlatára az 1848. évi XVI. törvényczikk értelmében alakított választmány névsora. ...

                H. n., [1848. április - május]

                Nyh. n., ny. n.; 38.9 x 23.5 cm, 2 o.

                2172/Nyt

84. Danksagung der Männer der Nationalgar­de zu Fünfhaus und Sechshaus an ihre Frauen, für die ihnen geschenkte Fahne ...

      /Die Männer der Nationalgarde von Fünf­haus und Sechshaus

                [Bécs (?), 1848. május (?)]

                [Bécs], Ulrich Klopf sen. und Alexander                  Eurich; 26.3 x 20.5 cm, 4 o.

                6464/Nyt

684


1848 május

 

85. 73/H.ü. Minister elnöktől Zemplén vármegye Közönségének. A' hadügyi minis­te­riumhoz vonatkozó tárgyak' jegyzékét szük­séges tudomás végett azzal közlöm: hogy a' benfoglalt tárgyakra nézve elő­fordúló tárgyalásokat az országos Hadmi­nisteriumhoz czímezve, Budára intéztesse.

      /Ministerelnök távollétében a' haditár­czával ideiglenesen megbizott minister, Deák Ferencz.

      Buda-Pest, 1848. május 1.

                Sárospatak, Nádaskay András;

                40.3 x 24.9 cm, 2 o.

                90.54.1/Nyt

86. Előleges hirdetés "Kossuth Hirlapja" iránt. Az országgyülés szine elött tett azon kijelentésem következtében, hogy a sajtószabadságot használva hirlapot adandok ki: ... közhirré teszem tehát, hogy kiadni szándékolt lapomat: ... "Kossuth Hirlap­ja" czim alatt folyó évi julius 1ső napján okvetlenül meginditandom. ...

      /Kossuth Lajos

      Pest, 1848. május 5.

                [Pest], Trattner-Károlyi; 26.3 x 20.8 cm, 1 o.

                0201/Nyt

87. Polgártársak! Egy nagy és fontos tárgy áll előttünk. A választó polgárság kiváltsága legujabb törvények által semmivé tétetett. Egy elzárt kasztnak száz tagjaitól e város több ezerekből álló polgársága veszi át a választói jogot, mellynél fogva az képviselőit és tisztjeit ön meggyőződése szerint választhatja. ...

      /A Ferencz-városi polgárság gyüléséből Idősb. Buday József, elnök

      Pest, 1848. május 6.

                [Pest], Landerer Lajos és Heckenast       Gusztáv; 39.8 x 25.2 cm, 2 o.

                0751/Nyt (m-n)

A választások tisztaságára intő hirdet-mény a 25 jelölt nevével együtt.

88. Polgárok! Ma este Budán véres botrány követtetett el. ... Felszólítjuk a polgárokat, saját magok és a közrend érdekében, kerüljenek minden efféle rendetlenségeket. Az utczai becstelenkedő lárma nem azon hang és mód, melyen szabad polgárok nyilatkozni szoktak. ...

      /Deák Ferencz, Gr. Széchenyi István, Szemere Bertalan, Klauzál Gábor, Báró Eötvös József.

      Buda, 1848. május 10.

                Nyh. n., ny. n.; 40 x 25.4 cm, 1 o.

                0445/Nyt, 0752/Nyt

89. Das heimliche Gericht in Ofen, oder politi­sche Katzenmusik für schwarzgelbe Ohren.

      Neuester aus Wien: Alle underheirathete Ungarn und polen müssen binnen 24 Stunden Wien verlassen. ...

      /Schmidt

                H. n., é. n. [Pest, 1848. május 10 k.]

                [Pest], Müller Adolf; 62 x 45.7 cm, 1 o.

                6879/Nyt

90. Grossartige und siegreiche revolutionäre Demonstration in Wie Montag den 15. Mai.

      Kundmachung. Das Ministerium hat in Erwägung der Pflichten, ...

      /Der Minister des Innern Pillersdorff.

      Bécs, 1848. május 15.

                [Pest], Beimel József; 52.2 x 38.3 cm, 1 o.

                0754/Nyt

Pillersdorf belügyminiszter hirdetménye, melyben közli, hogy a kormány elfogadta a bécsiek követeléseit és beleegyezik, hogy felülvizsgálják az április 25-én ki-adott alkotmányt.

91. Proclamation. Zur Beruhigung der am 15. Mai 1848 in Unserer Residenzstadt Wien enstandenden Aufregung und zur Verhü­tung gewaltsamer Ruhestörungen, ...

      /Ferdinand. Pillersdorff, ... Sommaruga, ... Krauss, ... Latour ... Doblhoff, ... Baum­gartner, ...

      Bécs, 1848. május 16.

                Nyh. n., ny. n.; 43.8 x 55.4 cm, 1 o.

                7914/Nyt

A május 15-i bécsi megmozdulások hatá-sára kivívott változások - a nemzetőrség felállítása, az április 25-i alkotmány felfüggesztése, a választójogi rendelkezé­sek módosításának kihirdetése.

92. Provisorische Verordnung gegen den Missbrauch der Press. ...

      /Die interimistischen Minister: Pillers­dorff. Sommaruga. Krauss. Latour. Dobl­hoff. Baumgartner.

685


      Bécs, 1848. május 18.

                Nyh. n. ny. n.; 43.7 x 27.7 cm, 3 o.

                7915/Nyt

Ideiglenes rendelet a sajtóval való visz-szaélés ellen.

93. Der Kaiser unter seinem Wiener Bürgern. Am Morgen des 18. Mai erscholl allent­halben der Schreckenstruf: "Der Kaiser ist fort!" ...

      /B.

                [Bécs, 1848. május 18.]

                [Bécs], U.[lrich] Klopf sen. und               A.[lexander] Eurich; 38.8 x 24.3 cm, 1 o.

                0825/Nyt

94. Wer ist Schuld, dass der Kaiser fort ist? Worte der Berständigung mit unsern Brü­dern aus dem Volke über den 15. und 18. Mai. ...

      /Brühl, Nationalgardist des Studenviertels für Hunderttausende von Bleichgesinnten

                H.n, [1848. május 19.]

                [Bécs], U.[lrich] Klopf sen. und Aler.      [Alexander] Eurich; 38.8 x 24.2 cm, 2 o.

                0753/Nyt, 3246/Nyt

95. 1497/ B. Buda város Közönségének

      Ő Fölsége, királyunk Bécset elhagyván, Insbruckba [!] költözött. E szerint rendes székhelyét megváltoztatván, lelkeinkben a jővendő iránt méltó aggodalom támadhat. ... A ministerium által, e mai napon kelt és ide zárt hirdetményébena hazának minden igaz fia felszólittatik áldozni a haza' oltárára. ...

      /Belügyminister Szemere Bertalan

      Budapest, 1848. május 19.

                Ny. n., ny. n.; 37.2 x 23.4 cm, 2 o.

                0009/Nyt

96. Hazafiak! Épen most vettük futár által azon tudositást, hogy felséges Királyunk Bécs városát váratlanul elhagyta s utját Insbruck [!] felé vette. Sietünk ezt a közönséggel tudatni nehogy e' hír más alakban s tán elferditésekkel terjesztve, okot adjon nyugtalanságokra, ...

      /Gróf Batthyány Lajos. Deák Ferencz, Szemere Bertalan. ...[stb.]

      Budapest, 1848. május 19.

                Ny. n., ny. n.; 41.9 x 28.3 cm, 1 o.

                0109/Nyt, 2775/Nyt, 7285/Nyt,              7674/Nyt, 0755/Nyt

A minisztérium felhívása, melyben ada-kozásra, valamint az önkéntes haderő mielőbbi kiállítására szólít fel.

97. Kivonás 1848-dik évi Majus hó 26 án Szombathelyen vas megye részéről tartatott képviseleti bizottmány jegyzőkönyvéből. 1615/B.

      Csányi László és Széll József urak, Vas, Zala és Somogy vármegyékbe, és Kőszeg városába teljes hatalmu Biztosokul lévén kinevezve ...

      /István Nádor m. k. helytartó. Belügymi­nister Szemere Bertalan m. k.

      Budapest, 1848. május 20.

                Nyh. n., ny. n.; 35.9 x 24.5 cm, 1 o.

                0762/Nyt

98. Polgártársak! A' Hazát mindenfelől veszély fenyegeti. Áldozatra van szükség. E' végett holnap (vasárnap) délután 5 órakor a' muzeum terén népgyülés lesz. Pesten a' városi hatóság 1848-ik évi május 20-ikán tartott közgyüléséből.

      /Rottenbiller Leopold, hely. polgármester

                [Buda, 1848. május 20.]

                [Pest], Landerer Lajos és Heckenast       Gusztáv; 37.5 x 24.7 cm, 1 o.

                6516/Nyt (m-n)

99. Protocoll der am 20. Mai 1848 abgehalten Generalversammlung. Nachdem der We­gen Zusammenschreibung der Seelen- und Wählerzahl ...

      /Franz Oeffner m. p. Bürgermeister. Peter Ráth m. p. Wahlpräses.

                [Buda] Ofen, 1848. május 20.

                [Pest], Bagó Márton; 39.6 x 24.2 cm, 2 o.

                0758/Nyt

Jegyzőkönyv a választások előkészítésé-vel foglalkozó budai városi tanácsi köz-gyűlésről.

100. Söhne meines Vaterlandes! In Folge der gestern ergangenen Erklärung des Mi­nisteriums richte auch Ich an das treue ungarische Volk einige Worte des Ver­trauens. ...

      /Stephan m. p., königl. Statthalter

      Budapest, 1848. május 20.

                [Pest], Bagó Márton; 37 x 22 cm, 1 o.

                0757/Nyt

Felhívás a király, a nádor és a felelős minisztérium melletti bizalom érdekében.

686


101. Manifest an meiner Völker. Die Vor­gänge in Wien am 15. Mai drängen Mir die traurige Ueberzeugung, ..

      /Ferdinand

      Innsbruck, 1848. május 20.

                Nyh. n., ny. n.; 44.5 x 55.5 cm,

                2084/Nyt

V. Ferdinánd tudatja népeivel, hogy el-távozott Bécsből, mert nem akart katonai erőszakot alkalmazni a felkelők ellen.

102. 1611/B. Mármaros vármegye' Egyetemének. A katonaságnak hadi lábra lett állitása tetemes kölcségében [!] van az országnak. ... A kormánynak kötelességében áll egy részről az ország békes lakóit az ily rendkivüli terhek viseléséröl; más részröl a büntetésnek egész sulyát éreztetni nem csak azokkal, kik féktelenségek elkövetésében találtatnak, hanem azokkal is, kik a törvény elleni merényeket gátolni elmulasztották. ...

      /Belügyminister Szemere [Bertalan] m.k.

      Budapest, 1848. május 20.

                Nyh. n., ny. n.; 44 x 28 cm, 1 o.

                0756/Nyt

A közrend helyreállítására kivezényelt katonaság költségét a rendbontóknak kell viselniük.

103. Kundmachung. Nachdem in Folge der wegen Errichtung über Presvergehen zu entscheiden habender Schwurgerichte er­lassenen, ...

      /Leopold Rottenbiller subst. Bürgermeis­ter. Julius Schiefner Notär.

      Pest, 1848. május 22.

                [Pest], Landerer Lajos és Heckenast       Gusztáv; 38.4 x 20.8 cm, 2 o.

                0759/Nyt

A pest-városi közgyűlés határozata a saj­tóvétségekben ítélkező esküdtszékek összetételéről.

104. Felszólítás a nemzethez kamatos kincstárutalványok kibocsátása ügyében.

      Olly időket élünk, midőn az események hova fejlődése kiszámíthatatlan. A nemzetnek készen kell lennie, hogy a jövendő által készületlenül meg ne lepessék. ... És ezért én, mint mondám, nem ajándokra szólitom fel a nemzetet, hanem csak arra szólitom fel, adjon kölcsönt az országnak, tehát önmagának rövid időre kamat mellett, csak annyi kölcsönt, mennyit az ország egy év alatt biztosan visszafizethet. ...

      /Kossuth Lajos s. k. pénzügy minister.

      Buda, 1848. május 23.

                Nyh. n., ny. n.; 39 x 24.3 cm, 2 o.

                2782/Nyt, 84.92.1/Nyt

105. Mitbürger! Die europäischen Ereignisse haben auch in unserm Vaterlande die Verwirklichungder längst ersehnten Frei­heit der ganzen Nation befördert: ...

      /Arkád Paulovics Vice-Notär.

      Temesvár, 1848. május 24-25.

                Temesvár, Beichel József;

                40.5 x 23.8 cm, 2 o.

                0760/Nyt

A temesvári városi tanács felhívása a város lakóihoz, hogy személyes jelentke-zéssel és anyagi áldozatokkal járuljanak a nemzetőrség felállításához.

106. Polgártársak! Midőn forrón szerette hazámba megérkeztem, ezennel mindenek előtt ajánlom magamat azon nagy nemzetnek, mellynek királya által szentesitett közbizodalma emelt hazám fényes had­ügy­ministeri polczára. ...

      /Mészáros Lázár, hadügy-minister.

      Pest, 1848. május 24.

                Nyh. n., ny. n.; 19,5 x 24,2 cm, 1 o.

                0761/Nyt

107. Fölhivás hazai iparvállalkozóinkhoz, a' vállalataikat illető statisticai adatok beküldése iránt.

      A' létező állapotok bajain segiteni, hijá­nyaikon [!] javítani csak akkor lehetvén, ha azon bajok és hibák, átalánosan pedig a' helyzetek minél teljesebben ismértet­nek. ... iparágaiknak minél bővebb, részletesebb megismértetését, leirását készit­sék meg, ...

      /Klauzál Gábor s. k. Földmivelés, ipar és kereskedési Minister.

      Budapest, 1848. május 26.

                Nyh. n., ny. n.; 26. 33.9 x 21.2 cm, 2 o.

                7672/Nyt

108. Kivonat a "Hitelintézet" alapszabályaiból a' vidéki ügynökségek iránt. ...

      /Kossuth Lajos s. k. pénzügy-minister.

      Pest, 1848. május 27.

                Nyh. n., ny. n.; 39.9 x 24.8 cm, 2 o.

                2788/Nyt

687


109. Aufruf an die reichen Herren und Frauen.

      /Moritz Fein

                H.n, [1848. nyara]

                [Bécs], Ulrich Klopf, Alexander Eurich; 39.2 x 24.8 cm, 1 o.

                5471/Nyt

1848 június

110. Rendelet. Azon legfontosb eseményeknél fogva, mellyek europaszerte mind kedves hazánk körűl, mind annak kebe­lénben naponkint változó és naprul napra aggasztóbb alakban mutakoztnak, ... elkerülhetetlenül szükségesnek itéltem Ő Felsége nevében az országgyülést már e folyó esztendő szent Jakab hava második napjára eső Pünköst utáni 3ik vasárnapra Pest városába sietve öszve hivni. ... Az országos tanácskozás tárgyai ...

      /Belügyminister Szemere Bertalan

      Budapest, 1848. június

                Nyh. n. ny. n.; 46 x 29.2 cm, 1 o.

                7669/Nyt

Kőnyomattal sokszorosított levél Szemere Bertalan aláírásával.

111. [Formanyomtatvány]

      Átvételi bizonyítvány - Empfangs­schein... mellet ... mint ... a' haza oltárára letett.

      /A bizottmány által

      Buda, 1848. június

                Nyh. n., ny. n.; 11,4 x 18,3 cm, 2 o..

                6803/Nyt (m-n)

112. Buda városa választóknak névsora ...

                [Buda, 1848. június]

                Nyh. n., ny. n.; 39.1 x 24.2 cm, 4 o.

                82.300.1/Nyt

113. A választó polgártársak figyelmébe képviselőkül ajánlottak névsora. Namens-Liste der zu Repräsentatnten empfohlenen Mitbürger: ...

                H. n., [1848. június]

                Nyh. n., ny. n.; 36.6 x 24.5 cm, 1 o.

                0214/Nyt (m-n)

114. Offener Brief an den Herrn Minister des Innern. Herr Minister! ...

      /K. Steiniz.

      Pest, 1848. június 9.

                [Pest], Beimel József; 36.7 x 24.6 cm, 2 o.

                0765/Nyt

Nyílt levél a belügyminiszterhez a zsidó-üldözés kérdéséről.

115. Vitéz Polgártársak! Királyi trónunk di­szes állása, alkotmányunk szilarditása, és Hazánk jövendő virágzása veszélyben forgott. Önök komoly elszántsággal s leg­becsesb kincsök feláldoztával fegyvert ragadni vetélkedve siettek. ...

      /Kis Miklós m. k. Örnagy

      Buda, 1848. június 9.

                Nyh. n., ny. n.; 39,2 x 25.1 cm, 1 o.

                2173/Nyt

116. Vitéz Polgártársak! A Haza legszentebb ügye, annak védelme fogatott Önökkel vetélkedve fegyvert. Honszeretöket puszta szavak helyett tettben tanusitsák. Szándo­kuk tiszta vala, mert rang, bírtok, nyelv s minden eféle polgári választó falakat pillanat alatt lerombolva a Haza javára egy szívvel és lélekkel egyesülni vonakodás nélkül elég erősek valának. ...

      /Kis Miklos s.k. Őrnagy

      Buda, 1848. június 9.

                Nyh. n., ny. n.; 39.6 x 24.2 cm, 1 o.

                0763/Nyt

117. Czéhszabályokat módosító rendelet.

      Mig az iparügy teljesen és kimeritőleg rendeztethetik, a' fenálló czéhszabályok módosításául következők rendeltetnek: ...

      /Klauzál Gábor földmivelési ipar és kereskedési minister.

      Budapest, 1848. június 9.

                Buda, Egyetemi Nyomda;

                34.7 x 22.1 cm, 8 o.

                0764/Nyt

118. Lehetetlen levén vagy dolgaimat elvégezni, vagy a sok látogatásokat és folyamodásokat elfogadni, ideiglenesen ezennel kijelenteni kénytelen vagyok: ...

      /Belügyminister Szemere Bertalan.

      Budapest, 1848. június 12.

                Ny. n., ny. n.; 37.6 x 22.6 cm, 1 o.

                7680/Nyt

119. Pest vármegye egyetemének. Az ország különböző részeiben az alattomos buj-

688


togatások vak eszközévé aljasult mivelet-len nép egy része, sem a' szabadság valositásában öszinteséget, sem a' közös jog tiszteletében készséget, sem a' törvények ‘s azoknak végrehajtói iránti engedelmességet nem tanusit. ... Ennélfogva elrendeltetik: Pest vármegye azonnal rög­tön-itélő-biróságot állitand fel ...

      /István Nádor m. p. k. helytartó. Belügy-minister: Szemere Bertalan m. p.

      Budapest, 1848. június 12.

                [Pest], Landerer Lajos és Heckenast       Gusztáv; 46.2 x 56.5 cm, 1 o.

                2883/Nyt, 0766/Nyt (tip. variáns)

120. Szász János őrnagy parancsnoksága alatt álló 4-dik zászlóalj pestmegye harmadik századának névsora. ...

                [Pest, 1848.június 19-20]

                [Pest], Beimel József; 43 x 48.9 cm, 1 o.

                0834/Nyt

Száz János (1804-1854) nemzetőr alez-redes. 1848. június 19-től pesti nemzetőr őrnagy, novemberben alezredessé léptetik elő és kinevezik a pest-budai nemzetőrség főparancsnokává.

121. II ik Zászlóalj.

      Honvédők! Polgártársaim! ezen hadilobogó, mellyet rövid ünnepéllyel felavatánk, a' hazának látható jelképe. ... Most esküdjünk fel tehát megszentelt lobogónk alá, s' egy szivvel lélekkel kiáltsuk: ...

      /Cserey Ignác, őrnagy

                [Pest, 1848. június 24.]

                Ny. n., ny. n.; 39.2 x 25.7 cm, 1 o.

                0829/Nyt

Cserey Ignác (1803-1897) honvéd ezre-des. 1848. június 8-tól őrnagy, a 2. hon-védzászlóalj szervezője és parancsnoka.

122. 39-ik szám. Javaslat, mint lehetne a jelenlegi újonczozási rendszert javítani: tekintettel az újabban kifejlődött alkotmányos viszonyokra. ...

      /Mészáros Lázár

      Budapest, 1848. június 30.

                Ny. n., ny. n.; 41 x 25.4 cm, 6 o.

                90.53.1/Nyt

123. [Költemény]

      Miskolczi Nemzetőr-Dall.

      /Garas Samu nemzetőr

                H. n., [1848. június után]

                Miskolc, T.[óth] L.[ajos];

                22,4 x 15,5 cm, 1 o.

                0487/Nyt

124. [Költemény]

      A kézmüves és a varró lány. Putnoki Jóseftől.

      Buda-Pest, 1848. [június-július]

                Buda, Bucsánszky Alajos;

                20,2 x 13 cm, 2 lap.

                72.3.1/Nyt


1848 július


125. 1-ső szám. A képviselőház rendszabályai. 1-ső szakasz. a ház ideiglenes alakulásáról és igazolásáról. ...

      /Záborszky Alajos jegyző

                H.n, [1848. július]

                Nyh. n., ny. n.; 38.4 x 24.8 cm, 8 o.

                7406/Nyt

126. III. Törvényczikk. Nemzeti fegyveres erőről. 1. §. A' közbátorság biztosítása végett Erdélyben is a' lehető legrövidebb idő alatt alakittassék Nemzeti Őrsereg, melynek egy része mozdítható állapotba fog tartatni és ez rendes zsoldot huzni. - 2. §. ...

                H. n., é.n. [1848. július]

                Nyh. n., ny. n.; 32.5 x 18.9 cm, 2 o.

                0814/Nyt

127. Törvényes választásukat igazolt képviselők névjegyzéke. I-ső osztályból ...

                [Buda, 1848. július]

                [Pest], Landerer Lajos és Heckenast       Gusztáv; 41.1 x 26.3 cm, 3 o.

                0768/Nyt

128. Emlékirat az Erdélyi Nemes Szász Nemzetnek Magyar országgali egyesülésének feltételei felől. (Magyar ország nemzeti gyülésének elöterjesztendö.) Az utolsó Erdélyi ország gyülésen a' Szász követek aggaszto körülmények közt, inkább önnézeteik ‘s érzelmeikben mintsem utasitása-ikba bizván, Erdélynek Magyar országgali egyesülését pártolták, még minek elötte ezen egyesülés minösége ‘s alapja a' Szász Nemzetnek bövebben felfejtetett volna. ...

689


      /Az Erdélyi Nemes Szász Nemzetnek egyeteme. Salmen Ferenc m/p, a' n. szász nemzetnek grófja. Sigerus Károly m/p, helyett. egyetemi jegyző.

      N.[agy] Szeben, 1848. július 3.

                Nyh. n., ny. n.; 38.6 x 254.8 cm, 4 o.

                76.34.1/Nyt

129. Jegyzéke az Ország alábbsorolt törvényhatóságaira ezüst pénzben rótt adó mennyiségnek 1848 évi Május hó 1-től ugyan azon év October hó utoljáig. ...

      /Az országos főszámvevőségi osztály igazgatója Weisz Bernát Ferentz

      Budapest, 1848. július 6.

                42.1 x 26.2 cm, 6 o.

                0190/Nyt

130. A/ Kimutatás az 1848 Majus 24-kétől Julius 6-kaig; részint ajándokúl, részint költsönkép az Ország kincstárába befolyt ajánlatokról. Mellékletül az Országos pénz ügy iránti Ministeri jelentéshez.

      /Kossuth Lajos m. k. pénz Ügy-Minister, Völgyi Ferenc m.k. fő pénztárnok, Endrey Endre m.k. ellenőr.

      Buda, 1848. július 6.

                Nyh. n., ny. n.; 40.3 x 51.4 cm, 2 o.

                0203/Nyt

131. Extrablatt zur Constitution. Wien am 8. Juli 1848, 2 Uhr Nachmittags. Das Ministerium hat abgedankt! Ohne Barrikaden hat die Freiheit und die Volksfache zum dritten Ma-le gesiegt gegen Jesuitismus und Verrath. ...

                [Bécs, 1848. július 8.]

                Wien, Franz Edlen von Schmid;

                29 x 21.5 cm, 1 o.

                0767/Nyt

132. [Költemény]

      Kétszázezer magyar katona (Apa és Fia) -- től

      /Putnoki József

      Buda-Pest, 1848. [július 11 után]

                [Buda], Bucsánszky Alajos; 18.3 x 11 cm,               3 lap

                6493/Nyt

133. Hazám' Képviselői! Tegnap páratlan lelkesedéssel, egy hanggal, adtátok a' kormány kezébe a' szükséges pénz-és had-erőt, és - hazánk mentve van! De ezen haderő mikénti kiállitása fogja csak biztositani a' sikert. ...

      /Egy honvédtiszt

      Pest, 1848. július 12.

                Nyh. n., ny. n.; 43.7 x 26.5 cm, 2 o.

                0010/Nyt

A nyomtatvány írójának javaslatai a hon­védsereg szervezetére, az újoncozásra, az esküre, öltözetre, fegyverszerzésre nézve és az olasz háborúról kifejtett nézetei.

134. Baranya, Somogy, Tolna, Vass, Veszprém és Zala Vármegyék nemzeti Őrseregeihez! Magyarok! A haza, felséges királyunk koronájának legszebb gyöngye veszélyben van, ... fegyvert kell ragadnunk fegyvert, de nem horvát rokonink ellen, ... Magyarok! nemzetőrök! ... fegyverre hazánk védelmére. ...

      /Csány László királyi biztos.

      Nagy-Kanizsa, 1848. július 15.

                Pécs, Lyceum Nyomda; 38.2 x 24.3 cm, 1 o.

                0110/Nyt

135. Melléklet a pénzügyi jelentéshez. B. Álladalmi bevételi és kiadási tervezet az 1848-ki julius 1-től december 31-ig járó félévre. ...

      /Az országos főszámvevői osztály igazgatója. Weisz Bernát Ferencz m. k.

      Buda, 1848. július 15.

                Buda, Egyetemi Nyomda; 39.6 x 25.7 cm,               10 o.

                2830/Nyt

136. Melléklet a' pénzügyi jelentéshez. B 5/ Törvényjavaslat. A' hon eddig adómentes osztályainak folyó fél évi adójáról...

                H. n., [1848. július]

                Nyh. n., ny. n.; 39.8 x 23.8 cm, 1 o.

               3312/Nyt

137. Melléklet a' pénzügyi jelentéshez. B. 9/ Tör-vényjavaslat. Az ország folyó félévi közszükségeinek fedezése végetti hitel nyitásrol. [!]

                H. n., [1848. július]

                Nyh. n., ny. n.; 38.7 x 23 cm, 1 o.

                3313/Nyt

138. C./ Álladalmi bevételi és kiadási tervezet 1849-ik évre.

      /Az országos főszámvevői osztály igazgatója. Weisz Bernát Ferencz m. k.

      Buda, 1848. július 15.

                Buda, Egyetemi Nyomda; 39.8 x 25.8 cm,               11 o.

                2831/Nyt

690


139. Pénzügyministeri jelentés vége. C., Jövedelmi ‘s költségvetés 1849-re, és Adóterv.

                H. n., [1848. július]

                Nyh. n., ny. n.; 37.5 x 24.5 cm, 14 o.

