Közgazdasági Szemle, XLII. évf., 1995. 3. sz. (236-255. o.)

GALASI PÉTER

Galasi Péter a közgazdaságtudomány kandidátusa, egyetemi tanár, Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Emberi erõforrások tanszéke.

Munkanélküliek piaci munkakínálata és a munkanélküliségi mérõszámok értékelése


A tanulmány a magyar munkanélküliek munkavállalási hajlandóságát elemzi. A munkavállalási hajlandóságot a becsült piaci munkakínálattal jellemezzük. Elõször Oaxaca tényezõkre bontásos módszere segítségével megvizsgáljuk a foglalkoztatottak és a munkanélküliek ledolgozott munkaidejében mutatkozó eltéréseket. Az átlagos foglalkoztatott csaknem kétszer annyi ideig dolgozik, mint a munkanélküli, s a különbség döntõ hányadát annak tulajdoníthatjuk, hogy a munkanélküli ki van zárva a munkaerõpiacról. Másodszor, a foglalkoztatottakra vonatkozó munkakínálati becslés segítségével a nem foglalkoztatott egyénekhez rendelünk ledolgozni kívánt munkamennyiségeket. Mindkét becslés arra utal, hogy a munkanélküliség elsõdleges okai közül kizárhatjuk a munkanélküliek gyenge munkavállalási hajlandóságát, tehát egy aktív foglalkoztatáspolitika jelentõs szerepet játszhat a munkába állásuk elõtt álló akadályok megszüntetésében.

Harmadszor, a második munkakínálati becslésre támaszkodva, megvizsgáljuk egyes munkanélküliségi mérõszámok teljesítményét. Az ILO munkanélküliségi ráta sem vethetõ el, de a regisztrált és a biztosított munkanélküliségi hányad segítségével sikeresebben azonosíthatók az erõteljes munkavállalási hajlandósággal rendelkezõ munkanélküliek.*


A munkanélküliek munkavállalási hajlandóságának vizsgálata nemcsak a munkanélküliség természetérõl nyújt információkat, hanem foglalkoztatáspolitikai következtetések levonására is alkalmat adhat. Nyilvánvaló, hogy adott munkanélküliségi ráta mellett a munkanélküliség problémája annál súlyosabb, minél erõteljesebb a munkanélküliek munkavállalási hajlandósága, ugyanakkor annál nagyobb esélye van a foglalkoztatáspolitikának arra, hogy munkahelyteremtés révén a munkanélküliségi hányadot mérsékelje. Ebbõl adódóan a munkanélküliek munkakínálata olyan makroindikátornak tekinthetõ, amely a munkanélküliségi hányad mellett a munkanélküliség súlyosságát mutatja. Minél nagyobb a munkanélküliek piaci munkakínálata, annál nagyobb veszteségeket jelent számukra a munkanélküli lét, illetve annál nagyobb veszteséget jelent a gazdaság számára a - ki nem használt munkakapacitásban kifejezett - munkanélküliség. A munkanélküliek piaci munkakínálatának elemzése ezen túlmenõen azért is hasznos lehet, mert segítségével megállapítható, hogy milyen mértékben alkalmasak a munkanélküliség körülhatárolására használt mérõszámok arra, hogy a nem foglalkoztatottak körébõl ki lehessen választani az erõteljes piaci munkakínálattal rendelkezõ egyéneket. Nyilvánvaló, hogy közgazdaságilag annál kevésbé tekinthetõ jónak egy adott mérõszám, minél kevésbé képes erre, hiszen minél alacsonyabb a mérõszám segítségével kiválasztott munkanélküliek piaci munkakínálata, annál több olyan egyént tartalmaz a munkanélküliek csoportja, akik az adott piaci feltételek mellett nem vagy kevéssé hajlandók fizetett munkát végezni. Ennek persze az a következménye, hogy egyfelõl a foglalkoztatáspolitika számára hagyományosan legfontosabb indikátor (a munkanélküliségi hányad) is torzított lehet, másfelõl hogy a foglalkoztatáspolitika nem feltétlenül a megfelelõ egyének körében hat.

A tanulmány két kérdést vizsgál. Elõször megbecsüljük a munkanélküliek és az inaktívak piaci munkakínálatát. Itt az egyének osztályozásakor az ILO munkapiaci besorolását használjuk. Másodszor megvizsgáljuk, hogy az empirikus munkákban leggyakrabban használt munkanélküliség­definíciók közül melyik képes arra, hogy az erõteljes piaci munkakínálattal rendelkezõ egyéneket kiválassza, s ezeket az eredményeket összevetjük egy olyan munkanélküliség­mérõszámmal, amely kizárólag a piaci munkakínálat alapján definiálja a munkanélkülieket.

Elõször a legfontosabb fogalmakat ismertetjük, és bemutatjuk a minta megoszlását. Majd bemutatjuk a piaci munkakínálati becsléseket, valamint a különbözõ munkanélküliség­mérõszámok értékelését. A munkanélküliek piaci munkakínálatát a munkanélküliek és a foglalkoztatottak összes ledolgozott munkaidejének különbségére vonatkozó becslés alapján állapítjuk meg. Megbecsüljük a nem foglalkoztatott egyének piaci munkakínálatát a foglalkoztatott egyének piaci munkakínálatának becslésére támaszkodva. Végül a becsült piaci munkakínálat szemszögébõl értékeljük a munkanélküliség különbözõ mérõszámait.

A tanulmány a Magyar háztartáspanel elsõ hulláma nevet viselõ adatbázisra épül. A felvétel 1992 márciusában készült, mintegy kétezer háztartás adatait tartalmazó reprezentatív mintán, amelyben minden 15 éves és idõsebb családtagot kikérdeztek. Itt a felvétel egyéni adatait használjuk, s a 1992. márciusi munkanélküli­állományra koncentrálunk. Az 5777 egyénbõl kiválasztottunk egy 4252 egyént tartalmazó mintát. A tanulókat és a sorkatonákat kizártuk az elemzésbõl.

A munkanélküliség néhány mérõszáma

Elméletileg munkanélküli az az egyén, aki az adott munkapiaci feltételek mellett hajlandó, de nem tud fizetett munkát vállalni. Ez azt jelenti, hogy a munkanélküliek összességét elméletileg olyan személyek alkotják, akiknek a munkakínálata adott munkapiaci feltételek mellett pozitív, de nem végeznek fizetett munkát. A munkanélküliség empirikus meghatározása kevésbé egyszerû - leggyakrabban a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (továbbiakban: ILO) szakértõi által kidolgozott meghatározás használatos. Ebben a tanulmányban is elsõsorban erre a definícióra támaszkodunk. E szerint munkanélkülinek az a személy minõsül, aki a következõ három feltételnek egyidejûleg eleget tesz: a felvételt megelõzõ héten 1. nem volt fizetett munkája, 2. aktívan keresett fizetett munkát, 3. képes lett volna munkába állni. Ha a szóban forgó egyén egy órát vagy ennél többet fizetett munkával töltött a felvételt megelõzõ héten, akkor foglalkoztatottnak számít. Végül, amennyiben a vizsgált egyénnek heti egy óránál kevesebb fizetett munkája volt, továbbá ha nem keres munkát, akkor az inaktívak közé sorolandó. Ezzel a munkanélküliek közül kizárjuk az úgynevezett reményvesztett személyeket, akik szeretnének elhelyezkedni, de nem keresnek munkát.

