SZAKIRODALOM

Az alábbi bibliográfia a Selyemgombolyító könyvtári állománya alapján készült, s bár korántsem tekinthető teljesnek, mégis egyedülálló együttesét jelenti a környezetvédelmi oktatással, neveléssel foglalkozó kiadványoknak.
Az anyag egy része a Független Ökológiai Központ zöld könyvtári programja keretében került a könyvtárba. A gyűjteményről további információkkal szívesen állnak rendelkezésre a könyvtár munkatársai.

Magyar nyelven

Fekete József (szerk.) 
A felsőfokú graduális környezetvédelmi oktatás helyzete. A Magyar Agrártudományi Egyesület Környezetvédelmi Szakosztályának ankétja. 
Budapest, 1992. július 1. Gödöllő : GATE. 1992. 110 p.

Gödönyi Éva (szerk.) 
Videokatalógus 
Bp. : ELTE, 1986. 79 p.

Havas Péter
Alternatív környezetismeret: 1-4. osztályosoknak. 
Tanterv és módszertani ajánlás 
S. I. : Szerző. 1991, 73, 27 fol.

Janata Károly -- Szentendrey Géza (szerk.)
Munkafüzet-munkanapló a pilisi természetvédelmi szaktáborokhoz, szakmai vezetésekhez
Visegrád : Erdei Művelődés Háza, S. d. 106 p.

Juhász Nagy Pál -- Zsolnai László 
Az ökológia reménytelen reménye 
Bp. : ELTE TTK, 1992. 108 p.

Juhász Nagy Pál
Vázlatok az ökológiai kultúra tematikájához
Bp. : Természet- és Környezetvédő Tanárok Egyesülete, 1992. 54 p.

Kárász Imre
Ökológiai és környezetvédelmi alapismeretek. 
Segédkönyv a 3--18 éves korosztály nevelésében részt vevő pedagógusok számára. 
2. jav., bőv. kiad. 
Bp. : Typotex Kft, 1990. 162 p.

Kohl Ágnes (szerk.)
Ember és környezete választható tantárgy nevelési és oktatási terve 
Bp. : Nemz. Szakképz. Int., 1991.20 p.

Kós Károly, ifj.
Mihez kezdjünk a természetben? Mindennapi hagyomány 
Bp. : Mezőgazdasági Kvk., 1985. 122 p. : ill.

Lovretity Zsigmond -- Szebényi Imre -- Vizy István
Környezeti nevelés-oktatás és képzés Magyarországon 
Bp. : Aqua, 1989. 30 p.

Mikusné Nádai Magda 
Gyümölcs a tudás fájáról.
Környezeti képeskönyv mindenkinek 
Bp. : Aqua : 1992. 292 p.

Mikusné Nádai Magda 
Madarak, fák, gyerekek. Hogyan ünnepeljük meg a madarak és a fák napját?
Budapest: Legány és Társa ny., 1990. 66 p.

Mikusné Nádai Magda 
Minden nap jeles nap. A környezetünkért 
Budapest: KGI, 1991. 39 p.

Mikusné Nádai Magda 
Varázslatos vízivilág. A természetkutató tizenéveseknek 
Bp. :Aqua, 1990. 187 p.

Molnár Tamásné
Természettudományos nevelés a felnőttek körében, különös tekintettel a kabai művelődési ház eddigi tapasztalataira és a fejlesztés lehetőségeire 
Kaba : Szerző, 1984. 12 fol.

Monspart Éva
A környezetvédelem témája az oktatásban 
Bp. : Szerző, 1990. 27 fol.

Oláh Andor
"Az idő a gazda mindenütt..." 
Népi természetismeret, időjósló megfigyelések és hiedelmek 
Bp. : Mezőgazdasági Kvk., 1986. 141 p.

Papst, Susanne -- Braun, Christian 
Környezeti nevelés szobában és szabadban 
Bécs: ARGE Umwelterziehung, 1991. 51 p. 

Radetzky Jenő 
Ismeretszerző és nevelőmunka az agárdi "Chernel István" madárvártán 
Agárd : Madárvárta, 1986. 40 p. : ill. 

Sípos Gyula -- Nánási Tamás 
Az ökológiai nevelésről. Segédanyag 
Zsámbék : Zsámbéki Tanítóképző Főiskola, 1991. 52 p.

Spurgeon, Richard 
Kis ökológia. Bevezetés a természetvédelem gyakorlatába 
Bp. : Novotrade 1991. 48 p.

Száraz Péter -- Benke János 
Ember és környezete. Feladatgyűjtemény 
Bp. : Nemz. Szakképz. Int., 1991, 94 p.

Száraz Péter
Ember és környezete. Szemléltető diasorozat szövegkönyve 
Bp. : Nemz. Szakképz. Int., 1991. 69 p.

Száraz Péter
Ember és környezete. Tanári kézikönyv 
Bp. : Nemz. Szakképz. Int., 1992. 318 p.

Szőce. Nyári tábor. 1988. VIII. 15-23. 
Bp. : Fiatalok Természetism. Klubja, 1988. 49 fol.

Widdowson, John 
Egyetlen Földünk van. Környezeti nevelési oktatócsomag. 
Feladatlapok és tanári útmutató 
Bp. : Független Ökológiai Központ, 1992. 64 p.
 
 

Angol nyelven 

Abraham, John -- Lacey, Colin -- Williams Roy (szerk.) 
Deception, demonstration and debate. 
Toward a critical environment and development education
(Megtévesztés, szemléltetés és vita. A fejlődés és a környezet kritikus oktatása felé)
Godalming : WWF, London : Kogan Page Ltd., 1990. 197 p.

Activities of the Unesco-UNEP International Environmental Education Programme. 1975--1983 
(Az Unesco-UNEP nemzetközi környezeti nevelési programjának tevékenysége 1975--1983 közözz) 
Pans: Unesco, Nairobi : UNEP, 1984. 35 p.

Allison, Linda
The wild inside. Sierra Club's guide to the great indoors. Repr. 
(A természet az otthonunkban. Sierra Club kalauz a nagy otthoni vadonhoz)
San Francisco : Sierra Club Books, Boston, Toronto, London : Littlen Brown and Co., 1988. 144 p.

Assembly project. Resources and ideas
(Összejövetel tervezet. Források és ötletek) 
Godalming : WWF, S. d.. 16 p.

The balance of life kind. An introduction to the notion of human environment
(Az élővilág egyensúlya. Bevezetés az emberi környezet fogalmába) 
Paris : Unesco, 1986. 26 p.

Becoming an environmental professional 1990.
Articles from leading environmental professionals on employment and career trends in the 1990s -- plus proceedings from the CEIP Fund's Sixth Annual Environmental Careers Conference "What on Earth Can You Do?" (Hogyan váljunk profi környezetvédővé?)
Boston, MA : The CEIP Fund. Inc., 1990. 140 p.

Beddis, Rex -- Mares, Cherry 
A new approach to primary school linking around the World 
(Az elemi iskolák új (nemzetközi kapcsolatteremtő) megközelítése) 
S. I. : Avon County Council : Tidy Britain Group Schools Research Project, 1988. ii, 53 p.

Benedict, Faye (szerk.) 
Environmental education for our common future. A handbook for teachers in Europe 
(Környezeti nevelés közös jövőnkért)
Oslo : Norwegian University Press, 1991. 98 p. 
Kézikönyv azon pedagógusok számára, akik Európában óvodákban, általános iskolákban, középiskolákban, szakiskolákban vagy tanárképző intézményekben környezeti neveléssel foglalkoznak, vagy erre készülnek. Világos, közérthető nyelven szól a környezeti nevelés szükségességéről, céljairól és módszereiről. Iskolai környezeti nevelési programokat mutat be Európa különböző pontjairól hozva példákat. Leírásokkal, ábrákkal, számadatokkal, fotókkal illusztrálja a környezeti nevelés tantermi és azon kívüli gyakorlatát. A tanárok környezeti nevelési munkáját szakirodalom-jegyzék, szervezetekről és programokról készült címlisták, munkatervek segítik.

Bennett, Dean B.
Evaluating environmental education m schools. A practical guide for teachers. Repr.
(A környezeti nevelés értékelése az iskolákban. Tanári kézikönyv) 
Paris : Unesco, 1989. 105 p.