                3250/Nyt

140. 5. szám Törvényczikk. Az ország védelmére szükséges katonai erőnek kiállításáról. Addig is, mig a hon védelmének állítandó rendszere kimeritőleg tárgyaltatik s megállapitattik, az ország jelen rendkivüli körülményeinek tekintetéből határoztatott: 1. §. ...

      /Mészáros Lázár, hadügyminister

      Budapest, 1848. július 20.

                Nyh. n., ny. n.; 41.7 x 25.7 cm, 2 o.

                90.52.1/Nyt

141. [Költemény]

      Gyászemlék, Baurnfeind Gyula önkéntes hamvaira.

      /Sz.[abolcska] M.[ihály]

      Szeged, 1848. július 23.

                Szeged, Grünn János; 23 x 15,7 cm, 1 o..

                1610/Nyt

142. Mitbürger mosaischer Religion! Der 28-te Juli l. J. für uns, des bisher ausgestosse-nen Volksstamm, ein grosser, heiliger Tag geworden, ein Festtag der Freiheit. ...

      /einem Vereine judischer Bürger.

                H. n., [1848. július 28 után]

                Nyh. n., ny. n.; 26.9 x 19.9 cm, 1 o.

                2390/Nyt

A zsidó polgárok egyesülete üdvözli a zsidók emancipációjáról szóló törvényt.

1848 augusztus

143. 15-ik szám. A központi bizottmány a hadügyminister által tervezett ujonczállí-tási törvényczikket következő módon véli szerkezendőnek: A magyar hadseregről. ...

                H. n., [1848. augusztus]

                Nyh. n., ny. n.; 41.3 x 25.6 cm, 3 o.

                3234/Nyt

144. Kundmachung. Um die irrigen oder böswilligen Angaben mehrer Zeitungs-blätter zu widerlege, ...

      /der Stadthauptmannschaft.

      Bécs, 1848. augusztus 27.

                [Bécs], k. k. Hof- und Staatsdruckerei;    43.9 x 56 cm, 1 o.

                0769/Nyt

Hivatalos közlemény az augusztus 23-i bécsi összetűzés sebesültjeinek és áldo-zatainak számáról.

145. 3055/ n.ö. Rendelet. Értésemre esett, hogy több megyék a' háború végéig ajánlkozó önkénytes nemzetőrök napi díját 8 pkrnál nagyobbra határozták, - mivel az illyen egyenetlenség' azokban, kik kevesebb na-pi dijt vennének, csak elégületlenséget szülne, - mi már is magában hordaná a' felbomlás csiráját, ...

      /G. Batthyány Lajos. m, k.

      Budapest, 1848. augusztus 27.

                Komárom, Szigler Testvérek;

                38.3 x 22.4 cm, 1 o.

                90.48.1/Nyt

146. A rácz lázadás és a magyar ügy. Történetet mondok. Nincs okom többet vagy kevesebbet mondani, mint a mi való. Ipar-kodom nem nevezni személyeket, csupán dolgokat. ...

      /Egressi Gábor

                H. n., [1848. augusztus 30-31.]

                [Pest], Landerer Lajos és Heckenast       Gusztáv; 30.1 x 21.5 cm, 4 o.

                0007/Nyt, 0169/Nyt

Az 1848. július-augusztusi események részletes leírása.

147. 111. szám. A magyar nemzet a föld müvelt népeinek testvéreinek a szabadság, egyenlőség, testvériesség nevében üdvöt! Örök emlékezet okáért. Ezer éve egy nép jött Ázsia pusztáiról Európába: hazát szerze kardjával, és vérével jegyzé azt el magának. ...

                H. n., é.n. [1848. augusztus-szeptember (?)]

                Nyh. n., ny. n.; 39.9 x 25 cm, 4 o.

                3236/Nyt

148. Ein Jeder muss es wissen!! ...

      /A. A.

                H. n., [1848. augusztus - szeptember]

                [Pest], Lukács László és Társa;

                30.6 x 24 cm, 4 o.

                0826/Nyt

149. Zweites Blatt. Ein Jeder muss es wissen!! Wer kann, wer wird jetzt Ungarn retten? ...

      /A. A.

                H. n., [1848. augusztus - szeptember]

                [Pest], Lukács László és Társa;

                33.1 x 24 cm, 4 o.

                2805/Nyt

691


 

1848 szeptember

150. Krieg der Schwarzgelben mit den Schwarz-Roth-Goldnen. ...

      /J. S.

      Bécs, 1848. szeptember

                Wien, Franz Edlen von Schmid;

                39.2 x 23.4 cm, 1 o.

                3335/Nyt

151. Ungarn muss siegen, oder Oesterreich ist verloren. ...

      /Die deutschen Kämpfer für Freiheit an ihre

                H. n., [1848. szeptember]

                1. példány Wien, U.[lrich] Klopf sen.     und Alexander Eurich; 57 x 45.3 cm, 1 o.

                2. példány [Pest], Landerer Lajos és       Heckenast Gusztáv; 53.5 x 41.7 cm, 1 o.

                0775/1-2/Nyt

152. Manifest. Als in den Märztagen die leute Stimme des Volkes nach Befreiung von dem Jahrhunderte langen Druckte des al-ten Systems rief, ...

      /Jelacic, Ban.

                H. n., [1848. szeptember]

                Bécs, Carl Gerold; 45 x 53.4 cm, 1 o.

                3318/Nyt

Jellačić kiáltványa, melyben kijelenti, hogy a magyar kormány szeparatista tö-rekvései ellen, a monarchia szétesésének megakadályozására fogott fegyvert.

153. 1848. September 2-ki bizottmányi ülésből. Felolvastatott a' belügyministernek f. e. augustus 29-ről 8370 sz. a. gróf Nádas-dy Leopold Komárom vármegye' főis-pányjához intézett rendelete, mellyben ... biztosul a' főispányt, vagy ennek távollétében az utána következő hivatalnokot nevezvén ki, rendeli 1-ör hogy ...

      /Kiadta Ghyczy István Komárom megye 2-od aljegyzője

                [Komárom, 1848. szeptember 2.]

                Komárom, Szigler Testvérek;

                42.4 x 27 cm, 3 o.

                90.47.1/Nyt

154. Auch dieses soll ein Jeder wissen! Was ist die Staatsschuld? und Wer soll sie bezahlen? ...

      /A. A.

                H. n., [1848. szeptember 2 után]

                Pest, Müller Adolf; 27.8 x 22.7 cm, 4 o.

                2783/Nyt

155. 63-dik szám. Mein lieber Freiherr von Jelachich! ...

      /Ferdinand m. p.

      Schönbrunn, 1848. szeptember 4.

                Nyh. n., ny. n.; 42 x 26.4 cm, 1 o.

                0770/Nyt

V. Ferdinánd a június 10-én felfüggesz-tett, de hatáskörében tovább működő Jellačić bárót hivatalosan visszahelyezi báni méltóságába.

156. Nur nicht zu spät! Denkschrift an Se. Maj. den König Ferdinand V. Allerdurch-lauchtiher Herr und König! ...

                H. n., [1848.szeptember 4-11.]

                Pest, Eisenfels Rudolf; 60.8 x 45.2 cm, 1 o.

                1116/Nyt

157. Nagyfontosságú Hirek. A küldöttség tegnap délután 4 órakor Bécsből megérkezett. Mit előre lehete látni, fájdalom! teljesült. Roszat [!] vártunk, de a legro-szabb történt, mert minden oldalról el vagyunk árulva, és a támaszok, mellyekre számitánk, összeomolvák. ...

                H. n., [1848. szeptember 10.]

                [Pest], Lukács László és Társa;

                34.4 x 22.8 cm, 1 o.

                6112/Nyt

158. Román testvérek! Kevés idő alatt nagy változások történtek. Martius elött ti, kik jobbágyok voltatok, szolgaság bilincseiben görnyedeztetek. ... Az ellenség körülfogott bennünket, és annyi népfajok között egyedül a magyar nemzet az, melly küzdeni akar a szabadságért, fogjunk vele kezet, és pusztitsuk mind egytől egyig a szabadság ellenségeit. ...

      /Pap Zsigmond, Mihályi Gábor, Szerb Tivadar, Mány József román képviselők.

      Pest, 1848. szeptember 10.

                Pest, Landerer Lajos és Heckenast           Gusztáv; 41 x 26 cm, 4 o.

                0192/Nyt

159. Tod und Verderben allen feinden der Magyaren!! ...

      /S...

                H. n., [1848. szeptember 10.]

                [Pest], Eisenfels Rudolf; 44.3 x 39.7 cm, 2 o.

                6114/Nyt

692


160. An die ungarische Nation! Indem ich ein Land bewaffneter Hand betrete, ... Waffen­brüder! Die kroatischen und slawonischen Grenz-Truppen betreten unter meiner Füh­rung den Boden des Königreichs Ungarn, dessen Schiss Euch antvertraut ist. ...

      /Jelacic m./p. Feldmarschall-Lieutenant und Ban.

      [A Drávánál] Von der Drava, 1848. szeptember [11.]

                Bécs, Carl Gerold; 44.1 x 52.5 cm, 1 o.

                3308/Nyt

Jellačić kiáltványa magyar nemzethez és az osztrák sereg katonáihoz a magyar határ átlépése alkalmával.

161. Patrioten Jellachich Jene niederträchtige Schlange will Euch hintergehen.

                H. n. é. n. [1848. szeptember 11 után]

                [Pest], Lukács László és Társa;

                56.9 x 42 cm, 1 o.

                6513/Nyt

162. Vertrauens-Adresse der Patrioten Preßburgs an die Vertreter des ungarischen Volkes. Vertreter des ungarischen Volkes! ...

                [Pozsony, 1848. szeptember 11 után ?]

                [Pozsony], Belnay's Erben;

                28,6 x 21,6 cm, 1 o.

                2823/Nyt

163. Szózat a' magyar honpolgárokhoz!

      A' magyar haza veszedelemben van! Értitek-e e' szó rettentő voltát? Jelen a' percz, mellyben el fog dülni jobbra vagy balra, hogy legyen-e magyar nemzet vagy ne? ...

                H. n., [1848. szeptember 11 után]

                Nyh. n., ny. n.; 37.7 x 22.1 cm, 4 o.

                Dpl. 929/Nyt

164. Kossuth's Abdankung, und was darauf folgte. (Seiner eigener Feder, aus dem ungarischen entnomment.) ...

      /Kossuth Lajos.

                H. n., [1848. szeptember 11 után]

                [Pest], Lukács László és Társa;

                62 x 44.7 cm, 1 o.

                0835/Nyt

165. Az ország felelős ministerei, a' férfiak, kiket az utolsó pozsonyi országgyülés végén ő felsége a' nemzet kivánságára tanácsába hivott, tárczáikat letették. Az 1848-ik III, t. cz. 11 és 12. §-ainak értelmében uj ministerium alkotása következik. ...

      /István nádor királyi helytartó. Gróf Batthy-ány Lajos.

      Budapest, 1848. szeptember 12.

                Nyh. n., ny. n.; 32.5 x 22.3 cm, 1 o.

                2085/Nyt, 0185/Nyt

166. 600/E. Ministerelnöki felhivás. Azon vész, melly a magyar hazára és különösen a magyar nemzetre az alkotmányos szabadság ujabb kivivása óta perczről percz-re nehezedék, ime egész erejében kitört. A drávai vonalat az ellenség három helyen nyiltan megtámadván, hazánknak a Duna-Dráva közti részeit fegyveres erővel elfoglalni, ... törekszik. ... felszólitani sietek a haza minden polgárát: ... azonnal tömeges felkelést elrendelni, minden fegyverfogható embert kiállitani, ...

      /Gr. Batthyány Lajos s. k., ministerelnök

      Pest, 1848. szeptember 13.

                Nyh. n., ny. n.; 42.3 x 26.4 cm, 1 o.

                0213/Nyt

167. Slowáci! Jako je swet swetom, tak ne­werne zjadna Krajna zradena nebola, jako nassa drahá wlast. ...

                H. n., [1848. szeptember]

                Nyh. n., ny. n.; 29 x 22 cm, 2 o.

                2116/1-2/Nyt (sz)

Kiáltvány a szlovákokhoz, fogjanak fegyvert Jellačić ellen.

168. Auf! zum Kampfe nach Ungarn. Auf ihre Musensöhne, Brüder der akademischen Legion, auf, auf, ihr Jünger der Freiheit, auf Brüder zum Kampfe! ...

      /Von der Bildungs-Kommission des freien Eliten-Korps für Ungarn.

      Bécs, 1848. szeptember 14.

                [Bécs], Franz Edlen v. Schmid;

                40 x 49.5 cm, 1 o.

                72.469.1/Nyt

Az osztrák forradalmárok Magyarországra küldendő önkéntes segélycsapat alakítására hívják fel a bécsi fiatalokat.

169. Wichtige Nachrichten. Ungarn ist durch Adam Teleky an Jelachich verrathen!!!

      Jelachich bereits über Kanischa!!! Erz-herzog Stephan übernimmt das comman-do gegen Jelachich!

      /B. --

      Pest, 1848. szeptember 16.

693


                [Pest], Lukács László és Társa;

                50,5 x 36,5 cm, 1 o.

                0771/Nyt

István főherceg átveszi a vezérletet Jel­lačić ellen.

170. Kossuth Lajos' felszóllitása a' néphez!

      Jóslatot mondok, hazámfiai! szegény elárult magyarok! ...

      Pest, 1848. szeptember 18.

                Győr, ny. n.; 21,7 x 13,5 cm, 4 o..

                0772/Nyt, 2177/Nyt (tip. variáns)

171. Budapest' lakóihoz. A' veszélyben forgó haza segélyre híja minden hű fiát. ...

      /Walheim János, s.k. Polgármester

      Buda, 1848. szeptember 18.

                Nyh. n., ny. n.; 49 x 39,5 cm, 1 o.

                6113/Nyt (m-n)

Felhívás sáncépítési munkára való je-lentkezésre.

172. Appel aux Français. Les citoyens fran-çais résidant a Pesth ont obtenu de Mr. le Président du Conseil des Ministres l'hon-neur de former un corps particulier de Vo-lontaires, qui portera á la fois les cou-leures françaises et hongroises. ...

      Pest, 1848. szeptember 18.

                [Pest], Eisenfels Rudolf ; 43.7 x 29 cm, 1 o.

                5653/Nyt

"Felhívás a franciákhoz. A Pesten élő franciák a miniszterelnök úrtól kivívták maguknak azt a dicsőséget, hogy egy ön-kéntesekből álló szabadcsapatot alakít-sanak, ..."

173. Az egyenlőségi Társulat Magyarország lakosaihoz, testvéreihez, rokoninkhoz szi-ves üdvözletet!! Bánat és harcz szól belőlünk, ollyanok a mi szavaink, mint mikor a szél bele süvít a félrevert harang zugásába. ...

      /Petőfi Sándor, az egyenlőségi társulat megbizásából.

                H. n., [1848. szeptember 20.]

                Nyh. n., ny. n.; 44 x 30.4 cm, 1 o.

                0208/Nyt

Petőfi a támadó Jellačić elleni fegyver-fogásra hívja fel a magyar parasztságot.

174. Szózat Bihar megye lakosaihoz. Atyafiak! Örültünk mind, mikor a' tavaszon meghirdettettek az uj törvények. ... A törvény szent, de utálat- és megvetésre méltó emberek azok, kik utjában állanak a törvénynek, és erőszakkal azon igyekeznek, hogy bennünket mind inkább nyomjanak, sőt még minden vagyonainktól is megfoszszanak. [!] Ez pedig senkisem más, mint Jelasics József, Horvátországnak [!] főtisztviselője, ...

      /Teljeshatalmu megbizottak: Hodossy Mik-lós, Komlósy Antal, Tar Imre

      Váradolaszi, 1848. szeptember 20.

                40.7 x 26.6 cm, 1 o.

                0012/Nyt, 794/Nyt

Jellačić ellen népfelkelésre buzdító fel-hívás.

Gróf Battyány Lajos szeptember 20-i rendeletét, melyben vérdíjat tűz ki a szlovák felkelők vezéreinek fejére, l. Beniczky 1848. szeptember 30 körül megjelent hirdetményével együtt.

V. Ferdinánd szeptember 22-i manifesz-tumát, melyben elítéli a kialakult ma-gyarországi helyzetet, l. az 1848. szep-tember 25-én általa kiadott nyilat-kozattal együtt.

175. Rendelet. Minthogy e' városbeli magyar és német szabók, gombkötők, sapkacsinálók, csizmadiák, német vargák, szijjár-tók és puskaművesek az ujjonczok felszerelésére mesterségök egész erejével f. hó 30-káig dolgozni magokat lekötelezték, ...

      /Lukács Sándor s. k. teljes hatalmu nemzet- és kormány-biztos.

      Győr, 1848. szeptember 22.

                Nyh. n., ny. n.; 21.5 x 27 cm, 1 o.

                0014/Nyt

176. Rendelet. E' városbeli magyar ‘s német szabóknál, gombkötőknél, sapkacsinálóknál, csizmadiáknál, ... jelenleg létező mes-terségbeli legények és inasok folyó hó 30-ig saját gazdájoknál megmaradni és szorgalmatosan dolgozni köteleztetnek. ... A' kik ... nem dolgoznak, a' legkeményebben fognak büntettetni....

      /Lukács Sándor s. k. teljes hatalmu nemzet- és kormány-biztos.

      Győr, 1848. szeptember 23.

                Nyh. n., ny. n.; 43,5 x 53,5 cm, 1 o.

                0016/Nyt

177. A néphez! Atyámfiai! Véreim! Polgártársaim! Az örökkévaló istennek nevében,

694


ki az igazságot védi, és megbünteti az árulást, fegyverre szólítom fel a nemzetet: szegény magyar hazánk megvédésére.

      /Kossuth Lajos

      Pest, 1848. szeptember 23.

                Nyh. n., ny. n.; 40.9 x 27.1 cm, 2 o.

                80.90.1/Nyt, 2115/1-2/Nyt

      Kecskemét, 1848. szept. 25.

                6001/Nyt

                Szövegbeli és tipográfiai eltéréssel:           7073/Nyt, 7074/Nyt, 7075/Nyt (n)

178. Národa Zastupnici k Národu ...

      /Ferdinánd Grófa Ludwika Batthányi.

                H. n., [1848. szeptember 27 k.]

                Nyh. n., ny. n.; 37.3 x 23.2 cm, 2 o.

                1117/Nyt (sz)

179. Ausserordentliche Beilage zu Nr. 786 der "Pester Zeitung." Wichtige Akten-stück zum kroatischen Krieg un der Poli-tik des Wiener Ministeriums. ...

                H. n., [1848. szeptember 28.]

                Nyh. n. ny. n.; 44.2 x 30.5 cm, 2 o.

                3237/Nyt

180. Azon futár, kit én folyó hó 23-án Pulszky Ferencz külügyministeri álladalmi titkár urhoz azon utasitással küldték fel Bécsbe, miszerint levelem vettével azonnal kérje ki ő felségének azon határozott válaszát, mellyel ő az általam kijelölt mi-nister társaim megerösitésére és azon feltételre, mellyhez ezen ministerium megalakulását köti, (t. i. Jelachichnak az országból tüsténti kiparancsoltatását) adni méltóztatik - megérkezett. ... "Ma 8 óra után jött meg méltoságod futára, ..."

      /Gr. Batthyány. [Lajos]

      Budapest, 1848. szeptember 25.

                Nyh. n., ny. n.;35 x 25.3 cm, 1 o.

                6517/Nyt

181. Magyarországi Népeimhez! A' legújabb események, mellyek némely rosszakara­tuak által szándékaim gyanusitására, a' korona törvényes kétségbehozhatatlan jogai megsemmisitésének megkisértésére, aggodalom és bizodalmatlanság terjesztésére használtatnak, kötelességemmé teszik, hogy magyar koronámhoz tartozó népeimmel szándékimat nyiltan tudassam. ...

      /Ferdinánd s. k.

      Schönbrunn, 1848. szeptember 22.

      Magyarországi Népeimhez! Néhány napok előtt magyar ország hű népeimnek ki nyilatkoztattam, mennyire fekszik szivemen a békének és tőrvényes rendnek gyors és tő-kélletes [!] helyreállitása az országban. ...

      /Ferdinánd s. k.

      Bécs, 1848. szeptember 25.

                Nyh. n., ny. n.

                40.3 x 27.5 cm, 2 o.

                0018/Nyt, 2824/Nyt. (tip. variáns)

V. Ferdinánd a rend helyreállítása érde-kében kinevezi Franz Philipp Lamberg gr. altábornagyot a Magyarországon állomá-sozó hadsereg főparancsnokává. A nyom-tatvány második részében Lamberg kine-vezéséről szóló hirdetmény, l. önállóan is: 7679/Nyt

182. Magyarország legújabb históriája.

      Magyar testvéreim! újságot mondok néktek: A mi királyunk Bécsben rabságban van! - halljátok - azt mondják - a király rab, fogva van! borzasztó gyalázat ez a ma-gyarra. És tudjátok-e hogy történt ez? - ...

      /Egy magyar a népből.

      Eger, 1848. szeptember 26.

                Nyh. n., ny. n.; 44.4 x 25.3 cm, 1 o.

                0013/Nyt

183. A Nemzet Képviselői a Nemzethez és különösen az országbani hadsereghez és mindennemü fegyveres csapatokhoz.

      A folyó évi Pozsonyi országgyülésen alkotott III-ik cz. 3-ik §-ában ez foglaltatik: "Ő Felségének bármelly rendeletei, parancsolatai, határozatai, kinevezései csak ugy érvényesek, ha Buda-pesten székelő ministerek egyike által is aláiratnak." ...

      /Pázmándy Dénes m. k. elnök. Záborszky Alajos m. k. jegyző.

      [Pest], 1848. szeptember 27.

                Nyh. n., ny. n.; 41.1 x 24.9 cm, 2 o.

                90.50.1/Nyt, 2778/Nyt, 90.49.1/Nyt,     90.51.1/Nyt, 72.6.1/Nyt (tip. variáns)

A képviselőház Lamberg gróf szeptem-ber 25-i főparancsnoki kinevezését tör-vénytelennek nyilvánitja s hazaárulás vádja alatt megtiltja, hogy engedelmes-kedjenek rendelkezéseinek.

184. Megyék és szabad királyi városok, mely­lyek az ujjoncz-állitáshoz hozzájárulnak...

      Pest, 1848. szeptember 27.

                Nyh. n., ny. n.; 42 x 52.3 cm, 1 o.

                0020/Nyt

Újoncállítási táblázat.

695


185. Leirása azon becs-értékü tárgyaknak, mellyeket t. cz. grof Lamberg Ferenz cs. k. altábornagy meghalálozásakor mágánál hordozott. 1ö Szám. Egy régi arany pecsét-nyomó gyűrű - abroncsa sima és kőrűl egyenlő, - ...

                H. n., [1848. szeptember 28. után]

                Nyh. n., ny. n.; 29.4 x 23 cm, 2 o.

                2101/Nyt (m-n)

186. Tod des Feldmarschall-Lieutenants Grafen Lamberg. ...

                H. n., [1848. szeptember 28. k.]

                [Pozsony], Belnay's Erben;

                43.3 x 31.2 cm, 1 o.

                6111/Nyt

Közlemény Franz Philipp Lamberg gróf meggyilkolásának előzményeiről és a népítélet lefolyásáról.

187. Vater! vergib ihnen, denn sier wissen nicht was sie thun! ... Bethet für die Seelenruhe des Herrn Franz Grafen Lamberg ...

                H. n., [1848 szeptember 28 után]

                Nyh. n., ny. n.; 17,3 x 11,5 cm, 2 o.

                6821/Nyt

A hátoldalon Rubens festménye után ké-szült acélmetszet - Krisztus a keresztfán -, alatta: "Daran haben wir die Liebe Gottes erkannt, dass Er Sein Leben für uns dahin gab."(I. Ján. 3:16.)

188. Rendelet. Nehogy a' cselszövők, kik Hazánk szabadságát irigyelve, ‘s elvesztett hatalmukért bosszut állva. a' rácz és tót ajku lakosokat a' magyaroknak kiirtására bősziteni elég gazok, fondorkodásaik által magok közt a' magyarok közt is rendzavarásokat, ‘s ezek által ellenségeinknek győzelmét elősegitsék, ezennel tudtul adatik: ...

      /Szabó Kálmán s.k. Győr vármegyei kormánybiztos.

      Győr, 1848. szeptember 28.

                Nyh. n., ny. n.; 38 x 44.7 cm, 1 o.

                0021/Nyt

Statáriális intézkedések a rendzavarások megelőzésére.

189. Hir a harcztérről. Mai nap september 29-én Jellachich seregei a drávai táborunkat reggeli 11 órakor megtámadták. A megtámadás a pákai határon seregünket oldalról jobb szárnyán találta. ... A csata erősen folyik.

      /Képviselők négyen. Pázmándy Dénes, elnök

      Kelt a csata-téren sept. 29-én reggeli 11 3/4 órakor [1848. szeptember 29.]

                Nyh. n., ny. n.; 39.4 x 24.8 cm, 1 o.

                3570/Nyt

190. A képviselőháznak 1848-dik évi septem­ber 29-én hozott határozata. A nemzet képviselői mély megilletödéssl értették, hogy gróf Lamberg Ferencz tábornok a fellázadt nép dühének esett áldozatúl. ... S ezért kérje meg ministerelnök ur a képviselőház nevében ő felségét, hogy hazánk sarkalatos törvényeinek megdöntésére királyi nevét felhasználtatni ne engedje, ...

      /Pázmándy Dénes, m. k. a képviselőház elnöke. Ludvigh, [János] m. k. a képviselőház jegyzője

                [Pest, 1848. szeptember 29.]

                Nyh. n., ny. n.; 39 x 24.1 cm, 1 o.

                6118/Nyt

191. Móga altábornagynak folyó hó 29-kéről a sukorói táborból következő, a minis­terelnökhöz intézett tudositását vettük: "A mint már Mlgodnak jelentettem, parancsnokságom alatt levő táborommal Velen­cze melletti Sukoró helységnél vettem állomást, ...

      /Móga [János] s. k. altábornagy. Nyári Pál s. k. az országos honvédelmi bizottmány tagja

                H. n., [1848. szeptember 30.]

                Nyh. n., ny. n.; 40.5 x 24.9 cm, 1 o.

                3569/Nyt

192. Sehr gute Nachrichten! Die Schlacht gegen Jelachich begonnen!!! Jellachich's Adjutanat Fligelli gefangen genommen. Gute Nachrichten aus Komorn. ...

                H. n., [1848. szeptember 29.]

                [Pest], Lukács László és Társa;

                56.5 x 42.3 cm, 1 o.

                6467Nyt

193. Ministerialni Rozlaz....

      /Gr. Lud. Batthyányi m. p.

      Pest, 1848. szeptember 20.

      Tento ministerialni rozlaz Wám mily bratga ...

      /Lud. Beniczky, krajansky Comissär.

                [Selmecbánya] Banskeg Stiawnici, 1848.                  szeptember 30.

696


                [Selmecbánya] B. Stiawnici, Tlacom F.   Lorbera; 43 x 27 cm, 1 o.

