SZÖVETSÉG
A szövetség kifejezés (a héberben bérith) jelenthet ígéretet vagy még inkább egy néppel vagy egy közösséggel kötött szerződést. Ez a két jelentés található meg a görög diathéké és sinthéké, valamint a latin foedus és testamentum szavakban. Innen származik az Ó- és Újtestamentum elnevezés, az Ó- és Újszövetség jelölésére. Az Ószövetség Jahve Ábrahámnak tett ígéretét jelenti, aminek előzménye Isten és Noé szövetsége az özönvíz után. Ennek látható jele a szivárvány, mint ahogyan a húsvéti bárány a mózesi szövetségé. Ezt a szivárványt tekinthetjük egyfajta isteni megnyilatkozásnak, amely a noéi szövetségnek megfelelő módon történik. A szövetség folytonossága nem függvénye egy ember vagy egy nép hűségének; Jahve a másik fél magatartásától függetlenül megtartja ígéretét; Izrael tudja ezt, ezért kéri tőle Isten, hogy emlékezzék a szövetségre.
Jean Daniélou, a szövetség jelentését elemezve, megmutatja, hogyan szimbolizálja a szövetséget a kettéosztott áldozat. Jahve parancsára Ábrahám fog egy üszőt, egy kecskét, egy kost, egy gerlét, egy galambot, s kettévágja ezeket; az ily módon kettéosztott állatok között szikra parázslik, s ez szimbolizálja azt a szövetséget, amely összekapcsolja mindazt, ami kettéosztott, de egy vérből származik. Az Újszövetségben az áldozat Krisztus, és a jel az Eucharisztia. Ily módon következnek egymásra a szövetségek, nem lerombolva az előzőt, hanem magukba építve.
Forrás: Jean Chevalier -- Alain Gheerbrant: 
Dictionnaire des Symboles (Paris: Seghers, 1973-1974.) 
Fordította: Maruszki Judit