Bibliográfia

Rákóczy Rozália

<back to contents>

1956 -os röplapok a Hadtörténeti Múzeum
kisnyomtatvány -gyűjteményében

2. rész

A Hadtörténelmi Közlemények 1996. évi 3. számában elindítottuk az 1956-os, ismeretlen kisnyomtatványok annotált bibliográfiájának közreadását.[1] Ismeretlennek azért neveztük ezeket, mert mindmáig egyetlen röplap-bibliográfia sem tartalmazza őket. Válogatásunk alapszempontja tehát az 1956. október 22. és november 5. közötti időszakot tekintve is ez. A Zrínyi Kiadó 1991-ben megjelent összeállítása ugyanis csak addig tárgyalja és mutatja be az anyagot.[2] A később megjelenteket viszont már válogatás nélkül vettük fel, így a bibliográfia a Hadtörténeti Intézet és Múzeum 1956-os nyomtatványainak egyben állagjegyzéke is.

A november 5-e után megjelenteknél szintén az időrendet tartjuk. Az időpont nélkülieknél a datálás alapja elsősorban a tartalom, másodsorban a résztvevők - többek között e bibliográfia összeállítójának - emlékezete. Segítenek a korabeli napilapok, a később megjelent összeállítások az eseményekről, amelyek sok szempontból torzítanak ugyan, de időpont meghatározásban nem hagyhatók figyelmen kívül.[3] Fontos adatokat tartalmaznak a jogszabálygyűjtemények, melyek támpontot adnak a munkaszüneti napokkal, fizetésekkel, munkarenddel kapcsolatos szakszervezeti követeléseket - és azok teljesülését - megfogalmazó/tartalmazó nyomtatványok meghatározásánál.[4]

A szigorú időrend fogalmához tartozik, hogy nem tettünk különbséget tartalmi szempontok alapján, bármelyik oldali, "valós", avagy "hamis" röplap volt-e a kiadott példány, hogy "forradalmi", avagy "ellenforradalmi" minősítésű-e maga a röplap, vagy a korszak, amely felidézte. Az ismertetésnél csak a röplap szövegének kivonatát, tartalmát írtuk le anélkül, hogy történelmi megítélésbe bocsátkoztunk volna. Ez nem a bibliográfus feladata.

A röplap címszava a kibocsátó személy, vagy testület. A Forradalmi Munkás-Paraszt Kormányt hivatalos testületnek 1956. november 4-e után tekintettük. Az Elnöki Tanács 1956. évi 28. határozata intézkedett a Kádár-kormány kinevezéséről és evvel egyidőben a

185


Nagy Imre kormány felmentéséről. Ez visszadatált, az Elnöki Tanács 28-as határozata dátum nélkül jelent meg, de ennek alapján a Kádár-kormány eskütétele november 7-én volt.

A Magyar Közlöny 93. számában, november 12-én jelent meg a 26. számú határozat, amiből egyenesen következik, hogy a 28-as határozatnak november 12. után kellett volna megjelennie, de egyszerűbbnek láttuk további magyarázatok nélkül a november 4-ét alapul venni, tekintettel arra is, hogy Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány felzettel, dátum nélkül, már november 4-én és 5-én megjelentek az utcán ezek a röplapok.[5]

Minden olyan kiadást ismertetünk, amely a Magyar Nemzeti Bibliográfia és a Hun­garika Bibliográfia fogalomkörébe tartozik. Akad néhány példány, amelyek esetében felmerül a gyanú, hogy szovjet kiadásúak, tábori nyomdában, vagy az országhatáron kívül készültek. A Nyílt levél a magyar dolgozó néphez című, 1956. november 4. Budapest keltezésű röplapra egyenesen azt közölte értő kolléga, hogy Romániában nyomtatták.[6]

A leírásokat a 47. sorszámmal kezdjük. Az időközben előkerült, november 1. előtti kiadványokat függelékben közöljük.

A leírás rendszere változatlan:

1.) A megjelenés éve, hónapja, napja.

2.) A kibocsátó személy, vagy testület neve.

3.) A röplap leírása: címe, kezdő mondatai vagy pontjai, befejező mondata, vagy pontja, aláírója.

4.) A kibocsátás helye, a nyomda, a sokszorosítás módja, a terjedelem. A S.l.s.n. azt jelenti, hogy semmilyen módon nem tudtuk kideríteni a kiadás helyét és a nyomdát (Sine loco, sine nomine).

5.) A röplap tartalma.

6.) További példányok.

7.) Bibliográfiai hivatkozás.

A fenti sorszámok a leírás mellett nem szerepelnek. 

A műfajt a korábbiakhoz képest bővítettük. A szigorúan vett kisnyomtatványokon kívül ismertetjük a röplapként terjesztett periodikákat, lap-címfejjel megjelent felhívásokat, a brosúrákat, illetve grafikákat, karikatúrákat is, amelyeket a gyűjteményfeldolgozó elődök az akkor még önálló kisnyomtatvány-gyűjteménybe vettek fel.

1956 októberének megítélése több változáson ment át az eltelt negyven év alatt, mint a magyar történelem bármely megmozdulása, írtam a bibliográfia első részének elejére.[7] Álljon itt ennek bizonyítékaképpen Nagy Imre 1956. október 28-i beszéde:

186


"Magyarország népe! A múlt héten tragikus gyorsasággal peregtek a véres események. Az elmúlt évtized szörnyű hibáinak és bűneinek végzetes következményei tárulnak elénk azokban a fájdalmas eseményekben, amelyeknek szemtanúi és résztvevői vagyunk...

Magyarország népe! A keserűség és a harc óráiban ez elmúlt 11 esztendőnek csak a sötét oldalait látják. Ennek a 11 esztendőnek vannak történelmi jelentőségű, maradandó, eltörölhetetlen eredményei, amelyeket a magyar munkások, parasztok, értelmiségiek a párt vezetésével, kemény, áldozatos munkátokkal hoztatok létre. A Népköztársaság számít arra az erőre és önfeláldozásra, melyet ti már az alkotó munkátokkal megmutattatok, mely hazánk jobb jövőjének legfőbb biztosítéka."[8]

 

E közlés egyben - előzményével együtt - a Militaria Hungarica sorozatnak is része.[9]

 

47.

 

1956. november 1.                                                                                  HIM Kisnyomtatvány

 

EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTER [Magyarország]

2/1956. [számú körlevél]

 Valamennyi megyei, a fővárosi vezető és a megyei jogú városi Főorvosoknak, az Egészségügyi Minisztérium közvetlen felügyelete alá tartozó valamennyi intézmény, szerv, vállalat Vezetőjének... valamennyi megyei Gyógyszertár Vállalat Igazgatójának.

 

Székhelyükön.

Értesítem, hogy 1956. október 31-én az Egészségügyi Minisztérium dolgozói létrehozták a minisztérium új, demokratikus önkormányzati formáját és megválasztották az Egészségügyi Minisztérium Ideiglenes Forradalmi Tanácsát...

Ezekben a napokban az egészségügyi intézmények és szervek rendkívül fontos feladatok előtt állanak: egyrészt biztosítani kell a forradalmi harcok következtében megsebesültek leggondosabb egészségügyi ellátását... hozzá kell fogni a harcok során megrongált egészségügyi intézmények helyreállításához...

Felhívom, kövessen el mindent az egészségügyi hálózat ütőképességének biztosítása érdekében, hogy a magyar egészségügyi dolgozók ezzel is hozzájáruljanak az ország nyugalmának, békéjének helyreállításához, hazafias kötelességük maradéktalan teljesítéséhez

B u d a p e s t, 1956. november hó 1. /Dr. Babics Antal s.k. egészségügyi miniszter. A kiadmány hiteléül: Hunda József osztályiroda vezetője.

187


 

 

Bp. s.n. szívópapír, stencil soksz. 1-2.o. - 29,5 x 21 cm.

 

A napi feladatok mellett az egészségügy önigazgatási rendszerének végleges kialakításával kapcsolatos elképzelésekkel, az adományok leltározásával foglalkozik a körlevél.

 

Hunda József autográf aláírásával.

 

Túlfestékezett, maszatos pld.

 

1956. kat. Zrínyi 1991. az 1/1956-os, szintén november 1-jei körlevelet ismerteti, amelynek első bekezdése hasonló. 248. o., 333. tétel.

 

 

 

48.

 

1956. november 1.                                                                                       HIM Kisnyomtatvány

 

Magyar Honvédség

 

Magyar Honvéd - A Magyar Honvédség lapja.

1. évfolyam, 1956. 3. szám.

Impresszumban: A forradalmi magyar honvédség lapja. Főszerkesztő Nagy Gábor. Felelős szerkesztő Zsolt Róbert. - Bp. Október 23. ny.

 

A lapnak meghatározott rovatai nincsenek. Fontosabb cikkei: A nemzeti felkelés katonai vezetői a honvédség legfelsőbb vezetésében. Maléter Pál a honvédelmi miniszter első helyettese, Király Béla vezérőrnagy Budapest katonai parancsnokaa Nemzetőrség főparancsnoka. - Honvédfegyverek védik Budapest külső övezetét.

A szabadságharcos csapatok Nemzetőrséggé alakulnak. Nagygyűlés a "Kilián"-ban.

Katonai díszpompával temetik el a felkelő hősöket.

A sajtószabadság útján.

Éjszakai körséta Budapesten.

A Szabadságharcosok vidéki körútja...

Illusztráció a címoldalon: Magyarország hercegprímása és kiszabadítói.

A cikkek szerzői: Gosztonyi Péter alhadnagy, Pásztor János, Kelemen Gyula, a Szociáldemokrata Párt főtitkára, Török Piroska, Gy. I. Gy. [stb]

Az utolsó oldalon sportrovat. Telefonjelentés Prágából: Olimpikonjaink is megalakították a Forradalmi Tanácsot. A tanács tagjai: Gyarmati, Klics, Iglói.

 

Bp. Október 23. ny. 1-4.o. - 48 x 32 cm.

 

1956.kat. Zrínyi. 1991. O

 

 

49.

 

1956. november 1.                                                                                       HIM Kisnyomtatvány

 

Magyar Szabad Szakszervezetek Országos Szövetsége

 

Üzemi Bizottsági Tagok! Szakszervezeti Aktívisták!

A szervezett munkások sürgetik, hogy hallassátok a megújhodó szakszervezetek hangját!

Ismertessétek a szakszervezet célkitűzéseit!...

Harcoljatok azért, hogy a munkástanács, mint az üzem, a gyár önkormányzati szerve a munka folyamatosságának megszervezésével minél jobb kereseti lehetőséget biztosítson a dolgozni akaró munkásoknak! / A Magyar Szabad Szakszervezetek Országos Szövetsége Ideiglenes Intéző Bizottsága.

188


Hátoldalon:

 A Magyar Szabad Szakszervezetek Országos Szövetsége Ideiglenes Intéző Bizottsága 1956. november 1-i kiáltványának legfontosabb pontjai: 1. Az ideiglenes intéző bizottság legfőbb törekvése, hogy a magyar szakszervezeti mozgalom régi harcos tradícióit felelevenítse, hogy a szakszervezeti mozgalom eredeti hivatását, a dolgozók érdekeinek védelmét tudja teljesíteni... 10. ... a nemzetközi szolidaritás erősítése érdekében bármelyik nemzetközi szakszervezeti szervezettel hajlandó kapcsolatot tartani. / A MAGYAR SZABAD SZAKSZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE IDEIGLENES INTÉZŐ BIZOTTSÁGA

 

[Bp] Athenaeum ny. 1-2. o. - 29 x 20,5 cm. Kétoldalas.

 

A röplap a munkástanácsokhoz intézett követeléseket tartalmazza többek között a szociális juttatásokról, a munkáshatalom megvédéséről.

A hátoldalon pontokba foglalt követelések a politikától mentes, szabad szervezkedés jogáról, igazságos bérezésről, a munkásifjúsági szervezetek támogatásáról stb.

A 9. pont az eredeti, nyomtatott szövegből hiányzik! A 10. pontnak csak a leírásban idézett részlete van.

 

Két, teljesen egyező példány.

 

1956. kat. 1991. Zrínyi K. az első oldalt nem közli, nem is jelzi, hogy ismerné. A hátoldal szövege 235. o., 315. tétel.

 

 

 

50.

 

1956. november 1.                                                                                       HIM Kisnyomtatvány

 

Postások Szabad Szakszervezete [Magyarország]

 

POSTÁS DOLGOZÓ

 

A Magyar Postások Szabad Szakszervezete Ideiglenes Vezetőségének követelése

A Postások Szakszervezete Elnöksége nemzeti demokratikus forradalmunk vívmányainak biztosítása érdekében szükségesnek tartja a szakszervezet alsó és felső szerveinek újjáválasztását... Az Ideiglenes Vezetőség ma űlést tartott és az alábbi határozatokat hozta:

1. Az összes csapatokat kivonni Budapest területéről és fokozatosan az egész ország területéről...

2-21. [pont]

Postás Dolgozók! Szaktársak!

A forradalom eredményeként a szakszervezetek most már valóban érekvédelmi szervekké válhatnak...

A Szervező Bizottságok küldötteiket... küldjék be a Szakszervezet Székházába 1956. november 3-án délelőtt 10 órára. A küldöttek itt válasszák [sic!] meg az Ideiglenes Vezetőség helyett az Országos Szervező Bizottságot. Budapest, 1956. november 1. /POSTÁSOK SZABAD SZAK­SZERVEZETE IDEIGLENES VEZETŐSÉGE.