                2114/1-2/Nyt (sz)

Beniczky Lajos országos biztos kihirdeti Batthyány miniszterelnök rendeletét, mely­ben 50 pengő forint vérdíjat tűz ki a szlovák felkelők vezéreinek fejére.

194. Hurban, Hodzsa és Stúr személyes leirá­suk. ...

      A fent érintet Lázitók elfogatása esetére, az őket illető törvényhatóságnak beszolgáló egyén általam 100 pengő forintokkal jutalmaztatni fog.

      /Beniczky Lajos, Orsz. Bisztos. [!]

                [Selmecbánya, 1848. szeptember 30 k.]

                [Selmecbánya] B. Stiawnici, Tlacom F.   Lorbera; 43 x 26 cm, 1 o.

                2113/1-3/Nyt (m-n-sz)

195. Polgártársaim! A' haza veszedelmben van. Az ellenség köztünk és küszöbeinken áll. A szerencsétlenség kettős - közös és rendkívüli. A' nemzetőrség nem elégséges a' belbátorság fentartására [!] , családja és vagyona biztosítására. ...

      /igaz polgártársatok K. I.

                H. n., [1848. szeptember vége]

                Nagyvárad; 25.9 x 20.7 cm, 2 o.

                2793/Nyt

196. Die Sensenmänner. In der aufflammen­den Revolution suchten wir Sicherheit der Person und der vermögens, wir haben sie gefunden; ...

      /J. Kulmann

                H. n., [1848. szeptember - október]

                Pest, Bagó Márton; 26.5 x 21.3 cm, 4 o.

                2784/Nyt

1848 október

197. [Újság]

      Köztársasági lapok. 3. sz. Pest oct. 1848.

      Szerkeszti Birányi Ákos

                [Pest, 1848. október]

                [Pest], Müller Adolf; 29.9 x 22.2 cm, 4 o.

                2786/Nyt

1848. október 11-től novemberig rend-szertelenül megjelenő sajtótermék.

198. Rendelet az országos honvédelmi bizottmánytól. Miután az orzság(!) minden részeiben és helyein szigorú rendet fentar­tani a személy és vagyon bátorság nélkü­lözhetlen kötelessége és a nemzeti képviselet ezzel a honvédi bizottmányt ruházta fel, ... Fölmentetnek azonban a mostani körülmények kivánatai szerint a honvédi szolgálat alól a Molnárok, Pékek, és a sereg felruházásával foglalkozó egyének s segédeik ...

      /Madarász László. ‘Sembery Imre.

                H. n., [1848. október eleje]

                Nyh. n., ny. n.; 40 x 50 cm, 1 o.

                0831/Nyt

199. Drei mal drei ist neune. ...

      /Back H. L.

                H. n., [1848. október eleje]

                [Pest], Lukács László és Társa;

                62.1 x 44.7 cm, 1 o.

                0839/Nyt

200. Die Geheimnisse der Kamarilla, Erzher­zogin Sophie hat gebeichtet, Hört, hört! ...

      /Back H. L.

                H. n., [1848. október ?]

                [Pest], Lukács László és Társa;

                60.9 x 44 cm, 1 o.

                2827/Nyt

201. A hazárulók igy bünhödnek. Gróf Zichy Ödön Fehérmegyei volt administrator, september 30-án Csepel szigetén rögtön itélő hadi törvényszék által mint a haza ellenségeivel szövetkező hazaáruló kötél által 1/2 9 órakor kivégeztetett.

                [Buda-Pest, 1848. október 1.]

                Nyh. n., ny. n.; 40.6 x 24.3 cm, 1 o.

                5648/Nyt, 0191/Nyt

202. Határozata a nemzet képviselőinek a folyó évi september 29-én kivívott győzelem iránt.

      A képviselők háza örömmel és megelégedéssel értesült azon diadalról, mellyel seregeink september 29-én Jellachich ellenséges táborát vissza verték. ...

      /Pázmándy Dénes m. k. a képviselőház elnöke. Ludwigh János s. k. a képviselőház jegyzője.

      Budapest, 1848. október 1.

                Nyh. n., ny. n.; 40.5 x 25.2 cm, 1 o.

                72.7.1/Nyt, 90.46.1/Nyt

697


203. Tapasztaltatván, hogy a' táborból, habár rövid időre, számosan távoznak engedély és utlevél nélkül, más felöl: hogy sokan minden meghatalmazás vagy hivatalos megbizás nélkül a' tábort meglátogatják, és kikémlelik: a' ministerelnök távollétében a' honvédelmi bizottmány által köz­hirré tétetik: ...

      /Ministerelnök távollétében a' honvédi bizottmány. Madarász László b. t. ‘Sembery Imre bizottmányi tag.

                H. n., [1848. október 1 (?)]

                Nyh. n., ny. n.; 39.4 x 24.5 cm, 1 o.

                90.28.1/Nyt

204. Pótlólagos határozata a képviselőháznak a folyó évi september 29-kén kivivott győzelelem iránt. A mult hó 29-kén részünkről győzedelmesen kivivott csatáról a képviselőházhoz legközelebb érkezett részletes hivatalos tudositás folytán az eddig megnevezett tisztek és csapatokon kivül magukat különbösen kitüntették: ...

      /Pálffy János, m. k. másod-elnök. Lud­vigh János, m. k. jegyző.

      Budapest, 1848. október 2.

                Nyh., n., ny. n.; 39.5 x 25 cm, 1 o.

                0023/Nyt

205. Budai Polgárok! Törvényes hatóságtok a' haza és saját magatok megmentésére népfelkelést rendelt, minden ki fegyvert foghat felkelni ‘s a' haza megmentésére táborba szállani köteles, (kivévén a' gyógyszerészeket, sütőket, molnárokat és mészárosokat) különben ugy tekintetik mint hazaáruló. ...

      /Walheim János m. k. Polgármester. Mi­csinyei Antal m. k. Főjegyző.

      Buda, 1848. október 2.

                Nyh. n., ny. n.; 37.5 x 46.3 cm, 1 o.

                72.8.1/Nyt (m-n)

206. Ungarn und sein gutes Recht. ...

      /Ein Ungarn.

                H. n., é. n.[1848.október 5-6.]

                [Bécs], Franz Edlen von Schmid;

                45,2 x 53,2 cm, 1 o.

                72.47.1/Nyt

Az 1848. szeptemberi eseményeket összefoglaló irat.

207. A' nagyváradi közbátorsági bizottmány­tól Nagyvárad' lakosaihoz. ... közhirré tétetik, hogy ha békés lakainkat valamelly gonoszság környékezné, vagy megtámadná, ez a' polgároknak harangok' félreverése és dobriadó által fog hirül adatni, ...

      /Mezey Mihály. Tar Imre. Tar Sámuel. Koroknay Gábor.

      Nagyvárad, 1848. október 5.

                Nyh. n., ny. n.; 41.6 x 23.5 cm, 1 o.

                2795/Nyt

208. Perczel Mórtól a magyar hadsereg 5-ik osztályának parancsnokától 1848. october 5-én déli 12 órakor kelt következő tudo­sitást vettük: ...

      /Perczel Móricz s. k., Madarász László s. k., bizott. tag. Zsembery Imre s. k., bizott. tag.

                H. n., [1848. október 5.]

                Nyh. n., ny. n.; 39.3 x 24.6 cm, 2 o.

                0776/Nyt

209. Die Ereignisse des sechsten Octobers. Latour's Hinrichtung. Heute in der früches­ten Morgenstunde erscholl die Allarm-Trommel der Nationalgarde und Legion. ...

      Bécs, 1848. október [6.]

                [Bécs], Franz Edlen v.[on] Schmid;

                39 x 23.9 cm, 1 o.

                3491/Nyt

210. Legujabb felette érdekes hírek Bécsből.

      Tegnapról mára éjszaka némellyek rá birták azon olasz és német ajku gránátosokat, kik - összesen négy zászlóalj - parancsot vőnek, hogy ma reggel Magyarországba menjenek az uj császári biztos Jellasich tábornok rendelkezése alá, rá birtak mondom, hogy a parancsnak ellen­szegűljenek. ...

      /Hajnik Pál orsz. rendőrség igazgatója

      Bécs, 1848. október 6.

                Nyh. n., ny. n.; 39.5 x 23.7 cm, 2 o.

                0024/Nyt (m-n), 72.9.1/Nyt (n)

211. Kaiser Ferdinands Beichte. ...

      /Satan.

                H. n., [1848. október 6.]

                [Pest], Eisenfels Rudolf; 61.3 x 45.4 cm, 1 o.

                2825/Nyt

212. K. K. Hofschundkomödie. unter dem Ti­tel: Ferdinand's Anfang, Glück und Ende, oder: Der Gütige muss viel leiden, oder Wie ein Stiefvater bombardirt! ...

                H. n., [1848. október 6 után]

698


                [Pest], Müller Adolf; 53.5 x 43 cm, 1 o.

                0730/Nyt

213. Denksäule Wiens. Von halbe Stunde zu halbe Stunde die Wiener Revolution in den kleinsten Details. Die darüber stattge­fundenen Reichstagssitzungen und deren Beschlüsse. ...

                H. n., [1848. október 6-7.]

                [Pest], Müller Adolf; 42 x 26.5 cm, 4 o.

                3245/Nyt

214. Wien: Republik! Das Militar ist auf Sei­ten des Volkes. ...

      /Gustav Hagener.

                [Bécs, 1848. október 7.]

                [Bécs], Ferd. Reichardt u. So.;

                60.2 x 34.5 cm, 1 o.

                0787/Nyt

215. A képviselő-háznak 1848-dik évi october 7-dik napján reggel tartott ülésében hozott határozata. A képviselőház elnöke előter­jeszté: mikint b. Hrabovszky Magyarországi főhadi parancsnok, egy levelet küldött be, ...

      /Pázmándy Dénes s. k. Elnök. Ludwigh János s. k. Jégyző. [!]

                [Buda-Pest, 1848. október 7.]

                Nyh. n., ny. n.; 40.3 x 25.2 cm, 4 o.

                90.45.1/Nyt, 90.44.1/Nyt; 90.41.1/Nyt (l               vagy sz?); 90.40.1 és 72.10.1/Nyt (n)

A képviselőház törvénytelennek nyilvá-nítja Récsey Ádám br. táborszernagy miniszterelnöki és Jellačić br. főparancs-noki kinevezését, valamint az ország-gyűlés feloszlatását és a haditörvényke-zés bevezetését.

A nyomtatvány első részében az V. Fer-dinánd és Récsey Ádám által a magyar képviselőháznak írt, Schönbrunnban, 1848. október 3-án kelt levél.

216. A képviselőháznak határozata 1848-ki oct. 7-én tartott esteli üléséből. Az elnök előterjesztvén. miként a ma reggeli ülés óta Récsey Ádámtól magán pecsét alatt egy levelet vett, mellyben három darab iromány foglaltatik. ...

      /Pázmándi Dénes, elnök. Ludvig János, jegyző

                [Buda-Pest, 1848. október 7.]

                Nyh. n., ny. n.; 39.6 x 24.9 cm, 1 o.

                90.43.1/Nyt, 90.42.1/Nyt (n)

A képviselőház törvénytelennek nyilvá-nítja Récsey miniszterelnöki kinevezését és hazaárulással vádolja őt.

217. Ausserordentliche Beilage zu Nr. 794 der "Pester Zeitung." Mittheilungen aus den 226 durch den Regierungs-Commis­sär Csányi aufgefangenen Briefen aus dem kroatischen Lager. ...

                H. n., é. n. [1848. október 7.]

                Nyh. n. ny. n.; 44.2 x 30.5 cm, 2 o.

                3238/Nyt

218. Ausserordentliche Beilage zu Nr. 795 der "Pester Zeitung." Mittheilungen aus den 226 durch den Regierungs-Commis­sär Csányi aufgefangenen Briefen aus dem kroatischen Lager. ...

                H. n., é. n. [1848. október 8.]

                Nyh. n. ny. n.; 44.2 x 30.5 cm, 2 o.

                3239/Nyt

219. 96-ik szám. A' nemzeti képviselőház 1848-ki october 8-kán tartott ülésének 555. sz. alatti határozata. A képviselőház az ország kormányzatát mind a két ház részéről kiküldött honvédelmi bizottmány kezébe mindazon hatalommal, mellyel egy ország teljhatalmú kormányának bir­nia kell, ...

      /Ludvigh János jegyző

                [Buda-Pest, 1848. október 8.]

                Nyh. n., ny. n.; 42.3 x 26 cm, 1 o.

                90.39.1/Nyt

A képviselőház az Országos Honvédelmi Bizottmányra ruházza a végrehajtó ha-talom gyakorlását és Kossuth Lajost ki-nevezi a Bizottmány elnökévé.

220. Örömhír! Roth és Philipovich Tábornokok Dandára nincs többé. Éppen e percz­ben hozza Perczel Gyula, Tolna Megye Főbírája, mint szemtenú s a kivivott dicső Diadalnak munkás részese, azon hivatalos tudositást: ...

      Pécs, 1848. október. 8.

                Pécs, Lyceum Nyomda; 35.8 x 23.4 cm, 1 o.

                2086/Nyt, 0462/Nyt, 3425/Nyt,

                Dpl. 930 (m-n)

A horvát tartalék hadosztály ozorai fegyverletételéről szóló hirdetmény.

221. Hiteles tudositások. 1-ör. Zalában Kanizsa körül ismét sokat leöltek Vidos pa-

699


rancsnok alatti seregeink, s Nugen-t a légrádi hegyekbe szoritva üldözik. ...

      /Az országos honvédelmi bizottmány.

      Pest, 1848. október 8.

                Nyh. n., ny. n.; 49.4 x 39.7 cm, 1 o.

                0777/Nyt, 3426/Nyt

222. Sprotowanie i odpowiedz na artykul: Wybory powszechne na Rade narodnawa, w Nr. 133 Gazety nar. umieszczony. ...

      /Piotr Wasilewski, Czlonek Rady narodo­wej centralnej.

      Lwow, 1848. október 9.

                Nyh. n., ny. n.; 42 x 26 cm, 2 o.

                6455/Nyt (l)

A lwowi forradalmi mozgalom kiáltványa.

223. A nemzeti képviselőháznak 1848-ki oc­tober 10-én Pesten tartott ülésében hozott határozata, a külföldön lévő vitéz hadseregeinek hazajövetele iránt. ...

      /Almásy Pál m. k. a képviselőház másod alelnöke. Ludwigh János m. k. a képviselőház jegyzője.

                [Pest, 1848. október 10.]

                Nyh. n., ny. n.; 43 x 26.8 cm, 1 o.

                0026/Nyt, Dpl. 927

224. Az országgyülésnek oct. 10-én határozata a bécsi orsz. gyüléshez küldendő ér­tesités iránt.

      Tudositást vett a honvédelmi bizottmány, miszerint Jellachich rabló táborával Ausztria határain átment s ez ese­mény miatt kérdést tőn: valljon magyar vitéz seregeink őt kövessék, vagy sem? Mire Határoztatott: ... A bécsi országgyü­lésnek küldött értesítés: ...

      /B. Perényi Sándor s. k., a felsőház alelnöke. Pálffi János s. k., a képviselőház alelnöke. Záborszki Alajos s. k., jegyző.

      Pest, 1848. október 10.

                Nyh. n., ny. n.; 40.3 x 25.5 cm, 2 o.

                2808/Nyt, 90.38.1/Nyt (m-n)

225. Appel Ketrz Romeni! ...

      /Ludovicu Kossuth m. p. President Cont Michail Eszterházi m. p. celu batránu

      Pest, 1848. október 10.

                [Pest], Kozma Vazul; 40 x 26 cm, 2 o.

                5654/1-2/Nyt (r)

Az OHB kiáltványa az erdélyi románok-hoz, hogy 8 napon belül térjenek vissza a törvényes rendhez és engedelmességhez.

226. Jelachich eine halbe Stunde vor Wien!! Die Stadt ist mit Bombardement bedroht. Bécsei u. die Cibini will man aufhängen. Landsturm von allen Seiten. Ein Brief aus Wien. ...

                H. n., [1848. október 11 körül]

                [Pest], Eisenfels Rudolf ;

                52.6 x 42.4 cm, 1 o.

                3254/Nyt

227. Adresse der Wiener Reichstags an der Kaiser. ...

          /Jellachich, Feldmarschall-Lieutenant und Ban.

      Roth-Neusiedel, 1848. október 13.

      Das Ultimatum des Wiener Reichstages an den Ban Jellachich. ...

      /F. Smolka, m. p. Zwiter Vice-Präsident.

                [Pest], Lukács László és Társa;

                57.2 x 42.3 cm, 1 o.

                2829/Nyt

228. Jellachich auf seinem Rückzuge. Gottes Nache ereilt schon die croatischen Frevler! Mészáros greift tapfer die croatische Rach­sucht an. Ein Aufruf der academischen Le­gion an die Schwarzgelben Wien's. ...

      /D.

                H. n., [1848. október 13.]

                [Pest], Eisenfels Rudolf; 43.4 x 42.7 cm, 1 o.

                72.11.1/Nyt

229. Hazánk, jelenleg a berontott ellenség csoportjaitól ki van üritve, - s egyedül muraköz szenved egy ellenséges csapat járma alatt, de reménylük: az isteni gondviselés hatalma, s ön karunk által rövid idő alatt kiszaland ez is. -

      /Békássy Imre s. k. kormánybiztos. Széll Jósef s. k. kormánybiztos. Vidos Jósef s. k. nemzetőr vezér.

      Szombathely, 1848. október 15.

                Nyh. n., ny. n.; 36.7 x 22.8 cm, 1 o.

                0779/Nyt

Az országgyűlés és a tisztviselők iránti bizalomra és hűségre buzdító irat.

230. 97-ik szám. A nemzeti képviselőház 1848-ki october 15-én délelőtti 10 órakor tartott ülése jegyzőkönyvének kivonata.

      A honvédelmi bizottmány nevében jelentetvén, hogy miután a Lajtha melléki tábor az Austriába való bevonulással, vett utasitása következtében, felhagyván, rövid ideig pihenni fogna, és nyugalomidőt

700


a hadsereg reorganisatiójára forditani szükséges: határoztatott: ...

      /Ludvigh János s. k. jegyző

                [Pest, 1848. október 15.]

                Nyh. n., ny. n.; 42.2 x 26 cm, 1 o.

                0898/Nyt

231. Szász és román testvérek, polgártársak!

      Agyagfalváról szóllunk tihozzátok, hol őseink törvényt hoztak, ‘s hova törvényes jogunk szerént nemzetileg egybe gyültünk hatni a haza békéjének helyre állitására.

      Kezünkben fegyver, kebelünkben férfias elhatározottság van megvédeni a hazát. ‘s óltalmazni e haza minden polgárainak szabadságát. De ne vélyétek hogy a fegyvert ellenetek fogjuk, ne vélyétek, hogy kebelünk ellenséges indulatot rejt irántatok. ...

      /G. Mikó Imre s. k. Elnök.   Kovács Elek s. k. Tolvivő.

      Agyagfalva, 1848. [október 16.]

                Nyh., n. ny. n.; 35.5 x 44 cm, 1 o.

                0815/Nyt

232. Utasitás a népfölkelés tárgyában. A népfölkelés eszközlésére s rendezésére nézve az utasitás magában a népfölkelés eszméjében, a haza nagy veszélyében s a hon mindenároni megmentése kötelességének érzetében fekszik, s azért csak a következő lényeges utasitási pontokat szükség kijelölni. ...

      /A honvédelmi bizottmány Kosuth [!] Lajos elnök.

      Pest, 1848. október 16.

                Nyh. n., ny. n.; 41.3 x 25.2 cm, 2 o.

                90.37.1/Nyt, 2171/Nyt (tip. variáns)

233. Proklamation an sämmtliche Behörden und Bewohner Siebenbürgens. ...

      /Anton Freiherr v. Puchner, Feldmarschall-Lieutenant und commandirender General

      [Nagyszeben] Hermannstadt, 1848. október 18.

                Nyh. n., ny. n.; 40.1 x 25.5 cm, 2 o.

                0780/Nyt

Báró Puchner Antal altábornagy kiált-ványában megtagadja a Honvédelmi Bi-zottmány iránti engedelmességet és be-jelenti Erdély katonai kormányzat alá he­lyezését.

234. Proklamation an die k. k. Truppen in Siebenbürgen. ...

      /Anton Freiherr v. Puchner, Feldmarschall-Lieutenant und commandirender General in Siebenbürgen

      [Nagyszeben] Hermannstadt, 1848. október 18.

                Nyh. n., ny. n.; 37.4 x 23.2 cm, 1 o.

                0781/Nyt

Puchner Antal br. altábornagy, erdélyi főhadparancsnok kiáltványa az Erdély-ben lévő cs. kir. csapatokhoz, melyben tántoríthatatlan hűséget kér a császár és király iránt.

235. Mi Első Ferdinánd, Isten kegyelméből Austriai Császár, Magyar és Csehország e néven ötödik Királya, Erdély Nagyfejedelme, ... Kimondottuk 1848ki September 22kén kelt manifestumunkban azon szándékainkat, mellyek Bennünket a Mi magyar koronánkhoz tartozó országaink tekintetében vezérelnek, ...

      /Ferdinánd s. k.

      Olmütz, 1848. október 20.

                Nyh. n., ny. n.; 39.7 x 25.5 cm, 2 o.

                2828/Nyt, 0782/Nyt, 90.36.1/Nyt (tip. variáns)

Uralkodói kiáltvány, mely biztosítja a parasztságot, hogy nincs szándékában érvényteleníteni a jobbágyfelszabadítást.

236. Hirdetmény. Ö cs. kir. fenségének, mint az öszszes Magyarhon akkori Nádorának és k. helytartójának István főherczegnek, és ... rendeleténél fogva, folyó év junius 19-dik napján, a királyhágón inneni részek kormányzására mint teljhatalmu királyi biztos kineveztetvén, ezen törvényes állásomban azon idő óta tartom kezemben ezen részek kormányzását. ...

      /B. Vay Miklós, királyi biztos.

      Kolozsvár, 1848. október 21.

                Nyh. n., ny. n.; 37.8 x 22.9 cm, 1 o.

                2776/Nyt, 0028/a/Nyt, 0028/b/Nyt (n)

237. Die Gemeinderath hat folgende Zuschrift erhalten, welche er zu Renntniss seiner Mitbürger bringt: An die Gemeinderath der Stadt Wien! ...

      /Alfred Windisch-Grätz m. p., Feld­marschall.

      Hessendorf, 1848. október 26.

                [Bécs], k. k. Hof- und Staatsdruckerei;    45 x 28.4 cm, 1 o.

                0783/Nyt

701


Windisch-Grätz közleménye a bécsi tanácshoz néhány személy kiadatása ügyében.

238. Az országgyülés Magyarország népeihez. Senki által kétségbe nem hozatott, hogy Magyarország, midőn a Habsburgházat koronájával szabad tetszésből megajándékozta, s midőn később az uralkodásra következés jogát a leányágra is átruházta, ugyanakkor ezen intézkedések által, mellyek egy nemzet nagy-lelküségéről tesznek tanubizonyságot, nem irta alá szolgaságának oklevelét, sőt a független és önálló kormányzást régi törvényeink értelmében föntartotta. ...

      /Pálffy János m. k., a képviselőház alelnöke. Ludvigh János m. k. a képviselőház jegyzője.

      Budapest, 1848. október 28.

                Nyh. n., ny. n.; 40.2 x 25.2 cm, 4 o.

                2779/Nyt, 0785/Nyt (n)

Az elmúlt hónapok eseményeit össze-foglaló tájékoztatás.

239. Oesterreichische Volkshymne. Gefungen am 28. October, 1848. bei Gelegenheit der, auf Verlangen des allerhöchsten Hofes, Stattgefundenen Aufführung des hoch­fürstlich Windischgrätzischen Bombarde­ments bei Wien. ... Gebet für den einst­gelieb. Landesvater Ferdinand, ...

                H. n., [1848. október 28.]

                [Pest], Eisenfels Rudolf ; 43.2 x 30 cm, 1 o.

                0786/Nyt

240. Prophezeihung der Völker an die Könige. Du armer, armer König! ...

      /J.[ókai] M.[ór]

                H. n., [1848. október-november]

                [Pest], Eisenfels Rudolf; 43.8 x 30 cm, 1 o.

                2826/Nyt

241. [Útlevél]

      Magyar Ország Honvédelmi Bizottmánya által úgy ez országbeli, mint a külföldi illető hatóságok megkerestetnek, ...

      /Magyarország Honvédelmi Bizottmányának tagja ...

      Budapest, [1848. október - december]

                Nyh.n, ny. n.; 37.6 x 24.8 cm, 1 o.

                0817/Nyt

1848 november

242. Blätter vom Baume der Erkenntniss. Dargereicht an die Söhne Adams, bevor sie noch aus dem Paradiese der reistes Freiheit gejagt werden. ...

      /Ein Tochter Eva's.

                H. n., [1848. november eleje]

                [Pest], Eisenfels Rudolf;

                44.1 x 30.3 cm, 2 o.

                3242/Nyt

243. Olmützer Katechizmus. ...

      Krieg! Krieg! und nichts als Krieg! ...

      /D. K. t.

                H. n., [1848. november]

                [Pest], Lukács László és Társa;

                41.9 x 56.3 cm, 1 o.

                3244/Nyt

244. Steckbrief für die ganze Hofbagage. ...

      /Traugott Thuerecht, Volksjustizrath.

                H. n., [1848. november]

                [Pest], Eisenfels Rudolf;

                43.9 x 30.2 cm, 1 o.

                72.20.1/Nyt, 0827/1-2/Nyt

245. Kapitulacya, która miedzy Jego Excel­lencya komenderujacym generalem Baro­nem Hammerstein z jednéj, ...

      /Hammerstein F. M. L. kommenderujacy. Karol Czetsch c. k. Radza nadworny. Michal Gnoinski m. p. ...

      Lwow, 1848. november 2.

                Nyh. n., ny. n.; 41.7 x 26 cm, 1 o.

                6431/Nyt (l)

Fegyverszüneti feltételek a lwowi nem-zeti gárda számára.

246. November 3-ára virradóra sürgöny utján következő levelet kaptam: Lukács Sándor Győr városi kormánybiztos urnak!

     Miután az ön kormánybiztosi hatósága alatt álló, azon gyáva Győr városi nemzetőrök, kik e' folyó év October 30-án véghezvitt Schwehati csata alkalmával megszaladván ... azon gyáváktól fegyvereiket elszedetni, ‘s ezeket további rendelkezés végett a komáromi várba szállitani sziveskedjék. ...

      /Csányi László m. k. kir. biztos.

      Pozsony, 1848. november 2.

702


      E' rendeletnél fogva keményen parancsolom: ...

      Győr, 1848. november 3.

      /Lukács Sándor m.k. teljes hatalmu nemzet- és kormány-biztos.

                Nyh. n., ny. n.; 44.8 x38 cm, 1 o.

                0788/Nyt

Lukács Sándor a schwechati csata al-kalmával "megszaladt" győri nemzet-őrök lefegyverzésére ad utasítást.

247. An die Einwohner der Stadt Pesth. Nach­dem bishero nicht so viel Arbeiter, als täglich unfehlbar nothwendig sind, ...

      /Durch die Behörde.

      Pest, 1848. november 4.

