Szabon János

A civil infrastruktúra fejlesztése
Részletek egy munkaanyagból

A Civil Egyesületek és Társaskörök (CET) koordinációs irodája munkaanyagot készített abból a célból, hogy megvitatásába a magyar (ön-)kormányzati és piaci szektor szakértői mellett néhány külföldi együttműködő önkéntes szervezet is be tudjon kapcsolódni a regionális összefüggések figyelembe vétele, valamint a további együttműködés érdekében.

A CET együttműködésben részt vevők célja a magyar társadalom civil szerveződéseinek segítése, a széles körű helyi társadalmi részvétel támogatása, elsősorban közvetlen hír- és tapasztalatcsere útján. A CET nem érdekvédelmi szervezet: Segítő mozgalom társaskörök segítésére. A résztvevők évente megújítandó koalíciója új civil kezdeményezések létrehozására, a közjavakat (emberi jogok, közösségi művelődés, településfejlesztés és környezetvédelem biztosítását) szolgáltató önkéntes (nonprofit és pártsemleges) civil szervezetek helyi együttműködéseinek támogatására.

A civil szervezetek szerepének, az átalakulás utáni helyzetnek a megvitatására szervezett első hazai és közép-európai NGO-konferenciákon, valamint az évenként rendezett országos CET-kaszinókon (Jónás-napi kaszinó november 12-én) felmérhető volt
-- az egyesületi-társasköri élet visszafejlesztésének,
-- a társaskörök, klubok vagyona államosításának, a kárpótlási törvényből való kimaradásuknak a mértéke, és mindezek hiányának szerepe
-- a mai magyar társadalmi élet túlpolitizáltságában.

Az első évek tapasztalatai alapján sok helyi egyesület kezdeményezett együttműködést. Az eredmény elenyésző volt, a hiány megmaradt.

"Bár nyilvánvalóvá vált a központilag irányított... társadalmak kudarca és a helyi társadalom fontossága, az átalakulás során elkerülhetetlenül vissza-visszatérő gyakorlat a központi irányítás erősödése, mivel nincs elegendő ajánlható út és módszer a helyi közösségek önkormányzásba való bevonására. Mindezek miatt meglehetősen reménytelen a szomszédságok és társaskörök számára, hogy helyi céljaik elérését elszigetelt módon keressék: A helyi autonómia garanciáit társadalmilag, makroszinten is biztosítani szükséges."

Ezt a jelentést (és a hozzákapcsolódó javaslatokat) a CET-kuratórium abból a célból készítette, hogy a nonprofit szervezetek meghatározott körében -- társaskörök, helyi egyesületek, önsegítő csoportok, és ezek hálózatai körében -- a legutóbbi évek alatt összegyűlt tapasztalatot a következő 3-5 év stratégiai tervezéséhez (és a szükséges jogharmonizációhoz, szabályozásokhoz) szükséges munkaanyaggá szervezze, konzultatív fórumokon megvitassa és a civil gyakorlat számára új, fenntartható helyi intézményeket ajánljon, megvalósítható programok formájában. Az átalakulás igazságosan, demokratikusan és fenntarthatóan működő civil infrastruktúrát igényel. Szükség van elsősorban sok kis közösségre,
-- önkéntesekre építő, a szomszédságok életminőségéért felelős társaskörre,
-- a szakszerűség feltételeit és az információkat szolgáltató, a helyi szektorközi együttműködést fenntartó szomszédsági központra, és végül,
-- a helyi kezdeményezések jövőjét, autonómiáját biztosító alapítványra.

Jelentés

A jelenlegi civil közfelfogás szerint: ha a magyar társadalom fejlődése nem képes megújulni, akkor a következő, igen nehéz hat-nyolc év a polgárok nagy többsége számára válságos körülményékét hoz, és főleg az irányítási központoktól távolabb élők növekvő mértékű kiszolgáltatottságát eredményezi. A társadalomfejlődés megrekedését a bizalomhiány is fokozza mindhárom szektorban.
 