Látszólagos egyértelmûsége mellett e meghatározás alkalmazása korántsem problémamentes. Elsõsorban a 2. feltétel esetén lehetségesek eltérõ megoldások, amelyek azután különbözõ munkanélküliségi hányadokhoz vezethetnek.

A fenti meghatározás mellett empirikus elemzésekben a leggyakrabban a regisztrált, illetve a biztosított munkanélküli (munkanélküliség) fogalmát használják, elsõsorban a rendelkezésre álló adatok korlátai miatt. Az elsõ kategória azokat az egyéneket foglalja magában, akiket a munkaközvetítõ­hivataloknál nyilvántartásba vettek, az utóbbi pedig a munkanélküli járadékhoz1 jutó személyeket tartalmazza. Mindkét esetben lehetséges, hogy olyan személyeket is munkanélkülinek tekintünk, akik valójában nem kívánnak fizetett munkát végezni (piaci munkakínálatuk tehát zérus), ugyanakkor kizártunk a munkanélküliek közül olyanokat, akiknek nincs fizetett munkájuk, munkát vállalnának, de nem regisztráltatják magukat és/vagy nem kapnak munkanélküli­járadékot. A fentiek miatt nem kizárt, hogy az e kategóriákon alapuló regisztrált, illetve biztosított munkanélküliségi ráta torzítottan tükrözi a tényleges munkanélküliség mértékét és - ami ugyancsak nem mellékes - összetételét.

Világosabb képet kaphatunk a három kategória alkalmazásának következményeirõl, ha megvizsgáljuk a minta megoszlását, valamint az ezeken alapuló munkanélküliségi rátákat. Az 1. táblázatban elõször mintánknak az ILO­meghatározás alapján számított munkapiaci státus szerinti megoszlását mutatjuk be, majd az ILO­meghatározást kombináljuk a másik két definícióval, végül a különbözõ meghatározások alapján számított munkanélküliségi hányadokat mutatjuk be.

A minta 5,6 százaléka munkanélküli az ILO osztályozása szerint, további 1,6 százaléka e meghatározás alapján nem minõsül munkanélkülinek, de munkanélküli­járadékot élvez, emellett 1,9 százalék ugyancsak nem munkanélküli az ILO­kritériumok szerint, ugyanakkor szerepel a regiszterben. E két csoporthoz tartozó egyének azért nem sorolhatók az ILO­osztályozás alapján a munkanélküliek közé, mert nem keresnek munkát. A minta további 1,5 illetve 2,8 százaléka munkanélkülinek számít az ILO osztályozása szerint, de vagy nem regisztrált, vagy nem kap munkanélküli­járadékot, így nem szerepelnének a munkanélküliek között, ha a regisztrált és/vagy a biztosított munkanélküliség fogalmát használnánk. Másképpen: az ILO­meghatározás szerint munkanélkülinek számító egyéneknek mindössze a fele kap járadékot, valamint a munkanélküli járadékhoz jutók kevesebb mint kétharmada munkanélküli; a munkanélküliek 73 százaléka regisztrált, továbbá a regisztráltak 68 százaléka számítható a munkanélküliek közé az ILO­osztályozás alapján. Ennélfogva az ILO­kritériumok szerint foglalkoztatottnak, illetve inaktívnak tekintett személyek között regisztrált és munkanélküli­járadékot élvezõ személyeket egyaránt találhatunk. A regisztrált és/vagy munkanélküli járadékhoz jutó egyének közül a foglalkoztatottak közé azok kerültek, akik heti egy óránál több fizetett munkát végeztek, az inaktívak sorait pedig a fizetett munkát nem végzett, és fizetett állást nem keresõ személyek gyarapították.

Az 1. táblázatból az is látható, hogy a különbözõ osztályozások eltérõ munkanélküliségi hányadokhoz is vezethetnek, aminek foglalkoztatáspolitikai következményei is lehetnek. Az ILO­meghatározás 10,6 százalékos, a regisztráció 11,0 százalékos rátát eredményez, míg a biztosított munkanélküliség rátája 8,4 százalék.

Láttuk tehát, hogy a munkanélküliség meghatározásakor leggyakrabban használt kritériumok, illetve osztályozások eltérõ munkanélküliségi rátákhoz és különbözõ összetételû munkanélküli­népességhez vezethetnek. Érdemes tehát megfontolni kiegészítõ munkanélküliségi indikátorok alkalmazását. Olyanokét, amelyek esetleg megbízhatóbban közelítik a fizetett munkával nem rendelkezõ egyének munkavállalási hajlandóságát, s ezáltal lehetõvé teszik, hogy megállapítsuk, a három munkanélküliségi ráta közül melyik az, amelyik a legmegbízhatóbban képes megragadni a munkanélküliek tényleges arányát. Egy ilyen kiegészítõ indikátor lehet az egyének munkakínálata. A következõ fejezetben a munkakínálat meghatározására és becslésére, továbbá ennek alapján az empirikus munkákban használatos három munkanélküliségi hányad értékelésére teszünk kísérletet.

Munkanélküliség, munkaidõ, munkakínálat

A következõ elemzés a munkapiaci státusok elméleti meghatározására épül, ami a piaci munkakínálaton, a ledolgozott fizetett munkán, valamint a kínálat és a ledolgozott fizetett munka kapcsolatán nyugszik. Az egyén piaci (fizetett) munkakínálata az a munkamennyiség, amit fizetett munka formájában kíván ledolgozni, A ledolgozott fizetett munka pedig az a munkamennyiség, ami ténylegesen realizálódott. Elméletileg tehát munkanélküli az az egyén, aki az adott munkapiaci feltételek mellett szeretne fizetségért dolgozni, tehát munkakínálata pozitív, de nem jut ilyen munkához, ezért a ledolgozott fizetett munka mennyisége zérus. Inaktívnak tekinthetõ mindenki, akinek nincs fizetett munkája, és munkakínálata sem pozitív. Foglalkoztatott pedig az, aki szeretne fizetett munkát végezni, és erre a lehetõsége is megvan. Ha továbbá mind a munkakínálatot, mind a ledolgozott munkát az idõegységre jutó munkaórák számával mérjük, akkor a munkanélküli nullánál nagyobb mennyiségû munkaórát kíván dolgozni, miközben a megfigyelt munkaóráinak a száma zérus, az inaktív egyénnél mindkét esetben zérus munkaórát kapunk, a foglalkoztatott esetében pedig mind a ledolgozni kívánt, mind a tényleges munkaórák száma pozitív.