                Nyh. n., ny. n.; 36 x 26.4 cm, 1 o.

                0789/Nyt

Felszólítás Pest város lakóihoz, jelenjenek meg a városerődítési munkálatoknál.

248. Mi Első Ferdinánd, Isten kegyelméből Ausztriai Császár, ... Tetszett a' mindenható Istennek azon időszakot, melly a' Mi Magyar koronánkhoz tartozó országaink alkotmányos szabadságainak nevezetes kiterjesztését jegyezi, ...

      /Ferdinánd s. k.

      Olmütz, 1848. november 6.

                Nyh. n., ny. n.; 37.2 x 24.5 cm, 2 o.

                6122/Nyt, 0029/Nyt, 0181/Nyt,              7286/Nyt (n)

V. Ferdinánd közzéteszi Windisch-Grätz Alfréd főparancsnoki kinevezését; engedelmességre szólítja fel az ország lakosságát; követeli a a papírpénzek kibocsátásának, a toborzásoknak, és a népfölkeléseknek a beszüntetését; az országgyűlést törvénytelennek, valamint Kossuthot és a többi vezetőt hazaárulónak nyilvánítja.

249. An die Deutschen nach Recht und Frei­heit strebenden Brüder!

      /Nyomatása megengedtetik, Csány László, királyi Biztos. P. Giron, Division-Commandant von Wien. Emil Vhevera, Akademiker. Hermann Winkler, Frei­schärler aus Schleswig-Holstein.

      Pozsony, 1848. november 6.

                [Pest], Trattner-Károlyi; 41 x 48 cm, 1 o.

                72.12.1/Nyt

250. Magyar koronám Országainak földmíve­lő lakosaihoz. ...

      /Ferdinand s. k.

      Olmütz, 1848. november 7.

                Nyh. n. ny. n.; 37.8 x 52.9 cm, 1 o. és   42.7 x 52.9 cm, 1 o.

                0030/1-2/Nyt; 0033/1 és 2780/Nyt (tip.                 variáns); 0791 és a 0790 /Nyt (n);          0792/Nyt (sz)

V. Ferdinánd kiáltványában ígéretet tesz arra, hogy a robotot és a dézsmát nem állítja vissza; felszólítja a lakosságot, csatlakozzanak a hadseregeihez és segít-sék azokat a rend helyreállításában.

251. Szózat magyarhon lelkes leányaihoz!

      A hon iránti kötelesség egyaránt illet honfit és honleányt, - amazok fegyverre, ezek ápolásra hivatvák. A Lajthai magyar seregnek hoszás [!] táborozásból eredő fehérruha nemü szükségének pótlása egyikévé vált legszorgosabb gondjaimnak s teendőimnek. ...

      /Csány László, királyi biztos.

      Pozsony, 1848. november 10.

                Nyh. n., ny. n.; 35.8 x 21.2 cm, 1 o.

                98.2.1/Nyt, 0031/Nyt

252. Altábornagy Moga és minden Magyarországon lévő cs. k. Generalisok, Stábális- és katonatisztekhez. ... azon utósitást bocsáj­tottam Önhez, hogy maga személyesen az Altábornagy úr Bécs előtt lévő táboromnál megjelenjen; ... az ellenszegülők a' hadi törvény legszigorúbbb alkalmaszta­tása alá fognak vettetni. ...

      /Herczeg Windisch-Grätz Alfréd, Tábornagy.

      Schönbrunn, 1848. november 12.

                Nyh. n., ny. n.; 44.5 x 56.6 cm, 1 o.

                0032/Nyt, 5652Nyt és 72.13.1/Nyt;       7287/Nyt (n)

253. Rendelet. 1-ör. A' sánczolás holnap reggel 8 órakor a' pinnyédi erdőnél, az ujvárosi temetőnél. a' majoroki disznószállásoknál, a' galambvendégfogadónál. ‘s a' sárádi pusztánál teljes erővel megkezdetik. 2-or. ...

      /Lukács Sándor m. k. teljes hatalmu nemzet- és kormány-biztos.

      Győr, 1848. november 12.

                Nyh. n., ny. n.; 33.5 x 35.7 cm, 1 o.

                0111/Nyt

703


254. Hölgyei Egernek, s vidékének! Ti, ha elődeitek erényét öröklétek, nem lehettek köréből azoknak, kik hatásukat a ház szűk falaival hiszik kórlátozottnak! ...

      /Az egri honvéd-egyesűleti bizottmány.

      Eger, 1848. november 12.

                Nyh. n., ny. n.; 28 x 21,5 cm, 2 o..

                0793/Nyt

255. Herczeg Windischgrätz Alfred, császári és királyi Tábornagy, ... Szózatja. Magyarország és Erdély minden ajkú és rendü lakosaihoz. Magyarország és Erdély Lakosai! ... Ö Felségének legmagasabb parancsára, a' ki a' Ti Királyotok, és Nagy-Fejedelmetek, fogok egy vitéz és hiv hadsereggel hazátokba lépni, nem ellenséges szándékkal, hanem a' végre, hogy a' pártütést legyőzzem, ...

      /Herczeg Windischgrätz Alfred s.k. császári királyi Tábornagy.

      Schönbrunni főhadiszállás, 1848. november 15.

                Nyh. n., ny. n.; 43.5 x 53.8 cm, 1 o. és 43.3 x 57.6 cm, 1 o.

                0033/2-3/Nyt, 0182 és 72.14.1/Nyt (m-n);             99.341.1/Nyt (m); 0794/Nyt (n)

256. Hirdetés. Miután Róka József Csanádi Kanonok ... levelében a' katonai hatóságot törvénytelennek nyilvánitván a' fennérintett Vármegyét ezen hatoság iránti engedetlenségre felszolitja; ugyanazért az összes hadi Tanács fennevezett Róka József Kanonokot Pártütőnek és törvényen kivülinek ezennel kinyilatkoztatja.

      /Az összes cs. kir. Temesvári Hadi Tanácstól.

      Temesvár, 1848. november 19.

                Temesvár, Beichel József;

                34.4 x 19.7 cm, 1 o.

                2875/Nyt

257. [Újság]

      Közlöny Hivatalos lap. Budapest, 163. sz.[ám] Hétfőn, november 20. 1848. Felelős szerkesztő Gyurmán Adolf.

      Budapest, 1848. november 20.

                [Buda], Egyetemi Nyomda; 51 x 34 cm,

                4 o.

                7157/Nyt

258. Haus No.706 Patrouille-Vorladung. Mit Zustellung dessen ist jeder Stadtbewohner ... für den Ersatzmann sind 18 kr. Conv. Münze zu entrichten.

      /Pr.-Richter-Amt.

                [Buda] Ofen, Taban, 1848. nov. 21.

                Nyh. n., ny. n.; 11,2 x 19,3 cm, 1 o.

                2178/Nyt

Idézés a város lakosságához éjszakai jár-őrszolgálat ellátására.

259. Rendelet. 1-ször. A' mái naptól kezdve a' Győr városi csizmadia-czéh a' magyar hadsereg számára hetenkint legalább 700 pár rövid száru jó minőségü rámás csizmát, - ...

      /Lukács Sándor s.k. teljes hatalmu nemzet- és kormány-biztos.

      Győr, 1848. november 26.

                Nyh. n., ny. n.; 44,4 x 37,0 cm, 1 o.

                76.89.1/Nyt

A csizmadia, szabó, kesztyűcsináló, gombkötő, szűcs, szíjgyártó és német varga céhek katonai felszereléskészítéséről intézkedő rendelet.

260. Die Nationalvertreter und das Oberhaus an die Völker Ungarns. ...

      /Ladislaus Csány, Ober-Landes-Commissär.

      Budapest, 1848. november 29.

                [Pozsony], Belnay's Erben;

                45.3 x 59 cm, 1 o.

                2088/Nyt

261. Hírdetmény. Van szerencsénk tisztelt közönségünket ezennel értesiteni: miszerint ... lapunk jövő évi szerkesztését Nyári Pál közremunkálása mellett Jókai Mór fogja által venni ... A "Pesti Hirlap" leendő szerkesztőségének nyilatkozata.

      /Jókai Mór, a "Pesti Hirlap" leendő szerkesztője.

      Pest, 1848. november 30.

                Nyh. n., ny. n.; 30 x 21,5 cm, 2 o..

                0188/Nyt

262. Wie das Volk im Jahre 1848 betet! Die zehn Gebote. ...

                H. n., [1848. november - december]

                [Pest], Eisenfels Rudolf; 43.3 x 26.6 cm, 1 o.

                3243/Nyt

704


1848 december

263. Mi Első Ferdinánd, Isten kedvező kegyelméből Ausztriai császár, Magyarország és Csehország e néven ötödik, ... Visszatekintve uralkodásunk tizenhárom évvel meghaladott folyamatára, megnyugtató Reánk nézve azon tiszta öntudat, ...

      /Ferdinánd. Ferencz Károly.

      Olmütz, 1848. december 2.

                Nyh. n. ny. n.; 42.6 x 26 cm, 1 o.

                3323/Nyt, 0796/Nyt (n)

V. Ferdinánd lemond a trónról, valamint Ferenc Károly a trónutódlásról.

264. Wir Ferdinand der Erste, von Gottes Gna­den Kaiser von Oesterreich; König von Hungarn und Böhmen, ... Alls Wir nach dem Hintritte Unseres Vaters, ...

      /Ferdinand. Franz Carl. Schwarzenberg.

      Olmütz, 1848. december 2.

                [Bécs], k. k. Hof- und Staats-Druckerei; 42 x 24.8 cm, 2 o.

                7917/Nyt

265. Mi Első Ferencz-József, Isten kedvező kegyelméből Ausztriai Császár, ... Miután Fenséges Nagybátyánk, ő Felsége I. Ferdinánd Császár, Magyar és Csehországok e' néven Ötödik Királyának, mai napon kelt legmagasb Manifestumában kimondott indító okonál fogva tetszett, ... leköszönni, ...

      /Ferencz József s. k.

      Olmütz, 1848. december 2.

                Nyh. n., ny. n.; 37.4 x 25 cm, 2 o.

                0172/Nyt; 0798/Nyt, 0800/Nyt (n);       0797/Nyt (m-n)

Ferenc József magát osztrák császárnak és magyar királynak nevezve bejelenti trónra lépését.

266. Nr. 6134 /M. K. An die k. k. Armee. Seine Majestät der Kaiser Franz Joseph I. hat den Thron Seiner Väter bestigen. ...

      /Gordon m. p. General-Major

      Kremster, 1848. december 2.

                Temesvár, Beichel József;

                40.4 x 24.2 cm, 1 o.

                0799/Nyt

Gordon kiáltványa a cs. kir. hadsereghez Ferenc József trónralépése alkalmából, megingathatatlan hűséget kér az ifjú császár iránt.

267. 89-dik szám. Aránylagos kivetése a megyék, kerületek s kir. városok által kiál­litandó honvédseregnek, 127 lélekre két ujonczot számitva.

                H. n., é. n., [1848. december 3.] (?)

                Nyh. n., ny. n.; 41.7 x 25.9 cm, 2 o.

                0818/Nyt

268. Wir Franz Joseph der Erste, von Gottes Gnaden Kaiser von Oesterreich; ... Haben in dem Anbetrachte, dass die bisher in den militärisch-conscribirten Provinzen ...

      /Franz Joseph. Franz Graf Stadion.

      Olmütz, 1848. december 5.

                [Bécs], k. k. Hof- und Staats-Druckerei; 45 x 28.5 cm, 4 o.

                7916/Nyt

A fennálló újoncozási előírások ideigle-nes változtatásáról szóló rendelet.

269. 112-ik szám. Országgyűlési határozat.

      Az országba magány uton beküldözgetett nyomtatványokból tudomására jutott az országgyülésnek, mikint 1-ső Ferdinánd ausztriai császár s Magyarországnak e néven 5-ik királya, ... ausztriai császári trón­járól lemondván, ... kinyilatkoztatta, hogy testvéröccse Ferencz Károly főherczeg az ausztriai császári koronáról legidősb fiának Ferencz József főherczegnek javára szintugy lemondott. ... az országgyűlés híre, tudta s megegyezése nélkül a magyar királyi szék birtokával senki egyoldalúlag nem rendelkezhetik. ...

                H. n, [1848. december 6.]

                Nyh. n., ny. n.; 41 x 25.7 cm, 3 o.

                3233/Nyt

270. Felsőerdélyi hadsereg napi parancsa. Egy hadsereg mozgóvá tételére ...

      /Bem [József] s.k.

                H. n., [1848. december 6. k.]

                Szatmár, Fuksz Adolf; 41 x 26 cm, 1 o.

                0891/Nyt.

Bem első napiparancsa a hadsereghez ellátás és felszerelés tárgyában.

271. Az igazaké és a bátraké a győzedelem! Sürün érkeznek a hírek, hogy az ellenség ez majd ama' határszélen fegyveresen be­tört. És e hirek eddig elég ritkán teljesedtek be. Legujabb hir, hogy Schlik ausztriai

705


tábornok vezérlete alatt egy hadsereg szállta meg Bártfát, Sáros megyében. ...

      /Az országos honvédelmi bizottmány.

      Budapest, 1848. december 9.

                Nyh. n., ny. n.; 39 x 24.2 cm, 1 o.

                74.95.1/Nyt

272. Erklärung der königlich ungarischen Armee an der obern Donau. ...

      /Ladislaus Csány. Regierungscommisär. Arthur Görgei, Generalmajor.

      Pozsony, 1848. december 10.

                Nyh. n., ny. n.; 36 x 22.6 cm, 1 o.

                90.35.1/Nyt

Görgei és Csány nyilatkozata a "feldunai magyar királyi hadsereg" nevében, amelyben kijelentik, hogy senkit sem ismernek el királynak, akinek uralkodását az ország nem ismeri el.

273. Herczeg Windischgratz Alfred, császári királyi Tábornagy, ... Proclamatiója. Magyarország és Erdély lakosai! Mi czélból lépek hazátokba, f. e. November 13ról kelt Szózatomból nyilvános. ...

      /Herczeg Windischgrätz s. k., császári királyi Tábornagy.

      Schönbrunn, 1848. december 13.

                1. példány [Bécs], cs. k. könyvnyomtató-               intézetben; 44.1 x 27.7 cm, 1 o. (m)

                2-3. példány Nyh. n., ny. n.;

                44.1 x 27.7 cm, 1 o. (sz) és (n)

                0035/1-3/Nyt, 72.15.1/Nyt

Windisch-Grätz közli, hogy hadseregé-nek előőrsei átlépték a magyar határt a törvényes rend helyreállítása érdekében.

Szemere Bertalan 1848. december 13-i kormánybiztosi kinevezéséről megjelent hirdetményt l. 1848. december 16-nál.

274. Herczeg Windischgrätz Alfred, császári királyi tábornagy, ... Proclamatiója Magyarország és Erdély földmivelő népéhez. Folyó esztendő November 7-kén kelt legfelsőbb Manifestom által, arról már biztositva lettetek, hogy a' robot és dézma megszün­tetéséröl 1848-ki Aprilban alkotott és Ő Felsége által szentesitett törvények fen fognak tartatni. Ezen biztositást megújitom mostanában dicsőségesen ur­rakodó királyunk és urunk, Első Ferencz József Ő Felsége, legmagasb parancsolatjából is, ...

      /Herczeg Windischgrätz s. k. császári királyi tábornagy.

      Schönbrunn, 1848. december 14.

                Nyh. n., ny. n.; 41 x 25.3 cm, 1 o.

                0178/Nyt, 0036/Nyt (tip. variáns); 0471,               7288 és 72.16.1/Nyt (n)

275. Wir Franz Joseph der Erste, von Gottes Gnaden Kaiser vin Oesterreich; ... Unsere tapfere und treue ferbische Nation hat sich zu allen Zeiten durch Anhänglichkeit an Unser kaiserliches Haus und durch hel­denmüthige Gegenwehr gegen alle Feinde Unseres Thrones und Unserer Reiche rühmlichst hervorgethan. ...

      /Franz Joseph. Franz Graf Stadion.

      Olmütz, 1848. december 15.

                Temesvár, Beichel József;

                33.6 x 21.7 cm, 1 o.

                0803/Nyt

Ferenc József megerősíti tisztségében Josif Rajacic pátriárkát és Stevan Sup­ljikac szerb vajdát; a béke helyreállítása után "nemzeti beligazgatást" ígér a magyarországi szerbeknek.

276. A' honvédelmi bizottmány Szemere Bertalan honvédelmi bizottmányi tag úrnak. Miután a' Kassa melletti veszteség a hazát méltán nagy aggodalomba ejtette, s az ország épsége megkivánja, hogy Schlik a maga seregével előnyomulásában ne csak meggátoltassék, hanem kiveretessék, sőt megsemmisitessék, ...

      /A honvédelmi bizottmány Kossuth Lajos, elnök.

      Pest, 1848. december 13.

      Felhivás és rendelet. Az ország' kormányát, mely az országos honvédelmi bizottmány, meglepte Schlik rabló seregének Kassáig előnyomulása. A Kassai csata nem válik dicsőségünkre. Az nem lenne elég, ama rabló sereget előnyomulásában fentar­toztatni, vagy kiverni édes hazánkból, hanem meg kell semmisítenünk. ...

      /Szemere Bertalan, felső magyarországi teljes hatalmú kor. biztos.

      Miskolc, 1848. december 16.

                Nyh. n., ny. n.; 37.4 x 45.6 cm, 2 o.

                90.34.1/Nyt

277. So eben ist mir nachfolgender, von Sr. Durchlaucht dem commandirenden Herrn Feldmarschall Fürsten zu Windischgrätz

706


an se Majestät gerichteter Bericht über die bereits Stattgefundenen Operationen gegen Ungarn zugekommen. ...

      /Welden, Feldmarschall-Lieutenant, Civil- und Militär-Gouverneur.

      Bécs, 1848. december 17.

      Euere Majestät! ...

      /Alfred Fürst Windischgrätz, Feld-marschall.

      Petronell, 1848. december 16.

      Armee-Bulletin vom 17. December 1848.

                [Bécs], k. k. Hof- und Staats-Druckerei; 44.2 x 56 cm, 1 o.

                0804/Nyt

Császári hadijelentés a Magyarországi hadműveletek megkezdéséről.

278. A magyar néphez. A népfelkelés és szabad mozgó (guerilla) csapatok iránt. A szabadság harczának népharcznak kell lennie. Ekkor a nép győzhetetlen. ...

      /Az országos honvédelmi bizottmány.

      Budapest, 1848. december 18.

                [Pest], Landerer Lajos és Heckenast       Gusztáv; 40.6 x 25 cm, 1 o.

                72.1.1/Nyt

279. Magyarország törvényhatóságainak.

      A mozgó nemzetőrség kiállítása és alkalmazása tárgyában a Közlöny 190-dik számában kiadott rendeletnek kiegészité­seül ezennel közhirré tétetik: ...

      /Kossuth Lajos, a honvédelmi bizottmány elnöke.

      Budapest, 1848. december 18.

                Nyh. n., ny. n.; 39.6 x 24.6 cm, 1 o.

                90.33.1/Nyt

280. Rendeletek. I. Magyarország törvényhatóságainak A' mozgó nemzetőrség kiálli­tása és alkalmazása tárgyában, a' Közlöny 190-ik számában kiadott rendeletnek kiegészitéseül közhírré tétetik: ...

      /a honvédelmi bizottmány elnöke Kossuth Lajos

      II. A' népfölkelés és szabad mozgó (guerilla) csapatok. A' szabadság har­czának népharcznak kell lennie. Ekkor a' nép győzhetetlen: ...

      /Az országos honvédelmi bizottmány.

                H. n., [1848. december 18.]

                Nyh. n., ny. n.; 36 x 20.9 cm, 2 o.

                90.29.1/Nyt

281. Nyilt rendelet. Mellynél fogva a' haza minden lelkészeinek ezennel meghagya­tik: hogy ezen rendelet vételétől kezdve a' reánk következő uj év ünnepéig bézárólag, minden isteni tisztelet napján: a' haza szabadsági harczában elesett lelkes hű honfiak emlékének a' catholikusoknál ‘s görög hi­tüeknél, szent mise áldozatot szolgáltatni, a' többi felekezetüeknél pedig isteni tiszteletet tartani el ne mulasszák, ...

      /A' honvédelmi bizottmány elnöke Kossuth Lajos.

      Budapest, 1848. december 22.

                Nyh. n., ny. n.; 39.4 x 23.2 cm, 1 o.

                90.31.1/Nyt, 90.32.1/Nyt

282. Magyarország népeihez. A mindenható Isten - a szabadság - a népek Istenének nevében! Amen. Magyarország népei sza­baddá lettek a mult martiusi napokban. A szabadságot a nemesség adta meg. Ő hozta ezen áldozatot. ...

      /Az országos honvédelmi bizottmány nevében Kossuth Lajos s. k. elnök.

      Pest, 1848. december 22.

                [Pest], Landerer Lajos és Heckenast       Gusztáv; 38.8 x 24.7 cm, 4 lap, 3 írott o.

                2391/Nyt, 79.53.1/Nyt, 0038/c/Nyt;      0038/a, 72.393.1/Nyt (tip. variáns)

Kossuth hadba hívó kiáltványa, melyben földet ígér a hadirokkantaknak.

283. Szózat a' néphez. Nevében az elárult Hazának szólok hozzátok magyarok, barátaim!...

      /Csány László s.k. főkormánybiztos

      Győr, 1848. december 22.

                Nyh. n., ny. n.; 45 x 37.3 cm, 1 o.

                0806/Nyt, 2803/Nyt

Elvárja az ellenség nyugtalanítását, élel-miszereinek, fegyvereinek, társzekerei-nek elfogását, foglyok ejtését; ahol csak tehetik, a "jó szolgálatokat" pénzjuta-lommal is honorálják.

284. Proclamatio. E perczben mutattatott be nekem egy felhivás, mellyben a' pártütők egyik biztos, Lukács Sándor, a' népet Ő császári királyi Felsége hadserege ellen fellázitani merészkedik, ...

      /Herczeg Windischgrätz Alfred, császári királyi Tábornagy.

      Szentmiklósi tábor, 1848. december 26.

                Nyh. n., ny. n.; 37.8 x 26.4 cm, 1 o.

                90.30.1/Nyt

707


 

Windisch-Grätz tábornagy statáriumot hirdet a népfelkelők ellen.

285. 6. Armee-Bulletin. Zu Folge eben ange­lengten Anzeige des commandirenden General-Feldmarschall-Lieutenans Puch­ner aus Hermannstadt, ...

      /Berger m. p., F. M. L.

      Arad, 1848. december 14.

      /Welden, Feldmarschall-Lieutenant.

      Bécs, 1848. december 28.

                Mailand, k. k. Druckerei;

                41.2 x 23.7 cm, 1 o.

                6840/Nyt

Hadijelentés a császári hadak erdélyi hadmozdulatairól.

286. [Gyászjelentés]

      Mi, Kosztolányi Móric alezredes, Kosztolányi Károly százados és Kosztolányi Luiza ... tudatjuk veletek ... hogy testvérünk Kosztolányi Péter ‘a dunántúli önkéntes mozgó nemzetőrsereg századosa ... ‘a Magyarfalvi ütközetben kapott sebe következtében ... élte 41 évében elvérzett!

      Pozsony, 1848. december 28.

                Besztercebánya, Machold Fülöp;

                21,6 x 27,2 cm, 1 o..

                6838/Nyt

287. Magyarország népeihez. Nem elég, hogy Kossuth Lajos és czinkosai Magyarországot roppant számu papirospénzzel elárasz­tották; nem elég, hogy urunkat királyunkat ‘s az egész uralkodó családot hazúg és gyalázatos felhivásaiban rágalmazni és becsteleníteni merészkedik ...

      /Herczeg Windischgrätz Alfred, császári királyi tábornagy.

      Győr, 1848. december 29.

                Nyh. n., ny. n.; 38.5 x 51.3 cm, 1 o.

                0174/Nyt, 0040/1-2/Nyt; 7604/Nyt (n)

Windisch-Grätz Kossuth Lajost, az Or-szágos Honvédelmi Bizottmány vala-mennyi tagjait és a kormánybiztosokat "törvényen kivülieknek és földönfutók-nak" nyilvánítja.

288. 9. Armee-Bulletin. So eben erhalte ich von Sr. Durchlaucht dem Feldmarschall Fürsten zu Windischgrätz aus dem Hauptquartier Raab vom 30. December nachfolgenden Hochdemfelben zugekom­menen Siegesbericht des Feldmarschall-Lieutenants Baron Jellacic ...

      /Militär- und Civil-Gouverneur: Freiherr v. Welden, Feldmarschall-Lieutenant.

      Bericht des Feldmarschall-Lieutenants Ba­ron Jellacic an Seine Durchlaucht den Herrn Feldmarschall und Armee-Ober-Comman­danten Fürsten zu Windischgrätz. ...

      /Jellacic m. p. Feldmarschall-Lieutenant.

                H. n., [1848. december 30.]

                [Bécs], k. k. Hof- und Staatsdruckerei;    44 x 28.2 cm, 1 o.

                0807/Nyt

Császári hadijelentés a móri csatáról.

289. Magyarország kormánya kimozdul Budapestről: mert az országgyülése nemes kötességének hitte, még a zavar s megalkuvás lehetőségétől megóvni azon férfiakat, kiket parancsa a kormány élire állitott, ... Magyarország kormánya Debreczenbe vette állomását, onnan fog épen ugy mint eddig Budapestről mindent a haza javára elintézni. ...

      /A honvédelmi bizottmány elnöke.

                H. n., [1848. december 31.]

                Nyh. n., ny. n.; 42.4 x 26.4 cm, 1 o.

                72.21.1/Nyt

290. A képvis lőház [!] dec. 31-ki esti ülésének, mellyben a felsőház tagjai is részt vettek jegyzőkönyvi kivonata. ... az országgyülése és kormánya Debreczenbe által tétessék, és minden törvényhatóságok ezentul is az ország kormányának engedelmeskedni tartozzanak. ... Schlick hátrál! ...

      /A honvédelmi bizottmány.

      Pest, 1848. december 31.

                Nyh. n., ny. n.; 51 x 33.8 cm, 1 o.

                6801/Nyt, 0112/Nyt

291. 460/ R. P. K. Az országos honvédelmi bizottmánytól. Ideiglenes rendelet az útlevelek tárgyában. A belbéke biztos fentartása végett rendeltetik. 1-őr. Az ország határán át-, ki- és be-utazók s az ország kebelében bárhol járók, kivétel nélkül, érvényes utlevéllel ellátva lenni köteleztetnek. ...

      /Az országos honvédelmi bizottmány tagja Madarász László.

                H. n., [1848.december vége]

                Nyh. n., ny. n.; 41.9 x 25.9 cm, 2 o.

                0042/Nyt

708


292. 460/R. P. K. Az országos honvédelmi bizottmánytól. Kraszna vármegye egyetemének. Az utazók és vándorlókra nézve kiadott rendelet másolata azzal tétetik önöknek mellékletben által, hogy ezen szabályokat pontosan megtartván, egyszersmind felügyelettel legyenek, miként 1-ör. Az utlevelet kérő egyén közadóját rendesen lerótta-e? 2-or. Nem tartozik-e katonai sorozat alá? ...

