KRÓNIKA

Veszprémy László

A Magyar Hadtörténészek Nemzeti Bizottságának tisztújító ülése

<Back to contents>

(Budapest, 2000. január 12.)A Magyar Hadtörténészek Nemzeti Bizottsága (MHNB) 2000. január 12-én szerdán a budapesti Hadtörténeti Intézet és Múzeumban megtartotta soros beszámoló és tisztújító ülését. Első napirendi pontként az MHNB főtitkára, dr. Zachar József beszámolt az elmúlt öt év munkájáról, az elért eredményekről.

Kiemelte, hogy a Történettudományok Nemzetközi Bizottsága tagszervezeteként működő szervezetben a magyar részvétel az utóbbi öt évben a nehézségek ellenére folyamatos maradt, és 1944 óta első alkalommal magyar képviselő is helyet foglalhatott a nemzetközi bizottság elnökségében (dr. Zachar József). Az elmúlt öt év nemzetközi kollokviumain legalább egy fő mindig képviselte Magyarországot, illetve kedvező fogadtatásban részesült előadást tartott, amely azután megjelent a konferencia-kötetben. Utalt arra, hogy a Bibliográfiai Albizottságban a magyar fél, a HIM Hadtörténeti Könyvtára jóvoltából pontosan teljesítette az adatszolgáltatási kötelezettséget, s ennek eredményeként a nemzetközi éves bibliográfiai kötetekben a magyar hadtörténeti irodalomról rend­szeresen jól válogatott, átfogó kép jelent meg. A Levéltári Albizottság 1999-ben Brüsszelben tartott ülésén a magyar képviselő, dr. Bonhardt Attila sikerrel adott képet a hazai levéltári fejlesztésekről. Zachar József végül hírt adott arról is, hogy Brüsszelben kezdeményezték a NATO tagállamok Hadtörténeti Albizottságának megalakítását. Beszámolóját követően a megjelenteknek bemutatták a bécsi konferencia megjelent tanulmánykötetét, illetve az éves nemzetközi bibliográfiák 20. kötetét.

Második napirendi pontként a nemzetközi tisztújításra tette meg javaslatát a bizottság.

Harmadik napirendi pontként az MHNB leköszönő tisztségviselői a hazai tisztújításra tettek javaslatot. A név szerinti szavazás ered­ményeként, egyhangúan, 1-1 tartózkodással a következő végeredmény született: tiszteletbeli elnökök: dr. Liptai Ervin nyá. vezérőrnagy, dr. Rázsó Gyula, Perjés Géza nyá. ezredes; elnök: dr. Zachar József nyá. ezredes; alelnök: dr. Szántó Mihály ezredes; főtitkár: dr. Veszprémy László őrnagy; ügyvezető titkár: dr. Balla Tibor százados; elnökségi tagok: dr. Bona Gábor ezredes, dr. Czigány István alezredes, dr. Dombrády Lóránd, dr. Zsoldos Attila. Ugyancsak egyhangú határozat szerint magyar részről a Bibliográfiai Albizottságba dr. Rázsó Gyula helyébe dr. Veszprémy László őrnagyot javasolta a bizottság, a Levéltári Albizottságba dr. Bonhardt Attila alezredest, a NATO tagállamok Hadtörténeti Albizottságába pedig dr. Balla Tibor századost.

Az ülés végén a megjelentek figyelmét felhívták a 2001. augusztus 19-25. között Athénban megrendezendő XX. nemzetközi hadtörténész konferenciára ("Katonai konfliktusok és geopolitika"), a 2001. évi finnországi hungarológiai kongresszusra, illetve a Hadtörténeti Intézet és Múzeum 2000. évi konferenciáira ("A magyar hadtörténelem ezer éve - csomópontok" - októberben, "Kard és koszorú. 1000 év katonai jelképei"). Végül a jelenlévők elhatározták, hogy a már régóta létező nemzetközi címlistákhoz hasonlóan az MHNB létrehozza a magyar hadtörténészek névjegyzékét, amelyet mind nyomtatásban, mind az Interneten közzétesz.

