Csonka András

Ökológiai Akadémia

Ökológia és akadémia két olyan fogalom, amelyeknek már foglalt helyük van a lexikonokban, a velük foglalkozó tudósok és szakemberek pedig érzékenyek bármilyen más összefüggésben való használatukra. Szükség van mégis egy olyan helyre, ahol az ökológiával kapcsolatos bármiféle ismereteket a mindennapok nyelvére szelídülve, de a teljesség és a tudományos alaposság igényével lehet átadni.

Régi keletű vita folyik a "zöldek" és a szakemberek között az ökológia szó kisajátításáról, amely igazán élesen először Bős--Nagymaros kapcsán lángolt fel. Azóta természetesen sokat változott a "zöldek" közmegítélése, mégis érezhető egyfajta feszültség az ökológusok és a környezetvédelemmel társadalmi indíttatásból foglalkozók között. Jó példa erre Juhász Nagy Pál megfogalmazása a Holmi 1992. májusi számában, aki szerint "a Zöldeknek -- társadalmilag valóban hasznos föllépéseik közben -- kevés idejük marad az igazi érvelésre, a gondolatokkal való küzdelmes vívódásra". A "zöldek" erre legfeljebb azt válaszolhatják, hogy az ökológusoknak a gondolatokkal való vívódás közben kevés idejük marad a társadalmilag hasznos fellépésre.

A két tábort mégis össze kell hozni valahol, ahol a tudományos érvelés a mindennapok nyelvezetére szelídülve tudja támogatni a környezetvédő mozgalmat, amely cserébe a valódi problémák megoldására irányítja a szakemberek figyelmét. Az ellentét kibékíthető, ennek számos jele van. Egyetemi oktatók, kutatóintézeti szakemberek, közép- és általános iskolai tanárok egyre növekvő számbán hoznak létre társadalmi egyesületeket, amelyek célja az ismeretterjesztő, oktató munkán túl a mindennapi környezetvédelmi problémák megoldásában való részvétel. A "kizöldült" szakemberek talán azt is elfogadják már, ha a szűkebb vagy tágabb -- környezetük védelmében tevékenykedő állampolgárok csoportjai "ökológiai" mozgalomnak titulálják magukat.

Két újabb fogalmat kell bevezetni ahhoz, hogy egy ökológiai akadémia céljait felvázolhassuk. Az egyik az "ökológiai kultúra", a másik a "mélyökológia". Mindkettő a biológiai megközelítésű ökológiai felfogást tágítja. Az ökológiai kultúra körébe a környezetelvű gondolkodás legkülönfélébb megnyilvánulásai tartozhatnak a gazdaságtantól a filozófiáig. A mélyökológia célja Arnee Naess megfogalmazása szerint az ipari társadalom domináns paradigmáitól eltérő társadalmi beállítódás létrehozása. E két fogalom mentén lehet megfogalmazni egy ökológiai akadémia céljait is. Ha úgy tetszik, "mélyökológiai"-ról is beszélhetünk, de ez a megfogalmazás még nem terjedt el nálunk. A hazai környezetvédő mozgalom törekvései végső soron megegyeznek a Naess által megfogalmazott céllal, de az ehhez szükséges érték- és normarendszer még nem állt össze egységes egésszé, illetve nem tudatosan jelenik meg az egyes akciókban. Ahhoz, hogy a környezettel, életmóddal, egészséggel stb. kapcsolatos beállítottságokat meg tudjuk változtatni, pontosan felépített érvrendszer szükséges, melyet szembe lehet állítani a fogyasztói társadalom értékeivel.

Divatos kifejezéssel élve paradigmaváltásra van szükség, és egy ökológiai akadémia ennek a fejlesztésére és továbbadására vállalkozhat. Olyan akadémia töltheti be ezt a szerepet, amely a szó eredeti értelmében tanuló, kutató- és munkahely egyben, ugyanakkor teljesen nyitott bárki előtt. Olyan új intézmény, amelyben a Leopold Kohr által felvázolt akadémikus fogadókhoz hasonlóan "felszabadult beszélgetés folyik, s a cél nem az, hogy pozícióinkat védjük, hanem hogy az igazsághoz vezető új utakat megtaláljuk és ismeretlen távlatokat fedezzünk fel".

