stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret   FRANÇOIS LYOTARD

Szellemi divatok

A klasszika korától napjainkig a szellemi divatoknak megvannak a maguk intézményei: udvarok, szalonok, újságok, folyóiratok, médiák. Ezek nem eszmék vagy művek terjesztésének eszközei. Általuk eszméket és műveket összefoglaló, és főként szimbolizáló szavak és jelszavak, retorikák kerülnek nagyfokú sűrítettségben és rendkívüli meggyőzőerővel forgalomba. Slágvortokról van szó. Meg üt nek egy hangot. Ehhez szimbolikus érték kötődik: a közönség, amely itt szót vált egymással, magára ismer benne, nem annyira abban, amit jelent, mint inkább abban, amiért kiáll, a különbségeket jelző erejében.

A fejedelmi és királyi udvaroktól az avantgárd folyóiratokig, orgánumokig és kiáltványokig a reneszánsztól mindmáig alapvetően megváltozott az a mód, ahogyan a divatos szavak szavatolnak valamit, a presztizsüket olyan hatalom teremti, mely nemcsak politikai vagy ideológiai, de merkantil jellegű is. Kiadók, filmproducerek, tévések, újságok és folyóiratok szerkesztőségei és időnként még az eszmék "szerzői" is pénzt keresnek a szavak divatjával. A merkantil csere behatol a kultúra szférájába, és rákényszeríti a szabályait, az optimális különbséget. Spekulálnak a gondolkodásmódok, beszédmódok különbségeivel, a ruházkodási stílusok, előállítási metódusok vagy az értékmérők különbségeivel. Az értékkülönbség, ami ezekből a distinkciókból adódik, úgy jelenik meg, mintha időt nyernének vele. Gyorsabbnak kell lenni a többieknél, elsőnek kell lenni - szállítani kell a jelszót (a ruhát, az értékmerőt), hogy a közönség, amely átveszi, egy pillanatra megkülönböztethesse magát. Kielégítik a különbözés igényét, és éppen ezzel számolnak fel minden különbséget. A jelszavak rövidéletűek.

Az intellektuális divatok azt az igényt előfeltételezik, hogy a gondolkodás terén is mások legyünk, mint a többiek. Egy közös kultúra, ha volt ilyen valaha, nem elegendő. Szubkultúrákra oszlik, amelyek irányzatokként, gondolkodási stílusokként, szektákként, falvanként, színterekként lépnek fel. Az itáliai városok és közösségek vitalitása kedvezett az ilyen versengésnek. Az ember nem akar lemaradni. Elsőként akarja megadni a hangot, ezért halni is kész. A dandizmus szélsőséges változata. Lehet, hogy a peloponnészoszi háború is a divatok hatalmának tudható be. A városállam nevének dicsőségéért kellett meghalni. A divat arra késztet, hogy eszméket jelentő kifejezések (jel, struktúra, pragmatika) tulajdonnevekként működjenek. De ez a rivalizálás csak egy közös kultúra hátterével lehetséges, ez ad jelentőséget a különbözésnek. Megegyeznek abban, hogy ez az egyet nem értés vagy éppen nézeteltérés kívánatos, méltatásra érdemes. Az egyet nem értés érdeke fölött ott áll a konszenzus. Minden falut, minden színteret ugyanaz a lakosság alkot - az értelmiségi osztály.

A klasszikus és a modern kor ellentéte nem kronológiai természetű: a klasszikus nem a régebbi. A modernitás egy "időfajta" vagy "időszokás", ahhoz hasonlóan, ahogy gondolkodásmódokról vagy asztali szokásokról beszélünk. Nemcsak a jövő iránti fokozott figyelem jellemzi a múlt elhanyagolása mellett. Az előrelátás klasszikus, és létezik az új hagyománya (az újítás értelmében). A modernitás egyfajta fogékonyság az eseményre mint olyanra a maga hirtelenségében, nyomulásában, közvetlen bekövetkezésében. Lefegyverzi a tudást, de még a tudatot is. Az esemény valami abszolút performatív, előadódik. A divat abban nyilvánul meg, hogy eseménnyé szeretne válni.

De amint megtörtént, az esemény már nem esemény többé, információvá lesz, ami körbejár, és aminek destabilizáló ereje egyre inkább elenyészik. A detektívregény a bűntényt az esemény paradigmájává teszi, azzá, amivel az idő meglepi az embert.

A divat és az esztétika titkos rokonságban áll egymással. Az utóbbi a 19. század folyamán jön létre, amikor a poétika veszít jelentőségéből. A mű a szemlélő, a "publikum" ítéletének köszönheti értékét, és többé nem ahhoz méri magát, hogy az "alkotója" (a szerző, művész, gondolkodó) a műfaj szabályainak figyelembe vételével alkotta-e meg. Az ízlés többé nem a szabályok által irányított közös észlelés formája. Az ízlés közösségét végül is egy általánosság horizontján végzik el. Azt mondani, hogy "ez szép", annyit tesz, mint hogy "ezt a művet mindenkinek szépnek, igaznak, stb. kellene találnia". Amennyiben a divat kiterjed a gondolkodás vagy az elmélet területére, ez azt jelenti, hogy a műveket, amelyek igaznak számítanak, és amelyek elvben érvekkel való alátámasztást igényelnek, az az érzés kíséri, hogy arra a területre tartoznak, amit vita nélkül elfogadnak. De ennek az érzésnek továbbra is a kevesekre, az értelmiségre kell korlátozódnia.

A kevesek iránti igény főleg a modernitásra jellemző. A modernitás állandóan annak a határán tevékenykedik, amit biztosnak tartanak mind a gondolkodásban, mind a művészetekben, a tudományban, a technikában és a politikában. A modern festő olyan festő, akinek a számára a képben, amit fest, a festészet fogalmáról van szó. Lehet, hogy a filozófia, legalábbis amennyiben kritikainak tekintette magát, mindig modern volt. A határoknak ezt a faggatását és próbára tevését nevezik "avantgárdnak" is. Az újabb kor divatai szívesen ékesítik magukat ezzel a címkével. Nem mindig joggal. Időnként találó. Hogy mennyire jogosult az "avantgárd" elnevezést viselni, az azon mérhető, hogy mennyire rendítik meg a gondolkodás kritikai munkájának következményei a szabályokat. Előfordul, hogy sokáig kell várni, amíg ez kiderül.

KARÁDI ÉVA FORDÍTÁSA


Észrevételeit, megjegyzéseit kérjük küldje el a következő címre: lettre@c3.hu
 
 
 


     

Tartalomjegyzék [Lettre 30. szám (1998. Ősz)] Kezdőlap

stílus 1 (fehér) stílus 2 (fekete) stílus 3 (epa)

+ betűméret | - betűméret