Az athéni konferenciára jelentkezési lapokat, illetve a hadtörténész névjegyzékbe való bekerüléshez szükséges adatlapot dr. Veszp­rémy Lászlónál, a Hadtörténeti Könyvtárban lehet igényelni.

221


 


 

Intézményi hírek

(1999. január 1. - december 31.)

 

 


Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékére Vácon rendezett konferencián (1999. január 22.) Bona Gábor és Hermann Róbert tartott előadást "Váci születésű tisztek és katonák a szabadságharcban", illetve "Hajnik Pál" címmel.

*

A Tokajban 1999. január 15-én megtartott 1848-49-es konferencián Kedves Gyula "Az I. hadtest megszervezése" c. előadása hangzott el.

*

A II. Nemzetközi Zászló Biennálé kísérő konferenciáján (Budapest, 1999. február 9.) Cs. Kottra Györgyi tartott előadást "A zászló, mint műalkotás" címmel.

*

A CEU által szervezett "The Crusaders and Military Orders" című konferencián (Budapest, 1999. február 26-28.) intézményünket Veszprémy László képviselte "Some Remarks on the Recent Historiography of the Crusade of Nicopolis" c. előadásával.

*

"A szolnoki csata és a tavaszi hadjárat" c. konferencián (Szolnok, 1999. március 5-6.), amelyet a Hadtörténeti Intézet és a Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága rendezett, intézményünk munkatársai a következő előadásokkal vettek részt:

Bona Gábor: A szolnoki csata jelentősége, neves és névtelen szereplői;

Hermann Róbert: Fővezérváltás Tiszafüreden;

Kedves Gyula: Az I. hadtest megszervezése és tevékenysége a szolnoki csatáig.

*

A Szabadkai Önkormányzatnak a forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából rendezett hadtörténeti konferenciáján (Szabadka, 1999. március 12.) Bona Gábor "Szabadkai honvédek a szabadságharcban" c. előadása hangzott el.

*

A Vay Ádám Múzeum "Másfél évezred eseményei Karl Vey metszetgyűjteményének tükrében" c. konferenciáján (Vaja, 1999. március 16.) Zachar József tartott előadást "Hadtörténeti gondolatok a karlócai béke 300. évfordulóján" címmel.

 

Az Institute for Advanced Studies által rendezettt "Charter Chronology" című konferencián (Budapest, 1999. március 18-20.) intézményünk részéről Veszprémy László tartott előadást "On the Edge of Charter and Book Paleography" címmel.

*

"A tavaszi hadjárat előtörténete" c. konferencián (Cibakháza, 1999. március 19.) Her­mann Róbert szerepelt "A fővezéri kérdés 1849 márciusában" c. előadásával.

*

Ugyancsak március 19-én került sor Kiskunfélegyházán a "Petőfi az újabb kutatások tükrében" c. tanácskozásra, amelyen szintén Hermann Róbert tartott előadást "Petőfi mint katona" címmel.

*

Az 1999. április 8-án Isaszegen rendezett "Az 1849. évi tavaszi hadjárat" c. konferencián Hermann Róbert "Az isaszegi csata 1849. április 6-án" c. előadása hangzott el.

*

A Bocskai Szövetség szervezte 1848-49-es emlékkonferencián (Debrecen, 1999. április 13.) Bona Gábor "A Tiszántúl a téli hadjárat idején" és Kedves Gyula "A Tiszántúl szerepe a tavaszi hadjáratban" c. előadása hangzott el.

*

A "Koszorús a haza Homloka" c. konferencián (Tatabánya, 1999. április 15.) intézményünk két munkatársa tartott referátumot:

Bona Gábor: Esélyek és lehetőségek az orosz beavatkozás után;

Hermann Róbert: A Függetlenségi Nyilatkozat.