Bowers, C. A.: 
OKTATÁS, KULTURÁLIS MÍTOSZOK ÉS AZ ÖKOLÓGIAI VÁLSÁG 
Mélyreható változások irányában 
(Education, Cultural Myths, and the Ecological Crisis: 
Toward Deep Changes. Albany, NY: State U of New York Press, 1993. 232 p.)
Az előttünk álló legalapvetőbb kérdés az, hogy kulturális hiedelmeink miként hatnak közre a környezet pusztulásának felgyorsulásában. Amennyiben az oktatási reform során nem veszik figyelembe, hogy az iskoláztatás során átadott kulturális 'hiedelmek' és gyakorlat hogyan függ össze az ökológiai válság mélyülésével, úgy ezek az erők aláássák a természetes rendszerek önfenntartó képességét, amelytől az élet függ. "A feladat: átlátni a fogyasztásorientált, technikai alapokon álló létezés illúzióin, megváltoztatni azokat az alaptételeket, melyeken az uralkodó kultúra 'hiedelemrendszere' nyugszik, és visszatérni múltunk azon eredményeihez, melyek összeegyeztethetőek a természetes rendszerek teherbírásával egyensúlyban álló kultúrával." Az egyes fejezetek a következő témák kulcskérdéseit taglalják: az uralkodó hiedelemrendszer, az oktatási válság konzervatív félremagyarázása, technokrata liberalizmus, szabadelvű egyenjogúsítási törekvések, antropo-centrizmus a tankönyvekben (a tudományos fejlődés mítoszának favorizálása), az oktatás ökológiai központú megközelítése egy fenntartható kultúra érdekében, a szellem, a lélek visszahelyezése jogaiba, az ősi kultúrák metaforáinak komolyan vétele. (Lásd még: David Orr: Education and the Transition to a Postmodern World, Gregory A Smith: Education and the Environment: Learning to Live with Limits.)

Braus, Judy (szerk.) 
Amazing mammals 
(Bámulatos emlősök) 
Washington, D.C. : National Wildlife Federation, 1988-1989. 2 db
Part 1. 1988. 76 p. : ill. 
Part 2. 1989. 76 p. : ill.

Braus, Judy (szerk.) 
Astronomy adventures 
(A csillagászat kalandjai) 
Washington, D.C. : National Wildlife Federation, 1989. 76 p.

Braus, Judy (szerk.) 
Birds, birds, birds! 
(Madarak, madarak. madarak!) 
Washington, D.C. : National Wildlife Federation, 1989. 64 p.

Braus, Judy (szerk.) 
Digging into dinosaurs 
(Dinoszauruszok nyomában) 
Washington, D.C. : National Wildlife Federation, 1989. 64 p.

Braus, Judy (szerk.) 
Discovering deserts 
(A sivatagok felfedezése) 
Washington. D.C. : National Wildlife Federation, 1989. 65 p.

Braus, Judy (szerk.) 
Diving into oceans 
(Lemerülés az óceánokba) 
Washington, D.C. : National Wildlife Federation, 1989. 68 p.

Braus, Judy (szerk.)
Endangered species. Wild and rare 
(Veszélyeztetett fajok. Vad és ritka) 
Washington, D.C. : National Wildlife Federation, 1989, 64 p.

Braus, Judy (szerk.) 
Geology. The active Earth 
(Geológia. A mozgásban lévő Föld) 
Washington, D.C. : National Wildlife Federation, 1988. 68 p.

Braus, Judy (szerk.) 
Incredible insects 
(Hihetetlen rovarok)
Washington, D.C. : National Wildlife Federation, 1989. 64 p.

Braus, Judy (szerk.) 
Let's hear it for herps! 
(A csúszómászókról)
Washington, D.C. : National Wildlife Federation, 1987. 68 p. 
A Ranger Rick's Nature Scope (Nagyító alatt a természet) oktató sorozat célja, hogy a gyermekeket a természet világának megértésére, megbecsülésére ösztönözze, és kifejlessze egyben a környezettel kapcsolatos felelősségteljes döntések hozatalához szükséges képességeiket. Hüllők és kétéltűek bizarr és lenyűgöző világának kapujában állunk. A támadójuk képébe mérget köpő kobrák, a növendék békákat a hátukon hordó erszényes békák, a száz évnél tovább élő teknősök és a szemünk láttára színüket váltó gyíkok birodalma ez. Kevés olyan dolog van, ami annyira lekötné a gyerekek figyelmét, mint ezek a teremtmények. A gyerekek egy részét az izgatja, hogy vajon igazak-e azok az ijesztő mendemondák, amiket hallottak róluk. Tényleg szúrnak-e a kígyók a nyelvükkel? Igaz-e, hogy az aligátorok a csatornákból kimászva embert ölnek? Más gyerekekben az egyszerű kíváncsiság munkál. Hogyan tud egy kígyó a saját fejénél kétszer nagyobb valamit lenyelni? Miért brekegnek a békák? A gyermekek kíváncsiságát felkeltő csúszómászók (hüllők és kétéltűek közös elnevezése) egy sor tantárgy -- nemcsak a természettudomány -- oktatásánál lehetnek segítségünkre. A társadalomtudományok, az irodalom. a földrajz és más tárgyak is izgalmasabbá, élettelibbé lehetnek általuk. Tanulmányozásuk jó alkalom tanulmányi kirándulások szervezésére: akár az állatkertbe, hogy a világ különböző tájairól származó állatokat nézzük meg, akár egy vadasparkba, hogy a békákat, szalamandrákat, kígyókat a szabadban lássuk.

Braus, Judy (szerk.) 
Nature Scope discovery pac. Incredible insects 
(Felfedező csomag. Hihetetlen rovarok) 
Washington, D.C. : National Wildlife Federation, 1988. 40 p. + 15 képeslap

Braus, Judy (szerk.)
Pollution. Problems and solutions 
(Környezetszennyezés. Problémák és megoldások)
Washington. D.C. : National Wildlife Federation, 1990. 84 p.

Braus, Judy (szerk.) 
Rain forests. Tropical treasures 
(Esőerdők. A trópusok kincsei) 
Washington, D.C. : National Wildlife Federation, 1989. 68 p.

Braus. Judy (szerk.) 
Trees are terrific!
(A fák óriásiak!) 
Washington, D.C. : National Wildlife Federation, 1988. 76 p.

Braus, Judy (szerk.) 
Wading into wetlands 
(Vizes területeken gázolva) 
Washington, D.C. : National Wildlife Federation, 1989. 65 p.

Braus, Judy (szerk.) 
Wild about weather 
(Az időjárásról)
Washington, D.C. : National Wildlife Federation. 1989. 64 p.

Braus, Judy (szerk.) 
Wild and crafty 
(Természet és játék)
Washington. D.C. : National Wildlife Federation, 1988. 56 p.

Brouse, Deborah E. -- Wasserman, Pamela B..
For Earth's sake. Lessons in population and the environment 
(A Föld kedvéért. Leckék a népesedés és a környezet témaköréből) 
Washington, D.C. : Zero Population Growth, Inc., 1988. ) 8 db

Burgener, Melinda Bergman 
Record-setting animals 
(Csúcstartó állatok)
San Francisco, CA : Sierra Club Books, Boston, MA, Toronto : Little, Brown and Co., 1988. 8 p., 16 t.

Caduto, Michael J.
A guide on environmental values education
(A környezeti értékeken alapuló nevelés útmutatója) 
Paris : Unesco, 1985. x, 105 p.

Carwardine, Mark
The WWF environment handbook 
(A WWF környezetvédelmi kézikönyve) 
London: Macdonald Optima, 1990. xii, 178 p.

Climate change 
(Klímaváltozás) 
Gland : WWF, 1990. 12 p.

A common purpose. Environmental education and the school curriculum
(Egy közös cél. A környezetvédelmi oktatás és az iskolai tanterv) 
Godalming : WWF, 1988. v, 57 p.

A comparative survey of the incorporation of environmental education into school curricula 
(A környezeti nevelés tantervbe való bevezetésének összehasonlító vizsgálata) 
Paris : Unesco, S. d. 142, 16 p.