      /Az országos honvédelmi bizottmány tagja Madarász László.

                H. n., [1848. december vége]

                Nyh. n., ny. n.; 40.3 x 26 cm, 1 o.

                0842/Nyt

1849

293. [Költemény]

      Magyar hadi dalok 1. Riadó. - 2. Hős-dal. - 3, Magyar táborra induló. - 4, Nép-dal.

      Buda-Pest, 1849.

                [Buda], Bucsánszky Alajos;

                21.1 x 12 cm, 2 lap, 8 o.

                72.2.1/Nyt

294. Gebet für die k.k. Soldaten in Jahre 1849. ...

                H. n., [1849.]

                Nyh. n., ny. n.; 18.5 x 10.9 cm, 1 o.

                7278/Nyt

295. Bericht über die Verfassung der k. k. Ingenieur-Akademie in Wien.

                [Bécs, 1849.]

                [Bécs ], Mechitharisten-Buckdruckerei;   39.5 x 24.8 cm, 4 o.

                96.119.1/Nyt

1849 január

296. A honvédelmi bizottmánytol. Nyilt rendelet minden törvényhatóságoknak, tisztviselőknek, sereg és várparancsnokoknak ‘s az ország bármelly részeiben működő kormánybiztosoknak. Hazánk jogszerű szabadságát védő vitéz seregeink a fővárosnál állanak. ...

      /az ország kormányzatával megbizott honvédelmi bizottmány nevében Kossuth Lajos.

      Pest, 1849. január 1.

                Nyh. n., ny. n.; 39.7 x 24 cm,

                2 lap, 1 írott o.

                0840/Nyt

Az országgyűlés és az Országos Honvé-delmi Bizottmány Debrecenbe költözésé-ről tudósító hirdetmény.

297. Proclamatio. A pártütő csapatok Parendorftól, Mosonyon ‘s Győrön keresztüli futásokban nemcsak rablók módjára több falukat leégettek, elpusztitottak, a' nyugott és józan gondolkozásu falusi és városi lakosokat sarczolták, ...

      /Herczeg Windischgrätz Alfred s.k., cs. kir. tábornagy.

      Kócsi tábori főhadiszállás, 1849. [jan.] 1.

                Nyh. n., ny. n.; 38,3 x 51,5 cm, 1 o.

                0041/Nyt

Kossuth Lajos és hívei ingó és ingatlan vagyonának zár alá vételéről.

298. An die Bewohner der Hauptstadt Budapest. Die Bewohner der Hauptstadt können ganz beruhigt sein. ...

      /Ladislaus Csányi m. p. Ober-Landes-Commissär.

      Budapest, 1849. január 2.

                Nyh. n., ny. n.; 37 x 23.5 cm, 1 o.

                0841/Nyt

Csány László felhívása Budapest lako-saihoz: őrizzék meg nyugalmukat, vala-mint tudatja, hogy az országgyűlés Deb-recenbe költözik.

299. Fölhivás Erdély minden lakosaihoz. A magyar hadsereg, mely másod izi bevonulása óta e hon területét dühöngve, pusztitva, elterjedt ellenségtől szabadítani, és igy a törvények iránti tiszteletet, személy s vagyonbeli bátorságot, mely több hónapok óta számüzve volt, helyreállitani a legvitézebb elszántsággal törekszik, - ...

      /Beöthy Ödön K. Biztos

      Kolozsvár, 1849. január 6.

                Nyh. n., ny. n.; 40.9 x 25.3 cm, 1 o.

                0043/Nyt

709


Az erdélyi vadászcsapatok felállításáról és megszervezéséről kiadott hirdetmény.

300. Proclamatio. Egy hív és vitéz sereg élén, melly előtt a' lázadók csoportjai, miután tetemes csapásokat szenvedtek, mindenütt megfutamodtak, Magyarország fővárosát megszállottam. ... jelszavam: a' lázadók megsemmisítése - segítség és védelem ő Felsége hű alattvalóinak.

      /Herczeg Windisch-Grätz Alfred császári királyi Tábornagy.

      Budai tábori főhadiszállás, 1849. január 7.

                Nyh. n., ny. n.; 43,5 x 54 cm

                72.17.1/Nyt (m-n)

301. Kundmachung. Von Sr. Durchlaucht dem k. k. Feldmarschall Fürsten zu Windisch­grätz, Kraft dem Hochdemselben Aller­höchst verliehenen ausgedehnten Voll­machten zum Militär-District-Comman­danten des Pesther Comitates ...

      /Ladislaw Graf Wrbna m. p., Feldmarschall-Lieutenant und Commandant des 2. Armee­corps.

      Pest, 1849. január 7.

                Nyh. n., ny. n.; 46.7 x 28.6 cm, 1 o.

                0843/Nyt

Wrbna kihirdeti Pest, Buda városokra és Pest, Esztergom, Fejér megyékre vonat-kozóan a hadiállapotot, a nemzetőrség ideiglenes feloszlatását, a fegyverek be-szolgáltatását, és megtiltja a magyar or-szággyűléssel valamint a Honvédelmi Bi-zottmánnyal való mindennemű érintkezést.

302. Ő császári királyi felsége első Ferencz József legmagasb meghagyásából ő her­czegsége Windischgrätz Alfred cs. kir. tábornagy ur által Buda, Pest, és Ó-Buda városok részére királyi biztosul neveztetvén ki, azt e városok öszes lakosaival azzal akarom tudatni: ...

      /Havas József m. k. kir. biztos.

      Pest, 1849. január 8.

                [Pest], Landerer Lajos és Heckenast       Gusztáv; 37.4 x 46.7 cm, 1 o.

                2806/Nyt (m-n)

303. [Formanyomtatvány]

      Meghagyatik minden házi gazdának, hogy ezen ívet - feljegyezvén reá saját nevét, az útcza és ház szám megnevezésével - idegen vendégeikkel mielőtt közöltetvén a város kapitányi hivatalnak adja be.

      /az igazgató bizottmányból.

      Debrecen, 1849. január 9.

               Nyh. n., ny. n.; 39.8 x 23.5 cm, 1 o.

                2388/Nyt

304. 14. Armee-Bulletin. Nach so eben einge­langtem Berichte des in Ober-Ungarn ope­rirenden galizischen Armee-Corps unter Feldmarschall-Lieutenant Graf Schlik vom 5. Jänner d. J., ...

      /F. M. L. Welden, Militär- und Civil-Gouverneur.

      Bécs, 1849. január 10.

                [Bécs], Ghelen'schen Erben;

                43.5 x 28.1 cm, 1 o.

                75.180.1/Nyt

305. Proclamatio a' Magyar lázadók vezérei alatt jelenleg még létező császári és királyi katonákhoz. ...

      /Herczeg Windischgrätz Alfred s. k. császári királyi Tábornagy.

      Budai tábori főhadiszállás, 1849. jan. 12.

                Nyh. n., ny. n.; 36.7 x 50 cm, 1 o.

                0470/Nyt, 5650/Nyt (m-n)

A honvédsereget elhagyó katonáknak közbocsánatot hirdető falragasz.

306. 14-dik hadi jelentés. Felső-Magyar­országban Gróf Schlik főtábornok vezérlete alatt működő Gallicziai hadsereg épen most hozzám beküldött, f. évi Január 5-ről szóló jelentése szerint ...

      /Herczeg Windischgrätz Alfred s. k. cs. k. tábornagy.

      Budai tábori főhadi szállás, 1849. jan. 12.

                Nyh. n., ny. n.; 36 x 48.6 cm, 1 o.

                0844/Nyt (m-n)

307. Rendelet az Abauj, Torna, Zemplén megyebeli községek Biráinak. A magyar haza és nemzet' ellensége még mindég Kassa városában székel, honnan a szomszéd megyékbe kirándulásokat tesz, a haza' hi­veit pusztitva, a haza' árulóit kímélve. Meghagyatik a községek Biráinak és elöl­járóinak: ...

      /Szemere Bertalan, felsőmagyarország' telyes hatalmu k. biztosa. [!]

      Miskolc, 1849. január 12.

                Nyh. n., ny. n.; 40 x 24.6 cm, 1 o.

                72.391.1/Nyt

710


308. Hirdetés. Ő Herczegsége a' császári királyi főtábornok ‘s hadi főparancsnok Windisch-Graetz Alfred Úr egy Bizottmányt a' végre alakitott, hogy azon egyéneknek, kik a' magyar pártütési mozgalmaknál, vagy semmi vagy csak kisebb mértékben részt vettek, igazolhatásukra alkalom nyujthassék. Ezen Bizottmány "Cs. kir. had-polticai központi Bizottmány" név alatt ... működését megkezdette; ...

      /A' cs. kir. Had-kerületi parancsnokság által.

      Buda, 1849. január 14.

                [Pest], Landerer Lajos és Heckenast       Gusztáv; 34.9 x 42 cm, 1 o.

                0845/Nyt (m-n)

309. Pestmegye és a Jász-Kun kerületek minden rendü lakosaihoz! Imádott hazánk egén vészfellegek tornyosultak. A közelebb időnek sajnálatos zavarjai között a közrend, csend és béke felbomolva; ... Herczeg Windischgrätz Alfréd, Ő Felségének, dicsőségesen országló I. Ferencz József törvényes királyunknak főhadvezére, és teljhatalmú képviselője hazánk szi­véig eljutott már, ...

      /Babarczy Antal m. k., Pestmegyében és a Jász-Kúnságban ideiglenesen k. kinevezett kir. biztos.

      Pest, 1849. január 15.

                [Pest], Landerer Lajos és Heckenast       Gusztáv; 22.8 x 35.9 cm, 1 o.

                6127/Nyt

310. Klapka ezredes szózata a hadsereghez. Bajtársaim! A hadsereg vezényletét, mely­lyre hő szeretett hazám bizalma felhivott, Mészáros hadügyminister úrtól-kinek érdemdús szolgálatit a kormány tulajdon székhelyén igényli, e mai napon átvévén - azt a hadsereg tudomására juttatom. ...

      /Klapka, ezredes.

      Tokaj, 1849. január 15.

                Nyh. n., ny. n.; 39.8 x 24.3 cm, 1 o.

                72.392.1/Nyt

311. Pest megyei és Jász kunság magyar honfitársaim! A' hatalmas királyi seregek diadalmas előnyomulásán elrémült részint gonosz lelkű emberek - kik eddig azzal rettegtettek titeket, hogy a' király (milly istentelen gondolat!) szabadságaitokat akarja fegyveres erővel eltiporni - most már azzal ámítanak és lázítanak, hogy a' magyart kiirtani, és a' magyar nemzetiséget megsemmisiteni akarná. ...

      /Babarczy Antal m. k., Pest megye, és a' Jász kun kerületekben ideiglenesen működő kir biztos.

      Pest, 1849. január 15.

                Nyh. n., ny. n.; 35.8 x 21.2 cm, 1 o.

                6128/Nyt

312. Pásztori levél a' magyarhoni kath. egyház' minden tisztelendő lelkészeinek, és a' minden renden levő, Krisztusban kedvelt katholikus hiveinknek az Urtól üdvet, áldást, és békességet! ...

      /A' magyar püspöki kar.

      Pest, 1849. január 20.

                [Pest], Lukács László és Társa;

                42 x 27.6 cm, 4 lap, 3 írott o.

                76.152.1/Nyt, 0175/Nyt (tip. variáns)

A magyarországi római katolikus püspö-ki kar többsége által aláírt pásztorlevél, mely felhívja a híveket a császári hadsereg támogatására.

313. 17. Armee-Bulletin. General-Major von Götz berichtet aus Mossocz vom 17. d. M., dass er nach Unterwersung des, durch seine Terraingestaltung sehr schwierigen Turoczer Comitates, ...

      /F.M.L. Welden, Militär-Gouverneur. Kaschau den 30. Jan. 1849. Schlik, F.M.L.

      Bécs, 1849. január 21.

                Nyh. n., ny. n.; 38.8 x 26.9 cm, 1 o.

                0469/Nyt

314. A képviselők a nemzethez. Az 1847/8-dik évi országgyülésen alkotott törvények a nemzetnek uj alkotmánya. Háromszáz évi küzdelmeinknek, tizennégy király esküje és hitlevele által biztositott de azok megszegése miatt soha valósággá nem válhatott függetlenségünknek biztos alapköve tétetett le e törvényekben. ...

      /Palóczy László korelnök. Asztalos Pál előadó.

      Debrecen, 1849. január 22.

                Debrecen Város Könyvnyomdája;

                37 x 22.5 cm, 2 o.

                2799/Nyt

315. Perczel győzött! Perczel tábornoktól a' honvédelmi bizottmányhoz következő örvendetes tudositás érkezett: ...

      /A' honvédelmi bizottmány.

711


      Debrecen, 1849. január 23.

                Nyh. n., ny. n.; 38.7 x 25.2 cm, 1 o.

                76.153.1/Nyt

316. Felhivás! Győzelem és diadal. Az ellenség két nap kétszer veretett meg. Ma következett volna a harmadik nap...

      /Szemere Bertalan, Felsőmagyarországi teljes hatalmú k. biztos és az ország honvédelmi bizottmány' tagja.

      Tokaj, 1849. január 24.

                Nyh. n., ny. n.; 41.3 x 26.6 cm, 1 o.

                6510/Nyt

317. Hirdetés. Miután a pártütők a törvényes kir. hatalom elleni ellenszegülést folytatnak, ...

      /Gróf Wrbna Ladislaw m. k., altábornagy s 2-ik hadsereg parancsnoka.

      Budapest, 1849. január 26.

                Nyh. n., ny. n.; 35.8 x 42.5 cm, 1 o.

                0846/Nyt (m-n)

Wrbna altábornagy a cs. kir. csapatok távozása után nyugalomra inti Pest-Buda lakóit.

318. 2276 sz./r Hirdetés. Pesten az agg­harczosok épületében f. é. Februarius hó 1-től naponta reggeli 9 órától az ottani országos szekerezési parancsnokságnál ... több vasas-, azután tüzérségi nehéz- és szekerezési közönséges hámos lovak és ugyan a vasas-lovak ... soroztatnak be.

      /A cs. kir. hadsereg Főhadparancsnokság által.

      Buda, 1849. január 29.

                Nyh. n., ny. n.; 33.2 x 43.7 cm, 1 o.

                72.18.1/Nyt, 0170/Nyt (m-n)

319. Hirdetés. Miután Csömy Zsigmond, ... a nála lévő lőfegyverre mutogatva nem átal­lotta az embereket lázadásra felingerelni, és veszélyes agyonlövéssel fenyegetni mind azokat, kik a pártütőkhez nem ragaszkodnak; ...

      /A cs. k. hadpoliticai középponti bizottság által.

      Buda, 1849. január 31.

                Nyh. n., ny. n.; 37.9 x 24.7 cm, 1 o.

                0044/Nyt

Csömy Zsigmond molnár halálos ítélete.

1849 február

320. Sechster Bericht des in Oberungarn ope­rirenden galizischen Armee-Corps des Herrn F. M. L. Grafen Schlik. Haupt­quartier Maad den 1. Hornung 1849. ...

                H. n., [1849. február 1.]

                Nyh. n., ny. n.; 37 x 26.2 cm, 1 o.

                0893/Nyt

Jelentés a január 22-23. között Tarcalnál és Keresztúrnál lezajlott ütközetről.

321. Kundmachung. Die Festung Leopold­stadt hat sich gestern, den 2. d. M. 9 Uhr Früh, nach einstündiger Beschiessung auf Gnade und Ungnade ergeben.

      /Kempen, Feldmarschall-Lieutenant und Militär-Distrikts-Commandant.

      Pozsony, 1849. február 3.

                Nyh. n., ny. n.; 22 x 36.3 cm, 1 o.

                2089/Nyt

Lipótvár (Nyitra vm.) erődje megnyitja kapuit a cs. kir. csapatok előtt.

322. 21. Armee-Bulletin. In Folge so eben er­haltener Depesche vom 3. Februar 1849 hat sich die Festung Leopoldstadt gestern den 2. um 9 Uhr Früh, nach einstündiger Beschies­sung, auf Gnade und Ungnade ergeben. ...

      /Der Civil- und Militär-Gouverneur. Wel­den, Feldmarschall-Lieutenant.

      Bécs, 1849. február 3.

                [Bécs], Ghelen'schen Erben;

                44.1 x 27.8 cm, 1 o.

                75.181.1/Nyt

323. Hirdetmény. Fő méltoságu Herczeg Win­dischgrätz cs. kir. Tábornagy ur által, legfelsőbb helyről nyert tellyhatalmánál fogva, Sopron, Moson, Vas, Győr, Zala, Somogy, Baranya, Tolna és Veszprém me­gyékre katonai kerületi parancsnokká neveztetvén, ...

      /Báró Burits m. k., Cs. Kir. Vezér Őrnagy. és Soproni kerületnek katonai parancsnoka.

      Sopron, 1849. február 3.

                Sopron, Lenek Sámuel; 38.6 x 48 cm, 1 o.

                0045/Nyt

324. An euch Bewohner der Zipfer Landes, richte ich bei meinem Durchmarsch diese zutrauungsvollen Worte; - an euch, die ihr eure Anhänglichkeit an Gesess und Vaterland, auch unter den lessten Schwi­

712


riegen Verhältnissen stetss unverändert bethätigt habt. ...

      /Arthur Görgey.

      [Lőcse] Leutschau-Lewoci, 1849. február 4.

                [Lőcse] Leutschau, J. Werthmüller;

                38.4 x 24.3 cm, 1 o.

                7908/Nyt (n-sz)

Görgey a Szepességen való átvonulása-kor nyugalomra szólítja fel a lakosságot.

325. Trauerrede auf den Tod Sr. Excellenz des Feldmarschall-Lieutenants Franz Phil. Grafen v. Lamberg gehalten bei den feier­lichen ... in der Domkirche zu Pressburg, am 6. Februar 1849, von Carl Heiller Domprediger zu St. Martin

      Pozsony, 1849.[február 6.]

                [Pozsony], Wigand Fridrik Károly;

                21 x 13.3 cm, 13 o.

                2090/Nyt

326. Az erdélyi térparancsnok urakhoz. Nagy fontosságu országos biztosi feladatomnak leglényegesebb részét a' béke vesztett Erdély nyugalmának vissza szerzési kötelessége teszi. Ennek eszközlése mulhatatla­nul megkivánja, hogy a' vérengző esemé­nyek által felzaklatott indulatok lecsendesit­tessenek, - és elkerültessék minden ok, mely azok kitörésére uj alkalmul szolgálhat. ...

      /Az egyesült Magyar és Erdélyország telj­hatalmu országos biztosa, Csány László

      Kolozsvár, 1849. február 7.

                34.1 x 20.9 cm, 1 o.

                Nyh. n., ny. n.; 0046/Nyt

327. A' roszhirt, miszerint a' Sándor császár nevét viselő gyalog ezredből az ellenség f. h. 6-án hajnalban 298-at, a' lovasságból 24-et - 2 három fontos ágyut, a' leg gazabb árulás következtében, melyet minden körülmények igazolnak - tegnapi hivatalos örvendetes tudositásoknál fogva könnyen felejthetni ...

      /Az egyesült Magyar és Erdélyország tell­hatalmu országos biztosa, Csány László

      Kolozsvár, 1849. február 9.

                Nyh. n., ny. n.; 39.3 x 22.2 cm, 1 o.

                0047/Nyt

328. Proclamation. Mit meinem Proclama­tionen vom 13. November und 13. December verflossenen, so wie vom 7. Jän­ner l. J., habe ich alle Bewohner Ungarns mit meiner zu lösenden Aufgabe: ...

      /Alfred Fürst zu Windischgrätz m. p., k. k. Feldmarschall.

      [Buda] Ofen, 1849. február 11.

                [Pozsony ?], Schmid Ferenc;

                31 x 19.5 cm, 1 o.

                2091/Nyt

Mindazokat, akiknél Kossuth-felhívást, levelet, újságot stb. találnak felségsértőként fogják elítélni; valamint Windisch­grätz figyelmezteti az óbudai zsidókat, hogy Kossuthtal, a honvédelmi bizott-mánnyal és a magyar országgyűléssel szakítsák meg a kapcsolatot.

329. Honpolgári szózat. Magyarok! Atyámfiai! Testvéreim! Nehéz időket élünk. Koporsót készítenek számunkra. ... vagyok felhatalmazva egy szabad csapat alakítására. - A csapat neve Rákóczi lesz.

      /Vasvári Pál s. k. ministeri titkár, az országos honvédelmi bizottmány kiküldöttje ...

      Nagyvárad, 1849. február 12.

                Nyh. n., ny. n.; 43.8 x 28.4 cm, 1 o.

                2801/Nyt

330. Javaslat rögtön ítélő hadi ‘s polgári vegyes biróságok felállítása, szerkezete, eljárása, - ‘s ítélete alá tartozó esetek meghatározása tárgyában. ...

      /Almásy Pál m. k. alelnök. Jegyzé Irányi Dániel m. k. jegyző.

      Debrecen, 1849. február 13.

                Debreczen Város Könyvnyomdája;

                36.8 x 24.8 cm, 3 írott o.

                90.27.1/Nyt, 72.19.1/Nyt (n);                                 90.89.1/Nyt (tip. variáns)

331. Kundmachung. Am 12. d. M. halb 7 Uhr Früh wurde am Glacis zwischen dem Franzens- und Schottenthore eine Rakette abgebrannt, ...

      /Vom k. k. Militär- und Civil-Gouverne­ment. Welden, Feldmarschall-Lieutenant.

      Bécs, 1849. február 13.

                [Bécs], k. k. Hof- und Staatsdruckerei;    44.3 x 57 cm, 1 o.

                0849/Nyt

Hirdetmény a Bécsben előfordult merény-letek tetteseinek kézrekerítése tárgyában.

332. Armee-Nachricht. Nach einem so eben im Hauptquartier eingelaufenen Berichte des Feldzeugmeisters Grafen Nugent aus essegg

713


vom 14. d. M. hat die 4500 Mann starte Gar­nison dieser wichtigen Festung an diesem Tage Vormittag 9 Uhr auf dem Klacis die Waffen abgelegt und sich Sr. Majestät dem Kaiser unbedingt unterworfen.

      /Alfred Fürst zu Windischgrätz m. p. k. k. Feldmarschall.

      [Buda], Ofen, 1849. február 16.

                Nyh. n., ny. n.; 32 x 24 cm, 1 o.

                2092/Nyt

Windisch-Grätz tábornok hadijelentése: Eszék (Verőce vm.) február 14-én megadta magát Trebelsburg vezette császári hadaknak.

333. A' Huszár. Ha csak hallom e' nevet, lelkem emelkedik édes érzéssel. ...

      /Szemere B[ertalan]

                H. n., [1849. február 17.]

                Nyh. n., ny. n., 36.1 x 21.8 cm, 1 o.

                6049/Nyt

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár biblio-gráfiájában közölt variánson Szemere neve mellett Kossuth Lajosé is szerepel; a nyomtatvány kiadási helye Debrecen, megjelenésének ideje 1849. február 17.

334. 23. Táborijelentés. Egyidőben a' már tudva levő előmenetelekkel, melyeket vitéz seregünk Urbán Ezredes alatt Erdély éjszaki részeiben, a' hideg és az erősen esett hó daczára a' felkelteken kivivott, hasonló nem ke­vésbé fényes eredménynek örvendhetünk, ...

      /A polgári- és hadi-kormányzó: Welden, altábornagy.

      Bécs, 1849. február 17.

                Nyh. n., ny. n.; 40.6 x 25.3 cm, 1 o.

                7083/Nyt

335. 24. Táborijelentés. A' mint már a' 20-ik Tábori-Jelentésben közöltetett: Puchner Altábornagy Nagy Szebennek czélba vett megtámadását fegyvereinkre nézve fényes eredménnyel vissza verte és Gedeon Altábornagy hadtestével egyesülve a' felkelteket Szelindekig üldözte volt. ...

      /Welden, altábornagy ‘s polgári és katonai kormányzó.

      Bécs, 1849. február 20.

                Nyh. n., ny. n.; 48 x 29.2 cm, 1 o.

                7084/Nyt

336. Proclamatio. A' Debreczenbe menekült pártütők az országnak már egyébként is olly igen megzavart viszonyait mindinkább bonyolitani meg nem szűnvén, ...

      /Herczeg Windischgrätz Alfred s. k. császári királyi Tábornagy.

      Buda, 1849. február 23.

                Nyh. n., ny. n.; 37.3 x 23.7 cm, 1 o.

                0049/Nyt

Windisch-Grätz felszólítása, melyben a lázadók által kiadott 30 és 15 krajcáros papírpénzt érvénytelennek nyilvánítja, s azok elfogadását megtiltja.

337. Híradás. Ma délután 1 órátol kezdve 5-ig, Verpelét, Kápolna, Kompolt közt csata volt... Holnap alkalmasint nagy ütközet leend.

      /Szemere Bertalan felső magyarországi t. h. országos biztos és az országos honvédelmi bizottmány tagja

      Eger, 1849. február 26.

                Nyh. n., ny. n.; 37 x 23.3 cm, 1 o.

                00048/Nyt.

A kápolnai csatához kapcsolódóan l. még 1849. március-április dátummal 5649/Nyt, valamint az 1849. március 7-i dátummal a 79.61.1/Nyt leltári számú nyomtatványokat is.

338. Armee-Nachricht. So eben trifft aus dem Hauptquartier Seiner Durchlaucht des Herrn Feldmarschalls Fürsten zu Windischgrätz, Kápolna vom gestriegen Tage, ...

      /Duca di Serbelloni m. p. Feldmarschall-Lieutenant.

      [Buda], Ofen, 1849. február 28.

                Nyh. n., ny. n.; 36.8 x 22.5 cm, 1 o.

                2124/Nyt, 2125/Nyt (tip. variáns)

Duca di Serbelloni altábornagy ismerteti Windisch- grätz hadijelentését a kápolnai csatáról; a Schlikkel való egyesülést és a Zanini zászlóalj fegyverletételét.

1849 március

339. Eljárási rendszabályok. Miután a' honvéd zászlóaljak és huszár ezredek, a' rendes gyalog és huszár ezredekkel egyenlő lábra állitatván, egy magyar hadsereggé olvadtak, ennélfogva ... hadi bűnvádi perekben eljárási rendszabályok 15. § által

714


megállapitott azon különbség, melly­szerint a' honvédek az őrmestertől kezdve lefelé csupán csak katonai vétkekért itéltetnek katonai törvényszék által el, önként megszűnik. ...

      /Hadügyminister Mészáros Lázár, m. k.

      Debrecen, 1849. március 1.

                Debrecen Város Könyvnyomdája;

                40.6 x 25.7 cm, 3 o.

                90.26.1/Nyt

340. Hadi jelentés. Miután gróf Wrbna és herczeg Schwarzenberg altábornagyok hadlábai f. évi Február 26-án Gyöngyösről Kápolna felé Árokszállásról Kaál felé előnyomulván egy óra távolságra Kápolnán innen délutáni 2 órakor az ellenségre akadtak, ...

      /A' cs. kir. hadsereg főhadi kormánya által.

      Buda, 1849. március 1.

                Nyh. n., ny. n.; 37.5 x 22 cm, 1 o.