 

[Bp] s.n. nyomdai soksz. - 29 x 21 cm.

 

A Postás Dolgozó címú üzemi lap címfejével - impresszum nélkül - kiadott röpirat.

 

Követelései között szerepel, hogy a polgárőrség soraiba az ÁVH-tól leszerelt egyének nem léphetnek be, biztosítsák a szakszervezeteknek a sztrájkjogot, alakítsák meg a munkástanácsokat, adják visza a postás nyugdíjas otthont, a szanatóriumot és más, jogtalanul elvett létesítményt stb.

 

1956. kat. 1991. Zrínyi K. O.

189


51.

 

[1956. november 2.]                                                                                    HIM Kisnyomtatvány

 

Magyar Szocialista Munkáspárt

 

Irányelvek a Magyar Szocialista Munkáspártba való tagfelvétel módjáról.

I. Az MSZMP Intéző Bizottsága a pártkongresszuson elfogadásra kerülő új szervezeti szabályzat megalakulásáig ideiglenesen a következő irányelveket szabja meg a tagok felvételének módjára:

1. Az MSZMP marxista-leninista párt, a tagok felvételénél érvényesíti Lenin tanításait...

5. A volt MDP-tagoknak MSZMP-be való felvételével kapcsolatban viszont leszögezzük, hogy nem vehetők fel azok:

a) akiket az ideiglenes központi bizottság intéző bizottsága a Rákosi-klikk uralmának idején elkövetett súlyos politikai hibák miatt nem tart a párttagságra méltónak...

c) akik a fegyveres felkelés részvevőiként kommunistákat, vagy más haladó embereket meggyilkoltak, vagy erre uszítottak...

II A tagok felvétele...

1) A volt MDP-tagok átigazolását az MSZMP-be az alapszervezet... végzi...

7) A tagnyílvántartás új rendjének kidolgozásáig az illetékes MSZMP intéző bizottságok gondoskodjanak a párttagok ideiglenes nyílvántartásba vételéről...

 

Lénia alatt hozzá nyomtatva:

 

AZ ÚJ PÁRTRÓL

A magyar munkásosztálynak, a dolgozó népnek szüksége van marxista - leninista alapon álló forradalmi pártra, sőt ma, amikor ilyen sorsdöntő változások mennek végbe hazánkban, a nemzetközi munkásmozgalomban, különösen szükségük van rá...

Az MSZMP ebben a nehéz helyzetben indul útjára...

 

[Bp.?] [Szikra ny.?] rotációs papír, kéthasábos. - 34 x 25 cm.

 

Általános belépési szabályzat. Az újonnan jelentkezőnek belépési nyilatkozatot kell kitöltenie. Életrajzot íratni nem szabad, a kérelem felett az alapszervezet kommunista kollektívája dönt. A belépés kelte a régi jelentkezők esetében mindig az MDP tagság kelte. Mindenkor fel kell tüntetni, hogy a jelölt mióta vesz részt a munkásmozgalomban.

A tájékoztató a párt megtisztulását igéri, személyi összetétele garancia arra, hogy a korábbi hibák nem ismétlődnek. Számos üzemben megindult a pártszervezés. Az ideiglenes intéző bizottság Csepelen működik.

 

Két egyforma, dátum, aláírás nélküli példány.

 

1956. kat. 1991. Zrínyi K. O

 

 

 

52.

 

[1956. november 2.]                                                                                    HIM Kisnyomtatvány

 

Magyar Szocialista Munkáspárt

 

Kommunisták! [M]unkások, parasztok, értelmiségiek, [fo]rradalmi ifjúság! megalakult a Magyar Szocialista Munkás Párt. Alakítsátok meg a pártszervezeteket! [M]agyarázzátok meg a párt és a kormány politikáját! / [M]AGYAR SZOCIALISTA MUNKÁS PÁRT

190


 

 

S.l. s.n. rotációs papírra nyomtatott. - 20 x 15 cm.

 

Teljes szöveg.

 

A példány valószínű selejtes nyomat, a szögletes zárójelbe írott betük a lap bal szélén hiányoznak, a jobb szélen betűtöredékek és értelmezhetetlen szövegtöredék látható, hátoldala erősen festékezett, a betűk átütnek

 

1956. kat. 1991. Zrínyi K. O

 

 

 

53.

 

1956. november 3.                                                                                       HIM Kisnyomtatvány

 

SAILLANT [Louis] Lui

 

A Szakszervezetek Világszövetségének felhívása Magyarország
és az egész világ dolgozóihoz.

 

"Elvtársak! Magyarországon mindjobban növekszik a fasiszta veszély. A reakciósok felütötték fejüket. Most feltárták titokban régóta előkészített terveiket...

A reakciósok be akarják csapni a dolgozókat, arra törekszenek, hogy a szocialista tábor ellen irányítsák őket...

A Világszövetség felhívja a világ dolgozóit és szakszervezeteit, hogy haladéktalánul [sic!] szervezzék meg a fasisztaellenes szolidaritás hatalmas mozgalmát... Bízik abban, hogy a magyar dolgozók éberek lesznek... / A Szakszervezetek Világszövetségének nevében Lui Saillant főtitkár. Prága, 1956. november 3-án.

 

S.l. s.n. durva, vastag papírra nyomtatott. - 22 x 18,5 cm.

 

Olyan ellenforradalomról és terrorról beszélt röpiratában a szakszervezeti főtitkár, amely hasonlít az 1919 utáni magyarországi fehérterrorra. Az uralkodó osztályok reakciós rémuralmat készítenek elő. Felhívta a magyar dolgozókat a szocialista vívmányok védelmére, figyelmeztette Magyarország szakszervezeteit a fenyegető jobboldali veszélyre.

 

Stílusa alapján - "mint ahogy ezt próbálták csinálni valamennyi régebbi reakciós kaland idején" stb. - feltételezhető, hogy magyarra fordított szöveg, kiadási helye nem magyar nyelvterület. Erre utal a "Lui", fonetikus névváltozat is.

További két példány (stilizálva - mondatszerkezetein változtattak, ennek ellenére magyartalan) ugyanitt. S.l. s.n. - 29 x 20 ill. 29 x 21 cm.

 

Szövegváltozata:

 

Cím: A SzakszervezetiVilágszövetség felhívása Magyarország és az egész világ dolgozóihoz.

Alcím: ITT A TEVÉKENY TÖMÖRÜLÉS ÉS ÉBERSÉG IDEJE!

A példány negyedik bekezdésében: Számukra bekövetkezett a tevékeny tömörülés és éberség ideje.

A leírt 1. példányban: Ütött számukra a tevékeny összefogás és éberség órája. A 2. változat aláírása: A Szakszervezeti Világszövetség nevében Louis Saillant főtitkár.

 

1956. kat. 1991. Zrínyi K. O

191


 

 

 

 

 

54.

 

1956. november 4.                                                                                       HIM Kisnyomtatvány

 

Apró Antal - Kádár János stb.

 

NYILT LEVÉL A MAGYAR DOLGOZÓ NÉPHEZ!

HONFITÁRSAINK! MUNKÁS ÉS PARASZT TESTVÉREINK!

 

Alulirottak, Apró Antal, Kádár János, Kossa István és Münnich Ferenc miniszterek, Nagy Imre kormányának volt tagjai bejelentjük, hogy 1956. november 1-én megszakítva ezzel a kormánnyal minden kapcsolatunkat, kiléptünk a kormányból és kezdeményeztük a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt kormány megalakitását.

Erre a felelős lépésre annak felismerése késztetett, hogy a reakció nyomása alá került és tehe­tetlenné vált Nagy Imre kormányán belül nem volt többé semmi módunk cselekvésre...

Felhivjuk Népköztársaságunk minden hű fiát, a szocializmus minden hivét, elsősorban a kom­munistákat, a munkásokat, bányászokat, a parasztság és értelmiség legjobb fiait, támogassák a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány minden intézkedését, egész népfelszabadító harcát. / Budapest, 1956. november 4-én. Apró Antal s. k. Kádár János s. k. Kossa István s. k. Dr. Münnich Ferenz [sic!] s. k.

 

S.l. s.n. - durva, vastag papírra nyomott. - 23,5 x 18 cm.

 

A röplap ellenforradalmi veszélyről, a munkásmozgalom régi harcosainak meggyilkolásáról szól, evvel indokolja, hogy nem volt más választás - az anarchia elkerülése érdekében sem - mint másik kormányt alakítani.

Az áldozatok között felsorolja Mező Imrét, a nagybudapesti pártbizottság titkárát, Kalamár Józsefet, a munkásmozgalom régi csepeli harcosát és Sziklai Sándort, a Hadtörténelmi Múzeum igazgatóját.

 

A röplap kiállítása hasonló az 53. sorszám alatt leírt röplap l. változatához. Budapesti datálása nem jelenti budapesti, vagy akár magyarországi megjelenését. Kónya Ádám közlése szerint Romániában nyomtatták. (V. ö. Münnich Ferenz és l. a 6. sz. jegyzetet.)

 

2. változat:

 

Nyilt levél a magyar dolgozó néphez.

Honfitársaink! Munkás és paraszt testvéreink!

Az alulirottak: Apró Antal... [a harmadik bekezdésig változatlan]... Meggyilkolták... Mező Imrét, a nagybudapesti pártbizottság titkárát, Kalamár elvtársat, a munkásmozgalom régi csepeli harcosát, Sziklai Sándor ezredest, a hadtörténelmi múzeum igazgatóját... [az aláírásokig változatlan]. / Apró Antal s.k.... Doktor Münnich Ferenc s.k.

A dátum itt is az aláírások felett van. S.l. s.n. - 2 pld. 27 x 20, illetve 28 x 19,5 cm.

 

3. változat:

betűtípusa, papírja, tördelése más. Szövege a 3. bekezdésig azonos az első kettőével, majd: Meggyilkolták... Mező Imrét, a Nagybudapesti Pártbizottság titkárát, Kalmár [sic!] elvtársat, a munkásmozgalom régi csepeli harcosát, Sziklai Sándor ezredest, a Hadtörténelmi Múzeum igazgatóját... Dátum az aláírások felett, nevekazonosak / Apró Antal sk. Kádár János sk. Kossa István sk. Dr. Münnich Ferenc sk. S.l. s.n. - 21 x 15 cm.

 

1956. kat. 1991. Zrínyi K. 273.o., 368. tétel a 3. változatot írja le.

 

 192


55.

 

(1956. november 4.)                                                                                    HIM Kisnyomtatvány

 

[Szovjet] Katonai Parancsnokság, Debrecen

 

DEBRECEN LAKOSSÁGÁHOZ!

 

1. 1956. november 4-től 17.30 órától reggel 7.30-ig kijárási tilalmat rendelek el Debrecen területén. Ez idő alatt a városban tilos az utcán tartózkodni.

2. A rend és nyugalom helyreálltáig a békés élet megindulásáig gyülekezési és csoportosulási tilalmat rendelek el.

Akik a rendet és nyugalmat megsértik, felelősségre lesznek vonva.

3. Az egész lakosság, - úgy a katonai, mint polgári személyek - figyelmét felhivom, hogy fegyvereiket és a lőszert adják le a szovjet alakulatoknak.

Aki fegyverét önként leadja, minden felelősségre vonástól mentesül.

4. A helyi párt, tanácsi, szakszervezeti és gazdasági szervek (gyárak, üzemek, intézmények) 1956. november 5-én kezdjék meg a békés, építő munkát. Szervezzék meg a városban a normális életet. / Katonai Parancsnokság.

 

Debrecen, Szabadság ny. - 60 x 42 cm.

 

Teljes szöveg.

 

Közelebbi meghatározás és aláírás nélküli, feltételezhetően szovjet kiadású falragasz. Betűtípusa pontonként változó.

 

1956. kat. 199l. Zrínyi K. O.

 56.

 

1956. november 4.                                                                                       HIM Kisnyomtatvány

 

Kádár János - Münnich Ferenc stb.

 

FELHÍVÁS A MAGYAR NÉPHEZ!

MEGALAKULT A MAGYAR FORRADALMI MUNKÁS-PARASZTKORMÁNY! [sic!]

 

A hazánkban október 23-án megindult tömegmozgalom, amelynek nemes célja a Rákosi és társai által elkövetett párt- és népellenes bünök kijavitása, a nemzeti függetlenség és szuverénitás [sic!] védelme volt, a Nagy Imre kormány gyöngesége és a mozgalomba befurakodott ellenforradalmi elemek növekvő befolyása révén veszélybe hozta szocialista vivmányainkat, népi államunkat, munkás-paraszt hatalmunkat, hazánk létét.

Ez inditott bennünket magyar hazafiakat arra, hogy megalakitsuk a magyar forradalmi munkás-paraszt kormányt.

A kormány összetétele:

Kádár János miniszterelnök,

dr. Münnich Ferenc: miniszterelnök helyettes, a fegyveres erők és közbiztonsági ügyek minisztere,

Marosán György: államminiszter,

Horváth Imre: külügyminiszter,

Kossa István: pénzügyminiszter,

Apró Antal: iparügyi miniszter,

Dögei Imre: földmivelésügyi miniszter,

193


Rónai Sándor: kereskedelemügyi miniszter.

A többi tárcák egyelőre betöltetlenül maradtak. Ezeket az ország törvényes rendjének hely­reállitása után, a népi demokráciánkoz hü más pártbeli és pártonkivüli képviselőkkel kell betölteni, akik készek megvédeni a szocializmus vivmányait.

Az ujonnan megalakult kormány az alábbi felhivással fordul a magyar néphez:

 

A FORRADALMI MUNKÁS-PARASZT KORMÁNY FELHIVÁSA A MAGYAR NÉPHEZ!