A munkanélküliek munkakínálatának ismerete hozzásegíthet a mindenkori munkanélküliség egyes jellemzõinek a megértéséhez, illetve az aktuális munkanélküliség súlyosságának a megítéléséhez. Mindenekelõtt arra világíthat rá, vajon a munkaerõpiac kínálati oldalán vannak­e olyan tényezõk, amelyek a munkanélküliség tartós fennmaradásához vezetnek. Ha a munkanélküliek munkakínálata lényegesen nagyobb nullánál, akkor a munkanélküliség kialakulása és fennmaradása aligha írható a munkanélküliek gyenge munkavállalási hajlandóságának a rovására. Másodszor, a munkakínálatot munkanélküliek jólétének indikátoraként értelmezhetjük. Ha ugyanis a munkanélküli zérushoz közeli munkamennyiséget kíván eladni a piacon, akkor a felkínált álláslehetõségeket nem fogadja el, tehát munkahelyteremtéssel, a felkínált munkahelyek számának bõvülésével sem feltétlenül csökkenthetõ a munkanélküliség mértéke. A csekély munkakínálat ugyanis azt jelenti, hogy foglalkoztatottként a munkanélküli egyén jóléte nem növekedne, s ezért a munkanélküli­állapotot preferálja. Ilyen esetben azt is mondhatjuk, hogy a munkanélküliség által elõidézett jóléti veszteség csekély. Ha viszont a munkanélküli egyének munkakínálata magas, akkor a munkanélküliség által elõidézett jóléti veszteségek nagyok, és ekkor a foglalkoztatáspolitika munkahelyteremtéssel jelentõs jólétnövekedést képes elérni, hiszen a munkanélküliek aggregált kínálata megmutatja az adott piaci feltételek mellett meglévõ, a munkanélküliség következményeként elõálló kihasználatlan munkakapacitásokat, illetve az ennek megfelelõ társadalmi veszteségeket. Nyilvánvaló, hogy ha a munkanélküliek munkakínálata alacsony, akkor a munkanélküliség által elõidézett ilyen fajta veszteségek csekélyebbek, mint akkor, ha a kínálat magas.

A munkakínálat a fentieken túlmenõen arra is alkalmas lehet, hogy segítségével a különbözõ munkanélküliségi rátákat értékeljük. Ha a munkakínálatot és a megfigyelt munkamennyiséget a munkapiaci státusok meghatározására használjuk, akkor elméletileg helyes osztályozás abban az esetben áll elõ, ha a munkanélküliként definiált egyének munkakínálata pozitív, megfigyelt munkamennyisége zérus, ha továbbá az inaktívként besorolt egyéneknél mindkét mennyiség zérus, végül ha a foglalkoztatottaknál mindkét mennyiség pozitív. Természetesen csak a ténylegesen ledolgozott munkaórákat tudjuk megfigyelni, s ez alkalmas is arra, hogy segítségükkel a foglalkoztatottakat elkülönítsük a másik két csoporttól, ha feltesszük, hogy a bevallott munkamennyiség egyenlõ a ténylegesen ledolgozott munkaórák számával. Ha emellett azt is feltesszük, hogy a foglalkoztatottak éppen annyit dolgoznak, amennyit szeretnének, akkor e csoportra nézve a megfigyelt és a ledolgozni kívánt munkaidõ (a munkakínálat) éppen egyenlõ. A munkakínálat ismerete ebbõl adódóan az inaktívak és a munkanélküliek különválasztásához szükséges. Mindkét csoportban zérus a megfigyelt fizetett munka ideje, elméletileg kifogástalan osztályozáshoz akkor jutunk, ha munkanélkülieknek a pozitív, inaktívaknak pedig a zérus munkakínálattal rendelkezõ egyéneket tekintjük. Nyilvánvaló, hogy sem az ILO, sem a regisztrált, sem a biztosított munkanélküliség, illetve a megfelelõ munkanélküliség hányad esetén sincs garancia arra, hogy ez bekövetkezzék, viszont a munkakínálat ismerete lehetõvé teszi, hogy megvizsgáljuk, melyik munkanélküliség tesz eleget inkább ennek az elméleti feltételnek, azaz melyik az az osztályozás, amelynek révén a munkanélküliek csoportját a relatíve legmagasabb, az inaktívakét pedig a relatíve alacsonyabb munkakínálattal rendelkezõk alkotják.

A döntõ kérdés, hogyan állapítjuk meg a nem foglalkoztatottak munkakínálatát, hiszen megfigyelni nem tudjuk, tehát olyan becslésekre kell hagyatkoznunk, amelyek segítségével bizonyos feltevések mellett a meg nem figyelt munkakínálat a megfigyelt változók révén kiszámítható. Két becslési módszert alkalmazunk. Elõször megvizsgáljuk és összehasonlítjuk a foglalkoztatottak és az ILO­meghatározás szerinti munkanélküliek összes ledolgozott munkaidejét (a fizetett és nem fizetett munkát együttesen), s a két csoport között a ledolgozott munkaidõben mutatkozó eltérésbõl becsüljük meg a munkanélküliek munkakínálatát. Másodszor, a foglalkoztatottak piaci munkakínálatát becsüljük meg (feltételezve, hogy munkakínálatuk egyenlõ a ténylegesen ledolgozott munka mennyiségével), és e becslés segítségével rendelünk ledolgozni kívánt munkamennyiségeket (munkaórákat) a nem foglalkoztatott egyénekhez. Végül, a másodszor alkalmazott módszer segítségével megvizsgáljuk a különféle munkanélküliség­osztályozások (ILO, regisztrált, biztosított munkanélküliség) relatív teljesítményét.

Összes ledolgozott munkaidõ és a munkanélküliek munkakínálata

Az elemzés egy egyszerû, statikus munkakínálati modellre épül. Mindenekelõtt nézzük meg, milyen következményekkel jár egy ilyen modell a problémánk szempontjából! A modell váza a következõ (a komparatív statika elemzésétõl itt eltekintünk).2 Az egyén idejét háromfajta tevékenység között oszthatja el: fizetett (Hf) és nem fizetett munka (Hh), valamint szabadidõ (L). Mindhárom változót (havi) órában mérjük. Feltesszük, hogy az egyén hasznossága (U) a szabadidõ, a piacon vásárolt jószágok (Xf), valamint a nem fizetett munkával elõállított javak és szolgáltatások mennyiségének (Xn) nem csökkenõ függvénye. Az egyszerûség kedvéért feltesszük, hogy az egyén az adott idõszak alatt összes jövedelmét, illetve az összes jószágot elfogyasztja (hitelfelvétel és megtakarítás kizárva). Az egyén reáljövedelme/reálfogyasztása az adott idõszakban (a fogyasztói árakat egységnyinek tekintve) X = Xf + Xh. Az idõkorlát T = H + L (ahol T az adott idõszakban rendelkezésre álló összes idõ és H = Hf + Hh). A nem fizetett munkával elõállított javak és szolgáltatások a következõ termelési függvénnyel írhatók le Xh = f (Hh). Feltesszük, hogy a jószágmennyiség a ledolgozott munkaidõ növekedésével csökkenõ ütemben nõ. A költségvetési korlát: X = WHf + V+ F (Hh), ahol W és V a fizetett munka nettó órakeresete, illetve a nem munkából származó jövedelem.

ahol UL és UX a szabadidõ és a fogyasztás határhasznossága, továbbá UL / UX a szabadidõ és a fogyasztás helyettesítési határrátája. Foglalkoztatott egyén esetén ez azt jelenti, hogy vagy végez nem fizetett munkát, vagy nem; a fizetett munkája hosszát pedig úgy választja meg, hogy (9) teljesüljön. Nem fizetett munkát akkor végez, ha bármely pozitív Hh  mellett a nem fizetett munka határterméke nagyobb, mint a fizetett munka nettó órakeresete (f' > W), vagyis, ha a nem fizetett munkával idõegység (egy óra) alatt nagyobb mennyiségû szolgáltatást és javakat képes elõállítani, mint amennyit a fizetett munka nettó órakeresetével a piacon meg tud vásárolni. Tehát Hh akkora lesz, ami mellett f' = W  teljesül, majd az egyén fizetett munka végzésére tér át, és annyi munkaórát dolgozik, ami ahhoz szükséges, hogy a szabadidõ és a fogyasztás helyettesítési határrátája egyenlõ legyen a nettó órakeresettel. A munkanélküli számára azonban ez az allokáció csak részben megvalósítható. A nem fizetett munka és a szabadidõ hosszát ugyan õ is szabadon meghatározhatja, a fizetett munkaidõt tekintve azonban nem lesz optimumban, hiszen csak zérus mennyiségû fizetett munkát választhat, bár - a munkanélküli állapot elméleti definíciójából következõen - piaci munkakínálata pozitív. Megjegyezzük még, hogy az inaktív egyén ugyancsak zérus mennyiségû fizetett munkát végez, de ez számára az optimális állapot, hiszen munkakínálata is nulla.