*

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 150. évfordulója alkalmából Vaján tartott konferencián (április 16.) az alábbi előadások hangzottak el:

Hermann Róbert: A schwechati csata;

Kedves Gyula: A komáromi csata 1849. július 2.;

Cs. Kottra Györgyi: Adalékok a '48-as honvédzászlók készítéséhez.

*

Az "1849 az újabb kutatások tükrében" c. konferencián (Eger, 1999. április 22.)

 

 

 

222


Hermann Róbert tartott előadást "A szabadságharc vitás kérdései" címmel.

*

A Komáromi Napok rendezvénysorozaton (1999. április 26.) intézményünk képviseletében Bona Gábor, Hermann Róbert és Kedves Gyula tartott előadást az 1848-49-es forradalom és szbadságharc egyes kérdéseiről.

*

1999. április 30-án és május 1-jén a Szatmárnémeti Kölcsey Kör és az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület "Az élő Rákóczi" címmel történelmi tanácskozást tartott Szatmárnémetiben és Majtényban. Itt hangzott el Mészáros Kálmán "Galambos Ferenc kuruc szenátor, tiszántúli vicegenerális iratai" és Zachar József "Török támogatásra építő kuruc utóküzdelmek (1711-1739)" c. előadása.

*

"A hadsereg és társadalom" c. konferencián (Debrecen, 1999. május 10.) Hermann Róbert tartott referátumot "Hadsereg és politika" címmel.

*

A Hadtörténeti Intézet Buda bevételének 150. évfordulója tiszteletére 1999. május 19-20. között nemzetközi tudományos konferenciát szervezett a HIM-ben. Ezen több munkatársunk is előadást tartott:

Bona Gábor: Bécs vagy Buda. A hadvezetés dilemmája 1849. április végén;

Hermann Róbert: Magyar haditervek 1849 május-júniusban;

Kedves Gyula: A tavaszi hadjárat a főhadszíntéren.

*

A Hadtörténeti Múzeum "Katonai egészségügy az emberiség szolgálatában" címmel Bukarestben rendezett kiállítást 1999. május 20. és június 14. között. A kiállítást Baczoni Tamás rendezte.

*

A csornai ütközet 150. évfordulója alkalmából rendezett tudományos megemlékezésen Hermann Róbert tartott előadást "A csornai ütközet az újabb kutatások tükrében" címmel.

*

A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság ünnepi ülésén (Budapest, 1999. június 22.) Bona Gábor szólt "A '48-as honvédsereg nemesi származású tisztjei"-ről.

*

A Gábor Áron halálának 150. évfordulója alkalmából tartott emlékülésen (Budapest, 1999. július 1.) Bona Gábor "Gábor Áron az erdélyi szabadságharcban" c. előadása hangzott el.

*

1999. július 8-án a Stuttgarti Magyar Intézetben Hermann Róbert tartott előadást "Die ungarische Revolution und der Freiheitskrieg in 1848-49" címmel.

*

A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Román Tanszéke által szervezett "A megbékélési tervezet 150. évfordulója" c. konferencián Her­mann Róbert szerepelt "Kossuth nemzetiségi politikája 1849-ben" c. előadásával.

*

A Hadtörténeti Intézet a Székely Nemzeti Múzeum, a Kézdivásárhelyi Múzeum és az RMDSZ felkérésére tudományos előadássorozatot tartott 1999. július 21-23-án Sepsiszentgyörgyön, Kézdivásárhelyen és Szecse­levárosban "Az 1848-49-es szabadságharc erdélyi és magyarországi eseményei" címmel. Intézményünk képviseletében Bona Gábor és Kedves Gyula előadása hangzott el.