Magyar Testvérek! Munkások! Parasztok! Katonák! Elvtársak!

Nemzetünk nehéz napokat él át. Veszélyben van a munkások és parasztok hatalma, a szocializmus szent ügye...

MAGYAROK! TESTVÉREK! HAZAFIAK! KATONÁK! POLGÁROK!

Véget kell vetnünk az ellenforradalmi elemek garázdálkodásának...

A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány programja:

1) Nemzeti függetlenségünk és az ország szuverénitásának [sic!] biztositása...

15) A magyar kormány a rend s nyugalom helyreállitása után tárgyalásokat kezd a szovjet kormánnyal és a varsói szerződés más résztvevőivel a szovjet csapatok Magyarország területéről való kivonásáról...

Dolgozók! Magyar testvérek! Miénk az igazság! Győzni fogunk! /A MAGYAR FORRA­DALMI MUNKÁS-PARASZT KORMÁNY. Budapest, 1956. november 4.

 

S.l. s.n. rotációs papír, kéthasábos szedés. - 39 x 25 cm. - 2 példány.

 

A felhívás csatlakozásra szólít fel és harcra hív a reakciós elemek ellen. A program a szocialista vívmányok megmentését, a testvérharc megszüntetését, a baráti szocialista országokkal a kölcsönös előnyökön alapuló gazdasági szerződéseket, a dolgozók életszínvonalának emelését, az ötéves terv módosítását, a munkásigazgatást, a beszolgáltatás megszüntetését, a forradalmi tanácsok demokratikus választását, a nemzeti kultúra és nemzeti szellem megőrzését igéri.

Bejelenti, hogy kéri a szovjet csapatok segítségét a rend és nyugalom helyreállításához, ezt követően tárgyalásokat kezdenek, hogy a szovjet alakulatokat vonják ki Magyarországról.

 

Kiadási helye ismeretlen, a datálás nem valószínüsíti, hogy Budapesten nyomtatták, de az események ismeretében Budapest ki is zárható, viszont feltételezhető, hogy szintén Romániában készült, a hosszú magánhangzókat nem tünteti fel. V. ö. még az 54. sorszámmal.

 

Két, teljesen azonos példány.

 

1956. kat. 1991. Zrínyi K. O

 

További változat:

 

Alcíme: MEGALAKULT A MAGYAR FORRADALMI MUNKÁS ÉS PARASZT KORMÁNY...

A kormányprogram ismertetésénél: A Munkás-Paraszt Forradalmi Kormány programja...

Utolsó mondata: Miénk az igazság, győzni fogunk!

Aláírás: A Magyar Forradalmi munkás-paraszt kormány

A tipográfia, szedéstükör, betűtípus más. S.l. s.n. - 28,5 x 20 cm.

 

Kétoldalas, kéthasábos szedés. Négy, teljesen megegyező példány. A hosszú magánhangzókon az ékezetek használata esetleges. Megjelenési helyként Budapest kizárható.

 

1956. kat. 1991. Zrínyi K. 276-277. o., 372. tétel a kétoldalas változatot írja le.

194


 57.

 

[1956. november 4- december 4.]                                                                HIM Kisnyomtatvány

 

[Magyar] Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány

 

Elvtársak! Munkástestvérek!

Munkásosztályunk, ifjúságunk dicső harcát fasiszta banditák fehérterrorrá akarták változtatni. Elvtársaink százait fogták el, kínozták és ölték meg bestiális módon.

Megölték MEZŐ IMRÉT,

KALAMÁR JÓZSEFET,

SZIKLAI SÁNDORT,

és még sok-sok elvtársunkat, sokat csak azért, mert egyszerű tagjai voltak a kommunisták pártjának.

A szocializmus tiszta eszméje, a munkáshatalom szent ügye nevében hívunk benneteket. Meg kell fékezni az ellenforradalom elszabadult erőit! Le kell vernünk a fasizmust, mielőtt a nyakunkra ülne.

Elvtársak! kik végigéltétek az 1919-es fehérterror szörnyűségeit, kik a Horthy-rendszer munkáselnyomásának tanui vagytok, kik a felszabadulás után tiszta szivvel s nem karrierizmusból lettetek kommunisták, hozzátok szólunk, Titeket hívunk! Gyertek harcba az ellenforradalom ellen, a fasizmus ellen, a munkáshatalomért! / Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány.

 

S.l. s.n. - 21,5 x 15 cm.

 

Teljes szöveg.

 

Datálatlan, nyolc féle betűtípussal variált szedés.

 

1956. kat. Zrínyi K.1991. O

 

 

 

58.

 

[1956. november 4. után, december végéig]                                                HIM Kisnyomtatvány

 

Igéret - MAGYARORSZÁG, OESTERREICH

Valóság - HONTALANOK TÁBORA

 

S.l. s.n. egyszínnyomás. - 14 x 21 cm.

 

Kéthasábos grafikai röplap. Bal oldalán a határsorompót átlépő, hátizsákos, pulóveres-bakan­csos fiú, a Magyarország tábla felől az Oesterreich útjelző tábla felé tart, a háttérben angol, illetve amerikai zászlómintákkal díszített cilinderes egylábú szellemek dollárral és schillinggel teli zacskót kínálnak.

Jobb oldalon a Valóság felirat alatt szögesdrót látszik az ablakkeretben, a fiú magába roskadva ül a szalmán, háttérben anya gyermekével. A földön üres hátizsák és egy macskatányér.

 

Két, teljesen azonos példány.

 

1956. kat. 1991. Zrínyi K. O

  195


 

59.

 

[1956. november 5.]                                                                                    HIM Kisnyomtatvány

 

Budapesti Szovjet Csapatok Parancsnoksága [Budapest]

 

Budapest lakosai!

A magyar forradalmi munkás-paraszt kormány 1956. november 4-én felhívta Magyarország minden polgárát, a munkásokat, a parasztokat, az értelmiségieket, az ifjúságot, hogy szüntessék meg az értelmetlen vérontást, állítsák helyre a rendet és térjenek vissza békés, alkotó munkájukhoz.

A kormányhatározat értelmében felszólítunk benneteket:

Hassatok oda, hogy megszűnjön az ellenállás! Mindenki, akinél fegyver van, önként szolgáltassa azt be. Aki önként beszolgáltatja fegyverét, hazabocsátjuk...

Budapest polgárai!

Ti magatok óvjátok házaitokat... ha nem fognak ránk tüzelni... a szovjet csapatok sem fognak tüzelni... a szovjet kormány ellenszolgáltatás nélküli segélyt nyujt. Magyarországra elindítottak:

50.000 tonna gabonát és lisztet,

3.000 tona húst,

2.000 tonna vajat és zsiradékot,

3 millió doboz tejkonzervet,

5.000 ezer tonna cukrot,

300.000 négyzetméter ablaküveget, ezenkivül hengerelt vasárut, fürészelt-faárut, cementet és más épitőanyagokat. / A BUDAPESTI SZOVJET CSAPATOK PARANCSNOKSÁGA.

 

[Bp.?] s.n. nyomtatott soksz. - 21 x 15 cm.

 

A röplap az ellenállás beszüntetésére szólít fel annak érdekében, hogy a szovjet csapatoknak ne kelljen választüzet nyitniuk és tankkal lőniök a lakóházakat. A békés építőmunka megindításához a szovjet kormány segélyt nyújt.

 

Feltehetően szovjet kiadás,de már budapesti nyomda (Athenaeum ?)

 

További példányok:

 

a 2. sz. betűtípusa, tördelése, papírja más. A harmadik bekezdésben: Aki önként beszolgáltatja fegyverét, hazabocsájtjuk " a fent leírt példány "hazabocsátjuk" formájával szemben. A hosszú magánhangzók közül az u, ü, i, kivétel nélkül mindig rövid: ifjuság, fürészelt, felszólitunk, épitőanyag stb. Papírja sötétsárgás, durva. S.l. s.n. - 21 x 15 cm.

Feltehetően szovjet tábori nyomda kiadása.

Jobb felső sarkában korabelinek mondható ceruzás felirat: 1956. XI. 5.

 

a 3. sz.betűtípusa, tördelése, papírja más. Annyiban hasonlít a 2. sz. alatt leírt példányhoz, hogy a második, harmadik, negyedik és ötödik bekezdés betűtípusa azonos. Ebben is a "hazabocsájtjuk" forma olvasható. A magánhangzók nagy része itt is rövid: felszólitunk, kényszeritsetek, ágyuink­ból, meginditása, nyujt stb. Papírja világosabb, vékonyabb.S.l. s.n. - 21, 5 x 15 cm.

Feltehetően szovjet tábori nyomda kiadása.

 

Mindhárom példányban azonosak a felsorolt mennyiségek. A 2. sz. példányban az utolsó tétel "300 000 négyzetméter ablaküveget" leírásánál az ezres helyén álló nulla más típussal szedett, az értékek közül a pont hiányzik.

A felsorolt mennyiségek egy része más szövegkörnyezetben megtalálható a 63. és 66. sorszám alatt leírt röplapokon is.

 

1956. kat. 1991. Zrínyi K. O

 196


 

60.

 

1956. november 5.                                                                                       HIM Kisnyomtatvány

 

Felhívás a vérző Budapesthez! Polgártársak!

 

A Kádár vezette hazaáruló kormány azt állítja, hogy az egész magyar nép támogatja. Mindannyian tudjuk, hogy ez közönséges hazugság.

Mi, magyarok, akik szabadságharcunkkal az egész világ bámulatát kivívtuk, sohasem fogjuk elismerni a hazaárulókból és nemzetgyilkosokból alakult bérenc kormányt. Tegnapig a forradalom legsúlyosabb pillanatában sem fordultunk az Egyesült Nemzetek Szervezetéhez segítségért.

Már csak a világ népei segíthetnek rajtunk!

Addig is, míg ez a segítség megérkezik, tartsuk ébren a nemzeti ellenállás tüzét; munkánkkal ne támogassuk a Kádár-kormányt!

TÜZET A VÉRÉRT! HALÁLT ÉLETEKÉRT!

HAZÁNKÉRT HARCOLNI! HARCOLNI! HARCOLNI!

Budapest, 1956. november 5. / A harcoló forradalmi ifjúság.

 

S.l. s.n. nyomdai soksz. - 10 x 15,5 cm.

 

Teljes szöveg.

 

1956. kat. Zrínyi K. 284.o., 379. Tétel. írógéppel sokszorosított variáns, amelyben a megszólítás: "Polgártársaink", a szövegben néhány stilisztikai különbség található, végül hiányzik a nyomtatott szövegben olvasható "munkánkkal ne támogassuk a Kádár-kormányt" félmondat.

 

61.

 

[1956. november 5.]

 

[Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány]                                       HIM Kisnyomtatvány

 

Fiatalok! Ifjúmunkások! diákok! egyetemisták!

Mit akartok? Az 1919-es fehérterror megismétlését? [A] munkáshatalom megdöntését?

[A tő]kések és földbirtokosok hatalmának [vissza]állítását?

[Nem!]Ti nem ezt akarjátok!

A []ggetlen, szabad Magyarországért, a Gerő-Rákosi klikk visszatérésének megakadályozásáért, a demokratikus kibontakozásért, a régi, hibás gazdaságpolitika felszámolásáért, a népszabadság, a népjólét megteremtéséért szálltatok ti síkra!Mi is ezt akarjuk!

Álljatok ezért most a forradalmi munkás-paraszt kormány, Kádár János kormánya mellé!

 

[Bp.?] s.n. nyomtatott. - 20,5 x 15 cm.

 

Teljes szöveg.

 

A példány nyomdafestékes, szakadozott, szöveghiányos. Jobb alsó harmadában, ferdén korabeli? kézírással: 1956 nov 5 Tömegessen az utcán [sic!].

 

1956. kat. 1991. Zrínyi K. O

 

További, a leírttal megegyező pld. 21 x 14,5 cm.

Ceruzás - korabeli - datálás: 1957. XI. 7.

1956. kat. 1991. Zrínyi K. O

 197


62.

 

[1956. november 5.]                                                                                    HIM Kisnyomtatvány

 

Honfitársak!Felkelők!Rendőrök!Katonák!

 

Elárulták a forradalmat! De még nem veszett el!

Nagy Imrét és Losonczi Gézát az oroszok letartóztatták. Kádár, Rónai, Kossa, Apró, Marosán, Münnich kormányt alakítottak Szolnokon. Ez az állítólagos kormány: áruló. Megkoronázva minden eddigi sztálinista árulást, 16 pontos kiáltványt adtak ki. A 16 pont lényege, hogy minket "burzsoá" ellenforradalmároknak neveznek és ellenünk akarják megvédelmezni a hazát, ezért hívtak be újabb orosz csapatokat.

Magyarok, ne adjátok fel a harcot!

Az új kormányt csak az oroszok támogatják, fegyverrel, tankokkal és önkénnyel!

Az oroszokat nem fűti a Haza szeretete!

Az oroszok parancsra lőnek!

Nekünk csak a szívünk parancsol!

Szabadsághar[cosok] ne tegyétek le a fegyvert!

Katonák, ne hagyjátok magatokat félrevezetni!

Minden vívmányunk veszélyben van!

Veszélyben a haza!

Fegyverbe, magyarok! / A Magyar Forradalmi Ifjúság.

 

[Bp] s.n. nyomdai soksz. - 21 x 14,5 cm.

 

Teljes szöveg.

 

A szövegben hivatkozott, kormányösszetételt ismertető röplap az 56. sz. leírás..