Consultation Meeting on the Incorporation of Environmental Education into Technical and Vocational Education. Singapore, 10-14 March 1986. Final report 
(Környezeti nevelés a műszaki és szakoktatásban. Konferencia zárójelentése) 
Paris : Unesco, 1986. 64, 23 p.

Country reports. Presented at Subregional Seminar on Teacher Training in Environmental Education for Asia, 15-22 November 1987 
(Országos jelentések. Elhangzottak az ázsiai országok számára a tanárképzős és a környezetvédelmi oktatás tárgykörében tartott regionális szemináriumon, 1987. november 15-22.) 
S. I. : IEEP, 1987. iv. 158 p.

Cummings, Barbara J. 
Dam the rivers, damn the people. Development and resistance in Amazonian Brazil
(Gát a folyókon, átok az embereken. Fejlesztés és ellenállás Brazíliában az Amazonas vidékén) 
London : Earthscan, 1990. xi, 132 p.

DeArmond, Dale 
The boy who found the light. Eskimo folktales 
(A fiú, aki rátalált a fényre. Eszkimó népmesék) 
San Francisco : Sierra Club Books, Boston, Toronto, London : Little, Brown and Co. 1990. 58 p.

DeArmond, Dale 
The seal oil lamp
(A fókazsír lámpa. Eszkimó népmese) 
San Francisco : Sierra Club Books, Boston, Toronto : Little, Brown and Co., 1988. 32 p.

Deleage, J. P. -- Souchon, C. 
Energy. An interdisciplinary theme for environmental education. 
(Az energia. Interdiszciplináris anyag az oktatás számára) 
Paris : Unesco, 1986. 171 p.

Dorfman, Gillian (szerk.) 
Natural regions of the world.
Jungles, wetlands, deserts, oceans, mountains, plains. Teacher's notes 
(A világ természeti régiói. Dzsungelek, lápok, sivatagok, óceánok, hegyek, síkságok)
Godalming : WWF, ca 1985. 35 p. + 6 colourful wallcharts

Education for international cooperation and peace at the primary-school level
(A nemzetközi együttműködés és béke szellemében történő nevelés az általános iskolában) 
Paris : Unesco, 1983. 138 p.

Educational module on conservation and management of natural resources 
(A természeti források védelme és megőrzése. Oktatási segédlet) 
Paris : Unesco, 1986. 89 p.

Educational module on environmental problems in cities. Repr.
(A városok környezeti problémái. Oktatási segédlet) 
Paris : Unesco, 1989. 194 p.

An environmental education approach to the training of elementary teachers.
A teacher education programme. 
[A discussion document for Unesco Training Seminars on Teacher Training in Environmental Education.] Írták Hungerford, Harold R. és mások. 
(A környezed nevelés az általános iskolai tanárképzésben. Nevelési program) 
Paris: Unesco, 1988. iii, 156 p.

Facklam, Margery 
Do not disturb. The mysteries of animal hibernation and sleep 
(Ne zavarj! Az állatok téli álmának és alvásának titkai) 
San Francisco : Sierra Club Books, Boston, Toronto, London : Little Brown and Company, 1989. 47 p.

Final report. Subregional seminar on teacher training in environmental education for Asia, 15-22 November 1987
(A "Tanárképzés a környezetvédelmi oktatósban" címmel az ázsiai országok számára tartott regionális konferencia, 1987 november 15-22, zárójelentése) 
S. I. : IEEP, 1987. 126 p.

Geography in the national curriculum. England 
(A földrajz az angol nemzeti tantervben) 
London : Department: of Education and Science, 1991. vii, 68, 13 p.

Global 2000 countdown kit 
(Global 2000 -- visszaszámlálás -- oktatócsomag)
Washington, D.C. : Zero Population Growth, Inc., 1982. 18 db

Global climate change its effects on biodiversity
(A globális klímaváltozás és az élővilág sokszínűségére gyakorolt hatása) 
Gland : WWF International, 1990. 14 p.

Glossary of environmental education terms
(Környezeti nevelési szakkifejezések gyűjteménye)
Paris: Unesco, Nairobi: UNEP, 1983. 31, 36 p.

Goldstein, Eleanor C. (szerk.) 
Energy (Energia)
Boca Raton, FL : Social Issues Resources Series, Inc., 1990. 184 p.

Goldstein, Eleanor C. (szerk.) 
Pollution (Szennyezés)
Boca Raton, FL : Social Issues Resources Series, Inc., 1988. 182p.

Goodman, Billy
A kid's guide to how to save the planet
(Hogyan mentsük meg bolygónkat. útmutató gyerekeknek)
New York, NJ : Avon Books, 1990. 137 p.

Greig, Sue -- Pike, Graham -- Selby, David
Earthrights. Education as if the planet really mattered 
(A Föld jogai. Mintha a bolygó igazán számítana. Oktatási program) 
London : World Wildlife Found : Kogan Page, 1987. 88 p.
A kiadvány része a WWF United Kingdom (Világ Környezetvédelmi Alap angliai szervezete) oktatási programjának, melynek célja segíteni, és arra bátorítani a tanárokat, hogy a környezetvédelem és a fejlődés kérdéseit bevonják az oktatás mindennapi gyakorlatába. A tananyagok az iskolai tanterv legtöbb tárgyát érintik, felhasználva ezek jellemzőit a környezet és fejlődés témájával kapcsolatos megértés és érzékenység más-más szempontú elmélyítéséhez. Az ismeretek olyan széfes skáláját kínálja a diákok számára, amely lehetővé teszi, hogy megalapozott véleményt alakíthassanak ki ezekről a kérdésekről.

Greig, Sue -- Pike, Graham -- Selby, David
Greenprints for changing schools 
(Zöld ösvények az iskolák reformjához) 
Godalming : World Wide Fund for Nature, 
London : Kogan Page, 1989. 176 p.

Hall, Derek -- Cleave, Andrew -- Sherry, Paul 
Successful nature watching. A step-by-step guide to watching wildlife
(A sikeres természetfigyelő. Módszeres útmutató)
Feltham, Middlesex : Hamlyn, 1985. 240 p. : színes ill.
Hogyan figyeljük meg a természetet Nagy-Britanniában és Európa más tájain?
A könyv segít leküzdeni a leendő természetbúvár egyik legnagyobb gondját, megtalálnia megfelelő módszert a vadállatok természetes környezetükben történő megfigyeléséhez. Az egyes állatfajták meghatározásán túl a könyv praktikus, technikai tanácsokat ad az egyes előfordulási helyek becserkészéséhez. A fontosabb élőhelyek -- hegyek, mocsarak. puszták, bozótosok, erdőségek, síkságok, vizes területek és tengerpartok -- leírása mellett, az általános tudnivalókon túl, ellátja az olvasót az egyes állatfajok felleléséhez és megfigyeléséhez szükséges speciális jó tanácsokkal. Akár a torkolatvidék madarait, vagy erdei emlősöket szeretne látni, akár kígyókat akar rejtekhelyükről kicsalogatni, vagy a tengerpart gilisztáit megtalálni, minden természetbarát számára tartogat hasznos tudnivalót a könyv. Segít a felszerelés kiválasztásában és használatában, tippeket ad a városi élővilág megfigyeléséhez, és közli a témába vágó ajánlott irodalom jegyzékét.

Human ecology, environmental education and sustainable development.
Report of the ninth Commonwealth Conference on Development and Human Ecology. University of Edinburgh, 19-23rd July 1989. Vol. 1
(Humánökológia, környezeti nevelés, fenntartható fejlődés. Beszámoló a fejlődés és a humánökológia tárgyában, az Edinburgh-i Egyetemen 1989. július 19. és 23. között megrendezett kilencedik nemzetközösségi konferenciáról) 
London : Commonwealth Human Ecology Council, 1991. 212 p.

Hundt, R. (szerk.) 
Toward interdisciplinary environmental education. Proceedings of the International Seminar Education and Environment:, 10-14 November 1980. Budapest, Hungary 
(Komplex környezetvédelmi nevelés irányában. Az 1980. november 10. és 14. között, Budapesten "Oktatás és a környezet" címmel megrendezett nemzetközi szeminárium előadásai) 
Veszprém : OOK, 1 981. 220 p.

