stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret   Leila Vignal
Egy metropolisz a globalizáció peremén
Kairó példája

Első pillantásra a Közel-Kelet a globalizáció holttere. Márpedig ha a globalizáció a világot átfogó történelmi folyamat, a föld minden társadalmának egyre növekvő kölcsönös függése egymástól, ennek a folyamatnak a Földközi-tenger keleti partjai is részesei.
Persze kései csatlakozók. Tény, hogy gazdasági hajtóerejük sokáig behúzott fékkel működött - és ez részben ma is így van -, azoknak a fejlődési modelleknek a következményeként, amelyeket a régió országai választottak, így Egyiptom vagy Szíria, ahol a termelőeszközök állami tulajdona a meghatározó, noha bizonyos területeket fenntartottak a polgársághoz kötődő magánszektornak. A libanoni polgárháború, az izraeli-arab konfliktus, az első Öböl-háború sem segítette elő a befektetők szaporodását, de azoknak a nemzeti stratégiáknak a kialakítását sem, amelyek a világgazdaságba való betagolódást ösztönzik. Az olajkincs feltárásából, majd kitermeléséből fakadó mélyreható változások tartós egyensúlytalanságot okoztak az Arab-félsziget országainak gazdasági modelljeiben, még akkor is, ha jó tíz éve megpróbálják több lábon állóvá tenni a gazdaságukat. A gazdasági nyitás végső soron politikai megszorításokat generált, hiszen a járadékos rendszer általában azon szűk elitnek kedvez, amely a hatalom közelében él.
A nemzetközi statisztikai jelzőszámok tükrében a Közel-Kelet tehát gyakorlatilag láthatatlan. A régió első pillantásra nem rendelkezik jelentős ütőkártyákkal: világkereskedelmi részesedése 2000-ben 3,2 százalék volt; a külföldi beruházásoknak világméretekben 0,1 százaléka áramlott hozzá (háromnegyedük ráadásul a nagy fejlett régiókba vándorolt); a népességszámot tekintve jelentősek a piaci lehetőségei, de az egy főre számított vásárlóereje igen gyenge; a területet kereskedelmi határok szabdalják szét, és ezen az arab szabadkereskedelmi övezet létrehozása sem változtatott jelentősen, hiszen állandó politikai instabilitás közepette működik. Ennek ellenére megkezdődött a gazdasági nyitás és a világgazdasági rendszerbe való beilleszkedés folyamata, gyakran a közhatalmak bátorításával és olykor a közhatalom keretei közt. És a globalizáció részben már át is formálta ezeket a társadalmakat és gazdasági-politikai rendszereket: a globalizáció mint az átalakulás tényezője a mai Közel-Kelet fejlődésének egyik kulcsa.
Minden társadalmi és gazdasági átalakulásnak megvannak a maga térbeli hatásai: minden társadalom a saját terét is működteti. És a globalizáció térbeli folyamatainak kiemelt terepe a városi tér. Nem akarjuk itt végigvenni a világvárosról szóló gazdag elméleti vitákat, pusztán azt állapítjuk meg, hogy a nagyvárosok - funkcióik, emberi erőforrásaik és az ott koncentrálódó hálózatok és infrastruktúrák sokféleségénél fogva - az egyes területek és a világrendszer találkozási pontjai. Ennélfogva kettős átalakulásnak vannak kitéve. Először is egy belső átalakulásnak: a világrendszerbe való gazdasági betagolódás új városi térbeliséget és új formákat teremt, új funkciókat és aktivitásokat, amelyeknek megvan a maguk következménye a város társadalmi és fizikai szövetére nézve; ezek az új nagyvárosi területi sajátosságok aztán érintik a nagyváros és az országterület kapcsolatait is. Másodszor pedig ott van a külső átalakulás: azt a versengést például, amelyet a nagyvárosok olyan régiókban folytatnak egymással, mint a Közel-Kelet, komoly tét mozgatja, az ugyanis, hogy melyikük lesz a régió egészében a globalizáció hídfőállása.