Ez az akadémia nem szakembereket akar képezni, nem elvont ismeretanyagot akar felhalmozni, hanem mindennapi, gyakorlat-közeli problémákkal foglalkozni, és megoldásokat találni. Hallgatója, látogatója lehet bárki, a hobbikertésztől kezdve a "hivatásos" környezetvédőig.

Az akadémia programjában a következő témák szerepelhetnek:

-- ökologikus innovációk bemutatása, oktatása, támogatása
-- energiatakarékos termelési és háztartási eljárások 
-- újrahasznosítási eljárások házi, kisipari és nagyipari szinten 
-- szelektív hulladékgyűjtés 
-- alternatív energiaforrások használata 
-- biológiai földművelés a ház körül, a kisgazdaságban és nagyüzemi szinten 
-- organikus gazdálkodás 
-- biotermékek bemutatása, menedzselése
-- faültetési programok, tanácsadás
-- kertépítés, kertművészet
-- ökologikus építészet, alternatív energiahasznosító házak
-- föld- és vályogépítészet 
-- zöldépítészet 
-- várostervezés, kerékpárutak, tömegközlekedés
-- környezeti konfliktuskezelés
-- a különböző hatóságok döntésmechanizmusa, a döntésbefolyásolás eszközei és lehetőségei, lobbizás
-- a tömegkommunikációs eszközök szerepe 
-- anyagi források felkutatása, a pályázatírás mestersége 
-- hálózatépítés 
-- egészséges táplálkozás, életmód 
-- természetes gyógymódok 
-- környezetkultúra 
-- környezeti nevelés 
-- természeti hagyományaink 
-- környezetvédelmi etika 
-- ökofilozófia

Az akadémia nyitott bárki számára, hogy elképzeléseit annak keretében megvalósítsa, átadjon bármilyen tapasztalatot, információt, tudást, amely másoknak is hasznára válhat. A Selyemgombolyítónak most is több partnere van, akik különböző, a fenti tematikában is szereplő elképzelésekkel szeretnének csatlakozni. Az akadémia ily módon kommunikációs központként is működne, a személyes szinttől a nemzetközi nyilvánosságig.

Jó lenne, ha az akadémia gyakorlati bemutatóhely is lehetne, úgy, ahogyan az az Ökológiai Park tervében is szerepelt. Ennek a lehetőségei most korlátozottabbak, mivel az akadémia tervezett helyszíne, az Óbudai-sziget rendezési terve szerint e célra csak egy kisebb területű bázist lehet használni. A sziget hajógyári területen kívüli része szerencsére megmarad zöld területnek, a többi beépítése viszont komoly környezeti konfliktust vetít előre.

A bázis területileg kicsi ugyan, de jó adottságokkal rendelkezik a tervek megvalósításához. Az épület megfelelő helyreállítás után helyt adhat a csoportfoglalkozásoknak és a szervezőmunkának, sőt szálláshelyek kialakítására is van lehetőség. Az udvart a kerítés mentén körbeölelő passzázs alkalmassá tehető műhelyfoglalkozásokra, különböző kézműves munkák elvégzésére, kisebb kiállítások rendezésére. Az udvaron a talaj rekultivációja után mintakertek alakíthatók ki, illetve elhelyezhetők a különböző bemutatásra szánt eszközök és anyagok. A sziget egésze a galériaerdővel és a hajógyári öböllel -- amíg nem kezdődik meg az építkezés -- egészen különleges helyszínt kínál a tereptanulmányokhoz.

Az akadémia programjait, az itt született elképzeléseket és innovációkat rendszeresen nyilvánosságra hozná a már meglévő fórumok segítségével az Ökotáj lapjain, illetve a GAIA tévémagazinban. Ennek kiegészítéseként tervezzük további kiadványok megjelentetését és műsorok elkészítését. Az akadémiához szervesen kapcsolódik a Kulturális Innovációs Alapítvány "zöld könyvtára", amely már most is nyitva áll az érdeklődők előtt. Az Ökotáj e számában megjelenő bibliográfia a környezeti nevelés témaköréből jól érzékelteti az állomány gazdagságát.

A munka első lépéseit remélhetően már ezen a nyáron meg tudjuk tenni. Várunk minden ötletet, elképzelést, véleményt az Ökológiai Akadémia tervével kapcsolatban.