Hungerford, Harold R. -- Peyton, Robert Ben
Procedures for developing an environmental education curriculum. A discussion guide for Unesco Training Seminars on Environmental Education 
(Egy környezeti nevelési program kidolgozásának módozata) 
Paris: Unesco, 1986. ix, 100 p.

Hungerford, Harold R. -- Volk, Trudi L. -- Ramsey, John M. 
A prototype environmental education curriculum for the middle school. A discussion guide for Unesco Training Seminars on Environmental Education 
(Környezeti nevelési típustanterv a középiskolák számára) 
Paris : Unesco, 1989. iii, 161 p.

Inter Regional Training Course on Environmental Education for Educational Planners and Administrators. New Delhi, February 13-18, 1989. Report 
(Az oktatásfejlesztők nemzetközi környezeti nevelési munkaülésének jelentése) 
New Delhi: National Institute of Educational Planning and Administration, 1989. 177 p.

Interdisciplinary approaches in environmental education 
(A környezeti nevelés interdiszciplináris megközelítése) 
Paris: Unesco, 1985

Intergovernmental Conference on Environmental Education organized by UNESCO in cooperation with UNEP Tbilisi (USSR) 14-26 October 1977. Final report 
(Kormányközi konferencia a környezetvédelmi nevelésről az UNESCO rendezésében, az UNEP közreműködésével. Zárójelentés) 
Paris: Unesco, 1978. 101 p.

International strategy for action in the field of environmental education and training for the 1990s. Unesco-UNEP Congress. Moskva 1987 
(A környezeti oktatás és nevelés nemzetköz! stratégiája az 1990-es évekre) 
Paris: Unesco, Nairobi: UNEP, 1987. 21 p.

Jacobson, Willard J. (szerk.) 
Environmental education. Module for in-service training of teachers and supervisors for primary schools 
(Környezeti nevelés. Segédanyag az általános iskolai tanárok és szakfelügyelők továbbképzéséhez) 
Paris: Unesco, 1985. 172 p.

Jacobson, Willard J. (szerk.) 
Environmental education. Module for in-service training of science teachers and supervisors for secondary schools
(Környezeti nevelés. Segédanyag a középiskolai tanárok és szakfelügyelők továbbképzéséhez) 
Pans: Unesco, 1986. 154 p.

Jacobson, Willard J. (szerk.) 
Environmental education. Module-for in-service training of social science teachers and supervisors for secondary schools
(Környezeti nevelés. Segédanyag a társadalomtudományt oktató középiskolai tanárok és a szakfelügyelők továbbképzéséhez) 
Paris; Unesco, 1985. 125 p.

Jacobson, Willard J. (szerk.) 
Environmental education. Module for pre-service training of teachers and supervisors for primary schools 
(Környezeti nevelés. Segédanyag az általános iskolai tanítók és szakfelügyelők felkészítéséhez) 
Paris : Unesco, 1986. 143 p.

Jacobson, Willard J. (szerk.) 
Environmental education. Module for pre-service training of science teachers and supervisors for secondary schools
(Környezeti nevelés. Segédanyag a középiskolai tanárok és szakfelügyelők felkészítéséhez) 
Paris : Unesco, 1986. 224 p.

Jacobson, Willard J. (szerk.) 
Environmental education. Module for pre-service training of social science teachers and supervisors for secondary schools
(Környezeti nevelés. Segédanyag a társadalomtudományt oktató középiskolai tanárok és a szakfelügyelők felkészítéséhez) 
Paris : Unesco, 1985. 123 p.

Kinnear, Dallas -- Preuss, Pecer -- Rogers, Judith
The ozone message. Information and activities for teaching about ozone depletion and greenhouse effect. Revised ed. 
(Ózon-üzenet) 
Hawthorn, Vic. : ACF, 1989. 75 p.

Lacey, Colin -- Williams, Roy (szerk.) 
Education, ecology and development. The case for an education network 
(Oktatás, ökológia, fejlődés. Egy oktatási hálózat modellje)
Godalming : World Wildlife Fund, London : Kogan Page, 1987. viii, 163 p.

Levy, Barry S. -- Levenstein -- Vernekar, Anita (szerk.)
Environment and health in Eastern Europe. Proceedings of the Symposium on "Occupational and Environment: Health during Societal Transition in Eastern Europe". Pécs, Hungary, June 22-27, 1990 
(Környezet és egészség Kelet-Európában)
Boston, MA : Management: Sciences for Health, 1990. ix, 1 70 p.

Lovretity Zsigmond -- Szebényi Imre -- Vizy Istvánné
Environmental education and training in Hungary 
Bp.: Aqua, 1989.30 p.

Markham, Adam
Tropical forest: conservation and climate change
(A trópusi esőerdők védelme és a klímaváltozás) 
Gland : WWF, 1990. 8 p.

Martin, Peter
First steps to sustainability. The school curriculum and the environment
(Az első lépések a fenntarthatóság felé. Az iskolai tanmenet és a környezet) 
S. I.: WWF United Kingdom, 1990. 12 p.

McIntyre, Rick
Grizzly cub. Five years in the life of a bear
(Grizzly kölyök. Öt év egy medve életéből)
Anchorage, Seattle : Alaska Northwest Books, 1990. 103 p.

McKibbon, Bill: 
A HIÁNYZÓ INFORMÁCIÓ KORA
(The Age of Missing Information. NY: Random House, 1992)
A The End of Nature (Random House. 1989) szerzője két nap értesüléseit állítja szembe egymással. Az első nap videofelvételek készítésével. majd a különböző csatornákról beérkezett közel kétezer órás tévéműsor elemzésével telt. A második napot a szerző lakóhelye közelében, az Adirondack-hegységben, a természet megfigyelésével töltötte. A vizsgálódás végkövetkeztetése az, hogy bár azt hisszük, hogy az információ korában élünk, és ez bizonyos értelemben így is van, mégis sok fontos szempontból ennek épp az ellenkezője igaz. A sötét tudatlanság idejét is éljük, mikor úgy tűnik, kicsúszott kezünkből az a létfontosságú tudás, aminek az emberi lények mindig birtokában voltak, arról, hogy kik is vagyunk, és hol élünk. A hiányzó ismeretek kora a miénk. A tévé többnyire összefüggéstelen valóságfoszlányokat kínál. Jórészt elkótyavetyéltük a világ fizikai érzékelésének lehetőségét, az ismeretek és a megértés teljességével együtt. A televízió természetfilmjei meglepően kevés információt tartalmaznak, és idejük fele részében szakavatottan tájékoztatnak félre. Amint a civilizáció építménye fokozatosan maga alá gyűri, betemeti a természet világát, annak tanítása egyre halkul, halványodik. Ha nem halljuk meg. ha nem törődünk vele, elméletünk az információ koráról üres hencegés marad csupán.

McVey, Vicki
The Sierra Club wayfinding book 
(Sierra Club nyomkereső könyv) 
San Francisco : Sierra Club Books, Boston, Toronto, London : Little Brown and Company, 1989. 88 p. 
Az emberek évezredek óta kiókumlálják. hogyan juthatnak el kívánt céljukhoz, és miként nem tévednek el közben. Magas fák, sziklaalakzatok, az égbolt csillagai szolgálnak útjelzőül. Megtanulták érzékszerveiket a helymeghatározás, tájolás szolgálatába állítani. Más szavakkal: elsajátították a tájékozódás művészetét és mesterségét. Ez a lenyűgöző könyv végigkalauzolja az olvasót a tájékozódás történetén, és e csapás mentén bemutatja, hogyan válhatunk magunk is nyomkeresőkké, akár a természetben, akár saját hétköznapi környezetünkben, a térképészet és navigáció kifinomult módszereivel, vagy saját érzékeinkre és a természetre hagyatkozva. A tájékozódás egyes alapelveinek ismertetését játékok, kísérletek illusztrálják, színezik.

Meaders, O. Donald -- Bobbitt, J. Frank -- Johnson, David I. 
Environmental education in vocational agriculture curriculum and agriculture teacher education in Michigan, USA. A case study. A discussion document for Unesco Training Seminars on Environmental Education
(A környezeti nevelés a mezőgazdasági szakképzésben és szakoktató-képzésben. Esettanulmány Michigan államból) 
Paris : Unesco, 1988. Ism. lapsz. 134 p.