Pontosan ebben állnak a globalizáció területi következményei a Közel-Kelet nagyvárosaiban. Itt most Kairó példáján foglaljuk össze a jelenséget. Ám téves lenne mindebből azt a következtetést levonni, hogy a gazdasági átmenet, bármilyen fontosak legyenek is a hatásai, a nagyvárosiasodás egyetlen dinamizáló ereje a régióban és egyáltalán, a fejlődő országok nagyvárosaiban. A szükséges leegyszerűsítéseknek, amelyeket itt alkalmazok, az a céljuk, hogy felvázoljanak néhány olyan folyamatot és jellegzetességet, amelyek megadják a gazdasági nyitásból fakadó változások értelmezésének kulcsait. Íme néhány ilyen kulcs.

Kairó a globalizáció ciklusában: az urbanizáció Janus-arca
Az utolsó, 1996-os népszámlálás szerint is 15 millió lakosú Kairóba az 1990-es évek elején bekövetkezett gazdasági nyitás kitárt kapuján hatolt be a globalizáció. Annak ellenére, hogy Anvar Szadat elnök 1974-ben elhatározta a nyitást (infitah), Egyiptomban valójában csak az 1991-ben aláírt háromoldalú (Egyiptom, Nemzetközi Valutaalap, Világbank) strukturális átalakítási program hozta meg a globalizációs fordulatot. A súlyos monetáris válság közepette született megállapodás nyomán a strukturális átalakulási terv egy olyan több évtizedes gazdasági átalakulási modell első évtizedét kezdi meg, amelyet az irányított gazdaság és a járadékos kapitalizmus jellemez. A kitűzött cél a piacgazdaságba való átmenet, a módszerek pedig a reform, a gazdasági eszköztár átalakítása, a közkiadások ellenőrzése és a köz- és a magánszféra közt új kapcsolati formák megteremtése. A magánszektor a gazdasági liberalizációnak és a privatizációnak köszönhetően addig elképzelhetetlen lehetőségekhez jutott. Természetesen ennek a fordulatnak a gazdasági következményeit, amelyeket az éves növekedés kategóriáival lehet mérni, az egész országra gyakorolt hatásaik kritikai vizsgálatával kell elemezni; és a válság jelenlegi kontextusa - nevezetesen az állami vállalatok privatizálásának leállítása vevők híján, a növekedés lassulása, a mély valutaválság, amely két éve sújtja az országot - sokat ront az összképen. De ettől még igaz, hogy az egyiptomi kormány által az 1990-es évek óta foganatosított intézkedések átalakították az ország gazdasági és társadalmi képét. És átalakították első számú nagyvárosát is, amelynek területi módosulásait is a magánszektor, a külföldi beruházókkal kialakított kapcsolatok és az exportágazatok fejlődésével lehet magyarázni.
Az 1990-es évtizedben Kairó beépített területe megkétszereződött, miközben a főváros demográfiai növekedése egyértelmű csökkenést mutat - 1,9 százalék évente a 2,1 százalékos országos átlaghoz képest. Az igen sűrűn lakott mag körül a terjeszkedés két irányba folyik: a várost övező sivatagi vidékek felé - itt új városok, ipari és lakóövezetek alakultak ki -, és a Nílus völgyében, ahol a zsíros termőföldeken jönnek létre informális lakónegyedek. Azok a tervek tehát, amelyeket Kairó urbanizációs növekedéséről készítettek az elmúlt évtizedekben - új városok létrehozása a sivatagban a demográfiai növekedés befogadására, a várost megkerülő autópályagyűrű az agglomeráció kiszolgálására és a jövőbeli terjeszkedés határainak kijelölésére - mára meghaladottá váltak. A globalizáció időszakában Kairó nagyvárosi fejlődése tehát két növekedési dinamikát ötvöz a beépített terület megkettőződésének jegyében: egyfelől a gazdasági nyitás folyamatába illeszkedve fejlődnek az új vagy felújított negyedek, másfelől, ettől a folyamattól függetlenül, egy informálisan kialakuló nagyvárosiasodás keretében jönnek létre egész városrészek. A két dinamikában az a közös, hogy mindkettő a magánbefektetések terméke.