*

"A nemzetiségi és polgári jogok kiteljesedése az 1848-49-es forradalom és szabadságharc utolsó időszakában" c. konferencián (Szeged, 1999. július 28-29.) Bona Gábor "Nem­zetiségek a honvédseregben" és Hermann Róbert "A szegedi koncentrációs terv" c. előadása hangzott el.

*

Az RMDSZ és a Petőfi Sándor Művelődési Egyesület 1999. július 30-án Segesváron tudományos tanácskozást rendezett "Petőfi Sándor és a segesvári ütközet" címmel. Ezen hangzott el Hermann Róbertnek a segesvári ütközetről tartott előadása.

*

A tatai Eszterházy-vigasságok programjában megrendezett "Művészeti tevékenység az Eszterházy családban" c. tudományos tanácskozáson 1999. augusztus 14-én Hausner Gábor adott elő "Az emlékiratíró Esterházy Pál" címmel.

*

A "Világostól Aradig" c. konferencián (Gyula, 1999. augusztus 18.) Hermann Róbert "A szabadságharc végnapjai" c. előadása hangzott el.

*

A Nemzetközi Hadtörténelmi Bizottság "Militärbündnisse nach 1945" c.

XXV. kollokviumán (Brüsszel, 1999. augusztus 29-szep-

 

223


tember 4.) Zachar József képviselte intézményünket "Die ungarische Revolution und der Varsauer Pakt im Jahre 1956 - nach den neuesten Vorsungen in Ungarn" c. előadásával.

*

A Cseh Köztársaság Nagykövetsége és a Cseh Centrum által a cseh-magyar kapcsolatok kérdéseiről rendezett tudományos szimpo­zionon (Budapest, 1999. szeptember 8.) Bona Gábor "A szabadságharc utáni megtorlás első áldozata: a cseh származású Hruby Gyula" c. előadása hangzott el.

*

A Politikatörténeti Intézet által szervezett konferencián (Budapest, 1999. szeptember 9.) Ravasz István tartott előadást "A II. világháborúban megfigyelhető hadászati kultúrák" címmel.

*

Az "Erőd a Duna mentén. A Budapestért 1944-45-ben folytatott harcok katonai iratai a Hadtörténelmi Levéltárban" c. kiadvány bemutatója alkalmából rendezett tudományos ülésen (Budapest, 1999. szeptember 10.) az alábbi előadások hangzottak el:

Ravasz István: A budapesti csata kialakulásának hadászati és hadműveleti tényezői;

Számvéber Norbert: Budapest ostromának harcászati kérdései.

*

Az "Europa"-Clubnak az aradi vértanúk halálának évfordulójára tartott emlékülésén (Bécs, 1999. szeptember 16.) Bona Gábor tar­tott előadást "Kivégzések és megtorlások" címmel.

*

A "Batthány Lajos és kora" c. konferencián (Szombathely, 1999. szeptember 23.) Her­mann Róbert referátuma hangzott el "Új adatok a Batthyány Lajos elleni felségárulási per történetéhez" címmel.

*

A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 1999. szeptember 27-én Tapolcán konferenciát rendezett "Az I. világháború és magyar tör­ténelmi következményei 1914-1921" címmel. Ezen intézményünket Zachar József és Ba­bucs Zoltán képviselte "A Nagy Háború és ami utána következett", illetve "Vörös Ördögök a Nagy Háborúban" c. előadásával.

*

"Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc emigránsainak szerepe a föld megismerésében" c. konferencián (Érd, 1999. szeptember 29.) Suba János vett részt "Tóth Ágoston, a magyar katonai térképészet megteremtője" c. előadásával.

*

Ugyancsak szeptember 29-én került sor a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár által rendezett Levéltári Nap rendezvényeire, ame­lyen intézményünk két munkatársa szerepelt:

Babucs Zoltán: A jászberényi páncélos zászlóalj a II. világháborúban;

Mészáros Kálmán: Egy derék kuruc törzs­tiszt - Hancsok Ádám szolnoki főstrázsamester élete.