Miles, Betty
Save the earth. An action handbook for kids. Rev. ed.
(Mentsük meg a Földet. Gyakorlati kézikönyv gyerekeknek) 
New York : Knopf, 1991. 118 p.
"Nagyszerű környezeti nevelés egy kicsiny, ötletes oktatócsomagban." Írja a New York Times Books Review a Save the Earth (Mentsük meg a Földet) 1974-es kiadásáról.
A könyv tartalmából:
Fejezetek a földről, az atmoszféráról, az energiáról és más témákról fotókkal és rajzokkal illusztrálva.
Bámulatos tények. Lenyűgöző ismeretek a környező világról.
Gyerekek munkában. Történetek olyan gyerekekről, akik saját környezetükben, közösségeikben már munkához láttak.
Munkatetvek, cselekvési programok. Száznál is több egyszerű és bonyolultabb teendő a gyerekek számára, melyeket maguk is elvégezhetnek.
Felkészítés a munkára. Útmutató a környezetvédő szervezetek listájával, szószedettel és tárgymutatóval.

Moll, Gary -- Ebenreck, Sara (szerk.) 
Shading our cities. A resource guide for urban and community forests 
(Árnyas városokért, útmutató a városok és lakóközösségek fásításához) 
Washington, D.C., Covelo, CA: Island Press, 1989. xvii, 333 p.

Nayar, Usha -- Mangalagiri, Anjana (szerk.)
Environmental education. Training of teacher educators, curriculum developers and educational planners and administrators 
(Környezeti nevelés. A tanárképzők, tantervkészítők és oktatásfejlesztők képzése)
New Delhi: National Institute of Educational Planning and Administration, 1988. 327 p.

Nilsson, Annika
Saving the ozone layer. A global task 
(Az ózonréteg védelme -- globális feladat) '
Stockholm : Swedish Society for the Conservation of Nature, 1990. 24 p.

Ocone, Lynn
The youth gardening book. A complete guide for teachers, parents and youth leaders. 2. print. 
(Ifjú kertész könyv. Útmutató tanároknak, szülőknek és ifjúsági vezetőknek)
Burlington : Gardens for All, 1984. ix, 145 p. : ill.

Orr, David W.: 
ÖKOLÓGIAI MŰVELTSÉG 
Az oktatás és az átmenet egy posztmodern világba 
(Ecological literacy: Education and the transition to a postmodern world. 
Albany, NY: State U of New York Press, 1992. 210 p.)
Hosszú, bonyolult és kockázatos átmenet részesei vagyunk, útban egy fenntartható, békés, igazságos és demokratikus, posztmodern világ felé. A modern világban az oktatás a természet leigázását és a Föld iparosítását szolgálta, s a gazdaság igényeihez szabott, kiegyensúlyozatlan, szúk keretek közé szorított embereket termelt. A posztmodern nevelésnek életközpontúnak kell lennie: a gyógyítás, a kapcsolatteremtés, a felszabadítás, a képességek kibontakozása, az alkotás és az ünnepjegyében, A kötetben szereplő tanulmányok 1984 és 1989 között születtek, és a következő témákról szólnak: 
1. A fenntarthatóság válsága mint társadalmi csapdahelyzet terméke. A mód, ahogyan a fosszilis energiával, a földdel, a vízzel, az erdőkkel, az ásványi anyagokkal, a biológiai sokféleséggel élünk, becsületes számítások szerint azzal fenyeget, hogy belezuhanunk ebbe a magunk teremtette kelepcébe. 
2. A fenntarthatóság két értelmezése: "Technikai fenntarthatóság" -- miszerint vannak technikai válaszok és/vagy piaci megoldások. "Ökológiai fenntarthatóság" -- amely az emberiség bajait előidéző gyakorlat alternatíváit keresi, többnyire a régi idők tapasztalatához, hagyományaihoz visszatérve, és a természetet téve meg a tervezés mintájául. 
3. Átváltozás négy típusa. A leegyszerűsítő New Age szemlélet szerint a piaci és gazdasági önérdekre, a közérdekre és a kormányzati szabályozásra építve a változás elkerülhetetlen. Az értékváltás az oktatás közvetítésével történik. a fenntarthatóság előfeltétele a polgári megújulás. 
4. Az ökológiai műveltség: egyszerre jelenti az emberek, a közösségek egymáshoz és a természet rendszeréhez fűződő viszonyának, valamint a modern világ, a környezeti problémák és az ezekre adandó válaszok dinamikájának megértését. 
5. Allen Bloom: The Closing of the American Mind című sikerkönyvének (Simon and Schuster, 1987) kritikája. A könyv felmagasztalja a kötelező olvasmányokat (melyek nem annyira nagyok és nem annyira kötelezőek), ezeket tekintve a töredékesség ellenszerének "jelzi a tisztán tudományos gondolkodás elzárkózását az ökológiai kérdések elől"; egy mumifikált tantervvel akar kihátrálni a XX. századból. 
6. Szillabus az ökológiai irodalomhoz: kb. 400 könyvet és cikket tartalmazó. remekül csoportosított bibliográfia. 
7. Helyszín és pedagógia: a hely beépítése az oktatásba megkívánja a szellem és a tapasztalat ötvözését; Thoreau Walden című műve szolgál mintául a személyesség, a pedagógia és a helyszín lehetséges egységére. 
8. Mire való az oktatás: vita paradigmákról, értékekről, mozgástérről, a tudás fogalmáról és a környezeti szempontú kölcsönös függőség kihívásáról. 
9. Környezeti nevelés mint oximoron: az oktatás által okosabbá lettünk, de ökológiai szempontból nem lettünk bölcsebbek; a környezetvédelmi nevelésnek át kell szőnie a teljes tantervet és az intézmény egész működését.
 

Pesch, Barbara B. (szerk.) 
Gardening with children. A handbook
(Kertészkedés gyermekekkel) 
Brooklyn, NY : Brooklyn Botanic Garden, 1984. 64 p. : ill.

Pieters, Maarten -- Pimm, Vivian (szerk.)
Teaching for sustainable development. Report on a workshop at Veldhoven-Netherlands 23rd-25th April 1990. Including Starting points for environmental education. A design for a core curriculum in environmental education
(Oktatás a fenntartó fejlődésért. Az 1990 április 23-25 között Veldhovenben tartott munkaülés jelentése)
Enschede : Institute for Curriculum Development, 1990. 87 p.

Pike, Graham -- Selby, David 
Greening. The staffroom. A staff development file in environmental education. Facilitator's handbook 
(Környezetvédelmi oktatás. A tanárok képzése. Tanárképzési anyag a környezetvédelmi nevelés keretében) 
London : BBC, Godalming : World Wide Fund for Nature, 1990. 136 p. + 1 videotape (30 min)

Poulton, Prue -- Symons, Gillian 
Eco school 
(Ökoiskola)
Godalming : World Wide Fund for Nature, ca 1986. 70 p. 
"Milyen az iskolátok; jól illeszkedik a környezetébe; megközelíthető-e tolókocsival; mit nem szerettek benne; mit változtatnátok rajta?" Sorjáznak a kérdések a WWF környezeti nevelési programja keretében megjelent könyvecskében. A jól feltett kérdések látni, odafigyelni tanítanak, hiszen ritkán vesszük észre azt. ami nap, mint nap a szemünk elé kerül.
A könnyen kezelhető, spirálfüzet formában közreadott munka tíz fejezete az iskola helyszíneit veszi nagyító alá a bejárattól az ebédlőig, külön fejezetet szentelve a hulladékgyűjtés és az energiatakarékosság témájának is. Mind a tíz egység két részre, tanári segédletre és a diákok számára összeállított munkalapokra tagolódik, megadja továbbá a témába vágó források jegyzékét. A kritikus vizsgálódás tárgya tehát az iskola. Mennyire felel meg a célnak, milyen a viszonya a környezetéhez, mennyire esztétikus? A valamennyi fejezeten végigvonuló közös szempontok: a mozgáskorlátozottak igényei, az energiatakarékosság és az ökológia. 
A diákok elkészítik az elemzett helyszínek méretarányos alaprajzát, elölnézeti rajzát, kérdőíveket szerkesztenek, hogy megtudakolják a többi használó véleményét, tolókocsiban ülve is megteszik az egyes útvonalakat, hogy szembesüljenek a számukra eddig ismeretien nehézségekkel. Csoportokba szerveződve (a javasolt nagyság négy fő) megvitatják tapasztalataikat és elkészítik az adott helyszín szerintük ideális kialakításának tervét, majd modelljét. Az életképes, kivitelezhető ötleteket az iskolában felhasználják, megvalósítják. A gyerekek új nézőpontokat fedeznek fel, megtanulják figyelembe venni a másik -- esetleg sérült, segítségre szoruló -- ember, a helyi, tágabb közösség és a természet megóvásának szempontjait. A közös munka során szinte észrevétlenül épül be a gondolkodásba a felelősségérzet. az empátia, az együttműködési készség. A program -- az eddigi külhoni tapasztalatok szerint -- sikerrel alkalmazható mind az általános, mind a középiskolában, és gond nélkül beépíthető mind a humán, mind a reáltárgyak oktatósába. A mű kiadása, adaptálása talán itthon sem lenne haszon nélkül való.