                0183/Nyt

341. Kundmachung. Laut so eben aus dem Haupquartier des k. k. Herrn General-Feldmarschall-Lieutenant vom Ramberg zu Forró erhaltenen Nachrichten wurden die vereinigten Streitkräfte der Rebellen Görgey, Dembinski, Klapka und Guyon nach einem zweitägigen Gefechte bei Kápolno aufs Haupt geschlagen und zogen sich bei Poroszló über die Theiss zurück. ...

      /Fr. Blaudek, Commandant des Slowa­kischen Landsturms.

      [Kassa], Kaschau-Kossicich, 1849. március 1.

                Nyh. n., ny. n.; 37.3 x 25.9 cm, 1 o.

                0459/Nyt (n-sz)

342. 26. Táborijelentés. Herczeg Windisch-Grätz Tábornagy, ki f. e. Februar 25-én főhadi szállását Gyöngyösön vette, Gróf Scklick [!] Altábornagynak, ki ugyan az nap Pétervásárra ért, azon parancsot adta, hogy Februar 26-án Verpeléten át a' fősereggel a' végett egyesüljön, hogy a' pártütők egyesűlt erővel megtámadtathassanak. ...

      /Welden, altábornagy katonai és polgári kormányzó.

      Bécs, 1849. március 3.

                Nyh. n., ny. n.; 41.5 x 25.8 cm, 1 o.

                2126/Nyt

343. A hadi-rögtön itélő-széki eljárás. Azon ese­tek, mellyekre nézve hadi rögtön itélőszéki eljárásnak van helye, a' következők, ...

      /hadügyminister Mészáros Lázár s. k.

      Debrecen, 1849. március 4.

                Nyh. n. ny. n.; 39.2 x 24.8 cm, 3 o.

                90.25.1/Nyt

344. Wir Franz Joseph der Erste von Gottes Gnaden Kaiser von Oesterreich; ... Haben in der Erwägung, dass die möglichst haldige und wöllige Duerchführung der in dem Besetze vom 7. September 1848 ...

      /Franz Joseph. Schwarzenberg. Stadion. Kraus. Cordon. Bach. Bruck. Thinnfeld. Kulmer.

      Olmütz, 1849. március 4.

                [Bécs], k. k. Hof- und Staatsdruckerei;    43.8 x 27.8 cm, 4 o.

                0852/Nyt

Rendelet a jobbágyság megszüntetésével és a kártérítéssel kapcsolatban.

345. Wir Franz Joseph der Erste von Gottes Gnaden Kaiser von Oesterreich; König von Ungarn und Böhmen, ... Verordnen für die nachbennanten Kronländer des Österreichischen Kaiserreiches, ...

      /Franz Joseph. Schwarzenberg. Stadion. Kraus. Cordon. Bach. Bruck. Thinnfeld. Kulmer.

      Olmütz, 1849. március 4.

                [Bécs], k. k. Hof- und Staats-Druckerei; 43.8 x 27.8 cm, 1 o.

                0854/Nyt

Rendelet a felsorolt tartományok (Ma-gyarország kivételével) vallás-, tanulás- és sajtószabadságáról.

346. Mi Első Ferencz József, Isten kegyelméből Ausztria császára, Magyar- és Csehország királya, ... Midőn közel egy év előtt felséges elődünk az országlásban I. Ferdinánd császár ... kihirdetjük a mai napon az alkotmányi oklevelet az egy és oszthatatlan ausztriai császárság számára; ...

      /Ferencz József. Schwarzenberg. Stadion. Krausz. Cordon. Bach. Bruk. Thinnfeld. Kulmer.

      Olmütz, 1848. március 4.

                Nyh. n., ny. n.; 43 x 53.6 cm, 1 o.

                7676/Nyt; 0851 és 7603/Nyt (n)

715


Az alkotmány szövegét l. még november 1-nél is, Haynau hirdetményével együtt.

347. 27. Táborijelentés. F. é. Február 26. és 27-én Herczeg Windischgrätz Tábornagy alatt előnyomuló fősereg' előcsapatja, megtámadta és kikergette a' pártütőket Tarna folyó megetti állásokból Kápolna és Kaál között. ...

      /Welden, altábornagy katonai és polgári kormányzó.

      Bécs, 1849. március 5.

                Nyh. n., ny. n.; 37.3 x 23.3 cm, 1 o.

                2127/Nyt, 0855/Nyt (n)

348. Ő Felsége mai napon Ausztria népeinek alkotmányt adni és az ugyanahhoz kibocsátott manifestumban az okokat kijelenteni métoztatott, mellyek őt ezen lépésre elhatározták. ...

      /A minister-tanács: Schwarzenberg. Stadion. Krauss. Cordon. Bach. Bruck. Thinnfeld. Kulmer.

      Olmütz, 1849. március 6.

                Nyh. n., ny. n.; 42.8 x 53.6 cm, 1 o.

                7677/Nyt; 0856 és 2128/Nyt (n)

349. Hivatalos tudositás. Dembinszky altábornagynak már több napok elött kijelentett azon combinatióját, hogy az ellenség Eger vidékén fog akarni előnyomulni, a' történetek tökéletesen igazolták. ...

      /a' honvédelmi bizottmány nevében Kossuth Lajos, elnök.

      H. n., 1849. február 28.

      Bem tábornok feb. 27-ről a' honv. bizottmányhoz intézett levelének következő pontját érdekkel olvasandja a' közönség. "Feb. 23-án elhagyám Medgyest; ...

      /A' honv. bizottm. elnöke Kossuth Lajos.

      Debrecen, 1849. március 7.

      3034/e A 7-dik hadsereg parancsnokságától Szegedről mart. 6. következő jelentés küldetett be a' honvédelmi bizottmányhoz. ...

                Nyh. n. ny. n.; 38.8 x 23.7 cm, 2 o.

                79.61.1/Nyt

350. Rendelvény. Ő Felségétől a' rendnek Magyarországbani helyreállitásával megbiz­va lévén, mind azon intézkedéseket megtettem, mellyek legalkalmasabbaknak látszattak. Ezeknek megválasztásában a' legnagyobb kéméletnek helyt adtam. ...

      /Herczeg Windisch-Grätz Alfred s. k. Császári kir. Tábornagy.

      Budai főhadiszállás, 1849. március 8.

                Nyh. n., ny. n.; 38 x 23.8 cm, 1 o.

                6672/Nyt

Windisch-Grätz herceg rendelete, mely szerint az 5 és 100 forintos magyar bank-jegyeket a kincstári és a közpénztárak-nál nem szabad elfogadni.

351. Verordnung. Es Wird hiermit verordnet, wie folgt: 1. Alle Requissitionen hat von jetzt an, ohne Anspruch auf irgend eine Entschädigung oder Ersatz, ...

      /Alfred Fürst zu Windischgrätz, k. k. Feldmarschall.

      [Buda], Ofen, 1849. március 10.

                Nyh. n., ny. n.; 37.4 x 23.6 cm, 1 o.

                2129/Nyt, 0902/Nyt (tip. variáns)

A császári katonaság élelmezésére vo-natkozó rendelet.

352. Rendelet. A magyar egy és két forintos bankjegyek f. hó 8-án költ rendeletemben emlitett hasonnemű ausztriai bankjegye­kérti felváltása négy millió pfrt erejéig történend, és ennek eszközlése végett következő intézkedések tétettek: ...

      /Herczeg Windischgrätz Alfred s. k. császári királyi Tábornagy.

      Buda, 1849. március 12.

                Nyh. n., ny. n.; 36.8 x 23.1 cm, 10 o.

                72.449.1/Nyt

353. 28. Armee-Bulletin. Um den Verwüs­tungen des Feindes Einhalt zu thun, die sächsischen Districte durch die drückend­sten Requisitionen an Geld und Victualien einem gänzlichen Ruine entgegen zu führen drohte, ...

      /Der Civil- und Militär-Gouverneur Freiherr v. Welden.

      Bécs, 1849. március 14.

                Nyh. n., ny. n.; 37.3 x 22.5 cm, 1 o.

                7659/Nyt

354. Hirdetmény. Tudtomra esett, hogy a' feloszlatott magyar országyülésének törvénytelen ‘s Ő cs. kir. Felsége által soha nem szentesitett határozata folytán, a' pártütök részére történt ujonczállitásnál, több vidékeken, a' vagyonosabb földmi­vesek helyetteseket fogadtak, és hogy az igért tökének kamatját a' haditerhek által egyébként is nyomott mezei gazdák még mindég fizetik. ...

716


      /Herczeg Windischgrätz Alfred s. k. császári királyi tábornagy.

      Budai főhadiszállás, 1849. március 14.

                Nyh. n., ny. n.; 37.2 22 5 cm, 1 o.

                0179/Nyt

355. Márczius tizenötödiki évfordulati országos ünnepély alkalmával a' debreczeni helv. hitv. egyház nagy-templomában elő­mondott könyörgés. ... Előmondta Szo­boszlai Pap István, predikátor és super­intendens.

                [Debrecen, 1849. március 15.]

                Nyh. n., ny. n.; 22 x 14.9 cm, 4 o.

                2792/Nyt

356. Magyarország becsületes fiai! A osztrák zsarnokság vége közelget, - zsoldos béreseit kiveri szép hazánkból lelkes vitézeink győzelmes serege, - s Magyarhon szabadsága nem nyögend többé idegen uralom pusztitó önkénye alatt. - ...

      /Madarász László, országos honvédelmi bizottmányi tag.

      Debreczen, 1849. március 15.

                Nyh. n., ny. n.; 23.6 x 19.2 cm, 1 o.

                0197/Nyt

357. Ő Felsége I-ső Ferencz József legkegye­lemesb Császárunk és Királyunk határozott parancsa következtében, mint Magyarország teljes hatalmú megbizottja, folyó hó 4-én az összes birodalom számára kiadott és ide mellékelt alkotmányra nézve, következő a magyar viszonyokat különösen érintő megmagyarázásokat, az egész ország minden lakosai köztudomására juttatom: ...

      /Herczeg Windischgrätz Alfred s. k. császári királyi Tábornagy.

      Budai főhadiszállás, 1849. március 20.

                Nyh. n., ny. n.; 41 x 26 cm, 4 o.,
         2 írott o.

                0050/Nyt

358. Legujabb hir Erdélyből! Brassó, márt. 20-án. Verestoronyról irt tudositásomban azt igérém, hogy első tudositásom Brassóból veendi, s ime beváltom szavamat. ...

      /Kiss Sándor.

      [a hátoldalon:] Bem a magyar hadsereg jeles tábornokának ujabb győzelmei. ...

                H. n., [1849. március 21.]

                Szeged, Grünn János; 43.8 x 27 cm, 2 o.

                0461/Nyt

359. Gyözelmi, és Zászló szentelési alkalommal tábori lelkész Geizler János által Brassóban Mártzius 23-án elmondott beszéd. ... A' Zászló átadásakor Örnagy Nagy Daniel által elmondott felszolitás. ...

                [Brassó, 1849. március 23.]

                Nyh. n., ny. n.; 19.4 x 13.1 cm, 4 o.

                98.1.1/Nyt

360. Szózat Magyarország népéhez és hadseregéhez.

      Testvérek! és vitéz katonák! Üdvözlünk titeket a szabadság, egyenlőség és test­vérieség szent nevében! Üdvözlünk a magyar forradalom jelígéivel "éljen a szabadság, vesszen a zsarnokság"! ...

      /Az országos egyenlőségi társulat.

      Debrecen, 1849. március 25.

                Nyh. n., ny. n.; 43.8 x 28.3 cm, 1 o.

                2800/Nyt

361. 30. Armee-Bulletin. Der Feldmarschall Graf Radetzky Hatte den 19. seine Haupt­stärke bei Pavia versammelt; ..

      /Feld-Zeugmeister: Welden, Militär- und Civil-Gouverneur.

      Bécs, 1849. március 26.

                [Bécs], k. k. Hof- und Staats-Druckerei; 44 x 28.2 cm, 1 o.

                0857/Nyt

Hadijelentés az olasz frontról.

362. 31. Armee-Bulletin. So eben erhalte ich vom Herrn Feldmarschall Grafen Rea­detzky nechstehende Mittheilung aus dem Haupquartier Vespolato am 24. d. M. 8. Uhr. Früh. ...

      /Feld-Zeugmeister: Welden, Militär- und Civil-Gouverneur.

      Bécs, 1849. március 27.

                [Bécs], k. k. Hof- und Staats-Druckerei; 44 x 27.7 cm, 1 o.

                0858/Nyt, 3306/Nyt (tip. variáns)

Hadijelentés Radeczky novarai győzel-méről és Károly Albert lemondásáról.

363. Kossuth Lajos kormányzóelnök imája, mellyet a kápolnai csatában elesett magyar harczfiak sírjánál térden állva elmondott. ...

                H. n., [1849. március-április]

                [Pest], Kozma Vazul; 29.5 x 22 cm, 3 o.

                5649/Nyt

Fiktív szöveg, szerzője Roboz István.

717


 

 

1849 április

364. [Költemény]

      Magyar Marseillaise. Az olmützi camaril­la kedves nótája szerint: "Isten tartsd meg császárunkat."

                H. n., [1849. április]

                Nyh. n., ny. n.; 25,5 x 17,7 cm, 1 o..

                0813/Nyt

365. Christus und Kossuth Sobri Jó'si und Windischgrätz Franz Josef der Steckbrief-Fabrikant, oder "Die Nürnberger henken keinen sie hätten ihn zuvor." ...

      /Schmidt.

                H. n., é. n. [1849. április]

                [Pest], Müller Adolf; 61.5 x 44.4 cm, 1 o.

                7113/Nyt

366. Az erdélyi magyar hadsereg fővezérsége. Rendelet. Minthogy a sergektől [!] az utakban önkényüleg sokan visszamaradnak, a tisztek a rendre nem mindég ügyelnek, szükségesnek látom következő parancsot kiadni: ...

      /Bem, altábornagy.

      Szászsebes, 1849. április 4.

                Nyh. n., ny. n.; 40 x 24,7cm, 1 o.

                0859/Nyt

367. 32. Armee-Bulletin. Nach einem Berichte des Feldmarschall-Lieutenants Baron Haynau vom 2. April um 5 Uhr Früh, ...

      /Militär- und Civil-Gouverneur: Freiherr v. Welden, Feldzeugmeister.

      Bécs, 1849. április 4.

                Nyh. n. ny. n.; 60.7 x 43.9 cm, 1 o.

                3307/Nyt, 0861/Nyt (1849. április 5-i    dátummal)

Jelentés a bresciai felkelés elfojtásáról.

368. Szent-Tamás volt nincs többé! Vitéz seregünk 4 óra hosszán tartott ostrom után, April 3-án délelőtti 11. órakor, rohammal vette be. A bevehetetlennek tartott gaz-t[...] nincs [...] [..]alamint elenyészendne ellenségeinek is utolsó iziglen. ...

      /Spelletich Bódog, k[...]ány biztos.

      Szabadka, 1849. április 4.

                Nyh. n., ny. n.; 32.5 x 41 cm, 1 o.

                0051/Nyt

A nyomtatvány erősen sérült, szövege hiányos.

369. Görgei tábornok April 4-kéről 213. szám alatt kelt felterjesztése alapján, Jászberényből a Tápió-Bicskénél állomásozott Jellachich személyes vezérlete alatt álló hatalmas sereget Klapka és Damjanics tábornokok' hadtesteivel megtámadta, meg­verte, ...

      /hadügyminister Mészáros Lázár m. p.

      Debrecen, 1849. április 6.

                Debrecen Város Könyvnyomdája;            36,9x23,5 cm, 1 o.

                76.155.1/Nyt

370. Kossuth szózata Gödöllőről. Magyarok! az Árpádok ezer éves szent földének ős szabad lakói! üdvöz legyetek! A' népszabadság istene, ki az igaz ügyet el nem hagyja, és seregünk hősies vitézsége, meghagyák sok szenvedés után érnünk a' napot, hogy üzzük határaitoknál az ellenséget. ...

      /Kossuth Lajos, kormányi elnök.

      Gödöllői főhadiszállás, 1849. április 7.

                [Pest], Lukács László és Társa;

                56.8 x 41.2 cm, 1 o.

                0210/Nyt, 6880/Nyt (n)

Gödöllőn, tábori sajtóval nyomtatott, ti-pográfiai és szövegbeli eltérésű variáns a 90.24.1/Nyt

371. 27. Schlachtbericht. (Aus dem Unga­rischen übersetzt.) General en Chef Dem­binski an den Präsidenten Kossuth. Treffen bei Gödellő. ...

      /Dembinski, General en Chef.

      Gödöllő, 1849. április 7.

                V. I. Bopp; 24 x 19.2 cm, 1 o.

                0860/Nyt

372. 33. Armee-Bulletin. Sr Durchlaucht der Feldmarschall Fürst zu Windischgrätz hatte in Erfahrung gebracht, ...

      /Millitär- und Civil-Gouverneur: Freiherr v. Welden, Feldzeugmeister.

      Bécs, 1849. április 7.

                1. példány [Bécs], k. k. Hof- und Staats­  druckerei; 43,5 x 28,3 cm, 1 o.

                2. példány Temesvár, Beichel József;      39,2 x 23,2 cm, 1 o.

                0862/1-2/Nyt

Császári jelentés a hatvani visszavonu-lásról és a tápióbicskei csatáról.

718


373. An die Einwohner Wiens. Seine Majesät haben dem Feld-Zeugmeister Freiherrn von Welden eine andere, wichtige Auf­gabe anzuvertrauen, und mich zum com­mandirenden Genaralen in Ober-und Nieder-Oesterreich und Stellvertreter des Gouverneurs zu ernennen geruhet. ...

      /Der commandirende General in Ober- und Nieder-Oesterreich und Stellvertreter des Militär- und Civil-Gouverneurs: Frei­herr Bőhm, F. M. L.

      Bécs, 1849. április 7.

                Nyh. n., ny. n.; 43.7 x 56.4 cm, 1 o.

                0865/Nyt

A Welden helyére kinevezett Bőhm altá-bornagy kiáltványa Bécs lakóihoz.

374. 34. Armee-Bulletin. Mittheilungen Sr. Durchlaucht des Herrn Feldmarschalls Fürsten Winndischgrätz aus Pesth vom 7. Abends, ...

      /Feldzeugmeister: Welden, Millitär- und Civil-Gouverneur.

      Bécs, 1849. április 9.

                [Bécs], Ghelen'schen Erben.;

                44x28,3 cm, 1 o.

                0863/Nyt, 0864/Nyt (tip. variáns)

375. Fel fel lelkes Túl a dunai nép! Pórázra füzötten, szándokol hurczolni titeket - a' közös ellenség, és küldeni akar olasz honba, hogy ne lássátok soha a' földet, a' hol születtetek; hogy soha ne lássátok többé az apát, a' ki nemzett; és a' jó anyát, ki ápolt titeteket. ...

      /Gróf Batthyány Kázmér, m. k. vezér-főispán, s' országos teljhatalmu biztos.

      Szabadka, 1849. április 12.

                Nyh. n., ny. n.; 33,7 x 22,5 cm, 1 o.

                81.56.1/Nyt

A magyar honvédsereghez való csatla-kozásra buzdító hirdetmény.

376. Hirdetmény. Midőn ő cs. kir. Felsége legkegyelmesb császárunk, és királyunk győzelmes hadserege e' folyó év 1-ső nap­jain az ország fő városába bévonult, azon hiedelem foglalt helyet, hogy bocsánat, és kegyelem az eltévedetteket felvilágositni és a' kötelesség utjára téritteni fogja. ...

      /Jellacic m. k. Főhadszermester, és Bán.

                H. n., [1849. április 14 után]

                Nyh. n., ny. n.; 30.2 x 45.4 cm, 1 o.

                0837/Nyt

377. A magyar nemzet függetlenségi nyilatkozata. ...

      /A magyar nemzet törvényesen egyesült főrendei s képviselői.

      Debrecen, 1849. április 15.

                Nyh. n., ny. n.; 39.4 x 25 cm, 8 o.

                0053/Nyt, 0866/Nyt (n)

                1849. április 19-i keltezéssel: 0054/Nyt,                 0168/Nyt, 0867/Nyt, 0186/Nyt és a       2789/Nyt (n)

378. Magyarország Lakosaihoz! Ő Felsége méltoztatott a' nékem átengedett meghatalmazást Magyarországra nézve Báró Welden Táborszernagyra átruházni. ...

      /Herczeg Windisch-Grätz Alfred, tábornagy.

      Olmütz, 1849. április 22.

                Nyh. n., ny. n.; 40.9 x 25.3 cm, 1 o.

                74.142.1/Nyt, 6094/Nyt (n)

Windisch-grätz leköszönő hirdetménye, abból az alkalomból, hogy helyére I. Fe-renc József császár Welden bárót nevezi ki a magyarországi császári hadsereg főparancsnokává.

Kossuth 1849. április 22-én kelt rende-letét, melyben érvénytelennek nyilvánítja a Windisch-grätz által kiadott pénzutal-ványokat, l. Klapka 1849. augusztus 13-i hirdetményével együtt.

379. [Költemény]

      A felfordult világ. Pesti dal január 5-től april 24-ig 1849-ben.

      /Szepessy Antal nemzetőr

                [Buda-Pest, 1849. április 24 után]

                [Pest], Lukács László és Társa;

                20.9 x 13.5 cm, 2 o.

                0194/Nyt

380. [Újság]

      Szabadság, egyenlőség, testvériség.

      Pest, april 24. 1. sz. 1849.

      Felelős szerkesztő s kiadó: Kocsiss Imre.

                [Pest], Kozma Vazul; 29.6 x 24.9 cm, 4 o.

                6480/Nyt

1849. április 24. és 28. között, összesen 4 számban megjelent napilap.

381. Polgárok! Győzelmesen közelg a magyar hadsereg a nemsoká egészen felszabadult Magyarország fővárosához. Mi néktek szabadságot, függetlenséget és békét hozunk! ...

719


      /Aulich, tábornok és a második hadtest parancsnoka.

      Pestmelletti tábor, 1849. április 25.

                Nyh. n., ny. n.; 38.5 x 49.2 cm, 1 o.

                0897/Nyt (m-n)

Kossuth Lajos, Debrecenben 1849. áp-rilis 25-én kelt rendeletét, melyben Irá-nyi Dánielt a főváros kormánybiztosává nevezi ki, l. 1849. április 27-nél.

382. Rendelet. Miután a zsarnokság elleni lelkesedett harczunkat csak népjogszerű intézményeink viszszaszerzése végett folytatjuk ...

      /Aulich, [Lajos] tábornok és a második hadtest parancsnoka.

      Pestmelletti tábor, 1849. április 26.

                Nyh. n., ny. n.; 39.5 x 50.7 cm, 1 o.

                2069/Nyt, 7114/Nyt

A nemzetőrség visszaállításáról szóló rendelet.

383. 6163/ K. e. Nyilt rendelet. Minél fogva a' nemzet által reám bizott hatalomnál fogva, adom tudtára Budapest városok hatóságának, tisztviselőinek, ‘s minden lakosainak, ... hogy ezen rendeletem által Irányi Dániel képviselőt, Pest városának, a' nemzet gyüléseni egyik követét, Budapest városokra nézve teljhatalmu kormánybiztosul kineveztem, ...

      /Az ország kormányzó elnöke Kossuth Lajos m. k.

      Debrecen, 1849. április 25.

      Hirdetmény. Az ország kormányzó elnöke által a' fenn olvasható nyilt rendeletnél fogva Budapest városokra nézve telj­hetalmu [!] kormánybiztosul levén kinevezve, ...

      /Irányi Dániel, teljhatalmu kormánybiztos.

      Pest, 1849. április 27.

                [Pest], Lukács László és Társa;

                40 x 24.5 cm, 1 o.

                7115/Nyt

384. Hadi tudósitás. Győzelemről győzelemre lobognak Magyarország zászlói...

      /Aulich [Lajos], tábornok, és a' második hadtest parancsnoka.

      Pest melletti tábor, 1849. április 28.

                Szabadka, Bittermann Károly;

                33.7 x 22.4 cm, 1 o.

                81.57.1/Nyt, 7616/Nyt (tip. variáns)

385. Felhivás Pest fővárosa lelkes hazafiui ifjuságához. Az arany szabadság iránti lelkes buzgóság bebizonyitására, hazánk fővárosi ifjuságának e jelen megnyitott toborzás által alkalom adatik, azon vitéz tüzér kart szaporitani, mellyről legzsarnokibb ellenségünk is azt állitja, hogy vitézsége s tudománya által még a legmivel­tebb külföldi tüzérséget is felül múlja. ...

      /Waagner Gusztáv s.k., tüzér őrnagy.

      Pest, 1849. április 29.

                Nyh. n. ny. n.; 39.3 x 46.4 cm, 1 o.

                0055/Nyt (m-n); 3423/Nyt (n)

1849 május

386. Jellacsics útlevele.

      Mi a' dunántúli magyar tábor katona és polgári vezérei, ...

      /Valamennyi tábornagyok, s. k., Kormánybiztosok, s. k., Vadász ruhában bakot lőtt képviselők, s. k.

                H. n., [1849. május]

                [Pest], Eisenfels [Rudolf];

                53.9 x 43.4 cm, 1 o.

                5655/Nyt

Gúnyos irat a menekülő Jellačićról.

A FSZEK bibliográfiájában a nyomtat-vány megjelenését 1849 májusra datálták.

387. 15./1349. Fölhivás. A Nagy-Váradon föl­állitott álladalmi kardgyárba még legalább 150 dolgozó egyén foglalkozást nyerhet. Minél fogva ezennel fölhivom Budapestnek mind azon iparüzőit, nevetesen: ... s az emlitett gyárban dolgozni szándékoznak, hogy magokat hivatalos szállásomon (Nádor vendégfogadó 30. szám) haladék nélkül jelentsék. ...

      /Lukács Sándor m. k., az összes magyar hadsereg fölszerelési kormánybiztos.

      Pest, 1849. május 2.

                Nyh. n., ny. n.; 38.1 x 26.1 cm, 1 o.

                3302/Nyt

388. Polgártársak! A nemzeti gyülés a már megszavazott s nagyobb részben kiállított kétszázezer főnyi haderőt újabb 50 ezerrel

720


rendelte megszaporítani. ... harcz készületeinket nem csak felhagynunk nem szabad, sőt kettőztetett buzgalommal folytatnunk kell azokat. ...

      /Polgártársatok Irányi Dániel.

      Pest, 1849. május 2.

                Nyh. n., ny. n.; 38.7 x 24.5 cm, 1 o.

                90.23.1/Nyt, 90.22.1/Nyt (n)

389. Polgártársak! A' haza szent földéről fut az ellenség megvert tábora, ‘s a' haza szent egéről oszolni kezdenek a' vészfellegek; de a' szándék leigázni e' hazát, ez idő szerint Tőrve bár, de gyökereiben elölve nincs. ... A törvényhozás ez okból a' magyar hadseregnek 50,000 harczossal szaporittatását, ‘s ennek nyomán Pest város hatósága egy zászlóallj kiállitatását és felszerelését elhatározá. ...

      /A' városi hatóság.

      Pest, 1849. május 3.

                Nyh. n., ny. n.; 39.9 x 47 cm, 1 o.