*

1999. szeptember 30-án a Hadtörténeti Múzeum a Honvéd Hegyivadász Alapítvánnyal közösen kiállítást nyitott "Hegyivadász vagyok a Kárpátokban fent" címmel a II. világháborúban hősi halált halt hegyivadászok emlékére. A kiállítást rendezte Illésfalvi Péter és Kovács Vilmos. A kiállításhoz kapcsolódó "A m. kir. honvédség hegyicsapatai 1939-1945-ben" c. konferencia programjában több intézményi munkatárs előadása hangzott el:

Illésfalvi Péter: A m. kir. kárpátaljai 1. hegyidandár és a hegyi felszerelésű határvadász zászlóaljak megszervezése 1939/40-ben, kiképzése a békeévek alatt;

Kovács Vilmos: A m. kir. honvédség hegyitüzérsége a II. világháborúban;

Suba János: A m. kir. honvédség hegyi­csapatainak térképészeti biztosítása;

Szabó Péter: A magyar hegyicsapatok az 1941-es Szovjetúnió elleni hadjáratban;

Szakály Sándor: A magyar hegyicsapatok tábornokai;

Számvéber Norbert: A magyar SS-sízász­lóaljak.

*

A "Gentilreligion versus christliche Uni­versalreligion: Das andere Europa um 1000" címmel a németországi Greifswaldban rendezett konferencián (1999. szeptember 30-október 2.) Veszprémy László vett részt "Die Steppekumanen in der vorstellungswelt der Ungarn" c. előadásával.

*

A "Revolutia Europeana si contextuali­totile Aradone 1848-49" c. nemzetközi történészkonferencián (Arad, 1999. október 1.) hangzott el Bona Gábor "Román katonák az 1848-49-es magyar honvédseregben" és Kedves Gyula "Jog, erkölcs, becsület - az aradi vértanúk kálváriája" c. előadása.

 

224


Az 1849-es vértanúk tiszteletére Székesfehérváron rendezett megemlékezésen (1999. október 1.) Hermann Róbert tartott előadást "Az 1848-49 utáni megtorlások" címel.

*

Ugyancsak október 1-jén került sor Komáromban a városi önkormányzat és az MTA Történettudományi Intézete rendezésében a "Legyőzve is győztesen" c. tudományos tanácskozásra, amelyen intézményünket szintén Hermann Róbert képviselte "A szabadságharc mérlege" c. előadásával.

*

A "Hadművészet és hadiépítészet a XVI-XVII. században" c. IV. Sárospataki Rene­szánsz Művelődéstörténeti Konferencián (Sárospatak, 1999. október 1­3.) három munkatársunk tartott referátumot:

Czigány István: A magyarországi katonaság integrálódásának problémája a Habsburg Birodalom haderejébe, 1683-1700;

Domokos György: A magyarországi olasz várépítészet;

Kelenik József: A várak hadászati szerepe a XVI. századi Magyarországon.

*

1999. október 6-án nyílt meg a "Megtorlás - az 1848/49-es forradalom és szabadságharc mártírjai" c. emlékkiállítás a Hadtörténeti Múzeumban. A kiállítás főrendezője Kedves Gyula volt.

*

"Az aradi vértanúk emlékezete" c. konferencián (Gyöngyös, 1999. október 6.) Her­mann Róbert tartott előadást "Csiky Sándor pályafutása" címmel.

*

"A magyar királyi honvédség II. világháborús története" c. konferencián (Jászberény, 1999. október 9.) Illésfalvi Péter "A m. kir. honvédség hegyicsapatai az 1944/45-ös harcokban", Kovács Vilmos "A magyar hadiipar a II. világháború éveiben" és Számvéber Norbert "A debreceni páncéloscsata" c. előadása hangzott el.