A modell empirikus következménye a következõ. Ha továbbra is feltesszük, hogy minden egyes egyén annyi nem fizetett munkát végez, illetve olyan mennyiségû szabadidõt választ, ami számára optimális, de a munkanélküli - pozitív kínálata ellenére - nem végezhet fizetett munkát, a foglalkoztatott viszont éppen annyi fizetett munkát végez, amennyi számára optimális, akkor két, egyébként teljesen azonos tulajdonságokkal rendelkezõ egyén közül, akik csak abban különböznek egymástól, hogy egyikük munkanélküli, a másikuk pedig foglalkoztatott, a foglalkoztatott egyén megfigyelt munkaideje (összes ledolgozott munkamennyisége) hosszabb lesz, mint a munkanélkülié, ráadásul a kettejük között a megfigyelt munkaidõben mutatkozó eltérés nem más, mint a munkanélküli ("hiányzó") munkakínálata, vagyis az a munkamennyiség, amit azért nem tud ledolgozni, mert munkanélküli, azaz ki van zárva a munkaerõpiacról.

Ha ezt a hiányzó munkamennyiséget empirikusan is meg akarjuk becsülni, akkor természetesen a probléma nem ilyen egyszerû, hiszen az egyének fontos tulajdonságaikban különbözhetnek egymástól. Esetünkben, ha a munkanélküliek és a foglalkoztatottak csoportjának eltérõ az összetétele, akkor a csoportoknál a teljes (ledolgozott) munkaidõben megfigyelt különbség egy része vagy egészen a csoportok eltérõ összetételébõl is adódhat, vagyis nem feltétlenül írható a munkapiaci státusuk eltérésének a rovására.

Az empirikus probléma tehát kettõs. Egyrészt megfelelõ regressziós egyenlettel külön­külön meg kell becsülnünk a két csoport összes ledolgozott munkaidejét, másrészt az összes ledolgozott munkaórában a két csoport között megfigyelhetõ különbségeket két tényezõre kell bontanunk: egy összetétel­ és egy munkapiacistátushatásra. Az elõbbinek a két csoport összetételébõl, az utóbbinak a foglalkoztatotti, illetve munkanélküli státusából fakadó különbségeket kell megmagyaráznia. Nyilvánvaló, hogy a munkanélküliek piaci munkakínálata az a munkamennyiség lesz, ami a munkapiaci státusok eléréseibõl adódik.

Az empirikus becslést azzal a feltevéssel kezdjük, hogy az egyének összes ledolgozott ideje a következõ alakú (linearizált) függvénnyel megbecsülhetõ:

ahol j és i alsó indexek a j­edik egyénre, illetve az i­edik változóra utalnak, H a megfigyelt (ledolgozott) összes munkaidõ,  j0  regressziós konstans, ji regressziós együttható, Xji  magyarázó változó (nem, iskolai végzettség, életkor, lakóhely, aktív keresõk száma a családban, családi vagyon, nem munkából származó jövedelem stb.), végül ej véletlen hiba. Az egyenletben az összes ledolgozott munkaidõt négy tényezõ határozza meg: a regressziós konstans, a regressziós együtthatók, valamint a magyarázó változók értéke, végül a véletlen hiba. A konstans a ledolgozott munkaidõnek azt a mennyiségét mutatja, amit az egyenlet nem magyaráz meg, az X­ek az egyéni/háztartási jegyek eltéréseit jelzik, a ­k azt mutatják, milyen irányban, illetve mértékben változik az összes ledolgozott munkaidõ a magyarázó változók változásának hatására. Nyilvánvaló tehát, hogy az egyének és a háztartások jellegzetességeit az X­ek, a ledolgozott összes munkaidõ strukturális meghatározó tényezõit pedig a ­k képviselik.

Az összes ledolgozott munkaidõben a munkanélküliek és a foglalkoztatottak között megfigyelhetõ eltérések magyarázata céljából (10)­hez hasonló regressziós becsléseket végzünk, és az eltéréseket Oaxaca tényezõkre bontásos módszerével (OAXACA [1973]) próbáljuk értelmezni. Elõször a két csoportra külön­külön becsüljük meg az egyenletet, majd a két egyenlet alapján a csoportközi eltéréseket összetételés munkapiacistátus­hatásra bontjuk fel. A módszer két csoport függõ változóiban mutatkozó különbségeket regressziós egyenletekkel írja le. A két csoportra egy­egy regressziós becslést készítünk, ahol mindkét egyenletben ugyanazok a változók szerepelnek. A két egyenletet ezután úgy írjuk fel, hogy bennük a regressziós paraméterek mellett a két csoport átlagos változóértékei szerepelnek. E felírás elõnye, hogy ha a becslést a legkisebb négyzetek módszerével becsüljük meg, akkor kiküszöböljük a hibatagot (az egyszerû legkisebb négyzetek módszerének egyik tulajdonsága ugyanis éppen az, hogy a mintaátlagokra nézve a hibatag értéke zérus). Az együtthatók becslése után tehát a két egyenlet a következõképpen fest:

E, illetve U jelzi a két csoportot (foglalkoztatottak és munkanélküliek),  az adott csoport átlagos összes ledolgozott munkaideje, a magyarázó változók csoportátlaga, , Ui, Ei  regressziós együtthatók, U0, E0 a két regressziós konstans. Ezután a két egyenletet kivonjuk egymásból, s átrendezés után a következõ alakot kapjuk:

A (13) bal oldala az összes ledolgozott munkaidõ átlagos csoportközi különbsége, jobb oldala pedig az Oaxaca­féle tényezõkre bontás. A jobb oldalon az elsõ tag a ledolgozott munkaidõ átlagos csoportközi különbségének azt a részét mutatja, amit az egyenletek nem magyaráznak meg, a második tag a csoportok összetételbeli különbségének, a harmadik pedig a regressziós paraméterek eltéréseinek a hatását jelzi. Világos, hogy a második tag nem más, mint az összetételhatás. A harmadik tag jelentése elsõ látásra kevésbé egyértelmû. Itt úgy interpretáljuk mint a munkapiaci státusok hatását, vagyis a ledolgozott munkaórákban megjelenõ csoportközi különbségeknek azt a részét, amit a két csoport eltérõ munkapiaci státusa magyaráz. Vagyis ez a tag tartalmazza az átlagos munkanélküli "hiányzó" fizetett munkakínálatát. Ez az értelmezés azon a feltevésen nyugszik, hogy ha foglalkoztatottak volnának, akkor a munkanélküliek a foglalkoztatottakkal megegyezõ regressziós paraméterekkel rendelkeznének. Ha a paraméterek nem azonosak a két csoportban, akkor ez annak tudható be, hogy a munkanélküliek ki vannak zárva a fizetett munkából annak ellenére, hogy szeretnének fizetett munkát végezni. Ha a harmadik tag pozitív, akkor  Ui < Ei ami abban az esetben, ha mindkét csoport együtthatóinak elõjele pozitív, akkor azt jelenti, hogy a munkanélkülieknek kisebb a lehetõségük ledolgozott munkaidejük növelésére, mindkét csoportban negatív elõjelû együtthatók esetén pedig arra utal, hogy a munkanélküli gyorsabb ütemben csökkenti ledolgozott óráinak a számát. Minthogy a munkanélküli szabadon választhatja meg nem fizetett munkaidejének hosszát, a különbséget annak tulajdoníthatjuk, hogy nem vehet részt fizetett munkában.

A becsléshez a két csoportot az ILO meghatározása alapján alakítottuk ki. Itt tehát az ILO definíciója szerint munkanélkülinek, illetve foglalkoztatottnak minõsülõ egyéneket hasonlítunk össze. A két csoport havi munkaideje elég nagy mértékben különbözik. Az átlagos foglalkoztatott csaknem kétszer annyi ideig dolgozik, mint az átlagos munkanélküli: 341, illetve 175 órát havonta. Ennek megfelelõen azt várhatjuk, hogy a munkanélküliek munkakínálata jelentõsen különbözni fog zérustól, legalábbis akkor, ha a két csoport összetétele nem nagyon eltérõ. Megjegyezzük, hogy az összes ledolgozott munkaóra nemcsak a fizetett és a háztartási, hanem a kisgazdaságban eltöltött, valamint a más háztartásoknak szívességbõl vagy viszonzásért végzett munkát is tartalmazza. A tipikus foglalkoztatott 126,8 órát tölt háztartási munkával, 31,6 órát fordít kisgazdaságára, 1,7 órát dolgozik más háztartások számára. Az átlagos munkanélküli megfelelõ adatai: 135,0; 37,1; 2,3 óra. Továbbá, míg az átlagos foglalkoztatott havonta 181,4 órát dolgozik fizetségért, a munkanélküliek esetében ez csupán 0,6 óra.

Megbecsültük a két egyenletet, majd tényezõkre bontottuk a két csoport között a megfigyelt összes munkaidõben mutatkozó különbségeket. A tényezõkre bontás eredménye az alábbi táblázatban látható.3

A 2. táblázat utolsó sorából látható, hogy az egyenletek konstansainak különbsége -17,8 óra, a két csoport összetételében mutatkozó eltéréseknek 7,8 órányi munkaidõ­különbséget tulajdoníthatunk, végül a munkapiaci státusok hatása 174,9 óra. Ha az elsõ tényezõt figyelmen kívül hagyjuk, akkor azt mondhatjuk, hogy az összes ledolgozott munkaórában a két csoport között megfigyelhetõ különbségek 96 százaléka a munkapiaci státusuk eltéréseinek következménye, az összetételhatás tehát elhanyagolható. Ráadásul, minthogy a munkapiaci státus eltérésére visszavezethetõ munkaóra­különbség az átlagos munkanélküli "hiányzó" fizetettmunka­kínálataként értelmezhetõ, az átlagos munkanélküli piaci munkakínálata megközelítõen azonos a foglalkoztatottak átlagos fizetettmunka­kínálatával (ledolgozott havi munkaidejével: 181,4 óra). Ez nem jelenti azt, hogy a két csoport összetétele minden egyes változó esetében azonos (például az átlagos életkorban mutatkozó csoportközi különbség hatása 57,3 óra), de összességében (az összes magyarázóváltozó együttes hatását vizsgálva) az összetételhatás mégis csekély. Annyi mindenesetre világos, hogy a munkanélküliség fennmaradásában a munkanélküliek gyenge munkavállalási hajlandósága e számítások tanúsága szerint aligha játszik jelentõs szerepet. Ebbõl viszont az is következik, hogy egyfelõl munkahelyteremtés révén a foglalkoztatáspolitika jelentõsen növelheti a munkanélküliek jólétét, másfelõl pedig az is, hogy a munkanélküliek jelentõs méretû kihasználatlan munkakapacitást testesítenek meg.

A nem foglalkoztatottak fizetettmunka­kínálata

Az elõzõ pontban megbecsültük az ILO­meghatározás szerint munkanélkülinek tekinthetõ egyének átlagos fizetettmunka­kínálatát. Az alkalmazott módszer korlátja, hogy csak csoportátlagok megállapítására alkalmas. Itt olyan módszert alkalmazunk, amelyik lehetõvé teszi, hogy minden egyes nem foglalkoztatott egyén piaci munkakínálatát megbecsüljük a foglalkoztatottak piaci munkakínálatának becslésére támaszkodva. A becslés ugyanazon az elméleti modellen alapul, amit az elõzõ pontban alkalmaztunk, de a becslési eljárás némileg eltérõ. Elõször megfelelõ regressziós eljárással megbecsüljük a foglalkoztatottak piaci munkakínálatát, majd az így kapott paraméterek segítségével minden egyes foglalkoztatott egyénhez is piaci munkakínálatot rendelhetünk.

A becslés tehát két lépésbõl áll. Az elsõ lépésben a foglalkoztatottak fizetettmunka­kínálatát becsüljük meg háromegyenletes modellel. A modell becslésére a munkakínálati modellek esetében viszonylag gyakran használt háromlépéses eljárást alkalmazunk,4 amely a következõ - a becsléseknél szokásos problémákon túlmenõ - nehézségeket is figyelembe veszi. Elõször: vannak olyan egyének, akik feltehetõen nem pontosan annyi munkaórát dolgoznak le, amennyit akkor dolgoznának, ha szabadon választhatnák meg munkaidejüket, illetve ha a munkavállalásnak nem volnának rögzített költségei (itt: az utazási idõköltsége). Ennek következtében egyrészt a munkakínálat változója nem feltétlenül folytonos, másrészt a zérus órát dolgozó egyének kínálata pozitív is lehet. Másodszor: az éppen nem dolgozó egyének órakeresetének megfigyelt változója zérus, ugyanakkor az az órakereset, amit az egyén munkába álláskor kapna pozitív. Harmadszor: az órakereset változója endogén abban az értelemben, hogy - ceteris paribus - a ledolgozott munkaidõ nem független az órakeresettõl, mert a munkaidõt és a bért meghatározó nem megfigyelt változók valószínûleg nem korrelálatlanok.

E három problémát az eljárás a következõképpen kezeli. Ha a munkakínálat (tehát a kínált munkaidõ) az aktuálisan éppen nem dolgozó egyéneknél nem feltétlenül zérus, akkor nyilvánvalóan nem készíthetünk olyan becslést, ahol ezeket az egyéneket bevonjuk az elemzésbe. Ekkor azonban, mivel a becslést csak az éppen aktuálisan dolgozó egyénekre végezzük el, a szelekciós torzítás problémájával állunk szemben, mert ha az összmintára nézve a becslés hibájának eloszlása a szokásosan feltett normalitásnak eleget is tesz, a pozitív ledolgozott munkaidõvel rendelkezõ egyénekre elvégzett becslésre ez bizonyosan nem áll. Ez a nehézség úgy küszöbölhetõ ki, hogy a mintában szereplõ minden egyénre probit alkalmazásával kiszámítjuk a részvétel valószínûségét, s ennek segítségével olyan korrekciós változót kapunk, amely biztosítja, hogy munkakínálati becslésünk torzítatlan legyen akkor is, ha a becslést a legkisebb négyzetek módszerével és a pozitív munkaidõértékkel rendelkezõ egyénekre végezzük el. A bér és a munkaidõ korrelálatlanságát pedig úgy biztosíthatjuk, hogy az egyének releváns emberitõke­változóinak és a korrekciós változó segítségével, egyszerû legkisebb négyzetek módszerét alkalmazva, megbecsüljük az órakeresetet, és a regressziós egyenlet által elõrejelzett órakeresetet használjuk azután a munkakínálatot becslõ egyenletben, amelyet lineáris formában specifikáltunk.5

A foglalkoztatottak piaci munkakínálatára vonatkozó becslés menete tehát a következõ:

ahol az 1. lépés a már említett probit, R a fizetett munkában való részvétel dichotóm változója, X az egyén emberi tõke változóinak vektora, Z az egyének preferenciáit, munkavállalási hajlandóságát befolyásoló változók vektora, W az órakereset. A második lépés az órakereset becslése, amelynek eredménye ln W, a 2. lépésben becsült órakeresetek logaritmusa) szerepel a harmadik lépés egyenletében, és ahol a probit segítségével elõállított korrekciós változó. Végül a 3. lépés a tulajdonképpeni munkakínálat­becslés (H a fizetett munka kínálata, havi munkaórában mérve).

Ami a nem foglalkoztatottak fizetett munkakínálatát illeti, ha feltesszük, hogy bármely nem foglalkoztatott (inaktív, illetve munkanélküli) éppen annyi fizetett munkát végezne és ugyanannyi órakeresethez juthatna, amennyit egy hozzá teljesen hasonló (azonos tulajdonságokkal rendelkezõ) foglalkoztatott, akkor a fenti becslések segítségével elõállíthatjuk a fizetett munka ledolgozni kívánt hosszát (a piaci munkakínálatot). Az 1. lépésbõl (minthogy az egész mintára készült) megkapjuk a nem foglalkoztatott egyének korrekciós változóját (). A 2. lépésbõl a nem foglalkoztatott órakeresetét számíthatjuk ki olyan módon, hogy a nem foglalkoztatottak megfelelõ változóértékeit összeszorozzuk a becsült regressziós együtthatókkal, és a szorzatokat összeadjuk. Végül a 3. lépésben kapott regressziós becslést felhasználva, ezt megismételjük, és ekkor minden egyes nem foglalkoztatott egyén piaci munkakínálata rendelkezésünkre áll.

A becslést az ILO­definíció szerint foglalkoztatottnak minõsülõ egyénekre végeztük el (az eredményeket a függelék 2. része tartalmazza), s ennek alapján számítottuk ki a munkanélküliek és inaktív egyének piaci munkakínálatát. Az eredményeket a 3. táblázatban foglaltuk össze.

Az átlagos munkanélküli a 3. táblázat tanúsága szerint az átlagos foglalkoztatott által ledolgozott havi munkaidõ 81,4 százalékának megfelelõ fizetett munkát végezne. Ez azt jelenti, hogy a munkanélküliek piaci munkakínálata igen jelentõs, ami egybevág az elõzõ pontban kapott eredményekkel, tehát megerõsíti azt a következtetésünket, hogy a munkanélküliség fennmaradása nem elsõsorban a munkanélküliek gyenge munkavállalási hajlandóságának a következménye. Másfelõl az átlagos munkanélküli rövidebb ideig kíván dolgozni, mint az átlagos foglalkoztatott, ami megerõsíti azt a feltevést, hogy (üzembezárások kivételével) a munkáltatók a munkában kevésbé motivált egyéneket bocsátják el.6 A táblázatból az is kitûnik, hogy az inaktívak piaci munkakínálata a másik két csoporténál lényegesen szerényebb. Az átlagos inaktív az átlagos foglalkoztatott által ledolgozott munkaidõ mintegy 38 százalékát kívánná fizetett munkával tölteni.7

Munkanélküliség­indikátorok és piaci munkakínálat

A munkanélküliséggel foglalkozó empirikus munkákban többnyire nem szerepel a munkanélküliek és az inaktívak piaci munkakínálata. A munkanélküliség mérésére általában különféle munkanélküliségi rátákat használnak, mint az ILO, a regisztrált vagy a biztosított munkanélküliségi ráták. Minthogy az elõzõ pontban leírt módszerrel minden egyes nem foglalkoztatott egyénhez piaci munkakínálatot rendelhetünk, lehetõség nyílik arra, hogy megvizsgáljuk, a háromféle ráta közül melyik méri jobban a munkanélküliséget abban az értelemben, hogy a nem foglalkoztatott népességbõl a legerõteljesebb munkavállalási hajlandóságú egyéneket kezeli munkanélküliként. Nyilván az a munkanélküliségi hányad tekinthetõ a legszerencsésebbnek, amely leginkább képes biztosítani, hogy a munkanélküliek közé alacsony piaci munkakínálattal rendelkezõ egyének ne kerüljenek be.

A 4. táblázatban közöljük a nem foglalkoztatottak munkakínálatát különféle csoportosításban. A csoportátlagokat tekintjük a legfontosabb indikátornak, de a csoportok szórását is közöljük. Elõször nézzük meg a három munkanélküliség­osztályozást külön­külön! Az ILO­féle osztályozás teljesítménye nem rossz, mert az így definiált munkanélküli átlagosan több, mint kétszer annyi ideig kíván fizetett munkát végezni, mint az átlagos inaktív. A regisztráltság és a munkanélküli járadék kritériumának alkalmazása azonban ennél is erõteljesebb csoportközi különbségeket mutat, és az e kritériumok alapján meghatározott munkanélküliek átlagosan erõteljesebb munkavállalási hajlandósággal rendelkeznek (ledolgozni kíván fizetett munkaidejük hosszabb), vagyis ha az ILO­osztályozást használjuk, akkor nagyobb eséllyel sorolunk a munkanélküliek közé alacsonyabb munkakínálattal rendelkezõ egyéneket, mint akkor ha a másik két kategorizálást alkalmazzuk a munkanélküliség mérésére. A regisztrációs kritérium ugyanakkor magasabb munkanélküliségi hányadhoz vezet, mint ha csak a munkanélküli­járadékhoz jutókat szerepeltetjük munkanélküliként, ennek viszont az a következménye, hogy a munkanélküliek munkavállalási hajlandóságának a szórása nagyobb lesz, hiszen ekkor a viszonylag alacsonyabb munkakínálattal rendelkezõ regisztrált, de munkanélküli­járadékban nem részesülõ egyének csoportja is a munkanélküliek közé kerül (lásd a 4. táblázat 4. pontját!).