Új nagyvárosi terek: a sivatag beépítése
A gazdasági nyitáshoz kapcsolódó növekedési dinamika remekül bemutatható Kairó sivatagos peremvidékein. Az ipari övezetekhez kapcsolódva az új városok és a magánlakótelepek fejlődése két jellemző formája a peremvidékek urbanizációjának, és mindkettő a magán-, a nemzeti vagy a külföldi beruházások terméke.
Az új városok ipari zónái - az Október-Hat a piramisövezet mögött a nyugati sivatagban és a Ramadán-Tíz Kairótól északkeletre -, amelyek állami tervezésben épülnek, határozottan sikeresek. Az 1990-es évek óta a magánvállalatok tömegesen telepedtek meg ezeken a területeken. Odavonzották őket a tízéves adókedvezmény-formák, az alapvető infrastruktúrák kiépítése jó minőségben és az a tény, hogy az országos szállítási útvonalak tengelyében helyezkednek el. 1994 óta Egyiptom új városai együtt a késztermékek exportjának 20 százalékát adják, ami termékeik versenyképességét igazolja, illetve azt, hogy sikeresen beilleszkedtek a világgazdaságba. Példa értékű Október-Hat esete. Az ipari övezet nagy helyzeti előnye, hogy a fővárost övező körgyűrűnek (Ring Road) köszönhetően közel van Kairóhoz, és közvetlen kapcsolata van azokkal az észak-déli szállítási főútvonalakkal, amelyek Felső-Egyiptom agglomerációit kötik össze a Nílus-delta városaival, Alexandriával és a többi egyiptomi kikötővel: országos szempontból van tehát stratégiai helyzetben. 1997-ben az ipari övezet már a 6. helyen áll országos szinten a nemzeti össztermék 2,34 százalékával. 2000-ben az ország 722 vállalatot számlált; ezek elsősorban új alapítású vállalatok, de közülük többet csak átköltöztettek az új helyre. Középvállalatokról van szó: például a feldolgozóipari szektor olyan termelőegységekből áll, amelyek 1995-ben átlagosan 74 embert foglalkoztattak. Végül a külföldi beruházások jelenléte igen erős itt: a 722 vállalatból 203 közölte, hogy nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik (külföldi márkaképviselet, licenchasználat, külföldi tőke a kisebbségi részesedéstől a teljes tulajdonig). Az Október-Hat sikerét csak a másik nagy iparvárosé, a Ramadan-Tízé szárnyalja túl: a termelőhelyek sorrendjében a harmadik helyet foglalja el a nemzeti össztermék 3,46 százalékával. Kevesebb mint tíz év alatt ez a két új ipartelep tehát Egyiptom első számú ipari és foglalkoztatási tényezői közé került.
Ezzel szemben az új városok lakófunkciója - noha céljuk a főváros decentralizációja és a terület kiegyensúlyozása volt - silány képet mutat. Október-Hatot 1979-ben alapították, és még 2000-ben is csak 60 000 lakosa volt 10 000 lakásban - 53 000 lakás üresen állt. Ezekben az új, távoli városokban, amelyekből nehéz eljutni az ország szívébe, s az ottlakók kénytelenek szakítani a családi és szomszédsági hálózatokkal, a potenciális lakók távollétükkel tüntetnek: a lakások vagy szociális lakások, vagy a nagy szakszervezeti testületek tagjai számára épültek (tanári, rendőri, ügyvédi, katonai szakszervezetek stb.). Az új városok gyakran rossz minőségű épületeit tehát a sivatagi szél pusztítja, míg a mellettük lévő ipari övezetekben dolgozó alkalmazottak túlnyomó többsége naponta fáradságos ingázással teszi meg a munkahelyére vezető utat, sokszor a vállalatok szervezésében.