*

A Végvárak és ellátás témakörében rendezett X. Végvártörténeti Konferencián (Nosz­vaj, 1999. október 13-14.) intézményünk három kutatója szerepelt:

Czigány István: A magyarországi végvárak fenntartásának problémái 1680-1700;

Domokos György: A kassai királyi hadszertár hadianyag bevételei és kiadásai a XVI. század második felében;

Kelenik József: A végvárrendszer fenntartásának anyagi alapjai a XVI. században.

*

A Hadörténeti Intézet és Múzeum 1999. október 14-én konferenciát rendezett "'48 a tárgyak tükrében" címmel. Ezen az alábbi előadások hangzottak el:

Baczoni Tamás: Hagyomány és valóság - '48-as tárgyak a HIM Felszerelés-gyűjte­ményében;

Hermann Róbert: Kommentált csataképek a szabadságharcról;

Kedves Gyula: Magyar gyártmányú díszkardok honvéd tábornokok kezében?;

Cs. Kottra Györgyi: A "0." típusú honvédzászló eredetvizsgálata;

Makai Ágnes: A Magyar Katonai Érdemrend I. osztályának adományozása;

Vágó Erzsébet: Az 1848-as zászlók restaurálásának tanulságai.

*

A Magyar Történelmi Társulat és a Békés Megyei Levéltár "Az 1848-1849-es szabadságharc végnapjai. A megtorlás és a szabadságharc utóélete" c. konferenciáján (Gyula, 1999. október 15-16.) Bona Gábor tartott előadást "A szabadságharc katonamártírjai" címmel.

*

A "Numizmatika és társtudományok" c. konferencián (Esztergom, 1999. október 17.) Makai Ágnes tartott előadást "A Hadtörténeti Múzeum Numizmatikai gyűjteménye számítógépes adatfeldolgozásának tapasztalatai" címmel.

*

A Somogy Megyei Művelődési Központ szervezte Levéltári Napon (Kaposvár, 1999. október 19.) Hermann Róbert "Az 1848-49 utáni megtorlások" címmel tartott előadást.

*

"A németek az 1848/49-es forradalom és szabadságharcban" c. konferencián (Szeged, 1999. október 20.) az alábbi előadások hangzottak el:

Bona Gábor: A '48-as honvédsereg német anyanyelvű katonái;

Hermann Róbert: Poeltenberg Ernő honvédtábornok.

*

          Az "Erdély természeti és történeti földrajza" c. konferencián

(Nyíregyháza, 1999. október 20-22.) Suba János adott elő

"Erdély új - 1918. május 7-i bukaresti békeszerződésben

 

225


kijelölt - határának leírása és térképezése" címmel.

*

"A szabadságharc története" címmel To­rontóban nyitott kiállítást a Had-

történeti Múzeum 1999. október 23-án. A kiállítást Kedves Gyula rendezte.

*

Ugyancsak Torontóban nyílott meg 1999. október 23-án a Hadtörténeti Múzeum "Egy nép kiáltott..." c. 1956-os vándorkiállítása, amelyet ezt követően Argentínában, Ausztráliában, Brazíliában, Franciaországban, Svédországban és az USÁ-ban mutattak be. A kiállítást Bánffyné Kalavszky Györgyi rendezte.

*

"Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc katonai emigrációja" c. konferencián (Budapest, 1999. november 1-2.) Suba János "Kunfy Adolf emlékezete" címmel tartott referátumot.

*

1999. november 4-én a Hadtörténeti Múzeum három kiállítást nyitott a szicíliai Vitto­riában: "Magyar huszárok Itáliában", "Itáliai légió a magyar szabadságharcban", valamint "Magyar pilóták olasz szárnyakon" címmel. A kiállításokat Ságvári György, Kedves Gyula és Lugosi Jószef rendezte.