                7117/Nyt (m-n)

390. 55/1849. Nyilakozat. Azon meggyőzö­désben voltam, hogy a pesti gyárosok, kereskedők, iparosok és mesteremberek azon pillanatot, melly a fővárost a rabló ellenség zsarnok hatalmától fölszabadítja, teljes hazafiúi örömmel és lelkesedéssel fogadandják, és ezt tettel is begyőzni nem késnek. ...

      /Lukács Sándor m.k., az összes magyar hadseregnek fölszerelési kormáuy(!) biztos

      Pest, 1849. május 4.

                Nyh. n., ny. n.; 39 x 25. 3 cm, 1 o.

                0868/Nyt (m-n)

391. [Formanyomtatvány]

      A 10k huszár ezred tartalék serege - 1ő Százada altiszt, és közemberek 85 egyénekbők álló, - s' jelenleg Szigeten állomásozó létszámához képest, M. Sziget város katona szállásozási biztosi hivatalától öt napra 85. darab öt napos szállásozási jegyeket átvettem - megismerem. -

      /Kozma Ferenc százados 1592 ... Térpa­rancsnok távollétéban Dobay térhadnagy

      [Máramaros]Sziget, 1849. május 10.

                Nyh. n., ny. n., 9.4 x 18 cm, 1 o.

                0869/Nyt

392. Magyarország népeihez! Egy bünös párt, mellyet lelkiismeretlen felforgatók vezetnek, miután gonoszságot gonoszságra halmozott, és a hazugság s ámitás minden eszközeit kimeritette, hogy titeket felségsértő hitszegésre csábitson, és azon köteléket elszaggassa, melly olly hosszu évek során át tartá népeinket békés egyetértésben összekapcsolva, ...

      /Ferencz József s. k. Schwarzenberg s. k.

      Schönnbrunn, 1849. május 12.

                Nyh. n., ny. n.; 39 x 22.5 cm, 1 o.

                0870/Nyt

Ferenc József hírül adja, hogy az orosz cár serege segítéget nyújt a magyarok szabadságharcának leverésében.

393. 35. Táborijelentés. Azon visszavonuló mozdulat után, mellyet az austriai hadsereg e' ho [...] Pest felé a' végett tett, hogy ott a' két város oltalmára öszpontosúl­hassék, a [...]ség csaknem naponkint támadási kisérleteket tett reá, melynek azon megtudas[...] más eredménye volt, hogy főhadi erőnk Pest és Buda között öszpon­tosúlva van. ...

      /Báró Bőhm altábornagy, kormányzó tábornok [...]zói helyettes.

      Bécs, 1849. május 14.

                Nyh. n., ny. n.; 41.5 x 26 cm, 1 o.

                74.141.1/Nyt

394. 1849-iki május 14-én Kecskeméten tartott közgyülés. Pestmegyének a független magyar álladalom kormányához intézett öröm- s hódoló nyilatkozata. ...

                [Kecskemét, 1849. május 14.]

                Nyh. n., ny. n.; 43 x 26 cm, 1 o.

                0056/Nyt

395. 108. sz. /1849. Rendelet a budapesti szabómestereknek és legényeknek. ...

      /Lukács Sándor m. k., az összes magyar hadsereg fölszerelési kormánybiztos..

      Pest, 1849. május 15.

                Nyh. n., ny. n.; 39.7 x 25.2 cm, 1 o.

                3406/Nyt

A Ruhabizottmánynál jelentkezzenek azon szabók, kik a hadsereg számára egyenruhát készítenének.

396. Felszólitás s illetőleg rendelet a' haza minden felekezetbeli lelkészeihez. Rendelem a' mint következik:1. Minden vallás felekezetbeli lelkész legszigorubb kötelességének tartsa a' f. hó 27-től számitandó

721


három héten át minden vasárnap, ezeken felül pedig az első és második hét csötőr­tökén, minöszve tehát őtször, a' néphez a' szabadságharcz ernyedetlen folytatására, ...népfelkelésre ‘s minden egyéb áldozat készségre lelkesítő beszédet tartani. ...

      /Vallás ‘s közoktatásügyi minister Horváth Mihály, vál. csanádi püspök.

      Debrecen, 1849. május 18.

                Nyh. n., ny. n.; 40.5 x 25.4 cm, 1 o.

                0058/1-2/Nyt

397. A haza minden lelkészeihez tett rendeletnek kivonata: Hogy eljárástok s abban nemi egyformaság is legyen az egész országban, rendelem a mint következik: 1. Minden vallás felekezetbeli lelkész legszigorubb kötelességének tartsa a f. hó 27-től számitandó három héten át ... népfelkelésre s minden egyéb áldozat készségre lelkesítő beszédet tartani. ...

      /Vallás s közoktatásügyi minister Horváth Mihály, vál. csanádi püspök.

      Debrecen, 1849. május 18.

                Nyh. n., ny. n.; 40.3 x 25 cm, 1 o.

                0114/Nyt

398. Aufruf und relp. Verordnung an die Seelforger aller Confessionen in unserem Vaterlande. ...

      /Barth. Szemere, Minister des Innern.

      Debrecen, 1849. május 18.

                Nyh. n., ny. n.; 45.5 x 31.5 cm, 4 o.

                0871/1-3/Nyt

Szemere rendelete az ország valamennyi lelkészéhez: szólítsák fel a népet a sza-badságharc folytatására.

399. A' muszka közeledésére vonatkozó kormányrendeletek. (A' Közlönyből)

      Debrecen, 1849.május 18.

                Nyh. n., ny. n.; 51.3 x 33.7 cm, 2 o.

                0057/1-2/Nyt

400. [Költemény]

      Buda bevétele.

      /Keresztes.

      A budai táborban, 1849. május 21.

                [Pest], Lukács László és Társa;                                24.8 x 17.5 cm, 2 o.

                3571/Nyt

401. Budavára a miénk! Ma reggeli 7 órakor vette be ostrommal Görgei tábornok dicső hadseregével. ...

      /Hajnik Pál, középponti rendőri igazgató. Irányi Dániel, budapesti t. h. korm.-biztos.

      Budapest, 1849. május 21.

                Nyh. n., ny. n.; 39 x 24.8 cm, 1 o.

                3407/Nyt, 0206/Nyt; 0872/Nyt (m-n);   Dpl. 2013, 3409/Nyt (n)

402. Freudenbotschaft. Die Festung Ofen wurde von unserem siegreichen Heere nach einem drei Tage und Nächte un­unterbrochen vorgesten Bombardement am heutigen Tage, ...

      /Karl Kornis.

      Pest, 1849. május 21.

                Nyh. n., ny. n.; 39.4 x 25.2 cm, 1 o.

                3408/Nyt

403. Buda várának roham általi bevétele. A' győzelmes éj 21. májusra. ...

      /Halász.

                H. n., [1849. május 21.]

                Nyh. n. ny. n.; 44.8 x 35.4 cm, 1 o.

                2802/Nyt

404. [Költemény]

      Budavára bevétele május 21-kén 1849. ...

      /Putnoki József

      Pest-Buda, 1849. [május 21.]

                [Buda], Bucsánszky Alajos;                      19.4 x 13 cm, 4 lap

                72.4.1/Nyt

Báró Welden 1849. május 22-én kelt hir-detményét, mely szerint Magyarország lakosainak a rekvirálások által okozott kárukat meg fogják téríteni, l. Haynau 1849. július 1-én kiadott hirdetményével együtt.

405. Aufruf! Die Erfahrung hat gelehrt, ...

      /Der Gemeinderath der k. Freistadt Pressburg

      Pozsony, 1849. május 22.

                [Pozsony], Schmid Ferenc; 47 x 30 cm, 4 o.

                2093/Nyt

406. Kundmachung. In der Neberzeugung, das den zur Aufrechthhaltung der offent­lichen Ruhe, Ordnung und Sichercheit bestellten Behörden überhaupt, ...

      /Kempen, Feldmarschall-Lieutenant und Militär- Districts-Commandant.

      Pozsony, 1849. május 23.

                Nyh. n., ny. n.; 38 x 22.7 cm, 1 o.

                2094/Nyt

722


A pozsonyi lakosság összeírásáról, és a városba érkezők bejelentési kötelezettsé-géről rendelkező hirdetmény.

407. 4545. Pest város munkásosztályához.

      Kellemetlen meglepetéssel értesült az alulirt városi hatóság a kebelbeli munkás osztály azon semmikép sem menthető gyengédtelenségéről, melly szerint nem tekintve azon köznyomort, melly a helybeli közönség vagyonosabb részére az osztrák bérenczek vad dühöngése által árasztatott, ...

      /A városi hatóság.

      Pest, [1849.] május 26.

                Nyh. n., ny. n.; 35.7 x 21.1 cm, 1 o.

                3410/Nyt

408. Háromszéki hivatalnokoknak ideiglenes utasítás. A Polgári Igazgatás két uton történik: a, Intézkedések. b, vagy Biráskodás által. ...

      /Németh László, k. biztos

      Sepsiszentgyörgy, 1849. május 26.

                Nyh. n., ny. n.; 38.4 x 23.8 cm, 2 o.

                99.340.1/Nyt

409. Volkfest! Unsere Nation hat nach einem Dreihundertjährigen Leiden mit ihren siegreichen Waffen die Nacht des über­mächtigen österreichischen Hauses gede­müthigt, ..

      /Emerich Lombay, Stadthauptmann.

      Pest, 1849. május 26.

                Nyh. n., ny. n.; 43.4 x 27.3 cm, 1o.

                3411/Nyt

Buda visszafoglalásának örömére május 27-ére a városkapitány népünnepélyt rendel el.

410. Buda várának ostrommal lett bevételekor megsebesült magyar katonák ápolására és felsegélésére holnap, azaz: f. 1849-ik évi Május hó 27-én a' belvárosi tánczte­remben nagyszerü tánczvigalom fog tartatni. ...

                H. n., [Buda, 1849. május 27.]

                Nyh. n., ny. n.; 37.4 x 44.9 cm, 1 o.

                0117/Nyt

411. 428. sz. Rendelet. A haza tökéletes felszabaditására nem hiányzik semmi erö, a nép megismerte ellenének vészt hordó dühét, önkényt ajánlkozik számtalan kar szabadságunk biztositására, a bajnok nép csak fegyverre vár, hogy harczra szálhas­son s győzzön. ...

      /Irányi Dániel, budapesti t. h. kormánybiztos.

      Buda, 1849. május 27.

                Nyh. n., ny. n.; 36 x 21.5 cm, 1 o.

                90.20.1/Nyt, 90.21.1/Nyt (n)

Irányi fegyverbeszolgáltatási hirdetménye.

412. 544./1849. szám. Rendelet. 1. A pesti és budai magyar és német, ugy asszonyszabó czéhmestereknek, ...

      /Lukács Sándor m. k., az összes magyar hadsereg fölszerelési kormánybiztos

      Pest, 1849. május 29.

                Nyh. n., ny. n.; 43.4 x 24.5 cm, 1 o.

                3422/Nyt., 3412/Nyt (n)

Rendelet a pesti és budai céhek, valamint kontárok a magyar hadsereg számára az országos felszerelési főraktáron keresztül történő foglalkoztatása, valamint a hadse-reg számára használható ruházat és fel-szerelés beszolgáltatása tárgyában.

413. Felhivás. Ébredj ó nép, a' muszka fenyegeti életedet, vagyonodat, szabadságodat. ...

      Debrecen, 1849. május 30.

               Nyh. n., ny. n.; 38 x 24.8 cm, 1 o.

                0060/Nyt, 3334/Nyt, 7683/Nyt

Az orosz támadásra figyelmeztető és a harc folytatására buzdító irat.

414. 54./P.J. szám. Pesti kat. térparancsnokság. Rendelet. Minden Pestre érkező bármilly rangu tiszturak ezennel szigorú kötelességöknek ösmerjék érkezésül alkalmával egy óra lefolyta alatt magokat a fentebbi térparancsnokságnál okvetlen bejelenteni, ...

      /Száz Mihály s. k., őrnagy. s pestvárosi kat. főtérparancsnok.

      Pest, 1849. május 30.

                Nyh. n., ny. n.; 50.9 x 39.8 cm, 1 o.

                7118/Nyt (m-n)

415. Felhívás. Azon kocsigyártók, asztalosok, fegyverművesek, lakatosok, kovácsok és gépművesek, kik a fegyvergyárban munkát s alkalmazást nyerni kívánnak: magokat ... Láhner tábornok lakásán jelentsék.

      Pest, 1849. május 31.

                Nyh. n., ny. n.; 35.8 x 43 cm,, 1 o.

                7119/Nyt (m-n)

723


1849 június

416. [Formanyomtatvány.]

      Nyugtatvány Egy lóról, melly az álladalom részére szükségelt mozgó szabad csa­pat számára, Közép-Szolnok megye nagy bizottmánya határozata nyomán ez 1849-dik év Junus 1ső napjáig átvétetett, ...

                H.n, [1849. június előtt]

                Nyh. n., ny. n.; 18.1 x 21.8 cm, 1 o.

                0874/Nyt

417. Könyörgés. Isten, népek hatalmas istene! Hozzád emeltük szavunkat, midőn az áruló fejedelmi ház elöször küldé be országunk földére pusztító seregeit, hogy feldúlván a' jogot és szabadságot, kiirtsanak közüllünk minden emberi jót, minden isteni igazat és szentet. ...

                H. n., [1849. június]

                Nyh. n., ny. n.; 41.8 x 26.7 cm, 1 o.

                0836/Nyt

418. A' "Való" czimű katonai lap' programmja. ...

      /Kecskeméthy Aurél, a' "Való" szerkesz­tője.

      Pest, 1849. június

                Nyh. n., ny. n.; 43.5 x 27 cm, 1 o.

                0180/Nyt

Görgei Artúr megbízásából Kecskeméthy Aurél szerkesztette volna a lapot, de a fenti programon kívül számai nem je-lentek meg.

419. A nemzet nevében. A' nemzeti gyülés által az adóról törvény alkottatott, melly szórul szóra ekképen következik. Tör­vényczikkely, az 1848. november és december, ugy az 1849 egész évi adó tárgyában. ...

      /Kormányzó Kossuth Lajos. m. k. Pénzügyminister Duscheck Ferencz m. k.

      Debrecen, 1849. június 1.

                Nyh. n., ny. n.; 42 x 26,1 cm, 4 o.

                0061/Nyt

420. Magyarország Lakosai! Törvényes Fejedelmetek felhivására, ki felséges Uramnak segedelmét igénybe vevé, - egyesültek a Főparancsnokságom alá helyeztetett hadseregek Ausztria hadfiaival, a' végre, hogy a' törvényes rendet, - melly Hazátokban a' lázadás fegyverével erőszakosan felforgattatott, - ismét helyre allitsák. ...

      /Varsói Herczeg, Eriváni Gróf Paskievitz, Tábornagy és Ő Felsége minden Oroszok Császárja Hadseregének Főparancsnoka.

      Varsó, 1849. május 23. (június 4.)

                [Pozsony], Schmid Ferenc; 46.5 x 60 cm, 1 o.

                0873/Nyt, 0059, 0455, 0196/Nyt (m-n-l)

421. Hirdetmény. Az ideiglenes hajó-hid csak f. hó 6-án készülhet el; azért azon a napon a két város közti közlekedés egy gőzös által 2 pengő krajczár dij mellett reggeli hat órától esti 10 óráig szakadatlanul fog eszközöltetni. ...

      /A közmunka és közlekedési ministerium.

      Pest, 1849. június 5.

                Nyh. n., ny. n.; 35.9 x 42.8 cm, 1 o.

                7120/Nyt (m-n)

422. 896/1849. Figyelmeztetés!... Mindazok, kik az országos Ruhabizottmánynyal akár­minemű fölszerelési czikkek szállítására szerződtek, és a szerződés ideje lejárt, ... szerződésöket, mától számítandó 5 nap alatt okvetlenül teljesítsék ...

      /Lukács Sándor m.k., az összes magyar hadsereg fölszerelési kormány-biztos.

      Pest, 1849. június 7.

                Nyh. n., ny. n.; 53.8 x 43.1 cm, 1 o.

                7121/Nyt (m-n)

423. Az ország törvényszerü kormánya által Vas megye teljes hatalmu kormánybiztosává neveztettvén, hivatalos működésemet avval nyitom meg: hogy a' megyét az ellenséges osztrák seregek bitorlott uralma alul felmentettnek nyilvánitván a' megyei lakosságnak kijelentsem, ...

      /Ivánkovits János m. k. t. h. kormánybiztos.

      [Celldömölk] Kis-Czell, 1849. június 7.

                Nyh. n., ny. n.; 37.6 x 21 cm, 1 o.

                0876/Nyt

424. Győr városa és vármegye minden vallásu lelkészeinek. Üdvözlöm Önöket, a' szabadság és függetlenség szent nevében! Üdvözlöm Önöket, a' népboldogság: a' testvériség és egyenlőség szent ügyében! ...

      /Rónay Jáczint s. k. a' kormánytól felhatalmazott egyházi népszónok.

      Győr, 1849. június 8.

                Győr, ny. n.; 41,8 x 25 cm, 1 o.

                0900/Nyt

724


425. Polgártársak! Isten igazsága megáldá e' haza fegyvereit, ‘s a' győzelmes hadsereg megáldott fegyverei által futni kényszerité az ellent, mellynek embertelen czélja nem volt kevesebb, mint rabigába görbeszteni az imádott hont. ... Az Ujonczozás alá eső egyének névsora ...

      /A' város hatóság által.

      Pest, 1849. június 12.

                [Pest], Trattner-Károlyi; 43.3 x 25.9 cm, 4 o.

                7122/Nyt (csonka példány), 0193/Nyt (m-n)

A pesti városi tanács a honvédseregbe önként jelentkezők számának elégtelen-sége miatt sorozást kénytelen elrendelni.

426. Ankündigung. Mit Aufmerkasamkeit beobachtet die Behörde die Tages bedurs­nisse. ...

      /Emerich Lombay m. p. subst. Stadthaupt­mann.

      Pest, 1849. június 19.

                [Pest, Trattner és Károlyi]; 46 x 28.8 cm, 1 o.

                0877/Nyt

A bérkocsi- és a fuvardíj szabályozása.

427. 226./1849. Rendelet. A' muszka közeledésére vonatkozó 4-ik kormány-rendelet nyomán a' népfelkelés elhatároztatván, Győr megye és város következő kerületekre osztatik fel: ...

      /Lukács Sándor s. k. Győr megye és városi teljes hatalmu kormánybiztos.

      Győr, 1849. június 19.

                Nyh. n., ny. n.; 49.4 x 39.6 cm, 1 o.

                0063/1-2/Nyt

428. Utasitás. Borsod, Abauj, Torna, Gömör, Zemplén, Heves, Nográg [!], Szabolcs, Zolyom, Hont, Bars, ...' k. biztosaihoz. ...

      /Belügyminister, Szemere Bertalan.

      Budapest, 1849. június 26.

      Magyarország minden hitfelekezetű lelkészeihez. ...

      /Horváth Mihály, vallás és közoktatási mi­nister.

                H. n., [1849. június]

                Nyh. n., ny. n.; 41.1 x 25.9 cm, 2 o.

                0064/Nyt

Népfelkelésre felszólító hirdetmény.

429. A' nemzet kormánya a' néphez! A' haza veszélyben van! Fegyverre! fegyverre! minden honpolgár! ... ‘S ezért általános népfelkelést rendelünk és parancsolunk a' szabadság, isten és a' haza nevében.

      /Kossuth Lajos, s. k. kormányzó. ... stb

      Budapest, 1849. június 27.

                Nyh. n. ny. n.; 38.8 x 49 cm, 1 o.

                6511/Nyt, 7681/Nyt (n)

Szövegbeli eltéréssel: 90.18.1/Nyt, illetve 90.19.1/Nyt

430. Szabadságunkat veszély fenyegeti! Egy szó hangzik most hazánk bérczein völgyein keresztül, egy hang rezg minden honfi, minden honleány ajkán, egy hang tölti a' levegőt, a sziveket:" Jőnek a barbárok!" ...

      Budapest, 1849 június 27.

      Jön a muszka, - fegyverre, hadd veszszen el! Jön a muszka , jön a világ legnagyobb zsarnokának durva, féktelen népe, a magyar nép földére. ...

      Budapest, 1849 június 26.

                Nyh. n., ny. n.; 41 x 52 cm, 1 o.

                0195/Nyt

A nyomtatvány első része önállóan is megjelent: 0066/Nyt.

431. Arad várának capitolationalis oklevele mindkét részről ünnepélyesen aláirva a kormányhoz immár meg-érkezett. ...

      /Az ország kormánya által.

      Pest 1849. június 29.

                Nyh. n., ny. n.; 36 x 21 cm, 1 o.

                3415/Nyt, 3416/Nyt (n)

1849 július

432. A királyhágon innen s túli összes magyar hadseregnek. A nemzet felelős kormánya ugy találta jónak, hogy az alábbirtat az összes magyar hadsereg fővezérének nevezze ki. ...

      /Mészáros Lázár s.k.

                H. n., [1849. július 1.]

                Nyh. n., ny. n.; 43.8 x 27. 2 cm, 1 o.

                7130/Nyt

Mészáros Lázár kiáltványa, melyben saját fővezéri és Dembinszky általános vezérkari főnöki megbízatását adja tudtul.

725


433. Hirdetmény. Ezennel mindennek tudtára adatik, hogy bár miféle ugy nevezett magyar Kossuth bankjegyek forgása mint törvényelleni pénz megtiltatik. ...

      Haynau t. k. táborszernagy.

                [Bana, 1849. július 1.]

      Hirdetmény. A ministeri tanácsban azon határozat hozatott, hogy annak tekinte­tébül, mi szerint a császári birodalom alkotmány - oklevele által korona - tartománynak kijelölt Magyarország' a párt­ütök által belháboru szerencsétlenségbe ejtett vidékeinek lakossai lehetőleg meg­kiméltessenek - ...

      /Welden, Táborszernagy és hadsereg főparancsnoka.

      Pozsony, 1849. május 22.

                Nyh. n., ny. n.; 37 x 22.8 cm, 1 o.

                6117/Nyt

Haynau rendeletét l. önállóan is: 2096/Nyt; 2095/Nyt (n); 0067/Nyt és 7123/Nyt (m-n-sz)

434. [Újság]

      Der Ungar. Allgemeine Zeitung für Politik und Belletristik.

      Budapest Nro. 130. Sonntag, 1. Juli 1849.

                [Pest], Kozma Vazul; 49.6 x 32 cm, 4 o.

                72.22.1/Nyt

435. Proclamation. Kraft der von Sr. k. k. Ma-jestät mittelst Allerh. Manifestes vom 30. Mai 1. J. mit übertragenen Regierungs-gewalt ...

      /Freih. v. Haynau. F. Z. M. und Armee-Oberkommandant.

      [Győr] Raab, 1849. július 1.

                Nyh. n., ny. n.; 46.8 x 29.9 cm, 1 o.

                2798/Nyt

Haynau hirdetménye a haditörvényszéki és rögtönítélő eljárás alá eső személyek köréről.

436. Arad vára a kezünkben van. Az ország kormányzója Buda-Pest lakóinak. Tábori utamból első örvendetes hirül közlöm: Hogy Arad vára kezünkben van. ...

      /Az ország kormányzója Kossuth Lajos.

      Cegléd, 1849. július 2.

                Nyh. n., ny. n.; 53.3 x 43.4 cm, 1 o.

                7124/Nyt

437. Szózat. Máramaros, Bereg és Ung megye lakosaihoz. A kormány rendeletéből ezen három megye hadi főparancsnokául neveztettem ki ...

      /Kazinczy, [Lajos] ezredes.

                H. n., [1849. július 2.]

                Ungvár, Ellinger [István]; 40.2 x 25 cm, 1 o.

                0838/Nyt

438. Komoly figyelmeztetés. Azon körülményt, hogy a kormány változtatni fogja székhelyét, a hadi munkálatoknak szabad tért kívánván nyujtani, a haszonleső alávalók a pénz-váltássali uzsoráskodásra használják fel. ...

      /Minister-tanácsból. Szemere Bert.[alan] s. k. minister-elnök

      Budapest, 1849. július 2.

                Nyh. n., ny. n.; 35.9 x 42.8 cm, 1 o.

                7125/Nyt (m-n)

439. Komáromból. Julius 2-kán az osztrák had Ács felöl nagy erővel nyomult előre, reggeli 9 óra tájban, és a monostori sán­czokat már be is vette; ...

      /Minister-elnök Szemere Bert.[alan]

      Budapest, 1849. július 3.

                Nyh. n., ny. n.; 39 x 25.1 cm, 1 o.

                3417/Nyt, 3424/Nyt (n)

440. Értesités a hatóságokhoz. A kormány a hadi munkálatok biztosabb vezérelhetése miatt, Budapestről eltávozván, meghagya­tik minden hatóságoknak az országban, hogy hivatalos leveleiket s jelentéseiket felülről Kecskeméten által, Szegeden keresztül küldjék. ...

      /Szemere Bertalan, belügyminister.

      Budapest, 1849. június 3. [1849. július 3.]

                Nyh. n., ny. n.; 38,5 x 24,3 cm, 1 o.

                3414/Nyt

A keltezésnél sajtóhiba: a képviselőház pesti ülése július 2-án határozza el, hogy az országgyűlés Szegedre teszi át szék-helyét.

441. Hirdetmény. Az ország kormányzójának rendeletéből miután a fegyveres erő, katonai s álladalmi szerek szállitása a középponti vasut minden eszközeit igénybe veszi, rajta minden magán személy és vagyon forgalom megszüntetik.

      /Közm. és közl. ministerium.

      Pest, 1849. július 3.

                Nyh. n., ny. n.; 25.8 x 33.5 cm, 1 o.

                7111/Nyt

726


442. Buzdító szó a' néphez a' muszka ellen. ...

      Budapest, 1849. július 5.

                Nyh. n., ny. n.; 38,8 x 23,6 cm

                0062/Nyt

443. Hiradás. A' hadsereg főkormányzóságának tudomására jutott az, hogy azon helyek lakoi, mellyek közelében csaták estek, a' mind két részről ellövött golyókat összveszedvén, illyeneket különösen közbenjáró zsidó árusok által az insurgensek kezeibe juttatják. ...

      /Haynau, tábori szertárnagy és hadsereg főparancsnok.

      Nagy-Igmánd, 1849. július 7.

                Nyh. n., ny. n.; 38 x 30.6 cm, 1 o.

                5651/Nyt (m-n)

Ágyúgolyók beszolgáltatásáról intézkedő császári rendelet; az ágyúgolyókért fi-zetendő összegek valamint az átvevőhe-lyek leírásával.

444. Mi Első Ferencz József, Isten kegyelméből Ausztriai Császár; Magyar és Cseh, ... Valamint a magyar földnép iránti éber gondoskodásunktól vezéreltetve, immár határozottan kinyilatkoztattuk: miszerint az urbéri összes tartozások eltörlésétől többé el nem állunk, ...

      /Ferencz József. Schwarczenberg. Krausz. Bach. Gyulay. Kulmer. Thinnfeld.

      Schönbrunn, 1849. július 7.

                Nyh. n., ny. n.; 40.3 x 26.9 cm, 1 o.

                2832/Nyt, 2097/Nyt (n)

Ferenc József bejelenti, hogy kármente-síteni fogja a jobbágyfelszabadítás által veszteséget szenvedett földesurakat.