A problem-solving approach to environmental education 
(Közelítés a problémamegoldó pedagógia felé a környezeti nevelésben) 
Paris: Unesco, 1985. 83 p.

Race to save the planet. A one-semester television course and prime-time television series premiering Fall 1990 
(Verseny a Föld megmentéséért. Az 1990 őszén bemutatott féléves televíziós tanfolyam és főműsor időben vetített közszolgálati televíziós sorozat) 
Sanca Barbara : The Annenberg/CPB Project. 1990. 80 p.

Randle, Damian 
Teaching green. A parent's guide to education for life on Earth. Repr.
(A "zöld" tanítás. Kézikönyv szülőknek) 
London : Green Print, 1991. ix, 236 p.

Rauzon, Mark J.
Catch a comet by the tail. The epic adventures of pillbug the pilgrim 
(Kapd el az üstököst a farkánál fogva) 
Berkeley, CA : Marine Endeavors Press, 1985. 46 p.

Reed, Don C. 
The dolphins and me 
(A delfinek és én)
San Francisco : Sierra Club Books, Boston, Toronto, London : Little, Brown and Company, 1989. vi, 135 p.

Report on the Annual General Seminar for Teachers and National Experts. Athens, Greece, 4-9 November 1986 
(Jelentés az Athénban 1986. november 4. és 9. között, tanárok és a résztvevő országok szakértői számára megrendezett szemináriumról) 
Dublin : CDVEC Curriculum Development Urx 1986. 75 p.

Rose, Peter -- Conlon, Anne 
Yanomamo. An ecological musical for soloists, chorus, narrator and stage band. Vocal score 
(Yanomamo. Ökológiai musical szólistákra, kórusra, narrátorra és színpadi zenekarra. Énekkari partitúra) 
London : Josef Weinberger Ltd, 1988. 80 p.

Rusmore, Barbara -- Rosenberg, Jean
Friends of the Earth's global warning workshop. Leaders handbook and participants packet 
(Munkaműhely a globális felmelegedésről a Föld Barátai szervezésében)
Washington, D.C. : Friends of the Earth, 1991. 27, 27 p.

Salt, Bernard
Environmental science. 3. impr. 
(A környezet: tudománya) 
London : Cassell, 1987. 151 p.

Simpson, Patricia R. -- Hungerford, Harold -- Volk, Trudi L. (szerk.) 
Environmental education. A process for preservice teacher training curriculum development. A discussion document for Unesco Training Seminars on Teacher Training in Environmental Education
(A környezeti nevelésre való felkészítés folyamata a tanárképzésben. Tantervfejlesztés) 
Paris : Unesco. 1988. iii, 175 p.

Stille, Darlene R. 
The ozone hole 
(Az ózonlyuk) 
Chicago : Childrens Press, 1991. 45 p.

Subregional Training Seminar on Nonformal Environmental Education for the Caribbean. 25-31 May, 1987 Guayana. Final report 
(Regionális szeminárium az iskolán kívüli környezetvédelmi nevelésről a karibi térség országai számára, Guayana 1987. május 25-31. Zárójelentés)
Georgetown : University of Guayana, 1987. ii, 155p., 4 t.fol.

Subregional training seminar on the incorporation of environmental education into industrial education for Asia. 20-27 April 1987, New Delhi, India. Final report 
(Regionális szeminárium a környezetvédelmi nevelésnek a szakmai képzés keretébe illesztéséről Ázsiában. Zárójelentés) 
New Delhi: National Council of Educational Research and Training, 1987. 116 p.

Sustainable development issues in education. A status report for nongovermental organizations 
(A fenntartható fejlődés témái az oktatásban. Helyzetjelentés a nem-kormányzati szervezetek számára) 
Washington, D.C. : Global Tomorrow Coalition, 1990. 42 p.

Sytnik, Konstantin Merkurievich (szerk.) 
Living in the environment. A sourcebook for environmental education
(Élni a környezetben. Forrásanyag a környezetvédelmi oktatáshoz) 
Paris : UNESCO, Kiev : Naukova Dumka, 1985. 230 p., 8 t.fol.

Taylor, John 
Guide on simulation and gaming for environmental education
(Szimuláció és játék a környezeti nevelésben. útmutató) 
Paris: Unesco, 1985. 121 p.

Universities and environmental education. 
Írták Schwass, R. és mások
(Környezeti nevelés és felsőoktatás) 
Paris: Unesco: IAU, 1986. 127 p.

Ways of living. A World Wildlife Fund project.
A book for teachers. Írták Hurt, Ben és mások.
(Életmódok. WWF tervezet. Tanári kézikönyv) 
Godalming : WWF, 1984. 35 p.

Whitefeather, Willy
Willy Whitefeather's outdoor survival handbook for kids 
(Túlélés a szabadban. Kézikönyv gyermekeknek)
Tucson, AZ, New York, NJ : Harbinger House. 1990. 96 p.

Widdowson, John
Making one world. An education pack on development and environment. Teacher's notes, activity sheets
(Egyetlen Földünk van. Környezeti nevelési oktatócsomag) 
Lisbon : North-South Centre, 1992. 12, 46 p. + 8 öh. színes plakát

Wilke, Richard J. -- Peyton, R. Ben -- Hungerford, Harold R. 
Strategies for the training of teachers in environmental education. A discussion guide for Unesco Training Seminars on Environmental Education
(A környezeti nevelés alkalmazási módozatai a tanárképzésben) 
Paris: Unesco, 1987. ii, 152 p.

Williams, David 
Walking to the creek 
(Séta a patakhoz) 
New York: Alfred A Knopf, 1990. 33 p.

Williams, Roy
One Earth many worlds 
(Egy Föld, sok világ) 
Godalming : World Wide Fund for Nature, 1989. vi, 106 p.

Working out. Work and the environment. Job prospects, choosing the right job, all jobs are environmental 
(Munka és környezet. Munkalehetőségek, a megfelelő állás kiválasztása, minden foglalkozás lehet környezetbarát) 
Godalming : WWF, 1989. 5, xx, 12 p.

Yates, Steve
Adopting a stream. A Northwest handbook 
(Fogadjunk örökbe egy patakot! Északnyugati kézikönyv) 
Everett:, WA: Adopt-A-Stream Foundation, 1991. x, 116, 15 p.

Young, A. J.
Guidelines for the development of non-formal environmental education
(A nem-formális környezeti nevelés fejlesztésének fő irányzatai) 
Paris : Unesco, 1986. iii, 94 p.

Young, Donald -- Bix, Cynthia Overbeck
The Sierra Club Book of our national parks
San Francisco : Sierra Club Books, Boston etc. : Little, Brown and Company, 1990. 63 p.
 

Német nyelven
 

Bauer, Ulrich (szerk.) 
Umwelterziehung an Deutschen Mitgliedsschulen 1982-1986 
(Környezeti nevelés német iskolákban 1982-1986)
Stuttgart: Schulnetz für Umwelterziehung der Europäischen Gemeinschaft, 1987. 66 p.

Berdeff, Doris -- Eulefeld, Günter (szerk.)
Modelle zur Umwelterziehung in der Bundesrepublik Deutschland. Bericht über eine Fachtagung des Bundesministeriums für Bildung und Wissenschaft (BMBW) und des Kultusministeriums Rheinland-Pfalz 
(Környezeti nevelési modellek az NSZK-ban) 
Kiel : IPN, 1989. 195 p.