A félig elhagyatott "sivatagi katedrálisok" mellett az 1990-es évek végén kezdett kiépülni a magas színvonalú lakóparkok serege. 1991-tól kezdve, főként 1995-ben felszaporodtak az ingatlanépítések az állam által az új városok peremvidékén áruba bocsátott sivatagi földeken. Beverly Hills, Dream Land, Palm Hills: megannyi hangzatos név, amely a fővárosba vezető út mellett, a sivatag peremvidékén létrejött privilegizált oázisokat jelöli. 2003-ban 60 000 magas színvonalú lakóegységet bocsátottak áruba, és 320 építőipari társaság nyújtott be terveket, összesen mintegy 600 000 lakásra. Ezek a jómódú ügyfeleknek szánt magánvárosok újfajta városépítészetet képviselnek Egyiptomban, amelyet az amerikai compounds-modell ihletett. Az általában egy családra tervezett villák és a luxuslakásokból álló épületek zárt területeken helyezkednek el, amelyek a szórakozás infrastruktúráját is (uszoda, golf stb.) magukba foglalják, de olykor még kórházakkal, iskolákkal, szállodákkal, vásárlóövezetekkel, sőt bevásárlóközpontokkal is rendelkeznek. A lakáskínálat azonban mintha nem esne egybe a kereslettel. Kairóban több mint egymillió üres lakás van, a potenciális lakásvásárlók száma minimális - becslések szerint legfeljebb 315 000 család folyó kiadásai haladják meg a havi 2000 egyiptomi fontot (1000 font kb. 33 000 Ft - a ford.) -, tehát az ingatlanszektor, amelynek növekedése ma már meghaladja az ipari szektorét, eléggé klasszikus módon értékátmentés a beruházók számára.

A városközpontok újraszerveződése: növekedés és marginalizáció
A gazdasági nyitás térbeli dinamikája az agglomerációs központok sűrű szövetéből is kiolvasható. A nagyvárosi központok újjászerveződése a legjobb mutató erre. Ha nagyvonalakban össze kéne foglalnunk, három fő jellegzetességet említenénk.

Első jellegzetesség: új üzleti negyedek létesítése
A régi üzleti negyedek elhagyatottak az irodaépületek túlkínálata, az épületek lepusztultsága és a túlzsúfolt tömegközlekedés miatt. Mellettük a nyugati part negyedei (Mohandessin és Dokki), Héliopolisz negyede (Kairótól északkeletre) és újabban Boulaq magasságában a Nílus partjai vonzzák a globalizációhoz kötődő tevékenységeket, főként a szolgáltatási ágazatból, amely bármennyire szerény is, a gazdasági nyitás kísérője. Ezek a negyedek az üzleti negyedekre jellemző multifunkcionális formákban fejlődnek: itt telepszenek meg egyiptomi és nemzetközi vállalati székhelyek, a vállalatoknak szolgáltató cégek irodái, a szakosodott tanácsadó cégek, a jogi irodák, a pénzügyi és banki szolgáltatások, mérnöki irodák, kommunikációs és reklámügynökségek... Ez utóbbi szektor egyébként jó példa arra, hogy a kairói gazdasági központok újjászerveződésének kronológiáját érzékeltessük velük.