 

A szövegközti kiegészítést: "szabadságharcosok" a festékhibás nyomás indokolta, a röplap ép.

 

1956. kat. 1991. Zrínyi K. O

 

 

 

63.

 

[1956. november 5.]                                                                                    HIM Kisnyomtatvány

 

MAGYAR DOLGOZO'K! [sic!]

 

A fasiszta ellenforradalom veszélyezteti szocialista vivmányokat. E nehéz helyzetben újból a baráti szovjet nép nagy segítségére támaszkodhatunk. A Forradalmi Munkás-Paraszt kormány kérésére szovjet csapatok nyujtanak segitséget az ellenforradalmi bandák felszámolásához. A véráldozat mellett jelentős anyagi segítséget is kapunk.

Kormányunk felhívással fordult a testvéri népekhez, hogy nyujtsanak segítséget a termelés megindításához.

Elsőnek a Szovjetunió ajánlotta fel baráti segítségét!

Azonnal és ellenszolgáltatás nélkül szállít:

50 000 tonna gabonát lisztet

3 000 tonna hust

2 000 tonna vajat és zsiradékot

5 000 tonna cukrot

3 millió doboz tejport

198


ezenkívűl nagymennyiségü épületfát, rönkfát, cementet, hengereltacélt és más fontos nyersanyagot, valamint gyógyszereket.

Köszönet a nagylelkü segitségért és az áldozatért/ MAGYAR SZOCIALISTA MUNKA'S PA'RT [sic!]

 

S.l. s.n. nyomdai soksz. - 20 x 16 cm.

 

Teljes szöveg.

 

A stílus, tipográfia, ékezetek alapján feltételezhetően nem magyar nyomdában készült.

 

A segély felsorolása más szövegkörnyezetben megtalálható az 59. és a 66. sz. alatt leírt röplapokon.

 

1956. kat. 1991. Zrínyi K. O

 

64.

 

[1956. november 5.]                                                                                    HIM Kisnyomtatvány

 

A Magyarországon állomásozó szovjet csapatok parancsnoksága

 

FELHIVÁS A MAGYAR NÉPHEZ!

 

Magyarok - katonák és tisztek!

Hozzátok fordul a Magyarországon állomásozó szovjet csapatok parancsnoksága, a katonák és tisztek, ugyanolyan dolgozó emberek, mint Ti - munkások, parasztok, értelmiségiek.

Mi nem azért vagyunk itt, hogy meghóditsuk országotokat. Nekünk nem kell mások földje, mások munkájának gyümölcse. Elegendő saját földünk és saját természeti kincseink vannak.

Hadműveleteinket a most alakult Magyar Forradalmi munkás-paraszt kormány hivó szavára kezdtük meg, amely kijelentette, hogy Magyarországon a reakció sötét erői garázdálkodnak...

A fennálló helyzetben a Magyar Forradalmi munkás-paraszt kormány a Magyarországon állomásozó szovjet csapatok parancsnokságához fordult azzal a kéréssel, hogy nyujtson segitséget az ellenforradalmi erők felszámolásában...

Felhívjuk a Magyar Hadsereg katonáit és tisztjeit, hogy szorosan működjenek együtt velünk...

Minden hazáját szerető magyarhoz fordulunk, hogy vegyen részt a közös harcban, működjön közre a népi demokrácia védelmében és Hazája, népe szent ügyének győzelmében. / A Magyarországon állomásozó szovjet csapatok parancsnoksága.

 

Hat példány. Szöveg, szedéstükör, betűtípus azonos, papír, festékezés valamennyinél más. Feltehetően különböző időpontokban, de ugyanazon a nyomdagépen készült.

 

1. példány S.l. s.n. - 25 x 17 cm

2. példány S.l. s.n. - 27,5 x 20 cm

3. példány S.l. s.n. - 28 x 18 cm. Bal alsó sarkában ceruzával: 1956. XI. 6.

4. példány S.l. s.n. - 28 x 20 cm

5. példány S.l. s.n. - 28 x 21 cm

6. példány S.l. s.n. - 28,5 x 21 cm

 

1956. kat. 1991. Zrínyi K. 282. o., 376. tétel november 5-hez besorolva írja le az 1. példányt.

 

További változatok:

 

2. szövegváltozat az elsőhöz viszonyítva: A MAGYAR NÉPHEZ! A MAGYAR KATONÁK­HOZ ÉS TISZTEKHEZ! A magyarországi szovjet csapatok parancsnoksága, katonái és tisztjei szólnak hozzátok... Felszólítunk minden hazáját szerető magyart, vegye ki részét e közös küzde-

199


lemből. Segitse elő a népi demokrácia megvédését, hazája, népe szent ügyének győzelmét. A magyarországi szovjet csapatok parancsnoksága. S.l. s.n. kéthasábos szedés. - 21,5 x 15 cm.

 

1956. kat. 1991. Zrínyi K. O

 

3. szövegváltozat az elsőhöz viszonyítva: a harmadik bekezdésben az 1. változat "Hadműveleteinket a most alakult Magyar Forradalmi munkás-paraszt kormány hivó szavára kezdtük meg..." mondat helyett a 2. bekezdés: "Mi a most megalakult Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány felszólitására léptünk akcióba..." kezdetű mondat áll. S.l. s.n. - 23,5 x 16,5 cm. Feltehetően szovjet kiadás.

Három teljesen azonos példány.

 

tartalmában valamennyi változat azonos, a magyarországi helyzetet 1945-höz hasonlítja: "a Vörös Hadsereg felszabadította a szabadságszerető magyar népet, a harcok során mérhetetlen közös áldozatot hoztak" - a lakoság ne adjon hitelt a rágalmazóknak, és mivel Nagy Imre kormánya nem akart küzdeni a reakció ellen, teljesen szétesett, ténylegesen nem létezik, fegyveres ellenforradalmi bandák gyilkolni kezdtek. Ne engedjék a népellenes erőket büntetlenül garázdálkodni.

 

1956. kat. 1991. Zrínyi K. 283. o., 377. tétel november 5-hez besorolva a 3. változatot írja le.

 

65.

 

1956. november 5.                                                                                       HIM Kisnyomtatvány

 

MAGYAROK

HŐSEINK VÉRÜKKEL PECSÉTELTÉK MEG A SZABADSÁGHARCHOZ VALÓ JOGU­KAT MÉLTÓK AKARUNK MARADNI A 48- as HŐSÖK EMLÉKÉHEZ. ISMÉT HARCOL A MAGYAR SZÓLLALJON [sic!] MEG MINDEN MAGYAR LELKIISMERETE TÁMOGASSÁ­TOK HŐSEINKET A NEMZETI LÉTÜNKÉRT A MAGYAR SZABADSÁGHARCÉRT KÜZ­DENEK

SEGITSETEK SEGITSETEK

A XIV KERÜLETI HŐSÖK NEVÉBEN A GLAUBER ISTVÁN EGYETEMI ZÁSZLÓALJ.

BUDAPEST 1956. nov.5.

 

(Bp) gépírás, stencil sokszorosítás, szívópapír. - 16 x 21 cm.

 

Teljes szöveg.

 

A festékezés rossz, a példány alig olvasható, egyes betűk - A, Á - már az írógépen kopottak.

 

1956. kat. Zrínyi 1991. O

 

66.

 

1956. november 5.                                                                                       HIM Kisnyomtatvány

 

Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány

 

A SZOVJET KORMÁNY ellenszolgáltatás nélküli SEGITSÉGE A MAGYAR NÉPNEK

A MAGYAR FORRADALMI MUNKÁS-PARASZT KORMÁNY FELHIVÁSA A BARÁTI ORSZÁGOK KORMÁNYAIHOZ

Elvtársak! Hazánk és népünk súlyos eseményeket élt át. Most mérjük a végső csapásokat a népi demokratikus rendszerünk, szocialista vívmányaink megsemmisítésére törő ellenforradalmi

200


erőkre. Jelenlegi fő gondunk a békés, normális életre való visszatérés és a sebek begyógyítása. Hogy ezt mielőbb elérhessük, kérjük testvéri segítségüket. Különösen hiányt látunk élelmiszerekben, fűtő­anyagban, építőanyagban és gyógyszerekben. Meggyőződésünk, hogy kérésünk a velünk közös eszmékért, a szocializmusért küzdő országok népeinél és kormányainál meghallgatásra talál.

1956. november 5-én.

Röviddel a segélyt kérő felhívás után megérkezett a Szovjet Kormány válasza, amelyet teljes terjedelmében ismertetünk.

 

A SZOVJETÚNIÓ TESTVÉRI SEGITSÉGE A MAGYAR NÉPNEK!

[BULGANIN] BULGANYIN, N[ikolaj]

A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány Elnökének KÁDÁR JÁNOSNAK

Tisztelt Miniszterelnök Elvtárs!

A szovjet kormány megvizsgálta az önök felhívását és elhatározta, hogy ellenszolgáltatás nélküli testvéri segítséget nyujt a magyar dolgozóknak és azonnal a következő árukat küldi Magyarországra:

         50 000 tonna gabonát és lisztet,                            10 000 köbméter faárut,

         3 000 tonna húst,                                                  5 000 köbméter rönkfát,

         2 000 tonna vajat és zsiradékot,                            30 000 négyzetméter ablaküveget,

         3 millió doboz tejkonzervet,                                 1000 tonna tetőfedőlemez, [sic!]

         5 000 tonna cukrot,                                               3 000 tonna hengerelt vasárút.

         10 000 tonna cementet,

A fenti árukon kívül... más olyan árukat, melyeket[sic!] kereskedelmi szerződések szerint 1956. év negyedik negyedében esedékesek ... ellenszolgáltatás nélkül a Magyar Népköztársaságnak olyan gyógyszereket, melyekre a lakosságnak szüksége van. / Elvtársi üdvözlettel A Szovjetunió Minisztertanácsának elnöke N. BULGANYIN.

Moszkva, Kreml, 1956. november 5-én.

 

Debrecen, Szabadság Lapnyomda. - 23 x 15,5 cm.

 

Lényegét tekintve teljes szöveg.

A segély felsorolása más szövegkörnyezetben megtalálható az 59. és a 63. szám alatt leírt röplapokon is.

 

1956. kat. 1991. Zrínyi K. O

 

67.

 

[1956. november 5-10]                                                                                HIM Kisnyomtatvány

 

[Magyar Nemzeti Forradalmi Bizottmány]

 

MAGYAROK!

 

Magyarország nem veszett el addig, míg minden polgára hű marad a szabadság elvéhez! A harcnak még nincs vége és nem is lesz vége addig, amíg a szovjet megszállók országunk sok hős magyar vérével megpecsételt földjén taposnak.

A magyar nép évszázadokon keresztül bebizonyította, hogy szabad, független ország akar lenni.

A fegyvert még nem tettük le.

Figyeljétek Csepel, Tatabánya, Pécs és a többi városok és falvak és az erdőkbe vonult, még mindég harcoló szabadságharcosok felé! Segitsétek őket rokonszenvetekkel és a munkások legnagyobb fegyverével a SZTRÁJKKAL !

A Corvin Forradalmi Bizottmány mindég [sic!] tartja magát! Felhivását az alábbiakban közöljük az ország népével:

Szabad nemzet, szabad ország akarunk lenni!

201


Nagy Imre kormányát követeljük!

Több pártrendszert!

Szabad választást az ENSZ felügyelete mellett!

Ne higyjetek a Kádár féle kommunista bábkormánynak!

Tiszteletet és megbecsülést a szabadságharcban elesett hősöknek!

Harcoljatok a ujjászervezett ÁVH /az R. csoport/ ellen!

Halál a forradalom ellenségeire!

Halál a szovjet csapatokra!

A nép nem felejt! Számontartja a provokatőröket!

Sztrájkoljatok a végső győzelemig!

 

[Bp] s.n. stencil sokszorosítás, szívópapír. - 15 x 21 cm.

 

Teljes szöveg.

 

A példány jobb alsó sarkában kettőzött keretű kerek, kék festékes gumibélyegző, átm. 3,5 cm. Felirata a keretben: NEMZETI FORRADALMI BIZOTTMÁNY. Belül, a felső harmadban a Kossuth-címer, alatta vízszintesen két sorban CORVIN parancsnokság.

A jobb felső sarokban a ceruzás kézírás - 1956. X. 30. - tévedés.

 

1956. kat. 1991. Zrínyi K. O

 

68.

 

[1956. november 5-10]

 

Egyetemi Forradalmi Diákbizottság [Budapest] ; Magyar Írók Forradalmi Szövetsége stb.

 

MAGYAROK! MUNKÁSOK! IFJAK! PARASZTOK!

 

Legszentebb nemzeti kötelességünk ezekben a válságos napokban a magyar nemzeti forradalom eredményeinek biztositása, minden további vérontás megszüntetése, a rend helyreállitása. Szüntessetek meg minden széthúzást! Követeljétek velünk:

1.) Azonnali fegyverszünetet, a szovjet csapatok kivonását...

4.) A Kádár kormány ismét ellenforradalmároknak és fasisztáknak rágalmazza a nép nagy részét... Nem helyi, hanem országos harcokról van szó...

KÖVETELJÜK:

1.) Szovjet csapatok azonnali [kivonását] az ország területéről...

7.) A rend helyreállitásáig szüntessük be a Pártharcokat, a Forradalmi Tanácsok elvi és szervezeti egységét biztositsák... Nem engedhetünk!!