Drutjons, Peter 
Biologieunterricht. 5-10 
(Biológiaoktatás)
Weinheim, Basel: Beltz Verlag, 1982. 250 p.

Elkington, John -- Hailes, Julia -- Hill, Douglas 
Unsere Welt muss grün bleiben. Handbuch für junge Umweltschützer 
(Földünknek zöldnek kell maradnia. Kézikönyv a fiatal környezetvédőknek) 
München: Bertelsmann, 1991. 96 p.

Engelhardt, Wolfgang 
Umweltschutz. 5. neubearb. Aufl. 
(Környezetvédelem)
München : Bayerischer Schulbuch-Verlag, 1985. 240 p.

Eulefeld. G. (szerk.)
Materialien zur Umwelterziehung. Ergänzbare Bibliographie zum Bereich Ökologie und Umwelterziehung. Stand: 1. 10. 1987 
(A környezeti neveléshez kapcsolódó anyagok) 
Kiel: IPN, 1987. 111 p.

Eulefeld, Günter -- Winkel, Gerhard (szerk.)
Umweltzentren. Stätten der Umwelterziehung 
(Környezetvédelmi központok) 
Kiel: IPN etc., 1986. 290 p.

Gottschalk, Roland 
Biologischer Wegweiser für Hamburg und Umgebung. Einrichtungen und Exkursionsziele zur Nutzung für Schulbiologie und Umwelterziehung
(Biológiai útmutató Hamburgról és környékéről. Intézmények és kirándulóhelyek az iskolai biológiaoktatás és környezeti nevelés szolgálatában) 
Hamburg : BSB, 1986. 152 p.

Hagenbecks Tierpark. Unterrichtsort und Begegnungsstätte. Handreichungen für Lehrer. Arbeitsblätter für Schüler. Írták Wöhrmann, Jan és mások.
(A Hagenbeck állatkert) 
Hamburg : BSB, 1988. 141 p.

Herlt, Brigitta (szerk.) 
Studienführer Umwelt 
(Tájékoztató az egyetemi szintű környezeti oktatásról) 
Wien: ARGE Umwelterziehung, 1987. 156 p.

Hinke, Helga (szerk.) 
Umweltaktivitäten an den bayerischen Schulen
(A bajor iskolák környezetvédelmi akciói)
München : ISB, 1987. 156 p.

Huber, Wolfgang 
Umwelttips für Schüler 
(Környezetvédelmi ötletek tanulók számára) 
Hilpolstein : Landesbund für Vogelschutz in Bayern e.V, 1989. 48 p.

Jung, Ina
Der Ökogarten für Kinder. Natur verstehen auf kleinstem Raum 
(Öko-kert gyermekeknek. Hogyan érthetjük meg a természetet kicsiben?) 
Düsseldorf: ECON Taschenbuch, 1985. 132 p. : ill.

Kaufmann, Wolfgang 
Biologische Schulgärten. Ihre Organisation, Einrichtung und Unterhaitung
(A biológiai iskolakert. Szervezése, berendezése, fenntartása) 
Krefeld-Hüls : Deutscher Bund für Vogelschutz, 1984. 157 p. : ill.

Keim, Ch. -- Schnabl, G. -- Förtsch, L. 
Meine Umwelt. Eine Kinderfibel des Bayerischen Umweltministeriums 
(Az én környezetem) 
München : StMLU, 1979. 25 p.

"Die langfristige Entwicklung der Umweltpolitik und Umwelterziehung in Europa". Wien 9-11. 6. 1983 
(Az Osztrák Környezet- és Természetvédelmi Társaság rendezésében 1983. június 9. és 11. között "A környezetvédelmi politika és oktatás hosszú távú fejlesztése Európában" címmel megtartott tudományos tanácskozás anyaga) 
Wien :ÖGNU, 1983. 177 p.

Lebende Pflanzen und Tiere im Unterricht
(Élő növények és állatok az oktatásban) 
Hamburg: BSB. 1989. 131 p.

Lehrplan Biologie an Gesamtschulen 
(Biológia tanterv) 
Hamburg : BSB, 1988. 63 p.

Lehrplan und Handreichung für die Beobachtungstuffe und die Haupt- und Realschule. Biologie 
(Tanterv polgári és reáliskolák számára. Biológia) 
Hamburg : BSB, 1985. 144 p.

Lehrplan und Handreichung für die Haupt- und Realschule. Chemie 
(Tanterv és segédanyag polgári és reáliskolák számára. Kémia) 
Hamburg : BSB, 1985. 86 p.

Payer, Harald
Energische Alternativen 
(Energia-alternatívák)
Wien : ARGE Umwelterziehung in der ÖGNU, 1988. 44 p.

Praxis der Umwelterziehung in der Bundesrepublik Deutschland. Eine empirische Studie. 
Írták Eulefeld, Günter és mások.
(A környezeti nevelés németországi gyakorlata. Egy empirikus tanulmány) 
Kiel: IPN, 1988. 213 p.

Press, Hans Jürgen 
Geheimnisse des Alltags. Entdeckungen in Natur und Technik
(A hétköznapok titkai. Felfedezések a természetben és a technikában) 
Ravensburg : Otto Maier, 1987. 119 p. : ill.

Punti, Pamela 
Alarm! Gift im Kanal 
(Vigyázz! Méreg a csatornában) 
Hannover : Pelikan, 1986. 57 p. : ill.

Schulgarten. Handreichung zur Einrichtung und Pflege von Schulgärten 
(Iskolakertek) 
München : ISB, 1986. 122 p.

Silver, Debbie -- Vallely, Bernadette 
Was du tun kannst, um die Erde zu retten
(Mit tehetsz a Föld megmentéséért) 
Wien : Ueberreiter, 1991. 204 p.

Steiner, Regina
Abfall, die Kehrseite unseres Alltags 
(Szemét, mindennapjaink söpredéke) 
Wien : ARGE Umwelterziehung in der ÖGNU. 1989. 99 p.

Umweltbildung in der EG. Dokumentation einer internationalen Fachtagung am 23./24. Februar 1988 in Dortmund und Ergebnisse einer Umfrage durch EURYDICE 
(Környezeti nevelés az Európai Gazdasági Közösség országaiban) 
Bad Honnef : Bock, 1989. 150 p.

Umwelterziehung. Schriftenreihe der Umweltbehörde. Materialen für Aus- und Fortbildung
Hamburg : Umweltbehörde, 1986-Heft 1. Luft. -- 2. Aufl. 1986. 80 p. : ill.

Umwelterziehung. Schriftenreihe der Umweltbehörde. Materialen für Aus- und Fortbildung
Hamburg : Umweltbehörde, 1986-Heft 2, Parkanlagen. -- 2. Aufl. 1986. 51 p. :ill.

Umwelterziehung. Schriftenreihe der Umweltbehörde. Materialen für Aus- und Fortbildung
Hamburg : Umweltbehörde, 1986-Heft 3, Gärten in der Stadt. -- 2. Aufl. 1986. 51 p. :ill.

Umwelterziehung. Schriftenreihe der Umweltbehörde. Materialen für Aus- und Fortbildung 
Hamburg : Umweltbehörde, 1986-Heft 4, Strassenbäume. -- 2. Aufl. 1986. 38 p. : ill.

Umwelterziehung. Schriftenreihe der Umweltbehörde. Materialen für Aus- und Fortbildung
Hamburg : Umweltbehörde. 1986-Heft 6, Lärm. -- 2. Aufl. 1988. 43 p. : ill.

Umwelterziehung. Schriftenreihe der Umweltbehörde. Materialen für Aus- und Fortbildung
Hamburg : Umweltbehörde, 1986-Heft 7, Alster. 1988. 76 p. : ill.

Umwelterziehung. Schriftenreihe der Umweltbehörde. Eine Bildergeschichte für Kindergarten und Grundschule
Hamburg : Umweltbehörde, 1986-Heft 9, Die Geschichce eines Strassenbaumes. 1988. 27 p. : ill. 