A reklámkészítés valóban par excellence nagyvárosi tevékenység. Egyrészt a különféle termékeket előállító vállalatokhoz kötődik, számukra tervez reklámkampányokat, másrészt ezeket aztán a médiában teszi közzé. Emellett jelentős alvállalkozói hálózatra támaszkodik, amely a reklámok tényleges előállítóiból áll (grafikai munkák, reklámblokkok készítése), és működéséhez jogi, pénzügyi, banki szolgáltatások egész rendszerét veszi igénybe. A reklámágazat geográfiája tehát a hatalom lelőhelyeinek nagyvárosi koncentrációját tükrözi. Az Egyiptomban összeszámlált, a reklámszektorban működő 261 cég közül 239 Kairóban van. A kairói agglomerációban 61 azoknak az ügynökségeknek a száma, amelyek kifejezetten reklámtevékenységet folytatnak. Elsősorban a nyugati part két negyedében, Dokkiban és Mohandessinben koncentrálódnak, illetve a jobb parti Héliopoliszban. Az a néhány ügynökség, amely a városközpontban és a közvetlenül mellette lévő negyedekben van, a legrégebbiek közül való. Az 1990-2000 közt alapított cégek többsége az említett három városnegyedben telepedett meg. Sőt, a külföldi reklámügynökségek vagy a nagy nemzetközi reklámcsoportok leányvállalatai mind a nyugati parton találhatók. A reklámtevékenység földrajza tehát szorosan kötődik a gazdasági és médiaközpontokhoz. És a reklámágazat tevékenységének fejlődése, Kairóban éppúgy, mint a régió minden nagyvárosában, pontosan tükrözi a nagyvárosi gazdaság alapjainak közelmúltbeli megváltozását.

Második jellegzetesség: a fogyasztás és a szórakozás helyei
Kairóban ezek is felszaporodtak az 1990-es évek második felében. Először is, új cégtáblák tűntek fel Kairó utcáin - és reklámkampányaik plakátjai ott vannak a nagyvárosok utcáin: a gyorséttermeké (Kentucky Fried Chicken, Pizza Hut, Subway's, McDonald's), a készruhaüzleteké (Benetton, Naf-Naf, Mexx). Néhány cég már a hetvenes évek végén és a következő évtizedben megjelent, a többségük azonban csak az 1990-es években. Az egyiptomi és a külföldi magántőkék együttműködéséből (joint-ventures) származnak (Benetton) vagy valamelyik egyiptomi csoport által birtokolt licencrendszer alapján működnek (a Consolidated Casuals birtokolja a Naf-Nafot, a Daniel Hechtert és a Mexxet). A gyorséttermek helyzete ettől némileg eltér Egyiptomban. A McDonald's-csoport az egyiptomi tőke segítségével hatolt be Egyiptomba, amely rendelkezett a licenccel, mielőtt joint-venture-ré alakult volna, ahol már a McDonald's birtokolja a tőke 49 százalékát. A gyorséttermi hálózat fejlődése ma már regionális kontextusban zajlik: a nagy gazdasági csoportoknak gyakran az egész régióra (kivéve Izraelt) van amerikai licenc-portfoliójuk. Ez a helyzet például a kuvaiti Americana-csoport esetében, amely a KFC, a Pizza Hut, a Baskin Robins, a TGI's Friday, a Subway's stb. licencével rendelkezik. Az új cégtáblák tömegesen jelennek meg Kairóban, de - jóval kisebb mértékben - Alexandriában is. Van néhány, meglehetősen kevés üzlet vagy étterem az egyetemi városokban is, közvetlenül az egyetem szomszédságában. Kairóban ezek a cégtáblák elsősorban azokban az utcákban láthatók, amelyek az "új üzleti negyedhez" tartoznak, illetve a turistaövezetek környékén (nagy nemzetközi szállodák).
Ők pezsdítik fel, a stricto sensu egyiptomi cégtáblák mellett, a kereskedelmi mallok színvilágát, amelyek folyamatosan szaporodnak az 1990-es évek második felétől. A gyakran óriási szállodakomplexumokhoz társuló (például végig a Corniche de Boulaqon található) kereskedelmi központok a középosztályok negyedeiben is fejlődnek, noha ezek nem tartoznak az "üzleti központok" közé (például a genena - a kert - Madinat Naszrban, Kairó északkeleti részén). A mallok, amelyek ugyanannak a városi privatizációs mozgásnak a részei, amelyről fentebb beszéltünk, kínálatversenyt folytatnak (korcsolyapályák, kávéházak, éttermek, mozik), hogy magukhoz vonzzák a fiatalokat, akik nem annyira fogyasztási céllal látogatják őket - nem okvetlenül van erre pénzük -, mint inkább találkozóhelyként használják őket és viszonylagos szabadságuk miatt élvezik, hiszen a városi közterek egyre inkább eltűnnek. Megjelennek kifejezetten "globalizációs" negyedek is az olyan városrész-központok körül, mint Héliopolisz és Madinat Naszr a keleti parton, Mohandessin, Dokki vagy Giza a nyugati parton - ez utóbbiban, a piramisok környékén, illetve a Kairó-Alexandria autópálya mentén találhatjuk a főváros legtöbb turista- és "zöld" szórakozóhelyét (szállodák, klubok, látványparkok).