*

A Hadtörténeti Intézet és Múzeum 1999. november 16-án, fennállásának 91. évfordulóján az MTA II. Osztályával közösen tudományos emlékülést rendezett, az intézményben dolgozott akadémikusok emlékére. Ezen Zachar József tartott előadást Markó Árpádról. Az évfordulóhoz kapcsolódva nyílt meg a Hadtör­téneti Múzeumban az intézmény hajdani igazgatója, Kratochvil Károly tiszteletére rendezett emlékkiállítás. A kállítás főrendezője Szoleczky Emese.

*

A karlócai békekötés 300. évforduláján, november 18-19-én a Horvát Történeti Intézet Zágrábban nemzetközi tudományos kollokviumot rendezett "Der Karlowitzer Frieden 1699 und die neuen Grenzen (das 300 - Jahre Jubiläum)" címmel, amelyen intézményünk részéről Domokos György "Die Bedeutung der Grenzfestungen und die Belagerungstech­nik der Kaiserlichen Armee während des Be­freiungskrieges" c. előadása hangzott el.

*

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 150. évfordulója alkalmából a szlovákiai Nagymegyeren tartott tudományos emlékülésen (1999. november 29.) Bona Gábor tartott előadást "Kazinczy Lajos Nagymegyeren 1949 tavaszán" címmel.

*

1999. december 2-án Sopronban, a Sopron Megyei Levéltár szervezésében került sor a Levéltári Nap rendezvényeire. Itt hangzott el Hermann Róbert "A Dunántúl védelmének kérdései 1848 őszén és telén" c. előadása.

*

Az MTA Történettudományi Intézet Kisebbségi Műhely, a HIM és a Magyar Ukrán Értelmiségi Szövetség által közösen rendezett "60 éve tört ki a II. világháború" c. tudományos ülésszakon (Budapest, 1999. december 8.) intézményünk két munkatársa tartott referátumot:

Illésfalvi Péter: A m. kir. honvédség Kárpátalján 1938-1944 között;

Ravasz István: A m. kir. honvédség és az ukrán nemzeti partizánok kapcsolata Galíciában.

*

A Hadtörténeti Intézet és Múzeum és a Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége 1999. december 8-án emlékülést tartott Kálló esperes emlékére. Ezen hangzott el Far­kas Gyöngyi "Embermentés a hadikórházakban a II. világháborúban" c. előadása.

*

A Budapest Főváros Levéltára által a forráskiadások kérdéseiről rendezett konferencián (Budapest, 1999. december 8.) Hermann Róbert tartott előadást "1848-49-es források kiadása" címmel.

 

226


 A Hadtörténeti Intézet és Múzeum munkatársainak legfontosabb publikációi 1999-ben

 


Anonymus, Magyarok cselekedetei, Kézai Simon: Magyarok cselekedetei. ( ford. és a bev. írta Veszprémy László, Bollók János.) Osiris Kiadó, Budapest, 1999. 173 o. (Millenniumi magyar történelem)

*

Bánffyné Kalavszky Györgyi: "Üzenet a frontról." A Monarchia nagy háborúja levelezőlapok tükrében 1914-1918. (Der große Krieg der k.u.k. Monarchie in Post- und Ansichtskarten gespiegelt.) CD-ROM. Média '21 Kft., Multimédia Kiadó, Budapest, 1999.

*

Bona Gábor: Hadnagyok és főhadnagyok az 1848/49-évi szabadságharcban. III. k. R-Zs. Heraldika Kiadó, Budapest, 1999. 564 o.

*

Bús János-Szabó Péter: "Béke poraikra ... " Dokumentum-emlékkönyv a második világháborúban a keleti hadműveletek során elesett magyar katonákról és munkaszolgálatosokról. Kiadja a Hadtöreténeti Intézet és Múzeum, Varietas '93 Kft., Budapest, 1999. 778 o.

*

Az első és második keresztes hadjárat korának forrásai. (vál., ford., a jegyzeteket és az utószót írta Veszprémy László.) Szent István Társulat, Budapest, 1999. 246 o. (Középkori keresztény írók 1.)