Ki a szovjet csapatokkal Magyarországról, különben addig nem dolgozunk!!! Mi magunk akarjuk megteremteni igazságos rendünket. / EGYETEMI FORRADALMI DIÁKBIZOTTSÁG ; MAGYAR IRÓK FORRADALMI SZÖVETSÉGE ; FORRADALMI KARHATALMI BIZOTT­SÁG ; FORRADALMI MUNKÁS TANÁCSOK.

 

[Bp] s.n. szívópapír, stencil soksz. - 29 x 21 cm.

 

A pontok továbbá Nagy Imre szabadon bocsátását, az ÁVH visszahívását és lefegyverzését követelik a szabad választásokkal együtt, békés országépítésre és a visszaélésektől mentes állami apparátus felépítésére szólítanak fel. A volt pártvezetők elhibázott lépései katasztrófához vezetnek, ha továbbra sem ismerik fel a forradalom igazi jelentőségét. Az alulírottak megbíznak Nagy Imrében és kijelentik, hogy nem akarják visszaállítani a kapitalista rendszert.

202

 


Nagyon rossz minőségű stencilezés, elmosódott, helyenként a szavak, sorok alig olvashatók. A lehúzás ferde, az aláírók között a negyediknek csak a felső harmada olvasható. Más példány híján nem lehet tudni, volt-e több csatlakozó.

 

1956. kat. 1991. Zrínyi K. O

 

69.

 

[1956. november 5-10.]                                                                               HIM Kisnyomtatvány

 

Magyarok vagyunk, igazat mondunk!

Magyar Testvérek!

A Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány igaz kormány. A magyar nép felemelkedéséért harcol.

Védjétek meg az ellenség rágalmaitól, támogassátok szóval, tettel és munkával! Ne higyjetek ellenséges rémhíreknek, ne engedjétek megzavarni munkátokat! Ne féljetek szembeszállni az ellenséggel, a helyszínen leplezzétek le. Mi magyar karhatalmisták mögöttetek állunk, fegyverrel a kézben véddünk [sic!] benneteket, elbánunk az ellenforradalmárokkal és rendzavarókkal.

Nektek és nekünk szocialista demokrácia van, az ellenségnek proletárdiktatúra, vasököllel súlytunk [sic!] le az ellenségre.

Kezünkben a fegyver, reszkess ellenforradalmár!

 

Zalaegerszeg, Ny. Zalaegerszeg. - 14,5 x 10 cm.

 

Teljes szöveg.

 

Vastag zöld kalapcsomagolóra, többféle betűtípussal szedett röplap. Felelős kiadóként lénia alatt Gyarmati Sándor név áll és 9410 Y jel.

 

1956. kat. 1991. Zrínyi K. O

 

 70.

 

[1956. november 5-10.]                                                                               HIM Kisnyomtatvány

 

[Magyar Írók Szövetsége]

 

VOZZVANIE! Sovetskie soldatü! Obmanuli vas. Vü boretes' ne fašistami i konterrevo­lucionerami a s vengerskim narodom. 24-go oktjabrja sego goda komunist, Imre Nadj stal premierministrom Vengrii... Pust' mü živem v mire drug s drugom! Imeja oružie, vengerskie trudjašciesja sami mogut zašcišcat' dostiženija socializma v Vengrii protiv každogo vnutrennego napadenija. / Sojuz Vengerskih Pisatelej.

 

[Bp][Írószövetség?] stencil soksz. - 29,5 x 20,5 cm.

 

Kiáltvány! A szovjet katonákhoz, akiket becsapnak, mert a harcoló magyarok nem ellenforradalmárok, Nagy Imre kormányát október 24-én választották meg, mellette 150 ezer ember demonstrált. Nagy Imre őrizetbe vétele november 5-én, holott ő és kormánya a szocializmust kívánta tovább építeni, törvénytelen volt. Kéri a szovjet katonákat, ne lőjenek a magyar harcosokra, magyar hazafiakra.  A röplap aláírója a Magyar Írószövetség.

 

Fehér írógéppapírra stencilezett példány.

 

1956. kat. 1991. Zrínyi K. O

203


71.

 

1956. november 6.                                                                                       HIM Kisnyomtatvány

 

[GREBENNIK] GREBENNYIK, K[onstantin]

 

Prikaz Voennogo Komendanta Sovetskih Vojsk goroda Budapešt No. I. = A budapesti szovjet katonai egységek városparancsnokának 1. sz. parancsa

6-go nojabrja 1956. g. Gor. Budapešt = Budapest, 1956. november 6.

Sovetskie vojska, vüpolnjaja pros'bu vengerskogo revolucionnogo raboce-krest'janskogo pravitel'stva, vremennovstupili v Budapešt... = A szovjet csapatok a magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány kérésére ideiglenesen bevonultak Budapestre, hogy testvéri segitséget nyujtsanak a magyar népnek szocialista vivmányai megvédésében, az ellenforradalom leverésében és a fasiszta veszély elháritásában.

Budapest rendjének és normális életének helyreállitása céljából

megparancsolom:

1. Azok a személyek, akiknél fegyver van, haladéktalanul, de legkésőbb f. évi november 9-én 17 óráig szolgáltassák be a szovjet katonai alakulatoknak...

4. A helyi hatalmi szervek biztositsák a lakosság élelmiszer- és tüzelőellátását...

Felhivom Budapest összes dolgozóit, hogy segitsék a helyi közigazgatási szerveket és a szovjet csapatokat a közrendnek és a város normális életének helyreállitásában és biztositásában.

Voennüj komendant sovetskih vojsk g.Budapešt Gvardii general-major K. Grebennik = A budapesti szovjet katonai egységek városparancsnoka Grebennyik K. gárdavezérőrnagy.

 

(Bp) s.n. nyomdai soksz. - 42 x 15 cm.

 

A további pontok a fegyverleadás elmulasztásának súlyos következményeit, a kijárási tilalom időpontjait ismertetik. Felhívják a gyári munkásokat, hogy vegyék fel a munkát.Rendelkezik az élelmiszerüzletek nyitva tartásáról, külön engedéllyel biztosítja az élelmiszert és tüzelőanyagot szállító járművek éjjel-nappali közlekedését.

 

Kéthasábos, kétnyelvű falragasz, bal oldali orosz nyelvű, jobb oldali magyar.

 

Csak magyar nyelvű változatának tördelése, betűtípusa azonos, papírja valamennyinek más, finomabb rotációs, illetve durva nyomópapír.

 

2. pld. - 21 x 15 cm.

3. pld. - 21 x 15,5 cm.

4. pld. - 21,5 x 14,5 cm.

 

További hat példány, tördelése, betűtípusa azonos, kivéve a fejlécet:

A budapesti szovjet katonai egységek várasparancsnokának[sic!] 1. sz. parancsa -eltérő betűkkel szedett. Valamennyi egyforma méretű, - 21 x 15 cm. Papírja változó.

Az egyik példányon lila festékes, gumi dátumbélyegző: 1956 NOV 10

 

Kétnyelvű változata:

 

PRIKAZ VOENNOGO KOMENDANTA SOVETSKIH VOJSK GORODA BUDAPEŠT No. 1. 6-go nojabrja 1956 g. Gor. Budapešt. Sovetskie vojska, vüpoljaja pros'bu vengerskogo revolucion­nogo raboce-krest'janskogo pravitel'stva, vremenno vstupili v Budapešt, ctobü okazat' bratskuju po­mošc vengerskomu narodu v zašcite ego socialisticeskih zavoevanij, v razgrome kontrrevolucii i v likvidacii ugrozü vozroždenija fašizma...

Voennüj komendant sovetskih vojsk g. Budapešt Gvardii general-major K. Grebennik. = A budapesti szovjet katonai egységek városparancsnokának 1. sz. Parancsa, Budapest, 1956. november 6.

A szovjet csapatok a magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány kérésére ideiglenesen bevonultak Budapestre...A budapesti szovjet katonai egységek városparancsnoka Grebennyik K. gárdavezérőrnagy.

204


 

[Bp.?] s.n. [szovjet tábori?] nyomdai soksz. - 30 x 41,5 cm.

 

1956. kat. 1991. Zrínyi K. ezt a kiadást nem ismeri, ellenben leír a 281. oldalon, 375-ös tételszám alatt hasonló tartalmú nyomtatványt, amely Budapest, 1956. november 5-i dátummal szintén 1. számú parancs.

 

Különbség a két szöveg között: az elsőként leírt, november 6-i keltezésű röplap 1-4. példányában a kijárási tilalom november 7-én este 19 órával kezdődik, azaz "közlekedni csak reggel 7 órától, este 19 óráig szabad". Aláírás: Grebennyik K. gárdavezérőrnagy.

 

a Zrínyi katalógusban: november 5-én "kimenési tilalom 18 órától reggel 8-ig". Az aláírás: Grebennik vezérőrnagy.

 

A továbbiakban nem szerepelnek a Zrínyi Kiadó katalógusának adatai tekintettel arra, hogy 1956. november 5-e utáni röplapot nem közölt.

 

 

 

72.

 

1956. november 6.                                                                                       HIM Kisnyomtatvány

 

Hátbatámadták a magyar szabadságot! Nem ismerjük el az áruló, ellenforradalmi Kádár-féle "kormányt"!

Az árulókat és a megszállókat magyar hazafi nem támogatja!

Életet, fegyvert megőrizni!Minden erőnkre szükségünk van!

1956. nov. 6. / A továbbharcoló magyar ifjuság

ADD TOVÁBB! ADD TOVÁBB! ADD TOVÁBB! ADD TOVÁBB!

 

[Bp.?] stencil soksz.

 

Teljes szöveg.

 

A példány egy teljes lap, amelyen négyszer szerepel a fenti szöveg. - Szövegtükör 7,5 x 21 cm. A teljes lapméret 30 x 21 cm.

 

 

 

73.

 

1956. november 6.                                                                                       HIM Kisnyomtatvány

 

[SUSLOV] SZUSZLOV, Ivan

 

A magyar eseményekről. Részletek Szuszlov elvtárs, a SzKP Központi Bizottsága titkára 1956. november 6-án, a moszkvai szovjet ünnepi ülésén elmondott beszédéből

A szocialista világrendszer rövid idő alatt olyan hatalmassá vált, hogy még a nyilvánvaló ellenségei sem hagyhatják figyelen kivül óriási fölényét... örülnek ennek a győzelemnek, melyet a magyar dolgozók arattak az ellenforradalom felett. Magyarország a szocialista országok családjához tartozott, tartozik és fog tartozni, mint szabad, független és egyenjogú szocialista állam.

 

S.l. s.n. nyomdai soksz. Kéthasábos. - 30 x 21,5 cm.

 

A szocialista világrendszer erőinek növekedése segítette Magyarországot az ellenforradalommal szemben és segíti továbbra is amikor diverzánsokat és röplapokkal teli léggömböket eregetnek ellenségei aljas céljaik érdekében. A társadalmi viszonyok gyökeres átalakulása nem megy fájdalom nélkül, a XX. kongresszus után az elkövetett hibákat kijavítjuk.

205


 

A régi magyar vezetés durva hibákat követett el, a reakciós elemek ezt felhasználták, az ellenforradalmi bandák a terrorhoz folyamodtak. A Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány képes útját állni a reakciónak és a fasizmusnak - írta a beszéd kivonata.

 Három, teljesen azonos példány. A szöveg után három, kockázott mintájú gömbös nyomdai dísz.

 74.

 

1956. november 6.                                                                                       HIM Kisnyomtatvány

 

Magyar Szocialista Munkáspárt

 

Magyar kommunisták! A Magyar Dolgozók Pártjának Tagjai! Elvtársak!

Dicső multunk és sokat szenvedett pártunk történelmének legnehezebb szakaszát éli át...

Hogy pártunk ujból erős legyen és a tömegek élén járjon, határozottan szakitanunk kell a Rákosi klikk káros politikájával...

Ugyancsak határozottan szakitanunk kell Nagy Imre-Losonczi csoportjával...

Hogy a mult hibáival való határozott szakitást ily módon is világossá tegyük, határoztuk el, hogy a párt nevét megváltoztatjuk: a Magyar Szocialista Munkáspárt nevet vesszük fel... Pártunk elvi alapjai változatlanok...

Kommunisták!Elvtársak!

A helyzet súlyos. De ha összefogunk és rendezzük sorainkat, elég az erőnk! Pártunk legyőzhetetlen, ha kitart eszméi mellett és ha a munkásosztályra, dolgozó népünk széles tömegeire támaszkodik.

Elvtársak!Munkára, harcra fel!

Budapest, 1956. november 6. / A Magyar Szocialista Munkáspárt Ideiglenes Központi Bizottsága.

 

[Bp?] s.n. nyomdai soksz. Kéthasábos szedés. - 31,5 x 22 cm.

 

A röpirat értékeli a korábbi eseményeket, felszólítja a párt tagjait és szervezeteit, hogy támogassák a november 4-én megalakult kormányt. Álljanak talpra a pártszervezetek és járjanak élen a békés termelő munka megindítására irányuló harcban. Erősítse a kommunistákat a világ szolidaritásának tudata. A röplap jobb felső sarkában: Világ proletárjai egyesüljetek!

 

Három, teljesen azonos példány.

 

Az MSZMP megalakulásáról l. az 51. és 52. tételt.

 

 

 

75.

 

[1956. november 6]                                                                                     HIM Kisnyomtatvány

 

MUNKÁSTESTVÉREK!

ELVTÁRSAK!

Az ellenforradalom a munkásosztály hatalmának megsemmisitését akarja.

Ne engedjétek az ellenforradalom, a fasizmus felülkerekedését.