Harmadik jellegzetesség: a periféria központjainak minőségromlása
A nagyváros dinamikáját privatizáló folyamatok és az állam kivonulása bizonyos gazdasági szektorokból - ez a két oka van a perifériás központok minőségromlásának. Ezek a központok eredetileg olyan tevékenységek révén alapozták meg a szerencséjüket, amelyek ma egyre inkább háttérbe szorulnak. Példa rá Subra al-Khejma ipari negyede. A Kairó központi negyedeitől északra található városrész az 1940-es évek óta Egyiptom fő textilközpontja, és a közszféra cérnázóitól az elsősorban magánkézben lévő és részben illegális (kis műhelyek foglalkoztatása alvállalkozóként) ruhaiparig egy egész hálózatot foglal magába. Az 1970-es évekbeli infitah után, amely a növekedés új periódusát hozta, az 1990-es évek fordulója a hanyatlás kezdetét jelentette. Aminek két oka van: azelőtt az állami textilgyártók el voltak vágva a társult elosztóhálózatoktól, amelyeket saját végtermékeik számára (ruházat, háztartási textília) az állami kiskereskedelmi áruházláncok hoztak létre (az Omar Effendi, a Sednaoui, a Shamla nagyáruházak), ám ezek támogatása mára megszűnt. Másrészt a licenc alapú külföldi márkák elterjedése megemelte a középosztálybeli fogyasztók igényszintjét. A textilgyártó nagy állami vállalatok tehát visszaestek, sőt bizonyos tevékenységeiket kénytelenek voltak megszüntetni, és tömegesen elbocsátani a dolgozóikat. Az informálisan, alvállalkozói szerződéssel működő kis műhelyeknek új csatornákat kellett keresniük termékeik számára. És ha nem tudtak bekapcsolódni az "új" ruhaipari ágazatokba, a földrajzilag sokkal inkább behatárolt piacokra és a gyengébb vásárlóerővel rendelkező rétegekhez kényszerültek. Ugyanez érvényes a nagy állami vállalatokra. Végeredményben a Subra al-Khejma-i textilipar is kénytelen volt szembesülni az olcsó és kielégítő minőségű (főként kínai és pakisztáni) tömegáruk konkurenciájával. Az Október-Hat textilvállalatai viszont jobban állták a versenyt a külföldiekkel szemben, minthogy finomtextíliákat készítenek, és egy országos hatókörű és hatékonyan működő magán elosztóhálózatnak szállítanak.
Ez a kettős folyamat - a régi perifériaközpontok ipari övezeteinek leértékelődése, az újak erőteljes felértékelődése - vezetett el tehát Kairó gazdasági pólusainak kicserélődéséhez, méghozzá az egy évtizede elindított reformok és a nemzeti és nemzetközi magánberuházások  fejlődése következtében. A Közel-Kelet nagyvárosaiban a globalizáció területi hatásai is ezzel a két jellemvonással írhatók le: a kettős folyamattal és a városon belüli terek erős szelekciójával és specializációjával.