A piaci szektor

Például szolgáljon a következő okfejtés: Bár a mai közép-európai átalakulás előzmény nélküli, néhány vonatkozásban emlékeztethet egyes, a fejlődésben a hetvenes-nyolcvanas években lemaradt nyugat-európai régió fontos fejlesztési tapasztalatára (ilyen például Délnyugat-Anglia, Exeter és vidéke). Itt a helyi önkormányzat -- mivel a gazdasági mutatók (munkanélküliségi ráta stb.) kedvezőtlenek voltak, és forráshiány mutatkozott -- a külföldi tőke bevonása érdekében liberalizálta gazdaságpolitikáját. A mozgékony tőke beáramlásának hatására elsősorban az ingatlanárak emelkedtek. Ezt kihasználva nyolc-tíz év múlva ezek a szereplők értékesítettek és továbbvonultak. A helyi kultúra spontán alkalmazkodásához viszont ennyi idő kevésnek bizonyult, így a tapasztalatlan gazdaságpolitika, amely nélkülözte az egyidejű helyi felzárkóztatás eszközrendszerét, szándéka ellenére még rosszabb mutatókat, még nagyobb munkanélküliséget eredményezett.
 

Politikai szektor

Az új önkormányzatok területén sokan még tapasztalatlanok, keresik a támogató vállalkozókat és az együttműködő civil (non-profit) közszereplőket. A civil szférára a nagy munkaerő-ráfordítás és az amatőrizmus jellemző. Emellett tapasztalatok utalnak arra, hogy szabályozatlansága miatt a hazai nonprofit szférában tartósan teret nyernek a két másik (a hatalmi és a piaci) szférába törekvő, vagy onnét kiszorult egyének és szervezetek, és vitatható céljaikkal fokozzák a szektorral kapcsolatos bizalmatlanságot. Ezért még a tudatos, hosszabb távra tekintő és tervező, igen ritkán még a kisegítés elvével is élni akaró önkormányzatiak is óvatossá váltak, keresve a hiteles civil közszereplőket.

A nonprofit szektort különösen rosszul érinti, hogy hiány mutatkozik a szektorok közötti együttműködést segítő intézményekben. Főleg
-- a közös célok, közös helyi jövőkép kialakítását eredményező koncepció-vitákra,
-- és a civil kontrollolyasféle intézményes lehetőségeinek hiányára gondolnak, mint
* a helyi költségvetés készítésének az adófizetőktől kiinduló módjára,
* a kisegítés elvének érvényesülésére,
* a nyílt pályáztatás helyi rendszerének bevezetésére (a Közbeszerzési tv. alapján),
* a helyi zsűri összetételének, az érintettek helyi képviselői bevonásának előírására,
* a helyi nyilvánosság, a civil média függetlenségének biztosítására.

A civil részvétel lehetőségeinek hiánya következtében lehetőség van az érintettek bevonása nélkül, nagy önkormányzati közpénzekről rendelkezve túlköltekezni, másrészt ez az oka annak is, hogy ritkán sikerült bevonni nem-önkormányzati pénzeszközöket, melyek máskülönben a helyi fejlesztéseket szolgálhatnák.

Elsősorban bizalomerősítő változásokra van tehát szükség az
-- igazságos (az esélyegyenlőséget, kisebbségi jogokat biztosító),
-- demokratikus (a helyi részvételre és a kisegítés elvére építő) és
-- a tartósan működőképes (áttekinthető, ellenőrizhető és alkalmazkodó képes) társadalmi fejlődés, a helyi közös jövő érdekében.

Ezeknek a tapasztalatoknak alapján alakultak ki a szektorközi együttműködést illető javaslatok, a civil infrastruktúra fejlesztését célzó CET ajánlások Szomszédsági Központok és Közösségi Alapítványok létrehozására. Valóra váltásukhoz nélkülözhetetlen a helyi összefogás, a helyi közös jövőkép kialakítása.