Védjétek meg üzemeiteket, vállalataitokat!

Segitsetek a magyar és a szovjet alakulatoknak az ellenforradalom csoportjainak lefegyverzésében, a rend és nyugalom helyreállitásában.

Álljatok a KÁDÁR JÁNOS vezetése alatt álló kormány mögé.

206


 

 

S.l. s.n. nyomdai soksz. - 20,5 x 14 cm.

 

Teljes szöveg.

 

Dátum és aláírás nélküli példány, bal alső sarkában ceruzás kézírás: 1956. XI. 6.

 

 

 

76.

 

(1956. november 6-9.)                                                                                 HIM Kisnyomtatvány

 

 


Kőbálvánnyá válva

 

Kőbálvánnyá válva
Hallgatom a hireket.
Új vérhullatásra
nem biztatlak titeket.
Magam sem biztatom

senkivel, semmivel.
Piros dühvel telve
fekete gyászt viselek.
Fegyverletételre
sem biztatlak titeket.
Magam sem biztatom
senkivel, semmivel.

Csupa vér a Tejut,
a Hold képe holt-sápadt.
Visszaut, sekiut
nincs az árva hazának.
Nem segélhet minket
senkisem, semmisem.
Visszaut, se kiút -
uj Bach-korszak közelit.
Hetyke és hős fiúk,
mégis ti győztetek itt.
Nem lophatja ezt el
Senkisem, semmisem.

 

(1956. XI. 6.)

 

Méltó a gyűlöletre...

 

Méltó a gyűlöletre mind,

nem személy szerint, de mint egész,

méltó a gyűlöletre mind!

Gyűlöllek százezerszer,

százezer Pável és Szergej,

nem mint magánszemélyt -

mint csavarait az iszonyú gépnek,

mely mindenünket megemészt!

 

Ellenetek kiabálnak

a magukba roskadt házak

meleg otthonokat az utcára okádva -

ellenetek kiabál a

villamossinen a zongora,

mely nem zeng már soha,

s a mélységek felett

a harmadik emelet

magasában egy családi kép,

egy szék,

kioltott szemű ablakok,

és lent az uton

az ujsággal letakart halott!

 

Méltók vagytok a gyűlöletre mind -

az ember bármerre tekint,

a tárgyak, a társak

sugározzák a vádat.

Önkéntelenül és önkéntesen,

mint fényt a nap, hogy világos legyen!

 

Méltók vagytok a gyűlöletre mind,

nem személy szerint,

nem Pável és nem Szergej -

de együtt a többiekkel

Pável is, Szergej is

Méltó a gyűlöletre mind!

 

/1956.XI.9./

 

 

 

A hátoldalon:

207


 

         Szóba ne állj vele...

 

         Visong neki is tán otthon gyereke,

         S bóbiskol fókabajszú atyja,

         a gabonaszárt is tán megsimogatja -

         itt szóba ne állj vele! ...

 

         Szóba se állj vele,

         mert árulás itt a szó, -

         otthon tán lehet becsületes,

         itt gyilkos elnyomó!

 

         (1956. XI. 8-9.)

 

[Bp] gépírás, első példány. Kétoldalas. - 30 x 21 cm.

 

A két első vers szövege teljes. A harmadik 14, szabálytalan versszakból áll, amely a közölt elsőben és utolsóban kifejtett témára írott variáció.

 

A szerző/szerzők mindaddig ismeretlennek tekinthető/tekinthetők, amíg hiteles forrás nem áll rendelkezésünkre. Sem a kortársak (a bibligráfus) visszaemlékezése, sem a stíluskritikai elemzés nem lehet perdöntő.

 

 

 

77.

 

[1956. november 7.]                                                                                    HIM Kisnyomtatvány

 

MIT JELENT A FORRADALMI MUNKÁS-PARASZT KORMÁNY?

A Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány szakítás a Rákosi-klikk uralmával.

A Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány béke és függetlenség

A Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány rend és demokratikus munkáshatalom

A Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány a dolgozók jogos követeléseinek megvalósítása

EZT AKARJÁTOK?

AKKOR TÁMOGASSÁTOK A RÁKOSI BÖRTÖNÉBŐL KISZABADULT

KÁDÁR JÁNOS VEZETÉSE ALATT ÁLLÓ MUNKÁS-PARASZT KORMÁNYT A REND HELYREÁLLÍTÁSÁBAN, AZ ÉLET MEGINDÍTÁSÁBAN! A FEGYVERES EL­LENÁLLÓK LEFEGYVERZÉSÉBEN, A FÉLREVEZETETTEK FELVILÁGOSÍTÁSÁBAN!

 

[Bp] Athenaeum ny. - 20,5 x 15 cm.

 

Teljes szöveg.

 

Két azonos példány, egyikük bal felső sarkában ceruzás felirat: 1956. XI. 7.

 

 

 

78.

 

[1956. november 7. körül]                                                                           HIM Kisnyomtatvány

 

[GREBENNIK] GREBENNYIK, K[onstantin]

 

Budapest lakossága!

Az ellenforradalmi felkelők fő ellenállási gócait levertük. A fasiszta bandák maradványai a város nyugodt kerületei felé szivárognak...

208


 

A banditák veszélyeztetik az utcai járókelőket, valamint az otthonaikban tartózkodó családokat, mert arra kényszerítik a szovjet katonai alakulatokat, hogy lakóházakra tüzeljenek...

Minél tevékenyebben vesz részt Budapest lakossága a rend helyreállításában, annál gyorsabban tér vissza a város nyugodt, békés élete. / A budapesti szovjet katonai egységek városparancsnoka GREBENNYIK K. gárdavezérőrnagy.

 

[Bp.?] [szovjet tábori?] nyomdai soksz. - 21 x 15 cm.

 

Budapest lakosságát tevékeny részvételre és segítségre hívta fel a szovjet városparancsnok, hogy az áldozatok száma minél kevesebb legyen, és minél hamarabb lefegyverezhessék a még harcolókat. Kéri, hogy jelentsék a bujkálókat és a fegyvereseket.

 

Öt példány, tipográfiája,tördelése, szövege azonos. Két változatnál a "Budapest lakossága!" megszólítás kövérrel szedett, három változatnál kurzív. Papírja váltakozva fehér nyomdai, sárga rotációs és rózsaszín kalapcsomagoló.

 

Kiadásváltozat: Géppel írott, stencillel írógéppapírra sokszorosított, a nyomdai példányokkal szó szerint megegyező. Nyelvtani hibái alapján feltételezhető, hogy diktálás után gépelt szöveg. V. ö. a 3. sor "szándékossan", 6. sor "othonaikban", továbbá: "Lakoházakra, ovják, csökkentésse, minnél" stb. S.l. s.n. stencil soksz. - 30 x 21 cm.

 

 

 

79.

 

[1956. november 7. körül]                                                                           HIM Kisnyomtatvány

 

Budapesti dolgozók!Munkások!

Rajtunk a sor. A gyermekek, anyák, fiatalok és öregek tőlünk várják, hogy meleg legyen a lakásokban, hogy újra csilingeljenek a villamosok...

Nehéz helyzetünkben a magunk erejéből kell rendet teremteni. Dolgozni kell...

Álljatok csatasorba, dolgozzatok és ne hallgassatok a népi hatalom ellenségeire, az uszitókra, bujtogatókra.

Munkára fel!Induljanak meg a gyárak!

 

S.l. s.n. nyomdai soksz. - 21 x 15,5 cm.

 

A röplap a közművek dolgozóit állítja példaként, akik a legnehezebb időkben is dolgoztak.

 

Két, teljesen megegyező, aláírás és kibocsátó nélküli példány.

 

 

 

80.

 

[1956. november 7. körül                                                                            HIM Kisnyomtatvány

 

[Hetedik] VII.kerületi Tanács [Budapest]

 

VII. kerület dolgozói!

Segítsétek sokat szenvedett kerületünk talpraállását, károsult lakóinak támogatását.

Ehhez az első és legfontosabb teendő a munka, a termelés meginditása mindenütt.

A VII. kerületben 300 család lakása pusztult el a harcok során...

Lakóbizottságok! kezdeményezzétek a szeméthegyek, a rothadó anyagok elégetését, szervezzétek meg a hamu kihordását a közterekre...

209


 

VII. kerület lakosai! Ne hallgassatok azokra, akik még ma is lázitanak, zavart keltenek! Dolgozzunk, segitsünk magunkon, mert csak úgy várhatjuk, hogy mások segitsenek rajtunk.! Lássunk munkához! / VII. KERÜLETI TANÁCS

 

[Bp] s.n. nyomdai soksz. - 20,5 x 15 cm.

 

A kerületben már segélyezik a dolgozókat, de nem tudnak többet adni, ha nem indul meg a termelés. A legfontosabb, hogy mindenki vegye fel a munkát.

 

A röplap jobb felső sarkáben grafittal: 1956. XI. 7.

 

 

 

81.

 

[1956.november 7. körül]                                                                            HIM Kisnyomtatvány

 

         Köszöntés 1956-ban

 

         Köszöntünk téged, oh dicső szovjet sereg

         Méltó volt hozzátok az eljátszott szerep...

         S hogy fasiszták ellen vívtatok háborút!

         Tanu: száz néma gyár, kórház s a Nagykörút.

         Távozás! Szabadság... Mily pazar ötletek...

         S harckocsival ismét gyilkolni jöttetek...

         Volt gyárosok ellen?

         Kitünő volt, remek,

         Tanu? a sok munkás és sok halott gyerek.

 

         Jó szovjet vitézek: mi hálát rebegünk,

         Mert igy gyászosabb lett szomorú életünk.

         Volt földesúr itt már többet nem kér tanyát...

         Tanu? rab paraszt és a siró anyák.

 

         Mesét is hoztatok, rút őszbe szép tavaszt,

         Azért harcolunk, mert uszit a régi kaszt!

         S hogy rádöbbent a nép: hazugra nem adunk,

         Tanu és bizonyság, hogy hívő nép vagyunk.

 

         Megbocsájunk nektek szegény szovjet tömeg,

         De az ki magát most magyarnak játszva meg

         Zsoldotokban gyilkol, hűséggel néz rátok:

         Verje meg az isten, szálljon rá az átok!

 

A lap alsó részére gépelt másik vers:

 

         Merre vagy Rákosi?

 

         Merre vagy Rákosi? Tíz millió magyar

         Ezt szeretné tudni, ujra látni akar.

         Jöjj vissza "bölcs vezér, hőn szeretett apánk",

         Úgy hiányzol nekünk, úgy nélkülöz hazánk.

         Tizévi munkádat nem kivánjuk ingyen

         A hálás magyar nép majd megfizet mindent.

         Bújj elő Rákosi! Vedd le a süveged,

210


 

         Áll ki a nép elé, tisztázd becsületed!

         Gerő cimboráddat is hozd veled hamar,

         Egy emberként fogad tízmillió magyar.

         Oh, miért nem jöttök már, oh miért is késtek?

         Hálánkat szeretnénk leróni tinéktek.

         Farkas is szeretne már szót érteni veled

         Még mielőtt a varjak kiássák a szemed.

         Vár rád a "nagy Szálin" ércbe öntött szobra,

         Melyet a magyar nép lerugott a porba.

         Téged vár a liget legöregebb fája,

         Akad még magyar, ki felsegit reája.

 

S.l. s.n. írógéppel soksz. első példány. - 21 x 14,5 cm.

 

Teljes szöveg.

 

A példányt a másolati papír bal, nem sima oldalára gépelték, az indigó megfogta, a szöveg átüt.

 

A versek szerzője mindeddig ismeretlen.

 

További változat: "Köszöntő" címmel, négy négysoros versszakból álló vers, amelyben a fent leírt változat második versszakának első két sorát a harmadik vesszak második két sorával írták össze:

            Távozás... Szabadság... mily pazar ötletek,

            Harckocsitokkal ismét gyilkolni jöttetek.

            Volt földesúr itt még nem kért vissza tanyát,

            Tanu: a rab paraszt, és a siró anyák.

 

S.l. s.n. írógéppel soksz. másolati példány. - 21 x 14,5 cm.

 

A továbbiakban néhány stiláris - talán emlékezetből leírt - változtatás különbözteti meg a két verset.

 

 

 

82.

 

[1956. november 7-10.]                                                                               HIM Kisnyomtatvány

 

Egyetemi Forradalmi Bizottság [Budapest]

 

Magyarok! Munkások! Fiatalok!

Hazánk, népünk becsületes nemzeti szándékkal, vérontás nélkül enyhíteni akart terhein, biztosítani akarta, hogy szabad hazában, szabad emberként élhessen, élvezhesse munkája gyümölcsét. Ezt akartuk mi, egyetemisták, fiatalok, munkások és dolgozók, amikor több, mint két héttel ezelőtt békés tüntetéssel kívántunk hangot adni követeléseinknek és elégedetlenségünknek. Nem tehetünk arról, hogy fegyvert használtak ellenünk, s mi önvédelemből használtunk fegyvert...

Véget kell vetni a vérontásnak! Látnunk kell, hogy tiszta szándékainkat itthoni és nyugatról visszaszivárgott nép- és nemzetellenes, kapitalista restaurációt akaró erők... megpróbálták saját kezükbe venni nép-nemzeti forradalmunk irányítását, hogy ellenforradalommá változtassák azt...

Ezért, aki igényt akar tartani a becsületes, igaz magyar hazafi, a forradalmár címére, ma azon munkálkodjék, hogy a nemzet eggyéforrva elhallgattassa a fegyvereket, lefogja az anarchisták, a gyilkosok, az ellenforradalmárok kezét.