Az egyéni munkakínálat szempontjából a három lehetséges mérõszám közül kétségkívül a munkanélküli­járadékhoz jutás a legjobb munkanélküliség­indikátor, mert nemcsak a csoportátlag a legmagasabb, hanem a szórás is a legkisebb (tehát a munkakínálat szempontjából ez a leghomogénebb csoport).

Megjegyezzük továbbá, hogy a regisztráció, illetve a járadék kritériumának kombinálásával nem sokat nyerünk, hiszen minden járadékban részesülõ egyén egyúttal regisztrált is, amint ez a 4. táblázatból is látható.

Végül a 4. táblázatból az is kitûnik, milyen elõnyökkel járhat, ha az ILO, a regisztrált, illetve a biztosított munkanélküliség kritériumait kombináljuk. Világos, hogy a munkavállalási hajlandóság szempontjából nem jutunk érzékelhetõen jobb eredményekhez, mint akkor, ha egyedül a munkanélküli­járadékhoz jutást tekintjük a munkanélküliség kritériumának.

Foglaljuk össze most röviden, milyen következményekkel jár a különbözõ munkanélküliségi mérõszámok alkalmazása a munkakínálat (munkavállalási hajlandóság) és a munkanélküliségi hányad szempontjából. Az ez idáig felsorolt három mérõszám mellett itt bevezetünk egy negyediket is, amelynél a munkanélkülivé nyilvánítás kritériuma egyedül a becsült piaci munkakínálat. Ezt a mérõszámot (jobb híján) teljes munkaidõs munkanélküliségnek nevezzük, s azokat tekintjük munkanélkülieknek, akiknek a nem foglalkoztatottak közül a becsült munkakínálata legalább havi 160 óra. A 160 órás kritérium persze többé­kevésbé önkényes, mégis ez az a mérõszám, amely biztosítja, hogy a munkanélküliek közé csak azok kerülhessenek be, akik piaci munkakínálattal rendelkeznek.

Látható, hogy a munkakínálat szempontjából az ILO­meghatározás teljesít a legrosszabbul. Nem meglepõ, hogy a legmagasabb átlagos munkakínálatot a teljes munkaidõs munkanélküliség kritériumának alkalmazásával értük el. Kevésbé triviális azonban az az eredmény, hogy az ennek alapján számított munkanélküliségi ráta is a legmagasabb. Ez nemcsak azt jelenti, hogy mindhárom, a gyakorlatban használatos munkanélküliségi mérõszám nagyobb valószínûséggel választ ki olyan egyéneket munkanélküliként, akiknek a munkavállalási hajlandósága relatíve gyenge, hanem azt is, hogy ha ezeket a mérõszámokat alkalmazzuk, akkor az erõteljes munkavállalási hajlandóságú egyének egy részét kizárjuk a munkanélküliek közül.

Összefoglalás és következtetések

A tanulmányban két problémát vizsgáltunk. Egyrészt megbecsültük a munkanélküliek, illetve az inaktívak piaci munkakínálatát, másrészt a munkakínálat fényében szemügyre vettük az empirikus munkákban gyakran használt munkanélküliségi mérõszámok relatív "teljesítményét".

Úgy véljük, hogy a munkanélküliek piaci munkakínálata jól jelzi a munkanélküliség mint társadalmi probléma súlyosságát, valamint azt is, hogy a munkanélküliség fennmaradásában milyen szerepet játszik a munkanélküliek motiválatlansága, gyenge munkavállalási hajlandósága. Minthogy a munkanélküliek, valamint általában a nem foglalkoztatottak munkakínálata nem megfigyelhetõ, két (közvetett) becslési eljárást alkalmaztunk. Mindkét módszerrel kapott eredményeink azt sugallják, hogy a munkanélküliek gyenge munkavállalási hajlandósága aligha játszik jelentõs szerepet a munkanélküliség fennmaradásában. Elõször az ILO­meghatározás szerinti munkanélküliek és foglalkoztatottak teljes ledolgozott munkaidejének különbségei alapján becsültük meg a munkanélküliek munkakínálatát. Azt találtuk, hogy egyrészt a két csoport között a ledolgozott munkaidõben mutatkozó eltérés igen jelentõs, másrészt hogy a különbség döntõ hányada nem magyarázható a két csoport eltérõ összetételével, hanem arra vezethetõ vissza, hogy a munkanélküliek ki vannak zárva a munkaerõpiacról. Másodszor a foglalkoztatottak piaci munkakínálatának becslését végeztük el, s ennek alapján rendeltünk a nem foglalkoztatott egyénekhez ledolgozni kívánt fizetett munkaórákat. Itt is azt találtuk, hogy az átlagos munkanélküli piaci munkakínálata nem sokkal kevesebb. Ha becsléseink helytállóak, akkor a munkanélküliek munkavállalási hajlandósága erõteljes. Ennek jóléti és foglalkoztatáspolitikai következményei nyilvánvalóak: egyfelõl álláslehetõségek megjelenése jelentõsen fokozná a jelenleg munkanélküliek jólétét, másfelõl a munkanélküliek jelentõs kihasználatlan munkakapacitást testesítenek meg.

Az utolsó pontban a munkakínálat szemszögébõl három, a munkanélküliség mérésére használt indikátort vettünk szemügyre: az ILO, a regisztrált, valamint a biztosított munkanélküliséget. Azt találtuk, hogy mindegyik viszonylag jó mutató abban az értelemben, hogy a nem foglalkoztatottak körébõl a viszonylag erõteljes munkakínálattal rendelkezõ egyéneket választja ki. Ugyanakkor - a piaci munkakínálat szempontjából - a biztosított munkanélküliség mérõszáma a legjobb; az így kiválasztott munkanélküli­csoport piaci munkakínálatának az átlaga a legnagyobb, szórása pedig a legkisebb. Végül egy negyedik mérõszámot is bemutattunk, amit kizárólag a piaci munkakínálat alapján állítottunk elõ; ezt teljes munkaidõs munkanélküliségi rátának neveztük, mert azokat a nem foglalkoztatottakat minõsíti munkanélkülinek, akiknek a munkakínálata legalább havi 160 óra. Láttuk, hogy a piaci munkakínálat szempontjából ez a mutató a legjobb, ugyanakkor az ennek alapján számított munkanélküliség ráta is magasabb, mint amit az elõzõ három mutató alkalmazásakor kapunk. Ez azt jelenti, hogy mindhárom, a gyakorlatban használatos munkanélküliségi mérõszám a munkanélküliek közül számos, erõteljes munkavállalási hajlandóságú egyént zár ki. Ha a piaci munkakínálatot tekintjük a munkanélküliség mint állapot korrekt indikátorának, akkor e három mérõszám kettõs torzítást tartalmaz: számos olyan egyén minõsül munkanélkülinek, akinek a munkavállalási hajlandósága gyenge, és számos erõteljes munkavállalási hajlandóságú egyén minõsül inaktívnak.

