Új Forrás - Tartalomjegyzék - - 2006. 4. sz.
 
 
ZALÁN TIBOR
 
Halott veréb
 

halott verebet találtam reg
gel a szeméttároló előtt
fejét egészen a rács hide
géhez szorította úgy mintha
csak hasán pihenne s aludna

a veréb tolla fényes volt a
kemény hajnali fagyok miatt
ezüst cukorként deres kövön
békés és idilli volt a kép
indult a nap de az én napom

csak neki már nincs számlálni va
lója itt ezen a világon
már ha a verebek el tudnak
számolni háromszázhatvanöt
ig már ha a verebek éve

háromszázhatvanöt napból áll
mint az embereké bár miért
is ne lehetne más a számrend
szer mint tízes mondjuk tizenegy
es hiszen az ember lép a ve

réb meg ugrál és ugrálva a
páros számok bizonyára ne
hezebben abszolválhatóak
ezért aki ugrál vagy veréb
vagy más számrendszerben más madár

a baj hogy a veréb halálá
ról nem a veréb halála jut
eszembe hanem tandori é
lete és az hogy neki a ve
rébről csak a veréb élete

jutna eszébe s nem az én ha
lálom így nincsen is módszerem
a veréb halálának keze
lésére ahogy tandorinak
van mármint a veréb halálá

ra vonatkozóan és nincs az
enyémre hogyan is lehetne
amikor én látom a halott
madarat és nem ő talán ha
én feküdnék az ő szeméttá

rolójához szorított fejjel
hason mintha aludnék vagy ha
lott lennék és lennék nyilván az
utóbbi eszébe jutna-e
a halott veréb és rögtön tud

ná-e hogy mit kell tennie saj
nálna legalább a nevemen
szólítana ha nem lenne ne
vem akkor adna (szpéránt eset
leg tibót) és biztos ami biz

tos meleg magvakat szórna o
da halott csőrömhöz az ezüst
cukorként deresedő kőre
ám nincs itt ő csak én s a veréb
nézem s nem jut eszembe minden