Nem behódolásra, hanem a forradalom eddigi vívmányainak megvédésére, a szocialista demokratizmus kibontakoztatására szólítunk fel benneteket! / Egyetemi Forradalmi Bizottság.

211


 

 

[Bp][Athenaeum ny] - 21 x 15 cm.

 

A fegyveres ellenállás befejezésére, a munka felvételére szólít fel. Lényegét tekintve teljes szöveg.

 

Az un. "hamis" röplap példája: kibocsátója nem az Egyetemi Forradalmi Bizottság volt. A példány a Népszabadságot is nyomtató Athenaeum nyomdában készült.

 

A röplap jobb felső sarkában halvány, ceruzás zsinórírással: nov. 4. Ez valószínű emlékezetből írott, hibás dátum.

 

 

 

83.

 

[1956. november 8.]                                                                                    HIM Kisnyomtatvány

 

Magyar testvéreink, munkások! Nem azért harcoltunk az önkény ellen, hogy most nyomor következzen. A harcban nagy fegyvert szereztünk vissza: az elrabolt sztrájkjogot! Éltünk is ezzel a jogunkkal. Sokan most is azt mondják, hogy utolsó leheletünkig tovább sztrájkoljunk, - hogy addig sztrájkoljunk, amig a szovjet csapatok nem mennek ki.

GONDOLKOZZUNK!

Mi nem meghalni, éhenveszni akarunk, hanem most akarjuk igazán kezdeni az életet!

Sztrájkkal nem tudjuk a függetlenségért folyó harcot győzelemre vinni!

MIT TEGYÜNK?

Álljunk munkába! Tartsuk fenn követeléseinket a sztrájkjog legteljesebb fenntartása mellett. Figyeljük, tartsuk számon a kormény minden lépését, hogy végrehajtja-e igéreteit! Legyünk állandóan készenlétben a munkapadnál, a munkaasztalnál.

Ha nem ezt tesszük anarchiába jutunk. A nyomor, a spekuláció lesz urrá, amiben elvész minden... lehetősége annak, hogy fennálló követeléseink valóra válhassanak!

FOLYTASSUK A HARCOT!

MUNKÁVAL, RENDDEL BIZTOSITSUK HŐS NEMZETÜNK MEGUJHODÁSÁT!

 

S.l. s.n. stencil soksz. szívópapír. - 30 x 21,5 cm.

 

Teljes szöveg.

 

A szöveg alatt a jobb alsó harmadban négyszirmú virág piros zsírkrétával, zöld tintapötty középpel. A jobb felső sarokban ceruzás kézírással 1956. XI. 8.

 

 

 

84.

 

1956. november 8.                                                                                       HIM Kisnyomtatvány

 

SZABADSÁGHARC

A HARCOLÓ MAGYARIFJUSÁG HIRADÓJA

Budapest, 1956. XI. 8.

Impresszum: Szabadságharc. A harcoló magyar ifjuság hiradója. Szerkeszti: a szerkesztő bizottság.

 

"Vagy bolondok vagyunk s elveszünk egy szálig,

Vagy ez a mi hitünk valóságra válik." Ady

 212


 

 

TOVÁBB!

A mult hét végén azt hittük, hogy győzött a forradalom, megkezdhetjük a munkát. Vasárnapra virradó éjjel azonban megindult a szovjet invázió. Most nem tehetünk mást, tovább harcolunk...

Öt nap mérlege

Szombat estére helyreállt hazánkban a rend. Budapesten megindult a közlekedés, kinyitottak az üzletek, hétfőn megindult vona a munka...

Testvéri segitség?

A Szovjetunió kormánya testvéri segitségről fecseg, s közben a Kádár-féle "kormánnyal" együtt a város kiéheztetésére spekulál...

Az előbujt SZABAD NÉP margójára

Budapest utcáin az oroszok magyar nyelven irt ujságját osztogatják.... Szabad Nép...

Forradalmi Bizottságok

Ne hagyjátok működéseteket korlátozni...

FÖLTÁMADOTT A TENGER: PETŐFI SÁNDOR

November 7.:

A "kormány" szolnoki rádiója fél napon át hiába sugározta felhivását: november 7. munkanap. Szerte az országban folyik az ellenállás...

Kik a banditák?

Több helyen - igy a Ferenciek terén, a Nagyköruton és másutt - az oroszok kifosztották az üzleteket...

Egységet!

A nép egységesen küzd a szovjet megszállók ellen...

 

Bp. s.n. stencil soksz. szívópapír. - 29,5 x 21 cm.

 

A cikkek cáfolják, hogy a szabadságharcosok kifosztották volna az üzleteket, tájékoztatnak arról, hogy a megszálló szovjet csapatok megakadályozzák a város ellátását, rágalomnak nevezik az MSZMP által kiadott Szabad Nép cikkeit, amelyek azt állítják, hiogy a fasiszta magyar fiatalok a Horthy-rendszer visszaállításáért küzdenek.

 

A lap kéthasábos, de első és második oldalának felső részén teljes lapszélességű vezércikk és a Petőfi vers.

 

A címfej 1,5 cm-es, szabad kézzel rajzolt, dísztelen nagybetű. A második oldalon az impresszum a lap alján jobbra, félig keretezett.

 

 

 

85.

 

[1956. november 8. után]                                                                            HIM Kisnyomtatvány

 

LEGUJABB HIR!

- A Margit-hidnál szedik össze az embereket!

- Nem úgy van, hisz onnan jövök, hanem a Boráros-téren.

- Bácsikám, maga arra felől jön, igaz, hogy a Boráros-hidnál szedik össze a

férfiakat?

- Én is hallottam, hogy szedik, sőt az asszonyokat is, de nem a Boráros-hidnál,

hanem az Oktogonnál.

- Az oktogonnál [sic!] ? Hisz most vagyunk az Oktogonnál!

 

[Bp] s.n. stencil soksz. - 10,5 x 21 cm.

 

Teljes szöveg.

 

A lap jobb felső sarkában ceruzával: 1956. XI. 8.

213


 

 

86.

 

[1956. november 8. után]                                                                            HIM Kisnyomtatvány

 

Szállítóipari munkások!

Fővárosunk közellátása súlyos helyzetben van.

Sok családnál elfogyott a kenyér.

Éhség fenyegeti a várost!

Raktárainkban van liszt, süthetünk friss kenyeret, van zsírunk, cukrunk, lisztünk, eltudnánk [sic!] látni a várost. Folyamatos szállításra van szükség! Szállítóipari munkások, gépkocsivezetők!

Az elmult napokban megcsodáltuk hősiességteket, segítőkészségteket [sic!] .

Segítsetek most is!

Jelentkezzetek munkára a legközelebbi telephelyeken! Vigyetek élelmet a gyerekeknek, a sebesülteknek, az édesanyáknak!

Számít rátok a Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány.

 

[Bp] Athenaeum ny. - 20,5 x 10,5 cm.

 

Teljes szöveg.

 

Többféle betűtípussal nyomtatott, két egyforma példány, az Athenaeum ny. jelzés csak az egyiken van. Szedéstükör, betűtípus azonos. A nyomdát feltüntető példány jobb felső sarkában ceruzával: 1956. XI. 8.

 

 

 

87.

 

[1956. november 8-10.]                                                                               HIM Kisnyomtatvány

 

Ne várd a külföldi segitséget! Adományokból nem lehet megélni. Vedd fel a munkát és termelj!

 

S.l. s.n. stencil soksz. - 4,5 x 21 cm.

 

Teljes szöveg.

 

Hátoldalán ceruzás kézírással: M.Sz.M.P. 1956. nov. 8-10. között.

 

M.Sz.M.P.: Magyar Szocialista Munkáspárt

 

 

 

88.

 

[1956. november 8-10.?]                                                                                             HIM Kisnyomtatvány

 

Velünk a haladó világ.!

A Forradalmi Munkás Paraszt Kormányt elismeri és támogatja az egész haladó világ. Testvéreink barátaink és minden nemzet, amely a szocializmus, a demokrácia, a béke oldalán áll, hisznek jelenlegi kormányunkban és benne látják a kibontakozás biztosítékát...

Tito marsall... helyesli a Kádár kormány jelenlegi politikáját... élesen elitélte a magyarországi ellenforradalmat, amely rövid idő alatt vadállati kegyetlenkedésekkel mutatta ki foga fehérjét.

Az ellenforradalom gaztetteit az egész világon elitélik. A nyugati országok dolgozói mellett még a józan burzsoá körök is felszólaltak a fehérterror rémtettei láttán.

A világ haladó erői azt remélik, hogy a józan, derék magyar nép hazájában gyorsan rendet teremt és felépíti a szabad és független, szocialista Magyarországot!

214


 

[Bp][Athenaeum ny] - 20,5 x 14,5 cm.

 

Lényegét tekintve teljes szöveg. Az idézetteken kívül hivatkozik még Kína vezetőire is, akik szintén elítélték az ellenforradalmat.

 

Kibocsátó és aláíró nélküli röplap.

 

Két, teljesen megegyező példány, az egyik jobb felső sarkában ceruzával: 1956. XI. 8.

 

 

 

89.

 

[1956. november 9.]                                                                                    HIM Kisnyomtatvány

 

Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány

 

BUDAPESTIEK

 

Ne hagyjátok!

Néhány száz bandita fosztogat és rabol a fővárosban. Kirabolták a Corvin áruházat, Szabadság áruházat, nagy textilraktárakat, vasúti raktárakat, vagonokat, élelmiszerüzleteket. Tegnap kifosztották az Eötvös Loránd Tudományegyetemet, felgyújtották a Royál [sic!] szállót, sőt fegyverrel megakadályozták a tűzoltók munkáját és így több ház is kigyulladt mellette. Magyarok, dolgozók - hozzátok fordulunk!

Ne hagyjátok a fasiszta orvlövészeket fosztogatókat garázdálkodni!

Számoljuk fel közös erővel e gyülevész bandákat! / A Forradalmi Munkás Paraszt Kormány.

 

[Bp][Athenaeum ny] - 20 x 14,5 cm.

 

Teljes szöveg.

 

Többféle betűtípussal nyomtatott szöveg. A példány bal alsó részén ceruzával: 1956. XI. 9.

 

 

 

90.

 

[1956. november 9.]                                                                                    HIM Kisnyomtatvány

 

ÉDESANYÁK, MAGYAR ASSZONYOK, LÁNYOK!

 

Az édesanyák érzik igazán, mennyi szenvedés érte az utolsó hetekben drága hazánkat és családjainkat. Az anyai szív fáj az éhező gyermek, a fázó, otthontalan család láttán. Ezerszeresen érzik bajainkat a magyar édesanyák...

Édesanyák, magyar asszonyok!

BÉKE KELL!

Üssétek ki a fegyvert az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető fegyveres ellenállók kezéből...

Magyar édesanyák, asszonyok! A Magyar Forradalmi Munkás Paraszt Kormány kér...

Kezdjék meg munkásaink, vasutasaink, tanáraink, tanítóink és minden magyar dolgozó az életet, kenyeret és békét hozó munkát.

 

[Bp][Athenaeum ny] - 20,5 x l4,5 cm.

 

Lényegét tekintve teljes szöveg.

 

Három teljesen egyforma, aláírás és kibocsátó nélküli példány. Az egyik bal felső sarkában ceruzával: 1956. XI. 9.

215


91.

 

[1956. november 9.]

 

[VEDERNIKOV] Vegyernikov, ?

 

FELHIVÁS

A budapesti V. ker. szovjet katonai parancsnokság székhelye: Budapest, V. ker. Nádor u. 36. sz. alatt van. Bejárat a Géza u. 6. szám alatt.

Telefon: 312-938 / Vegyernyikov a gárdaezred parancsnoka.

 

[Bp] s.n. nyomdai soksz. - 20,5 x 30, 5 cm.

 

Teljes szöveg.

 

A példány bal alsó sarkában ceruzával: 1956. XI. 9.

 

 

 

92.

 

[1956. november 10. körül]                                                                         HIM Kisnyomtatvány

 

Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány

 

Lássunk munkához!

Munkások! Elvtársak! Magyar Hazafiak!

Szünetel az alkotó munka, állnak a gépek. Napról napra csökkennek az árúkészleteink, tartalékunk már alig van.Nincs szenünk...

Cselekedni kell !

Fogjunk össze és dolgozzunk...

Legyen rend és nyugalom... Szálljatok szembe azokkal, akik fegyvert fognak a Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány ellen, zavarják a baráti szovjet és magyar karhatalmi szervek rendteremtő munkáját, s még ma is felelőtlenül viselkednek a munkáshatalommal, az egész magyar nép ügyével, a szabadsággal szemben és veszélyeztetik a rendet, az életet jelentő munkát. / Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány.

 

[Bp][Athenaeum ny] - 21,5 x 15 cm.

 

A továbbiakban kenyérsütésre, termelésre, a munka megindítására szólít fel a bányákban, vasúton és valamennyi gyárban. Lényegét tekintve teljes szöveg.

 

A hátoldalán korábbi possesori bélyegző: Ex [olvashatatlan] Budapestiensis.

 

 

 

93.

 

[1956. november 10. körül]                                                                         HIM Kisnyomtatvány

 

Ludas voltál Matyi.

/Szatirikus hetilap/

 

Mi ujság a Bimbó utcában?

Tudomásomra jutott, hogy a Bimbó utcában a bölcsöde háromnapi harc után beszüntette a fegyveres ellenállást. A levert ellenforradalmárok élén Vanek Magdika, 8 hónapos bébi állott...

216


 

Felhívás: Grebennyik gárda vezérőrnagy nevében felhívom a vasuti dolgozókat, hogy a munkát azonnal vegyék fel, mert a szovjet hatóságok deportálási tervüket eddig csak 3 %-ra teljesitették...

Az "ÁVH"felhivása:

Tudomásunkra jutott, hogy Magyarországon 10 millió ellenforradalmár fasiszta tevékenykedik...

Csepeli helyzetjelentés:

A csepeli vasműveket Weiss Manfréd és két fia még mindig elszánt erővel védi...

A rendőrség felhivása:

A rendőrség a szovjet hatóságok megbizásából szigorúan figyelmezteti a 6-tól 12 éves tanulókat, hogy a szovjet tankokat benzinnel felgyújtani szigoruan tilos...

Ki tud róla?

Elveszett a nép bizalma november 4-én hajnalban.A becsületes megtaláló jutalom ellenében adja le Kádár Jánosnál...

Fontos nyilatkozatok a mai helyzetről:

Marosán: Könyörgöm gyerekek ne marháskodjatok.

Kádár: Én még mindig nem vagyok hajlandó sztrájba lépni. Moszkvai megbizatásomat az utolsó csepp magyar vérig megtartom.

Grebenyik: Én mosom kezeimet 60 ezer magyar vérében. Apropos. A Köruton láttam még szép lövésre való házat.

[Hammarskjöld] Hammarsjöld: A magyar helyzet véleményem szerint nem veszélyes...

Eden: Az én pecsenyém megsült a magyar tűznél.

A moszkvai TASZSZ jelenti: A szovjet diplomaták világszerte nagy közkedveltségnek örvendenek a magyar események miatt...

Uruguay-ban a tömeg fáklyásmenetet rendezett a Szovjetunió tiszteletére. A tűzvédelmi szabályok be nem tartása miatt a szovjet követség leégett.

 

[Bp.] s.n. gépírásos soksz. másolati pld. - 29,5 x 21 cm.

 

A november 4-e utáni szovjet katonai megszállás következtében kialakult helyzet ironikus hangvételű ismertetése a Ludas Matyi című szatirikus hetilap címének Rákosi Mátyásra utaló, megváltoztatott felhasználásával.

 

 

 

94.

 

[1956. november 10. körül]                                                                         HIM Kisnyomtatvány

 

POLITIKAI APRÓHIRDETÉSEK:

 

Felhívás a magyar néphez!

Magyarok, testvéreim, elvtársaim, barátaim!

Dolgozzatok, mert végem van, családos ember vagyok és hazaárulásból tengetem életem. Most először vagyok miniszterelnök, hagyjatok lennem tovább is! Tekintsétek húsz hadosztályomat és becstelenségben megőszült fejemet. Ha nem dolgoztok, az oroszok majd még kimennek és akkor mi lesz velem? Kádár János s. k.

Sztrájktörők, ellenforradalmárok, hazaárulók, számítok rátok. Támogassatok bennünket...

Az MSZMP-ben jelentkezni lehet nálam, Kádár Jánosnál...

Budapesti polgár vigyázz! Az országban kb. 10 millió ellenforradalmár bujkál...

ÉLJEN KÁDÁR JÁNOS, AKI MEGTEREMTETTE A MAGYAR NÉP EGYSÉGÉT - ÖNMAGA ELLEN!!!

 

[Bp] s.n. gépelt soksz. másolati pld. - 30 x 21,5 cm.

 

Szatirikus apróhirdetések és hosszabb szövegek váltakoznak ellenforradalmárokról, sztrájktörőkről, Kádár János miniszterelnököt a büntetett előéletű szovjet állampolgárok között kereső, Bulganyin és Hrucsov aláírású állásajánlatokkal.

217


 

95.

 

1956. november 10.                                                                                     HIM Kisnyomtatvány

 

Ragaszd ki, vagy add tovább! Ragaszd ki, vagy add tovább!

 

SZTRÁJKOT!!!

 

Hős szabadságharcosaink még mindig harcolnak fegyverrel kezükben az óriási szovjet túlerővel szemben a szabadságért, hazánk függetlenségéért!

BUDAPEST NÉPE! MUNKÁSOK! ÉRTELMISÉGIEK ÉS TISZTVISELŐK!

Ne dolgozzatok a megszállók és a törvénytelen, népelnyomó "kormány" parancsszavára...!

Sztrájkunk célja: az idegen megszállók kivonulása, a törvényes Nagy Imre-kormány visszaállítása!...

Szabadságunk, becsületünk forog kockán, nem riaszthatnak vissza a nálkülözések, fenyegetések!

RAJTUNK AZ EGÉSZ VILÁG SZEME! NEM HÁTRÁLUNK

Budapest, 1956. XI. 10. / A továbbharcoló magyar ifjuság.

 

Ragaszd ki, vagy add tovább! Ragaszd ki, vagy add tovább!

 

(Bp) stencil soksz. - 26,5 x 20 cm.

 

A további harcra és sztrájkra felszólító röplap a világ közvéleményéhez fordult, az ENSZ támogatását remélve. A készletek beosztására bíztatott és Nagy Imre kormányát követelte vissza.

 

A szöveg gépírással készült, a cím grafikai betű, háromszor aláhúzva.

 

 

 

96.

 

[1956. november 10-11. körül]                                                                   HIM Kisnyomtatvány

 

VÁLASSZATOK!

 

Szocializmust magyar alapokon, rend, béke, nyugalom,

vagy

Infláció, nyomor, hideg lakások, éhező gyerekek?

Magyar diákok!

Békében akarunk élni!

Nem akarunk új testvérharcot! / Magyar diákok.

 

S.l. s.n. stencil soksz. - 13,5 x 21 cm.

 

Teljes szöveg.

 

A példány jobb felső sarkában ceruzával: 1956. XI. 10.

218


 

 

97.

 

[1956 november - december]                                                                    HIM Kisnyomtatvány

 

[Háy Gyula]

 

Beszélgetés a miniszterelnökkel

 

Szeretnék Önnel szótváltani[sic!],
Anyanyelvünkön: magyarul.
Ön most a kormány élén székel
Kádár Miniszterelnök Ur.

 

Mit irnak majd a történészek?
Október volt és jött a tél,
Ön adta el a nép reményét
Néhány megkopott rubelért.

Fűtött szobában, bársonyszékben
Könnyen áthuzhat egy telet.
Kivált, ha szovjet elvbarátok
Szelik Önnek a kenyeret.

 

Ön adta el a nép reményét
Kádár Miniszterelnök Ur!
Sok szolgarendszer megbukott már
s Ön mindezekből nem tanult?

Kenyeret, hogyha ád a gazda
Mondhatnám, olcsó szolgabér.
De kérdezem, hogy ki felel majd
A vérbe tiprott holnapért?

Ön csak szaval a szabadságról
Miközben tankok közt lapul!
Jön még idő, s felelni fog
Kádár Miniszterelnök Ur!

 

S.l. s.n. gépírásos soksz. kalapcsomagoló papír, másolati pld. - 21 x 15 cm.

 

A versben a "Kenyeret, hogyha ád a gazda" sorban a "gazda" kitétel Sztálinra utal, akinek ez volt a főtitkárok között emlegetett "beceneve". Háy Gyula a Rákosi-korszak kiváló ismerője volt.

 

A lap jobb alsó harmadában tintás kézírás: Háy Gyula. Az írás korabeli és bizonyító erejű, de nem a költőtől származik. (A bibliográfus ismeri a kézírásos megjegyzés szerzőjét, felhatalmazása azonban nincs neve közlésére.)

 

A második versszak első sorának első szavában gépelési hiba: "Fütözz szobában..." és az utolsó versszak első sorában: "Ön csak szaval a szavadságról..." Értelemszerű ezek javítása, amint az első sor "szótváltani" formájának meghagyása is.

 219


 

FÜGGELÉK

1956. október 24.

 

nagy Imre

 

KÜLÖN KIADÁS

NÉPHADSEREG

a Honvédelmi Minisztérium központi lapja.

 

Nagy Imre elvtársnak, a Minisztertanács elnökének szózata Budapest népéhez

Budapest Népe! Közlöm, hogy mindazok, akik a további vérontás megszüntetése érdekében ma 14.00 h-ig beszüntetik a harcot és leteszik a fegyverüket, mentesülnek a statáriális eljárás alól... Álljatok a párt mögé, álljatok a kormány mögé. Bizzatok abban, hogy a mult hibáin tanulva megtaláljuk az utat hazánk felvirágoztatására.

 

Megjegyzés: a Minisztertanács 10.00-kor hozta azt az intézkedését, hogy mindazok, akik 18.00 h-ig beszüntetik a harcot és leteszik fegyverüket, mentesülnek a statáriális eljárás alól.

 

[Tildy] Tildi Zoltán nyilatkozata

Ma reggel óta megrendülten hallgatom a rádiót. Magam., távol az események szinhelyétől, e hirekből szereztem tudomást a történtekről... Üzenetem a következő: Minden hazáját szerető magyar ember legfőbb kötelessége most önkéntes fegyelemmel visszaszerezni az ország nyugalmát, hozzájárulni a belső békesség helyreállitásához... Uj kormányunk számára, hogy cselekedhessék, a nemzetnek meg kell adnia a munkához elengedhetetlenül szükséges nyugalmat, belső rendet és az egész magyarságot összetartó békességet. Ez ma az első és legfontosabb kötelesség.

 

Budapest rendjének és nyugalmának helyreállitása során 11 óra 45 perckor közölte a Rádió

A Lánc-hid előtt 120 főnyi ellenforradalmi és közéjük sodródott félrevezetett fiatal kitűzte a fehér zászlót és megadta magát. Belátta, hogy értelmetlen dolog az ellenállás és a felesleges vérontás. Azok a fegyveres rendbontók, akik felszólitás után meghatározott időn belöl leteszik a fegyvert, megszabadulnak a rögtönitélő biráskodástól.

 

További hírek: Kitűzte a fehér lobogót a Baross-téri ellenforradalmi csoport, valamint a Rádió épületébe behatolt és körülzárt ellenforradalmi csoport is céltalannak találta a további ellenállást.

A Duna Cipőgyár munkásai üzemőrséget szerveztek a gyár védelmére.

 

[Bp] stencil soksz. írógéppapír 1-2. o. - 30 x 21 cm.

 

Kétoldalas.

 

Nagy Imre beszédének változata. Tildy Zoltán szövege csaknem teljes, a rádióhírek szövege teljes.

 

1956. kat. 1991. Zrínyi K. gépelt-stencilezett variánst közöl a kiegészítések (Tildy-beszéd, rádióhírek) nélkül, 43. o. 29/b. tétel, továbbá az itt leírt példánnyal megegyező szövegű rádióbeszéd stencilezett változatát, amelynek első mondata a fentiektől eltér: "Közlöm, hogy mindazok, akik a további vérontás megszüntetése érdekében ma 18 óráig (kiemelés tőlem - R. R.) beszüntetik a harcot és leteszik a fegyvert, mentesülnek a statáriális eljárás alól." A beszéd utolsó mondatát követően rádiófelhívás és újabb felhívás áll, ez azonban nem egyezik meg a fent leírt röplap szövegével. 45-46. o. 31. tétel.

 

További variáns: Rákóczy Rozália: 1956-os röplapok a Hadtörténeti Múzeum kisnyomtatvány-gyűjteményében. [1. rész] HK 1996/3. 84.o., 8. sz.

220

 

[1] Rákóczy Rozália: 1956-os röplapok a Hadtörténeti Múzeum kisnyomtatvány-gyűjteményében. Hadtörténelmi Közlemények (a továbbiakban: HK) 1996. 3.sz. 79-113.o.

[2] Izsák Lajos - Szabó József - Szabó Róbert: 1956 plakátjai és röplapjai. Október 22 - november 5. (Budapest,) (1991.) (a továbbiakban: 1956. kat.) 585 o.

[3] A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány felhívása a magyar néphez. Kádár János elvtárs beszéde és egyéb dokumentumok a magyarországi eseményekről. [Budapest,] [1956.] 61 o.

[4] A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány közérdekű rendeletei és nyilatkozatai. 1-2. rész. Budapest, 1956. 2 db.

[5] "Hamis" megítélés alá estek azok, amelyeket valaki/valakik nevében mások adtak ki, megtévesztési céllal. A kormány eskütételéről l. még: Magyar Közlöny, 1956 október-november.

[6] Prof. Kónya Ádám, a Székely Nemzeti Múzeum (Sepsiszentgyörgy - Sf. Gheorghe, Románia) igazgatójának szíves szóbeli közlése.

[7] HK 1996/3. 79.o.

[8] A variánsok leírása1956. kat. 93-94. o., 107. tétel és HK 1996/3. 101-102. o., 32. tétel. Nagy Imre három nappal korábban ellenforradalomról beszélt - l. HK 1996/3. 89.o., 16. tétel .Ebben a későbbi, de az előbbihez sokban hasonlító beszédben már elítélte azokat, akik ellenforradalomnak nevezték a nép jogos követeléseit érvényesíteni kívánó megmozdulást. V. ö. még a jelen összeállításban Függ. 1.: Nagy Imre beszéde, 1956. október 24.

[9] V. ö. 1956-os bibliográfia, 1. rész. HK 1996/3., az 1. sz. jegyzetben és Militaria Hungarica 1. rész, HK. 1999/3. 663-714. o. A Militaria Hungarica sorozat az OTKA T.02222. sz. pályázat támogatásával jelenik meg.

 

<back to contents>