Függelék

2. lépés: A nem foglalkoztatottak munkakínálatának becslése

a) Korrekciós változó elõállítása a probitbecslés segítségével [1 a) lépés]
b) Órakeresetek egyénekhez történõ rendelése a béregyenlet felhasználásával [1 b) lépés].
c) A ledolgozni kívánt havi fizetett munkaórák kiszámítása a foglalkoztatottak fizetett munkaidõ egyenletének felhasználásával [1 c) lépés]8

Hivatkozások

COGAN, J. F. [1980]: Labor Supply with Fixed Costs of Entry. Megjelent: J.P. Smith (szerk.) Female Labor Supply: Theory and Estimation, Princeton University Press, Princeton, 327-364. o.

GIBBONS, R.-KATZ, L. F. [1991]: Layoffs and Lemons. Journal of Labor Economics, vol. 9., 351-380. o.

GREENE, W. H. [1990]: Econometric Analysis. Macmillan, London.

KILLINGSWORTH, M. R. [1983]: Labor Supply. Cambridge University Press, Cambridge.

KILLINGSWORTH, M. R - J. J. HECKMAN [1986]: Female Labour Supply: A Survey. Megjelent: Ashenfelter, O.-R. Layard (szerk.): Handbook of Labor Economics, vol. I. North-Holland, Amszterdam.103-204. o.

KÕRÖSI GÁBOR-MÁTYÁS LÁSZLÓ-SZÉKELY ISTVÁN [1990]: Gyakorlati ökonometria. Tankönyvkiadó, Budapest.

MERZ, J. [1989]: Market and Non-Market Labor Supply and Taxes. Multiple Time Allocation Model, Micro econometric Estimation and Micro simulation of the German 1990 Tax Reform. Dept. of Economics, Goethe University. Frankfurt­am­Main, Working Paper no. 307.

OAXACA, R. L. [1973]: Male­female Wage Differentials in Urban Labor Markets. International Economic Review, v. 14, 693-709. o.

PENCAVEL, J. [1986]: Labor Supply of Men: A Survey. Megjelent: Ashenfelter O. - R. Layard (szerk.) Handbook of Labor Economics, vol. I. North-Holland, Amsterdam, 3-102. o.

SHISKO, R. - B. ROSTKER [1976]: The Economics of Multiple Job Holding. American Economic Review, vol. 66. 298-308. o.

WHITE, H. [1980]: A Heteroscedasticity­Consistent Covariance Matrix Estimator and a Direct Test for Heteroscedasticity. Econometrica, vol. 48, No. 4., 817-838. o.


* A tanulmány a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet és a japán kormány által finanszírozott Az átmenet foglalkoztatáspolitikája Magyarországon címû program keretében készült. A szerzõ hasznos tanácsaikért köszönetet mond Martin Goldfreynek és Kertesi Gábornak.

1 Megjegyezzük, hogy a munkanélküli­járadék nemcsak az ellátás idõszakában kapott, hanem az ellátási rendszerbõl kikerülés után kapható segélyt is tartalmazza.

2 Összefoglaló munkák a témakörben: KILLINGSWORTH [1983], KILLINGSWORTH-HECKMAN [1986], PENCAVEL [1986]. Bonyolultabb egyéni munkakínálati modelleket tárgyal MERZ [1989], SHISKO-ROSTKER [1976].

3 A becslések eredményeit és a csoportátlagokat a függelék I/1. részében közöljük. Megjegyezzük még, hogy a becslésnél az egyszerû legkisebb négyzetek módszerét használtuk. Egyéb becslésekkel is próbálkoztunk. Például olyan modellt is lefuttattunk, amely képes kezelni a mintakiválasztási torzítás problémáját. Itt azonban a korrekciós változóra nem kaptunk szignifikáns együtthatóbecslést, s ezért e bonyolultabb módszer alkalmazásától eltekintettünk.

4 A különbözõ becslési eljárásokról részletesen lásd KILLINGSWORTH [1983] könyvének 131-168. oldalait. Az itt használt eljárást a szerzõ VIII. eljárás néven tárgyalja.

5 Az eljárás további problémája, hogy a becslés második és a harmadik lépésében a hibatag heteroszkedasztikus (lásd GREENE [1990] 746. o.), ezért például a paraméterbecslés standard hibája nem határozható meg, illetve az F és a t próba eredményei megbízhatatlanok. Ennek kiküszöbölésére WHITE [1980] módszerét alkalmaztuk (lásd KÕRÖSI-MÁTYÁS-SZÉKELY [1990] 173. o.).

6 Lásd GIBBONS-KATZ [1991].

7 Megjegyezzük, hogy munkakínálati becslésünk egy szempontból problematikusnak tûnik. Elméletileg a nem foglalkoztatottak közül csupán azok tekinthetõk inaktívnak, akiknek a piaci munkakínálata zérus. Becslésünk azonban a nem foglalkoztatottak túlnyomó többségénél pozitív piaci munkakínálatot eredményezett. A nem foglalkoztatottak mindössze 12 százalékánál figyelhetünk meg egy óránál kisebb értéket. Kérdés, hogyan értelmezzük ezt az eredményt. Többféle megoldás lehetséges. Elõször, lehet hogy túlbecsültük a nem foglalkoztatottak piaci munkakínálatát, becslésünk tehát torzított. Másodszor, ha nem ragaszkodunk mereven a zéró piaci munkakínálat kritériumához, akkor meghatározhatunk egy olyan, gyakorlati szempontból elfogadható munkamennyiséget (munkaórát), ami alatt az egyén inaktívnak tekinthetõ, mondjuk mert nem létezik olyan munkahely, amely bárkit ilyen csekély munkaidõre felvenne. Végül, elképzelhetõ, hogy az eredményeink arra vezethetõk vissza, hogy a nem foglalkoztatottak tényleges munkavégzését becsültük meg, amit a kérdezettek kérdezéskor eltitkoltak (ezt az értelmezési lehetõséget Hamecz István kollégám vetette fel). Magyarán a nem foglalkoztatottak becsült munkakínálata nem más, mint eltitkolt, de ténylegesen ledolgozott munkaidejük.

Mindhárom megoldás mellett szólnak érvek. További kutatások dönthetik azonban csak el, hogy melyiket milyen mértékben fogadhatjuk el.

8 Megjegyezzük, hogy munkanélküliek piaci munkakínálatának becslésekor a nem munkából származó jövedelmek közül kihagytuk a munkanélküliséggel kapcsolatos jövedelmeket, hiszen ha foglalkoztatottá válik, akkor az aktuálisan munkanélküli nem jut e jövedelmekhez. Ugyanakkor, ha a munkanélküliek piaci munkakínálatát a munkanélküli­járadék figyelembevételével is kiszámítjuk, és a két becslés eredményét összehasonlítjuk, a két munkamennyiség (munkaóra) közötti különbség éppen a munkanélküli­járadéknak a munkakínálatra gyakorolt hatását mutatja meg. Minthogy a nem munkából származó jövedelem együtthatója negatív, és a munkanélküli­járadék figyelembevételével a nem munkából származó jövedelem magasabb lesz, tehát ez a bizonyos járadékhatás negatív lesz, vagyis a járadékhoz jutás csökkenti a munkanélküli piaci munkakínálatát, és persze annál nagyobb mértékben, minél magasabb a járadék összege. A munkanélküli­minta egészére nézve azonban ez a hatás nem jelentõs: átlagosan mindössze négy órával csökken a munkanélküliek piaci munkakínálata a munkanélküli járadék hatására.