445. Hiradás. Azon rendkivüli költségek fedezésére, melyeket magyar országnak jelenlegi állapota igényel, Ő. cs. kir. Felsége f. e. martius 22-röl kelt legfelsőb határozatánál fogva helyben hagyni méltoz[t]atott, hogy magyarország közjövedelmeire, mint forgalmi eszköz, kényszeritő folyamu utalványokat adassanak ki. ...

      /Haynau, F. Z. M.

      Nagy-Igmánd, 1849. július 8.

                Nyh. n., ny. n.; 37.6 x 51.4 cm, 1 o.

                7126/Nyt (m-n-sz)

446. Felszólitás magyar ország [!] lakosaihoz!

      A pártütök mielőbb felbontván minden rendet, most a háboru szomoru, és vész­telljes következményeit hozák békes házaitokra. ...

      /Haynau m. k. táboriszernagy.

      Nagy-Igmánd, 1849. július 9.

                Nyh. n., ny. n.; 44 x 56.3 cm, 1 o.

                2098/Nyt (m-n-l ?); 0878/Nyt (m);        2099/Nyt (n)

A robot alóli mentesség és a császár ál-tal adott jogok és szabadások továbbra is élnek.

447. Buda-Pest város lakosihoz. A körülményeknél fogva ujból elhagyta székhelyét a kormány, e lépésre a haza megmentése kényszeriti az osztrák-orosz vétkes szövetség következtében. ...

      /Csányi László, közm. és közlek. minister.

      Budapest, 1849. július 9.

                Nyh. n., ny. n.; 38.6 x 25 cm, 1 o.

                3418/Nyt

448. Komoly szózat, Máramaros minden renden lévő lakóihoz. Biztos tudomásom lévén a' felől: miként Kazinczy Ezredes úr hadjárati intézkedései nem csak polgári, hanem katonai egyének által is becstelenül gyanusitattnak, ‘s olly szinben állit­tatnak, a' könnyü hiszemü köz vélemény elibe, melly a' fent tisztelt Ezredes úr tettekkel bizonyított hazafiui lángoló szeretetét, szeplötlenül megörzött katonai becsületességét homályba boritja egy részről; ...

      /Pribék [Miklós] Őrnagy ‘s Máramaros­megyei hadparancsnok.

      [Máramaros]Sziget, 1849. július 15.

                Nyh. n., ny. n.; 36.1 x 24.6 cm, 1 o.

                0118/Nyt

449. Azon utalványokat, mellek Felséges Urunk és Királyunk parancsából Magyarország közjövedelmeire gróf Almásy neve aláírásával kibocsájtattak - és névszerint, 1-, 5-, 10-, 100-, és 1000-ből állanak - valamint ... - mindenki köteles azokat hasonlóul névszerinti értékükben elfogadni. ...

      /Gr. Zichy Ferencz, országos főbiztos.

      Pest, 1849. július 18.

                Nyh. n., ny. n.; 18.2 x 25.2 cm, 1 o.

                3321/Nyt, 6675/Nyt (n)

450. Rendelet. Alulírt, népfölkelési fővezér Korponai ezredes ur általa debreczeni fölkelő nép rendezésére és vezetésére parancs-

727


nokul felelet terhe alatt megbizva levén: ... rendelem és parancsolom, hogy debreczen város minden fegyverfogható lakosai, ... megjelenjenek: hogy a fölkelő nép számát megtudhassam és kellőleg rendezhessem. ..

      /Ábrahám Ádám, őrnagy, s a debreczeni összes felkelőnép parancsnoka

      Debrecen, 1849. július 19.

                Nyh. n., ny. n.; 18.2 x 23.1 cm, 1 o.

                6119/Nyt

451. [Újság]

      Figyelmező. Pozsony, 1849. július 19. 90. [szám]. Szerkeszti és kiadja Vida Károly.

                [Pozsony], Schmid Ferenc;

                32.5 x 21.7 cm, 4 o.

                7081/Nyt

452. An die Bewohner von Ofen und Pesth. ...

      /Haynau m. p., Felzeugmeister.

      Pest, 1849. július 19.

                Nyh. n., ny. n.; 42.7 x 27 cm, 1 o.

                6479/Nyt

Haynau kiáltványa Buda és Pest lakói-hoz a város újbóli megszállása alkalmá-ból. Halálos ítélettel fenyegeti meg az ellenszegülőket.

453. [Újság]

      Figyelmező. Pozsony, 1849. július 20. 91. [szám]. Szerkeszti és kiadja Vida Károly.

                [Pozsony], Schmid Ferenc;

                32.5 x 21.7 cm, 4 o.

                7082/Nyt

454. Hirdetmény. Az általam Budapest lakosihoz tegnap kibocsátott hirdetményben az ostromállapot követelte törvényeknek mindazon megszegései soroztattak elő, mely­yeknek büntörvényszéki tárgyalása a' katonai hatóságok köréhez utasittatik. Most pedig azon rendeletek bocsátattnak köztudomásra, mellyek a' rend és közbátorság fentartására - ezen, a' pártütök fondorkodási által erkölcsi alapjaiban mélyen megrendült városokban - szükségeltetnek. ...

      /Haynau, táborszernagy és hadsereg főparancsnok.

      Pest, 1849. július 20.

                Nyh. n., ny. n.; 43.4 x 27.1 cm, 1 o.

                0068/Nyt

455. Jelentés. ... e város összes lakossága ez­zenel a legszigorubban intetik, hogy a náluk találtató mindennemü fegyvereket még ma, az emlitett hirdetményben kitűzött helyen általadni annál bizonyosabban el ne mulasszák, mivel különben a megszabott halálos büntetés fogja őket minden kimélet nélkül érni.

      /A városi hatóság által.

      Pest, 1849. július 21.

                Nyh. n., ny. n.; 38,3 x 23 cm, 2 o.

                7127/Nyt (m-n)

456. Hivatalos örvendetes tudósitás. Tegnap futár érkezett kormányunk székhelyéről Szegedről, épp olly hiteles, mint örvendetes tudositásokkal. ...

      /Komáromi t. h. kormánybiztos Újházi László m. k. a vár és hadsereg főparancsnoka Klapka m. k. tábornok.

      Komárom, 1849. július 23.

                [Komárom], Szigler Testvérek;

                37,8 x 23,4 cm, 1 o.

                0202/Nyt

457. Buda-Pest lakoihoz. Csak alig érkezék falaitok közé, azt hadseregem legnagyobb részével ismét elhagyom, hogy a' csász. kir. győzelmes fegyveres erőt a' lázadó ellenség további üzése, és megsemmisi­tésére elöbbre vezethessem....

      /Haynau, hadi főszertármester és tábori főparancsnok.

      Pest, 1849. július 24.

                Nyh. n., ny. n.; 43 x 55 cm, 1 o.

                7133/Nyt (m-n)

Haynau a fővárosból Szeged felé történő továbbvonulása előtt súlyos megtorlás-sal fenyegeti meg a távozása után eset-leg engedetlenségre vetemedő pestieket.

458. 365. Hívatalos értesítés. Korponay ezredes úrnak folyó hó 23-dik napjáról kelt hívatalos tudósítása szerént a' polgári őrség a' Tisza körűl czirkáló ellenséges csapattal összeütközött, ...

      /Sillye Gábor mk., kormánybiztos.

      H.[ajdú]Böszörmény, 1849. július 25.

                Nyh. n., ny. n.; 37,7 x 24,3 cm, 1 o.

                0880/Nyt

459. A' képviselő háznak 1849-ik évi julius 28-kán határozatképpen kimondott végzése. ...

                H. n., [1849. július 28.]

                Nyh. n., ny. n.; 38 x 23,3 cm, 2 o.

                0069/1-2/Nyt

728


A képviselőház elfogadja a július 21-én benyújtott nemzetiségi törvényjavaslatot.

460. Hirdetmény. A' cs. kir. pénzügyi ministerium f. é. Junius 21-én 6408 szám alatt kelt kegyes rendeleténél fogva az ó és új 2 forintos austriai bankjegyek elfogadása és kiadására nézve következőket határozott:...

      /A' cs. kir. katonai kerületi parancsnokságtól.

      Sopron, 1849. július 28.

                Nyh. n., ny. n.; 36,2 x 23 cm, 1 o.

                6673/Nyt, 6674/Nyt (n)

461. [Újság]

      Honvéd. 182. [szám]

      Kolozsvár, 1849. július 28.

                [Kolozsvár], Ocsvai Ferenc;

                40,6 x 26,1 cm, 4 o.

                7259/Nyt (m-n)

462. [Újság]

      Komáromi lapok 16. sz.

      [Komárom], 1849. július 28.

                [Komárom], Szigler Testvérek;

                29.3 x 22 cm, 4 o.

                7581/Nyt

1849 augusztus

463. [Újság]

      Komáromi lapok 20. sz.

      [Komárom], 1849. augusztus 2.

                [Komárom], Szigler Testvérek;

                29.3 x 22 cm, 4 o.

                7582/Nyt

464. Minekutánna tudomásomra jött: hogy jelenleg is e városban résszint honvéd tisztek, résszint közhonvédek tartózkodnak, ezennel minden honvédnek, ... kik császári szolgálatban voltak, és jelenleg álruhában a városon titkon tartózkodnak, ezennel megparancsolom, hogy magokat nálam 24 óra alatt bejelentsék - ellenkező esetben mint Felségárulók rögtönitélő Törvényszék eleibe fognak állitattni, ...

      /Gr. Zichy Ferencz, Országos főbiztos

      Debrecen, 1849. augusztus 3.

                Nyh. n., ny. n.; 10.5 x 18 cm, 1 o.

                3454/Nyt

465. 525. Sz./k.b. Nyiltrendelet. A' komáromi felső dunai vitéz hadsereg e folyó hó 3-án a várt környező osztrák zsoldosokat olly hatalmasan verte szét, - hogy minden kellékektöl megfosztott s elrémitett maradványai legfölebb Pozsony falai alatt fognak megállapodni. ...

      /Komáromi s felső hadsereg beli t. h. kormánybiztos Ujházi László. Klapka György tábornok fővezér.

      Komárom, 1849. augusztus 5.

                Nyh. n., ny. n.; 37,6 x 21,8 cm, 1 o.

                90.17.1/Nyt, 0879/Nyt

466. Szózat Komárom rendíthetetlen várából a' feldunai hiv magyar néphez! ...

      /Ujházi László m.k. Komáromi, s felső seregbeli t.h. kormánybiztos, Klapka György m. k. tábornok

      Komárom, 1849. augusztus 6.

                Nyh. n., ny. n.; 38.7 x 46.5 cm, 1 o.

                4181/Nyt

467. Hirdetmény. A pártütők által törvénytelenül kibocsájtott, úgynevezett Kossuth bankjegyek, minden alap nélküliek, ezennel érvényteleneknek nyilvánitattnak, és a forgalomból kitétetnek. -

      /Gr. Zichy Ferencz, Országos főbiztos

      Debrecen, 1849. augusztus 6.

                Nyh. n., ny. n.; 17.9 x 23.5 cm, 1 o.

                2389/Nyt

468. Polgártársak! Hallotátok bizonyosan azon csata és győzelem hírét, mely Komárom alatt az osztrák ellen kivivatott; ... Föl minden polgár, kinek karja fegyvert ragadni bir ‘s mártsa azt a' zsarnok szivébe, ...

      /Mednyánszki Sándor őrnagy.

      Románd, 1849. augusztus 8.

                Nyh. n., ny. n.; 37,7 x 22 cm, 1 o.

                0881/1-2/Nyt

469. Hirdetmény. Ezennel mindennek tudtára adatik, hogy bár mindféle ugy nevezett magyar Kossuth bankjegyek forgása, mint törvényelleni pénz megtiltatik. ...

      /B. Wohlgemuth Lajos m. p. Erdélyi nagy fejedelemség polgári és katonai főkormányzója.

      Beszterce, 1849. augusztus 11.

                Nyh. n., ny. n.; 40.3 x 48.8 cm, 1 o.

                99.339.1/Nyt (m-n-r)

729


470. k./5683. Ujabbi kihirdetése az ország kormányzóelnöke Rendeletének. Magyarország jövedelmeire, Gr. Almási, Völgyi, és Endrei aláirásuk alatt a bitor ellenség által kibocsátott csalárd utalványok, vagy ugy nevezett Zwangs-Noták iránt.

      /Kossuth Lajos s. k. az ország kormányzó elnöke.

      Debrecen, 1849. április 22.

      516./k. b. Ezen országos rendelet erejénel fogva, a csalárd utalványokat elfogadók, titokban tartók, - vagy kiadók elfognak fogatni, s a rögtön ítélő vegyes törvényszék elébe állíttatni. ...

      /Komáromi t. h. Kormánybiztos Újházi László m. k.

      Komárom, 1849. augusztus 13.

                [Komárom], Szigler Testvérek;

                39 x 24 cm, 1 o.

                0189/Nyt

471. A cs. kir. fő hadi szállásból Temesvárról f. hó 14-éről érkezett hírek szerint a pártütők szerte széllednek. Kossuth a hatalom bitorlott gyakorlatáról ministereivel lemondott. Görgei békes hon tartózkodásra inti a honpolgárokat. Aradon két nevezetes tartalmu proclamatio jelent meg. ...

      /Kempen, s. k. cs. kir. altábornagy s Pest kerületi katonai parancsnok.

                H. n., é. n. [1849. augusztus 14. után]

                Nyh. n., ny. n.; 40 x 50 cm

                7128/Nyt (m-n)

Kempen közhírré teszi Kossuth és Gör-gei egy-egy hirdetményét: az egyikben Kossuth lemond és a katonai és polgári kormányzati hatalmat Görgeire ruházza át. A másikban Görgei átveszi az ország irányítását.

472. 10. Hadijelentés. A futásban lévő lázadó seregek erélyes és szakadatlan üzésének, - melly a cs. k. 3. hadtest... - olly határozott eredménye volt, hogy jelenleg valamint egész Erdély, ugy a Bánát is tiszta lázadóktól. ... A magyar lázadó sereg nem létezik többé, mert a mi meg nem adta magát, avagy el nem fogatott, elszéledt, s haza vonúl. ...

      /Báro Haynau, s. k. táborszernagy és fő hadi parancsnok.

      Arad, 1849. augusztus 21.

                Nyh. n., ny. n.; 39,4 x 24,6 cm, 1 o.

                0070/Nyt

473. Hivatalos közlések a csatatérről. Ó-Arad, augustus 21-én 1849. A futó ellenségnek űzésével Erdélyben foglalkozó altábornagy herczeg Liechtenstein Ferencz részéről érkezett legújabb hirek szerint, az elszéledt pártütők hadvezérei Vécsey és Kmety hasonlókép feltétlenül alávetették magukat a győztes cs. kir. fegyvereknek, miután egész Karánsebesig keményen üzettek volna. ...

                [Arad, 1849. augusztus 21.]

                Nyh. n., ny. n.; 38,7 x 24,3 cm, 1 o.

                3419/Nyt, 3420/Nyt (n)

1849 szeptember

474. Bajtársak ! A cselszövény és árulás végromlás szélére vezeték szegény hazánkat. ... feltett követeléseink visszautasíttatvák, s így kényszerítteténk a már már feladott harczot ujolag élethalálra folytatni.

      /Klapka [György], tábornok

                [Komárom, 1848. szeptember 2 k.]

                [Komárom], Szigler Testvérek;

                22.7x40 cm, 1 o.

                0211/Nyt

475. Hirdetmény. A lázadás erdélybeni elnyomásával bekövetkezett azon időpont, melyben mind azok számadás alá vonattassanak, ...

      /Altábornagy, Erdély Nagy-Fejedelemség cs. kir. polgári- és katonai kormányzója Báró Wohlgemuth Lajos, m.p.

      Nagyszeben, 1849. szeptember 18.

                Nyh. n., ny. n.; 40.5 x 53.3 cm, 1 o.

                0882/1-4/Nyt (m-n-r)

Törvényszékek és igazolóbizottságok fel-állításáról és az ezekkel kapcsolatos be-jelentési kötelezettségről szóló hirdet-mény.

476. Hirdetmény.

      Ő Császár ő Felsége f. e. Junius 28-árol kelt legkegyelmesebb parancsnál fogva rendelni méltoztatott, mikép a 3%toli középponti pénztárutalványok, nem csak a közpénztároknál történő mindennemű fizetéseknél

730


használtathatnak készpénz gyanánt, ...

      /Erdély Nagy-Fejedelemsége cs. kir. polgári- és katonai Kormányzója, Altábornagy B. Wohlgemuth Lajos

      N.[agy]Szeben, 1849. szeptember 19.

                Nyh. n., ny. n.; 24.3 x 39.9 cm, 1 o.

                0883/Nyt (m-n-r)

477. Rendelet. A forradalom szomorú következményei közzé sorolandó, azon a' nép között haza szerte elárasztott tév-vélemény is, mintha az úrbéri tartozások megszüntével azon szolgálatok és adózások is meg lennének szüntetve, mely-lyeknek a' Földes urak - ... gyakorlatában valának. ...

      /Kapy Eduard Cs: Kir: előadó országos biztos.

      Eger, 1849. szeptember 24.

                Nyh. n., ny. n.; 39,4 x 25,2 cm, 1 o.

                73.474.1/Nyt

478. 180 Sz.: A' pozsonyi kerület cs. kir. Főbiztosától. Króner Lajos, Pozson, és Moson Vármegyei cs. kir. kormánybiztos úrnak. ...

      /Cziráky.

      Pozsony, 1849. szeptember 25.

                [Pozsony], Schmid Ferenc;

                39,3 x 24 cm, 4 o.

                2102/Nyt

Az úrbéri tartozások magyarázata.

479. Vitézek! Ugy határozá a sors: hogy küzdelmeinket bévégezzük. - ... Alkudozás folytán tehát, Komárom vára capitulátiója megköttetett, ...

      /Klapka, tábornok.

      Komárom várának megadása, következő feltételek alatt. ...

      /Haynau s. k., tábornagyszer.

      Herkály-Puszta, 1849. szeptember 27.

                [Komárom], Szigler Testvérek;

                39,5 x 47 cm, 1 o.

                98.5.1/Nyt, 7580/Nyt

A megadási feltéteket l. önállóan: 0884/1-2/Nyt; 2100/Nyt, 7306/Nyt(n); 0885/Nyt (m-n)

1849 október

480. Geleitschein für den Johann Ferik welcher von hier ungehindert in seinem heitmathsort Tusics Comitat Zemplén zurückfehren kann, ...

      /Bayersfeld, k. k. Feldkriegskomissär.

      Komárom, 1849. október 1.

                Nyh. n., ny. n.; 18,7 x 30,7 cm, 1 o.

                2797/Nyt

A híres komáromi menlevél.

481. Hirdetmény. Felséges urunk és királyunk az országban elterjedt pártütés-szülte zavarokat megszüntetni, és minden hű alattvalóinak törvényt és igazságot egyenlően szolgáltatni kivánván, ... az úrbéri kötelezettségek és a papi tized teljesen megszüntetve maradjanak,...

      /Jósa Péter m. k. kerületi cs. kir. főbiztos.

      Váradolaszi, 1849. október 5.

                Nyh. n., ny. n.; 35.7 x 23 cm, 1 o.

                0071/Nyt

482. Kundmachung. Der Ausnahmszustadt im Lande hat nicht ausgehört, - besteht also aller Orten noch - und zwar zum Schutze - zur Handhabung öffentlicher Ordnung - und des gesetzlich bestehenden Verkerhrs. ...

      /Gedeon, F. M. L. und Militär-Disrticts-Commandant.

      Pozsony, 1849. október 8.

                [Pozsony], Wigand Fridrik Károly;

                30.3 x 44.2 cm, 1 o.

                2103/Nyt

Gedeon altábornagy felhívása: a kivé-teles állapotot még nem szüntették meg, mindenki tartsa be a rendelkezéseket.

483. Kundmachung. In mehreren Gegenden dieses Komitats, besonders unter dem Ackerbau treibenden Volke, ...

      /Michael Jankó, königlicher Regierungs­commissär.

      Komárom, 1849. október 14.

                Nyh. n., ny. n.; 38 x 23.5 cm, 1 o.

                3401/Nyt

Jankó kormánybiztos figyelmezteti a lakosságot, hogy az úrbér és a papi tized eltörlése nem jelenti azt, hogy nem kell teljesíteni az un. kis regáliákhoz tartozó szolgáltatásokat.

731


484. Einladung zur Pränumeration.

      Unter dem Titel: Die Belagerung von Temesvár.

      (Tagebuch von 107 Tagen) ...

      Temesvár, 1849. október 16.

                Nyh. n., ny. n.; 41.2 x 25.6 cm, 1 o.

                7667/Nyt

485. Cs. kir. katonai törvényszéki ítéletek. ...

          /A debreczeni kerületi cs. kir. főbiztosság által.

      H. n., 1849. október 25.

                Nyh. n., ny. n.; 43.6 x 28.6 cm, 4 o.

                0212/Nyt

Az 1849. szeptember 12. és október 25. között meghozott ítéletek felsorolása.

486. Hirdetmény. E városban tartozkodó valamennyi akár helybeli születésű, akár más vidéki volt honvédek, felsőbb utasitás következtében külön összeirándók, és az összeirási jegyzékek maga helyére beküldendők lesznek. ...

      /A középponti kapitányi hivatal által.

      Buda, 1849. október 25.

                [Pest], Bagó Márton;

                36.5 x 23.4 cm, 1 o.

                6038/Nyt (m-n)

1849 november

487. Hirdetmény. Miután Ő cs. Felsége által f. évi oct. 17-kén legkegyelmesebben helybenhagyott, áltam ugyanazon év és hó 24-kén közhírré tétetni rendelt Magyarország ideiglenes közigazgatási rendszere, az öszves birodalom alkotmányán alapszik, ... szükségesnek találom a' birodalmi alkotmányt újabban, minden országban élő nyelvekre forditva ezennel az öszves lakosság tudomására juttatni; ...

      /A' cs. k. Magyar- és Erdélyországi hadsereg főparancsnoka: Haynau, főszer­tábornok.

      Pest, 1849. november 1.

      Birodalmi alkotmány az Ausztriai Császárság számára. ...

      /Ferencz József. Schwarzenberg. Stadion. Krauss. Bach. Cordon. Bruck. Thinnfeld. Kulmer.

      Olmütz, 1849. március 4.

                Nyh. n., ny. n.; 39.2 x 24.5 cm, 11 o.

                73.158.1/Nyt (r-sz); 73.157.1/Nyt (r);   0072/1-2/Nyt, 0850/Nyt és 0184/Nyt     (m); 6490/Nyt és 6465/Nyt (n)

488. Hirdetés. Megfontolván, hogy a Magyarhoni koronaország minden részei már a cs. k. seregekkel megrakván, következőleg az útlevelek kiosztásában némely könnyebbitések léphetnek életbe, ... az útlevelek kibocsátására nézve következőképen módositatik: ...

      /A cs. kir. hadsereg parancsnokságától Magyarországon és Erdélyben. Haynau s. k., táborszernagy.

      Pest, 1849. november 2.

                Nyh. n. ny. n.; 37.1 x 25.3 cm, 4 o.

                7029/Nyt, 7715/1-3/Nyt (u vagy o)

489. Q. 820. Rendelet. Ő Felsége a Császár, méltóztatott a császári királyi hadügyi ministeriumnak a feloszlott magyar gyalog- és huszárezredek ujra alakitása tekintetében tett felterjesztését, ... elfogadni, és azon katonai testeknek hadilábra tételét megrendelni. A legkegyelmesebben elfogadott határozatok szerint, az azon hadtesteknél találtató hiányok - a mennyiben azok a hadifoglyok vagy átszökött felkelők által elegendőleg nem pótoltathatnának - Magyar és Erdélyországokban általános katona-szedéssel leendnének pótolandók. ...

      /A cs. kir. hadsereg fővezére ő nagyméltósága nevében Knöhr m. k. altábornagy.

      Buda, 1849. november 3.

                Nyh. n., ny. n.; 42.4 x 35.3 cm, 1 o.

                7716/1-2/Nyt

490. Nro. 5424. P. Notificatione. Sua Maestá con sovrana risoluzione di data Schön­brunn lí 16 Settembre a. c. si é degnata d'impartire la Sua sanzione all'ordinanza del ministero dell'interno concernente l'affracatione degli oneri inerenti al suolo nel Magraviato d'Istria,

      /Gleisbach, i. r. consigliere di governo e capitano circolare.

      Trieszt, 1849. november 12.

                Tipografia del Governo; 44.9 x 26.9 cm, 1 o.

                6746/Nyt

Hirdetmény Gorizia és Gradisca Olasz-országhoz való csatolásáról.

732


491. 2769/G. Oktatás a földnépéhez. A forradalmi párt által előidézett véres háborúnak borzadalmai és pusztitásai meg­szüntek; ...

                H. n., [1849. november 15.]

                Nyh. n., ny. n.; 43.3 x 26.8 cm, 4 o.

                0896/Nyt

Magyarország teljhatalmú császári biz-tosa, Karl Geringer báró a parasztok korábbi földfoglalásait érvénytelennek nyilvánítja, s könyörtelen megtorlást helyez kilátásba minden hasonló jövőbeli próbálkozás esetére.

492. 2905/G. Hirdetés. A mult év folyamatában gyakorta történtek névváltoztatások Magyar koronaországban a nélkül, hogy az iránt előleg szabályszerű Legfelsőbb jóváhagyás kéretett volna; ... ezennel rendeltetik: ...

      /A cs. k. hadseregnek Magyarországon s Erdélyben parancsnoka Haynau s. k., táborszernagy.

      Pest, 1849. november 19.

                Nyh. n., ny. n.; 37.2 x 24.3 cm, 1 o.

                0888/Nyt, 7712/1-2/Nyt (r), 7713/Nyt

                (u vagy o)

1849 december

493. [Költemény]

      Huszár legenda. (Irta egy magyar huszár: Virághalmy név alatt, szemlélvén a milánói nagy templom homlokzatát. - 1849. XII.)

      /Virághalmy Ferenc

                H.n, é.n., [1849. december]

                Nyh. n., ny. n.; 25 x 11.5 cm, 4 o.

                0889/Nyt

494. Hirdetmény. Midön e' jelen év folyamata alatt a' cs. k. austriai hadsereg a' forradalmi párt ellen harczot Magyarországban újra megkezdette, ...

      /Haynau.

      Pest, 1849. december 10.

                Nyh. n., ny. n.; 42,5 x 25,0 cm, 1 o.

                0204/Nyt, 7714/Nyt (n)

A cs. kir. hadsereg sebesültjeinek javára tett alapítványról.

495. Hirdetmény. A honvéd tiszteknek még nagy része e hazában lappang, kik sem az ujonczállitási bizottság előtt, sem pedig a cs. kir. katonai kerületi parancsnokság előtt vizsgálat vagy besoroztatás végett vagy alkalmatlan voltukról nyerendő bizonyitvány végett magokat be nem jelentették. ...

      /A cs. k. katonai kerületi parancsnokság által.

      Pest, 1849. december 19.

                Nyh. n., ny. n.; 38.5 x 49.8 cm, 1 o.

                7579/Nyt (m-n)

733

<back to contents>