Umwelterziehung. Schriftenreihe der Umweltbehörde. Fine Unterrichtseinheit für die Grundstufe 
Hamburg : Umwelcbehörde, 1986-Heft 8, Trinkvasser ist kostbar. 1988. 89 p. : ill.

Unterbruner, Ulrike 
Lebendiges Lernen in der Umwelterziehung. Anregungen für die Praxis
(Élettel teli környezeti nevelés) 
Wien : ARGE Umweiterziehung in der ÖGNU. 1986. 71 p.

Vanhalewijn, Mariette
Meine Welt soll schöner sein. Der Traum des kleinen Adam
Freiburg, Basel, Wien : Herder, 1984. 56 p. : színes ill.

Veit, Barbara -- Wiebus, Hans-Otto
Umweltbuch für Kinder. Umweltverschmutzung und was man dagegen tun kann
(Környezetvédő könyv gyermekeknek. Környezetszennyezés és amit tehetünk ellene)
Ravensburg : Otto Maier, 1986. 95 p. : ill., részben színes

Widdowson, John
One world. Eine Unterrichtsenheit zu Umwelt und Entwicklung 
(Egyetlen Földünk van. Környezeti nevelési oktatócsomag. A "Making one world" c. kiadvány német nyelvű változata) 
Bern : Schweizerische Lehrerinnen- und Lehrer-Zeitung : Schulsteile Dritte Welt, 1992. 16, 76 p. + 8 öh. színes plakát

Winkel, Gerhard 
Das Schulbiologiezentrum Hannover. Eine Einrichtung für Umwelterziehung
(A hannoveri iskolabiológiai centrum) 
Hannover: Schulbiologiezentrum Hannover, 1985. 33 p.

Winkel, Gerhard (szerk.) 
Das Schulgarten Handbuch 
(Iskolakert. Kézikönyv) 
Seelze : Friedrich, 1985. 316 p. : ill.

Zentrum für Schulbiologie und Umwelterziehung in Hamburg. Gründungsschrift
(Iskolabiológiai és környezeti nevelési központ. Alapítási dokumentum) 
Hamburg : FSH, 1983. 217 p.

Zukunftsaufgabe Umweltbildung. Stand und Perspektiven der Umweltbildung in der Bundesrepublik Deutschland 
(A környezeti képzés jövőbeni feladatai) 
: BMBW, 1988. 43 p.
 

Francia nyelven
 

L'action du programme international d'éducation relative á l'environnement Unesco-PNUE. 1975-1983
(Az Unesco-PNUE környezetvédelmi nevelés nemzetközi programjainak tevékenysége (1975-1983)) 
Paris : Unesco, 1984. 43 p.

L'approche interdisciplinaire en éducation relative á l'environnement 
(A környezeti nevelés interdiszciplináris megközelítése) 
Paris : Unesco, 1985. 52 p.

Berkmüller, Klaus -- Monroe, Martha C. 
La stratégie mondiale de la conservation. Un programme á l'intention des jeunes. Manuel de projets en matiére d'environnement 
(A környezet megőrzésének nemzetközi stratégiája. Fiatalok számára készült program. Kézikönyv a környezet tervezéséről) 
Cambridge : Royaume-Uni, Gland, Suisse : UICN, 1986. 75 p.

Conférence intergouvernementale sur l'éducation relative á l'environnement. Organisée par l'Unesco avec la coopération du PNUE. Tbilissi (URSS) 14-16 octobre 1977. Rapport final 
(A környezeti nevelés kormányközi konferenciájának zárójelentése) 
Paris : Unesco, 1987. 103 p.

Deleage, J. P. -- Souchon, C. 
L'énergie. Théme interdisciplinaire pour l'éducation relative á l'environment
(Az energia. Interdiszciplináris anyag az oktatás számára) 
Paris : Unesco, 1984. 174 p.

L'éducation relative á l'environnement. Principes d'enseignement et d'apprentissage 
(A környezeti nevelés tanítási és tanulásai alapelvei) 
Paris : Unesco, 1986. XI, 228 p.

Grabe, Sven
L'éducation environnementale dans l'enseignement technique et professionnel. [Document de réflexion pour les séminaires de formation de l'Unesco sur l'intégration de l'éducation environnementale dans l'enseignement technique et professionnel]
(A környezeti nevelés a műszaki- és szakoktatásban) 
Paris : Unesco, 1988. V, 40 p.

Hungerford, Harold R. -- Peyton, Robert Ben
Comment construire un programme d'éducation environnementale. Document de travail pour les séminaires de formation á l'éducation retative á l'environnemnet organisés par l'Unesco
(Egy környezeti nevelési program kidolgozásának módozatai) 
Paris : Unesco, 1989. viii, 65 p.

Jacobson, Willard J. (szerk.) 
Éducation environnementale. Module pour la formation initiale des professeurs et inspecteurs de sciences de l'enseignement secondaire
(Környezeti nevelés. Segédanyag a középiskolai tanárok és szakfelügyelők felkészítéséhez) 
Paris : Unesco. 1985. 227 p.

Jacobson, Willard J. (szerk.) 
Éducation environnementale. Module pour la formation initiale des professeurs et des inspecteurs de sciences sociales de l'enseignement secondaire 
(Környezeti nevelés. Segédanyag a társadalomtudományt oktató középiskolai tanárok és a szakfelügyelők felkészítéséhez) 
Paris : Unesco, 1985. 133 p.

Jacobson, Willard J. (szerk.) 
Éducation environnementale. Module pour la information initiale des maitres et des inspecteurs de l'enseignement primaire 
(Környezeti nevelés. Segédanyag az általános iskolai tanítók és szakfelügyelők felkészítéséhez) 
Paris: Unesco, 1987. 175 p.

Panorama des tendances, des besoins et des priorités de l'éducation relative á l'environnement depuis la Conférence de Tbilissi. Rapport préliminaire d'une enquete mondiale 
(A környezeti nevelés irányvonalai a tbiliszi-i konferenciát követően. Egy világméretű felmérést bevezető áttekintés) 
Paris : Unesco, 1983. 46 p.

Répertoire international du personnel actif dans le domaine de l'éducation relative á l'environnement
(A környezeti nevelésben résztvevők nemzetközi címjegyzéke) 
Paris : Unesco, 1977. XII, 126 p.

Souchon, C. -- Deleage, J. P. 
Module éducatif sur la désertification 
(Oktatási segédanyag az elsivatagosodás témaköréből) 
Paris : Unesco, 1985. 144 p.

Stratégie Internationale D'action en matiére D'éducation et de Formation Relatives Á L'environnement Pour les Années 1990. UNESCO-UNEP Congress. Moskva, 1987
(A környezeti oktatás és nevelés nemzetközi stratégiája az 1990-es évekre) 
Paris: Unesco, Nairobi : UNEP, 1987. 24 p.

Taylor, John L.
Guide de la simulation et des jeux pour l'éducation relative á l'environment
(Szimuláció és játéka környezeti nevelésben. Útmutató) 
Paris : Unesco. 1985. 111 p.

Vers une pédagogie de solution de problémes en éducation relative á l'environnement (Közelítés a problémamegoldó pedagógia felé a környezeti nevelésben) 
Paris : Unesco, 1985. 80 p.

Widdowson, John
One world. Un seul monde. Dossier pédagogique environriement développement
(Egyetlen Földünk van. Környezeti nevelési oktatócsomag. A "Making one world" c. kiadvány francia nyelvű változata)
Lausanne : Service Ecole Tiers Monde, 1992. 16, 76 p. + 8 öh. színes plakát

Young, A. J. -- McElhone, M. J. 
Principes directeurs pour le développement de l'éducation environnementale non formelle 
(A nem-formális környezeti nevelés fejlesztésének fő irányzatai) 
Paris : Unesco, 1987. iii, 44 p.
 

Holland nyelven

Afval
(Hulladék) 
Nijmegen : LMV, 1991. 30 p.

Brinkman, Gerda -- Yperen, Michiel van (szerk.)
Cursus natuur en milieu
(Tanfolyam a természetről és a környezetről)
Amsterdam : Instituut voor Natuurbeschermingseducatie, Utrecht : Stichting Milieu-Educatie, 1990. 192 p., 43 fol.

Leermiddelen milieu. 6e ed 
Nijmegen : LMV. 1991. 61 p.