Országterület a nagyváros uralma alatt
Kairó fentebb leírt demográfiai átrendeződése együtt jár azzal, hogy megerősödik országos gazdaságirányító szerepe. Kairóban összpontosul az ipari foglalkoztatottak 40 százaléka, a harmadik szektorban dolgozók 58 százaléka, a közalkalmazottak kétharmada; a nemzeti ipari össztermék felét állítja elő; a legmodernebb vállalatok óriási többsége itt koncentrálódik - egyszóval Kairónak nincs versenytársa Egyiptomban, az ország gazdasági terét a főváros uralja. A gazdaság liberalizálása és a külföldi tőke beáramlása nem fordítható le tehát a tevékenységek decentralizációjaként. Bár néhány ipari tevékenységet a decentralizáció folyamatában áthelyeztek a Nílus-deltába, Kairó mellé vagy a nagy kikötővárosokba, attól még Kairó irányítása alatt maradtak; ugyanígy a deltavidék főbb ipari városai is haszonélvezői a nagyvárosok dinamizálódásának, amelyet maguk is táplálnak. A nagy-kairói régióban (vagyis a három kormányzóságban, amelyre a főváros kiterjeszkedik: a kairói, a gizai és a qaliubejjai kormányzóság) található a népesség 18, a nemzeti ipari termelés 52 százaléka; második helyen Alexandria áll kevesebb mint 15 százalékkal; ha a két nagyvároshoz hozzászámítjuk a Delta főbb ipari városainak részesedését is, az ország ipari termelésének 84 százaléka ezeken a területeken koncentrálódik.
Kairó maga is a gazdasági nyitás nagy haszonélvezője, ahogy azoké a külföldi beruházásoké is, amelyeket nemcsak az arab világ legfontosabb piaca vonz magához - annak ellenére, hogy gyenge az egy lakosra számított vásárlóereje -, hanem az olcsó, de viszonylag jól képzett munkaerő, az ösztönző kormányzati intézkedések és az egész régióra kiterjedő exportálási lehetőségek is. Egyedül a nagy-kairói agglomeráció a külföldi részesedés 86 százalékát mondhatja magáénak. Ha igaz az, hogy a globalizáció a koncentráció terméke, elmondhatjuk, hogy Kairó már önmagában is rendelkezik azzal az ipari szövettel, amely eléggé változatos ahhoz, hogy alkalmazkodni tudjon a versenyhez; Kairóban ott van az az információmennyiség és hozzáértő káderállomány, amely a kereslet átalakulására és a kereskedelem szabályainak módosulására a lehető leggyorsabban tud reagálni. Egyedül Kairóban van meg a bankok, a közigazgatás, a minisztériumok, a speciális szolgáltatók, a vállalati székhelyek szükséges együttműködése.

Ez a néhány gyors megjegyzés, amely csak egy-két szembeszökő sajátosságról adhat számot, természetesen nem írhatja le a maga teljességében a nagyvárosok fejlődésének összetett folyamatát sem Kairóban, sem másutt. És természetesen leegyszerűsíti a nagyvárosiasodás új folyamatait a gazdasági átalakulás, a globalizált világba való beilleszkedés egyetlen, bár egyértelmű tényezőjére.
Ám azt akartam kimutatni, hogy a globalizáció hatásai nem egyszerűsíthetők le, sem a Közel-Keleten, sem más fejlődő régióban, a harmadik szektor térhódításának, a meghatározó gazdasági hálózatokban való részvételnek, az információ, a tőke vagy az innováció tömeges előállításának jelenségére, ami a fejlett országokban figyelhető meg. Ha nem akarunk a vakság hibájába esni, másfajta vizsgálatokat kell elvégeznünk.
Mert Kairó nem világváros, sokkal inkább annak a sok szigetből álló gazdaságnak az egyik közvetítő városa, amelyet a legnagyobb metropoliszok hálózata alkot. A globalizáció hatásait tehát ennek a sajátos helyzetnek a tükrében kell értelmeznünk. Paradox módon bár - részben luxus üvegtornyok formájában, részben úgy, hogy a városszövet egész darabjai hiányzanak -, ezek a hatások meghatározó módon ott vannak a közel-keleti városok újjáalakulásának mozgatórugói közt.

     MIHANCSIK ZSÓFIA FORDÍTÁSA


Kérjük küldje el véleményét címünkre: lettre@c3.hustílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret