EPA Budapesti Negyed 23. (1999/1) Kóbor bibliográfia <
Ma már ritkábban használt
idegen szavak és kifejezések

___________

 

 

      abonál - előfizet, járat, rendel

      ankét - tanácskozás

      antant - egyezmény; itt: Anglia és Franciaország szövetsége az első világháború idején

      áperte - nyíltan, kertelés nélkül

      apológia - védőbeszéd

      atelier - műterem

      avanzsálni - előbbre jutni

      averzió - idegenkedés

 

      banderilleró - ő az, aki a bikaviadalokon a bika hátába zászlókkal díszített horgokat akaszt

      belletrista - szépíró

      bessz - a tőzsdei papírok árfolyamesése

      boche - a németek francia gúnyneve

      bonhomikus - kedélyes, nyájas

      bonne - nevelőnő

      bonviván - világfi, gavallér

      büdzsé - költségvetés

 

      chanteuse - sanzonénekesnő

      chiffre - rejtjel, titkosírás

      croquis - karcolat

 

      denique - utóvégre, tehát

      deprimál - lehangol, elcsüggeszt

      destruktív - pusztító, romboló, bomlasztó

      detronizál - megfoszt a tróntól

      diárium - napló

      diszpozíció - hajlandóság, készség

      disztinkció - megkülönböztetés

      diurnista - díjnok, vagyis napidíjas közszolgálati alkalmazott

      domínium - önkormányzattal rendelkező állam a brit birodalomban

 

      egzekutál - véghezvisz

      emanáció - kisugárzás

      equilibrista - kötéltáncos

      espada - bikaviador

      établissement - vállalat

      etap - állomás, útszakasz

      expiál - jóvátesz, vezekel, bűnhődik

      expektoráció - nyilatkozás

      exstirpál - eltávolít, kiirt

      extraktum - kivonat

 

      fakciózus - pártütő, egységbontó

      filiszter - nyárspolgár

      fin de siécle - századvég

      fixíroz - valakit kihívóan néz

      fluidum - itt: szellemi áramlat

 

      genre - életkép

 

      harmonia praestabilita - kiváló összhang

      hipokrita - álszent, képmutató

 

      impregnál - átitatva valamilyen speciális anyagúvá tesz

      imputál - felró, ráfog

      inagurál - bevezet

      inferioritás - alsóbbrendűség

      inficiál - fertőz

      inkarnátus - megtestesült

      intenció - szándék, törekvés

      inzolvens - fizetésképtelen

 

      juksz - móka

 

      kadáver - hulla, holttest

      kalábriász - alsós (kártyajáték)

      kilirizál - itt: megtisztít

      kollízió - összeütközés

      kolportál - terjeszt, híresztel

      koncedál - elismer, megenged

      koncesszió - engedmény

      konciliáns - békülékeny, szívélyes, nyájas

      kongruál, kongruens - megegyezik, összeillik, illetve megegyező, összeillő

      konverzál - társalog

      konvulzió - görcs, vergődés

      kvantum - itt: mennyiség

 

      lateiner - értelmiségi

      lemur - szellem

      livré - formaruha, egyenruha

 

      matézis - matematika

      métier - foglalkozás, mesterség

      moll - itt: mindkét oldalán bolyhos gyapjú vagy pamutanyag

      moraliter - erkölcsileg

      municipiális - városi törvényhatósági

 

      nízus - ösztön, vágy

      nobilis - nemes, előkelő

 

      obszervál - megfigyel

      oeuvre - életmű

      offenzív - sértő, bántó, támadó

      orkesztrum - zenekar

      ornamentális - díszítő, ékítő

      ortográfia - helyesírás

 

      penicilus - zsebkés

      piké - magyar kártyával játszott kétszemélyes kártyajáték

      plasztron - kikeményített ingmell

      plauzibilis - elhihető, valószínű

      praktikáns - gyakornok

      principális - hivatali főnök, elöljáró

      prím - a mellet és a hasat védő állás a vívásban; itt: nekiszegezi a kérdést

 

      recepció - fogadtatás; itt: befogadás

      regard - figyelembevétel

      rekapitulál - röviden összefoglal

      res iudicata - lezárt ügy, jogerős ítélet, döntés

      retrospektív - visszafelé tekintő, múlthoz forduló

      revanzsál - viszonoz

      revideál - felülvizsgál, ellenőriz, átértékel

      revoltál - lázad, forrong, felháborít

      rezervál - fenntart, előre lefoglal

      rezümál - összegez, összefoglal

 

      siht - műszak

      serenissimus - királyi fenség

      skrupulózus - aggályoskodó

      specialiter - különösen, főképp, kiváltképpen

      spedíció - szállítmányozás

      staatsvizit - rövid ideig tartó, csupán az illendőség kedvéért tett, tisztelgő látogatás

      struggle for life - a létért való küzdelem

      szcéna - botrány

 

      taille - itt: szabása, formája

      totalizatőr - a nyerőknek fizetett összeg

      trottoir - járda, gyalogjáró

 

      verzátus - jártas

      viribus unitis - egyesült erővel

      voilá tout - ez az egész

      von pick auf - itt: egyből, azonnal

 

      Wunsch-Traum - vágyálom

 

      zengeráj - énekes kávéház

 

 

      A kötet szerkesztője, Sánta Gábor irodalomtörténész

      a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tanára.

EPA Budapesti Negyed 23. (1999/1) Kóbor bibliográfia <