*

Erőd a Duna mentén. A Budapestért 1944-45-ben folytatott harcok katonai iratai a Hadtörténelmi Levéltárban. (Szerk. és a bevezető tanulmányt írta Számvéber Norbert.) Kiadja a Hadtörténelmi Levéltár, Petit Real Könyvkiadó, Budapest, 1999. 187 o.

*

"Fényesebb a láncnál a kard." Emlékkiállítás az 1848-49. évi forradalom és szabadságharc 150. évfordulójára. Kiállítási katalógus. ( szerk. Cs. Kottra Györgyi. Szerzők: Kedves Gyula, Cs. Kottra Györgyi, Kovács S. Tibor, Lugosi József, Miltényi Dénes, Ságvári György.) Kiadja a Hadimúzeum Alapítvány, Budapest, 1999. 208 o.

*

Hadifoglyok írják... Hadifogolysors a második világháborúban. (Szerk. Papp Tibor, közreműködött Kiss Gábor.) Kiadja a Hadtörténelmi Levéltár, Petit Real Könyvkiadó, Budapest, 1999. 123 o.

*

A Hadtörténelmi Levéltár Évkönyve 1998. (Szerk. Lenkefi Ferenc.) Kiadja a Hadtörténelmi Levéltár, Petit Real Könyvkiadó, Budapest, 1999. 71 o.

*

Hermann Róbert: Az abrudbányai katasztrófa 1849. Hatvani Imre szabadcsapat-vezér és a magyar-román megbékélési kísérlet meg­hiúsulása 1849-ben. Heraldika Kiadó, Budapest, 1999. 330 o.

*

Hermann Róbert: A csornai ütközet története és okmánytára 1849. június 13. Győr - Moson - Sopron megye Soproni Levéltára, Sopron, 1999. 308 o.

*

Hermann Róbert: Az ihászi ütközet emlékezete 1849-1999. Jókai Mór Városi Könyvtár, Pápa, 1999. 220 o.

*

Hermann Róbert: Megtorlás az 1848-49-es forradalom és szabadságharc után. Változó Világ 27. Budapest, 1999. 128 o.

*

The Hungarian Revolution and War of Independence 1848-1849. A Military History. (Ed Gábor Bona. Papers written by László Bencze - Gábor Bona - Tamás Csikány - Róbert Her­mann - Gyula Kedves - Béla Király.) Atlantic Research and Publications, Inc., Colum­bia University Press, New York, 1999. 586 o. (Atlantic Studies on Society in Change No. 93)

*

Kedves Gyula - Zachar József - Zachar Péter Krisztián: 1848/49-ről százötven év távlatából. Kiad. a Siklósi Vár- és Múzeumbaráti Kör, Siklós, 1999. 84 o. (Siklósi Füzetek)

*

Runciman, Steven: A keresztesháborúk tör­ténete. (Szerk. Veszprémy László.) Osiris Kiadó, Budapest, 1999. 1084 o.

*

Ságvári György - Somogyi Győző: Nagy huszárkönyv. Magyar Könyvklub, Budapest, 1999. 160 o.  (Német nyelvű változat: Das Buch der

227


Hussaren. Magyar Könyvklub, Budapest, 1999. 160 o.)

*

Simon of Kéza: The Deeds of the Hungarians. (Ed. by and translated László Veszpré­my and Frank Schaer. With a study by Jenő Szűcs.) CEU Press, Budapest-New York, 1999. 236 o. (Central European Medieval Texts)


Soviet Military Intervention in Hungary 1956. (Ed. Jenő Györkei - Miklós Horváth. With a Study by Alexandr M. Ki­rov and Memoirs of Yevgeny I. Mala­shenko.) Atlantic Research and Publicat­ions, Inc. CEU Press, Budapest, 1999. (Atlantic Studies on Society in Change No. 100)

228